Р. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк icon

Р. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк
НазваР. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк
Сторінка1/12
Дата03.07.2012
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


                

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ                    ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА


Р.М.ЛІТНАРОВИЧ, Ю.Г.ЛОТЮК


АПЛІКАТИВНІ СИСТЕМИ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Рівне, 2010


ББК 32.973.26-018Я73

Л 64

УДК 378.147.31

Літнарович Р.М., Лотюк Ю.Г. Аплікативні системи. Навчально-методичний посібник. МЕГУ,Рівне, 2010,-140 с.


Вивчення дисципліни включає лекційні,

лабораторні заняття під керівництвом викладача, а також самостійну роботу за комп’ютером, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок і розвитку самостійного наукового мислення.

Для студентів МЕГУ освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр інформаційних технологій».


Litnarovich R.M., Lotyuk Yu.G. Systems of Aplikatiation. Studing-methodical manual. IEGU, Rivne, 2010-140 p.

The study of discipline includes a lecture

laboratory employments under the direction of teacher, and also independent work at the computer, which provides fixing of theoretical knowledges, instrumental in acquisition of practical skills and development of independent scientific thought.

For students IEGU of educationally qualifying level master's «Degree of information technologies».


Рецензенти: В.О.Боровий,доктор технічних наук,професор

В.Г.Бурачек, доктор технічних наук,професор

…… ……..Є.С.Парняков, доктор технічних наук,професор


Відповідальний за випуск:

Й.В.Джунь, доктор фізико-математичних наук, професор


© Літнарович Р.М., Лотюк Ю.Г.,2010 р.

© “Тетіс”. Рівне, 2010 р.

ISBN 978-966-8647-14-4

ЗМІСТ


Передмова……………………………………………………4


1. Програма нормативної дисципліни «Аплікативні     системи»…………..………………………………………..5


2. Лекційний курс…….………..…..………………………..14

Лекція 1.Огляд функціональних мов програмування….14

Лекція 2. ……………………………………………….…32

Лекція 3………………………………………………….. 46

Лекція 4………………………………………………….. 53

Лекція 5………………………………………………….. 63


3. Лабораторні роботи………………………………………88

Лабораторна робота 1……………………………………88

Лабораторна робота 2………………………..……..……92

Лабораторна робота 3……………………………………95

Лабораторна робота 4……………………………………98   Лабораторна робота 5 (Для самостійної проробки)..…102   Лабораторна робота 6(Для самостійної проробки)…..106


4. Програмні питання до заліку…………….……………108


5. Літературні джерела…………………………………….109


6.Комплексна контрольна робота з аплікативних систем110


ПЕРЕДМОВА


За однією з класифікацій мови програмування діляться на процедурні, які також називаються операторними або імперативними, та декларативні мови. Більшість мов, які сьогодні використовуються – Бейсік, Фортран, Паскаль, Сі, відносяться до процедурних мов. До класу декларативних мов відносяться функціональні або аплікативні – Лісп, Лого, та логічні мови, відомим представником якого є Пролог. На практиці мови програмування не є чисто процедурними, функціональними чи логічними. На процедурній мові можна написати функціональну програму і навпаки.

Мета дисципліни – поглиблення бази знань

магістрантів з програмування, теорії програмування, сформованої у попередніх курсах, засвоєння студентами основних принципів функціонального програмування, набуття вмінь використання функціональних мов програмування на практиці.

Вивчення дисципліни включає лекційні,

лабораторні заняття під керівництвом викладача, а також самостійну роботу за комп’ютером, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок і розвитку самостійного наукового мислення.


1. Програма нормативної дисципліни

«Аплікативні системи»

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ           УНІВЕРСИТЕТ ім. акад. С.Дем’янчука

УДК 378.14

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-                                                    методичної роботи

                                   Підпис____________Кузьменко А.П.                                              (підпис,прізвище,ініціали )

                                   «10» вересня 2010 р.


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для підготовки магістрів факультету Кібернетики

АПЛІКАТИВНІ СИСТЕМИ


За напрямом «ІНФОРМАТИКА»

спеціальності «ІНФОРМАТИКА»


Денна і заочна форми навчання


Рівне,2010
Нормативні дані . Форма навчанняК у р с


Се- ме стр


Ле кції

Лабораторні


СРС.

Аудиторних


Всього


Залік (семестр)


Іспит

(семестр)

Денна


1

1

10

8

36

18

54

1Заочна

1

1

4

2

48

6

54

-

^ ОПИС ПРЕДМЕТУ КУРСУ


Курс 1

Напрям,освітньо-

Кваліфікаційний рівень

Характеристика нав-

Чального курсу

Кількість кредитів ECTS:2

Модулів:2

Змістовних модулів:2

Загальна кількість годин:54

Тижневих годин:1,6

Магістр

Вибірковий

І семестр

Лекції(теоретична

Підготовка): 10/4 год

Лабораторні:8/2 год

Самостійна робота:36/48


Примітка: В знаменнику приведені години для заочного відділення


Робоча програма складена доцентом, к.т.н. Літнаровичем Р.М.         на основі типової програми,розробленої у МЕГУ.


Затверджена на засіданні кафедри математичного моделювання “ 07 “ вересня 2010, протокол №1.

Завідувач кафедрою

Джунь Й.В. ……………………………… Підпис

доктор фізико-математичних наук,професор


^ 1.АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ


Робоча програма складена на основі «Нормативних програм дисциплін фундаментального циклу підготовки магістрів з інформатики» Київ: КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 1997, 232 с.,освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 0802 «Прикладна математика» циклу підготовки магістра , затвердженої рішенням Вченої Ради ПВНЗ «МЕГУ» ім.академіка степана Дем’янчука, протокол №6 від 24.02.2006.


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


2.1. Мета дисципліни – поглиблення бази знань магістрантів з програмування, теорії програмування, сформованої у попередніх курсах, засвоєння студентами основних принципів функціонального програмування, набуття вмінь використання функціональних мов програмування на практиці.

2.2.Вивчення дисципліни включає лекційні,

лабораторні заняття під керівництвом викладача, а також самостійну роботу за комп’ютером, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок і розвитку самостійного наукового мислення.

2.3. Міжпредметні зв’язки та їх реалізація при викладан-

ні дисципліни (структурно-логічна схема)

Дисципліна «Аплікативні системи»вимагає базової підготовки з дисциплін «Програмування», «Системне програмування», «Теорія програмування». Знання та нави-

чки, отримані студентами при вивченні дисципліни, успішно можуть використовуватись при написанні квалі-

фікаційних робіт (магістерських дисертацій).


^ 3. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧКІВ

Студент повинен знати суть аплікативного програму- вання та напрямки його застосування. Поняття про L-числення та L-вирази, операції аплікації L-виразів. Типізоване L-числення. Основні відмінності та призначення функціонального програмування. Основи мови Lisp.Основи мови програмування

o”CaML. Об”єктні можливості o”CaML.

Студент повинен вміти застосовувати аплікативне програмування при складанні програм. Розуміти суть та значення аплікативного програмування.


^ 4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

1 С Е М Е С Т Р

4.1.ЛЕКЦІЇ, НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМ ЗА ЇХ ЗМІСТОМ
Т Е М А

Ле

Кці я

Са

Мос тійна1

2


3

4

5

6


7

8


9

10


11

12

13

14


15

16

17

18


19


20

21

22
Лекція 1.Огляд функціональних мов програму-вання. Специфіка функціональних мов програмування

1.1.Огляд функціональних мов програмування.

1.2.Lisp- перша функціональна мова програмування.


Лекція 2.Основні функції Lisp. Списки, дерева

2.1.Числові функції Lisp.

2.2.Функції виводу.

2.3. Обробка списків.

2.4.Представлення дерев.


Лекція 3. Основні функції Lisp.Функції відбору


3.1. Функції відбору.

3.2. Асоціативний список.


Лекція 4. Основні функції Lisp. Функції конструктора.Функції властивостей


Функції конструктора.

Функції властивостей.


Лекція 5. Функціональна мова програмування

O”CAML.

5.1. Основи мови програмування O”CAML.

5.2. Приклади програм.

5.3.Основні об’єкти O”CAML.

5.4.Строга типізація.

Лекція 5.Основні функції O”CAML.


5.1. Основні функції O”CAML.

5.2. Зіставлення зі зразком.

5.3.Рекурсія.

5.4.Приклади програм.

Всього за 1 семестр


4.2. Л А Б О Р А Т О Р Н І Р О Б О Т И

1.Основи функціональної мови програмування

Lisp.

2.Функції. Оголошення функцій у мові Lisp.

3. Обробка списків у мові Lisp.

4.Числові функції у мові Lisp.

Здача Модуля

Всього за 1 семестр…………………2/2


2/2


2


2


2


10/4


2


2

2

2/2


8/2
6/6


6/6


6/6


6/6


6/6


30/30


1/4


1/4

2/5

2/5


6/18


Примітка:знаком « / » позначені години для денної і заочної форм навчання.


5. Ф О Р М И К О Н Т Р О Л Ю

5.1.Оцінка виконання лабораторних робіт.

5.2. Оцінка виконання домашніх завдань.

5.3.Оцінка виконання самостійної роботи.

5.4. Оцінка засвоєння теоретичного курсу.

5.5.Залік за семестр.


^ 6.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ


Лекція 1.Lisp-перша функціональна мова програмування. Основи мови Lisp.

1.1.Основи мови Lisp .

1.2.Основні функції мови Lisp.

1.3. Основні об”єкти Lisp.


Лекція 2.Огляд функціональних мов програму-вання. Специфіка функціональних мов програмування.

2.1.Огляд функціональних мов програмування.

2.2.Основні відмінності функціонального програмування.

2.3.Лінива та енергійна семантика .

2.4. Призначення функціональних мов програмування.


Лекція 3.Основні функції Lisp. Списки, дерева.

3.1.Числові функції Lisp.

3.2.Функції виводу.

3.3. Обробка списків.

3.4.Представлення дерев.

Лекція 4. Функціональна мова програмування

O”CAML.

4.1. Основи мови програмування O”CAML.

4.2. Приклади програм.

4.3.Основні об’єкти O”CAML.

4.4.Строга типізація.

Лекція 5.Основні функції O”CAML.


5.1. Основні функції O”CAML.

5.2. Зіставлення зі зразком.

5.3.Рекурсія.

5.4.Приклади програм.


^ 7.НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Всі студенти виконують комплексну науково-дослідну роботу на тему: «Побудова і дослідження математичної моделі пункту спостереження GPS методом статистичних випробувань Монте Карло.»

^ 8. ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

  1. Э.Чювенен, И.Сеппянен «Мир Лиспа». Москва, «Мир», 1990 г. Т.1.

  2. Э.Чювенен, И.Сеппянен «Мир Лиспа». Москва, «Мир», 1990 г. Т.2.

  3. «Программирование на языке R-Lisp». Москва, «Радио и связь», 1991.

  4. У. Маурер. «Введение в программирование на языке Лисп». Москва, «Мир», 1976.

  5. П.Уинстон. «Искусственный интелект». Москва, «Мир», 1980 г.

  6. «Искусственный интеллект: применение в интегрированных производственных системах.. Москва, «Машиностроение», 1991 г.

  7. «Искусственный интеллект:программные и аппаратные средства». Справочник. Москва. «Радио и связь»,1990, т.3.

  8. Дж. Маллас. «Реляционный язык Пролог и его применение.». Москва, Наука, 1990 г.

9. И.Братко. «Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта». Москва, Мир, 1990 г.

10 . П.Грей. «Логика, алгебра и базы данных» . Москва, «Машиностроение», 1983 г.

11.Терехов Л.Л. Производственные функции. Москва:

Статистика, 1974, - 128 с.

12. Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей. Модель пункту GPS спостережень.

Частина 6. МЕГУ, Рівне, 2009,- 104 с.

13. Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей. Онтодидактика поліноміальної апроксимації. Частина 3. МЕГУ, Рівне, 2009,-32 с.

14. Якимчук А.Й.Побудова і дослідження математи-чної моделі пункту GPS спостережень методом статистич-них випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА – 50. МЕГУ, Рівне, 2010, -112 с.

Додаткова література

  1. http:/www.dotsite.spb.ru

  2. http:/www.ocaml.org^ 9.РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ОДИН ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ,

ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

^ Аудиторна робота

Самостійна робота

Індивідуальна

робота

Підсумкова

атестація

Сума


^ Здача заліку,

екзамену, під-

сумкової ККР

тощо

До 100 балів.

За рахунок індивідуальної роботи можливо і більше 100 балів

Не більше 20

балів

Не більше 20

балів

До 20 та більше

20 балів

Не більше 40

балів
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Р. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк iconЮ. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8
А л е к с І й ч у к Ю. В. Середовище створення сайтів uCoz. Монографія. Науковий керівник Р. М. Літнарович. Мегу, Рівне, 2012. 66...
Р. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк iconД. Б. Охота Методологія розробки сучасних криптографічних систем Науковий керівник: Р. М. Літнарович, доцент,к т. н. Рівне – 2012 р. Удк 004. 353. 4
Вищий приватний навчальний заклад Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Р. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк iconІмені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891
Міжнародний економіко-гуманітарний університет                         імені академіка степана дем’янчука
Р. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука
Лісневський М. М. Технології комп’ютерної безпеки. Монографія. Книга Науковий керівник Р. М. Літнарович. Мегу, Рівне, 2012. 100 с....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи