Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Сторінка9/9
Дата10.07.2012
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Держава і право Японії у новітню добу


1. Причинами мілітаризації Японії після Першої світової війни були (дві):

а) економічна криза;

б) незадоволення результатами війни;

в) загроза з боку сусідніх держав;

г) прагнення до захоплення сусідніх територій.


2. Визначте фактори, які сприяли вестернізації Японії у другій половині ХХ ст. (два):

а) діяльність окупаційної адміністрації;

б) поразка у Другій світовій війні;

в) економічна криза;

г) підготовка до нової війни.


3. Визначальним фактором для розробки демократичної конституції Японії після Другої світової війни було:

а) революція;

б) прагнення японців до демократичних свобод;

в) ініціатива мікадо;

г) діяльність окупаційної адміністрації.


4. Визначте, яка з наведених вимог окупаційної адміністрації японському керівництву після Другої світової війни не відповідає дійсності:

а) відмова від війни і ліквідація збройних сил;

б) передача суверенітету від мікадо до народу;

в) збереження власності імператорського дому;

г) ліквідація палати перів.


5. Коли була прийнята нова Конституція Японії, розроблена під тиском окупаційної адміністрації:

а) 1945 р.; в) 1949 р.;

б) 1947 р.; г) 1951 р.


6. За формою управління сучасна Японія є:

а) конституційною монархією;

б) абсолютною монархією;

в) парламентською республікою;

г) президентською республікою.


7. Який з названих органів влади відсутній у сучасній Японії:

а) президент; в) кабінет міністрів;

б) парламент; г) верховний суд.


8. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «символ держави і єдності народу, влада якого є спадковою»:

а) імператор; в) кабінет міністрів;

б) парламент; г) верховний суд.


9. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «призначає кабінет міністрів, має право розпуску палати представників, підтверджує призначення і відставку вищих посадовців»:

а) імператор; в) кабінет міністрів;

б) парламент; г) верховний суд.


10. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «найвищий орган державної влади і єдиний законодавчий орган країни»:

а) імператор; в) кабінет міністрів;

б) парламент; г) верховний суд.


11. Визначте з яких палат складається парламент сучасної Японії (дві):

а) палата перів; в) палата представників;

б) палата радників; г) палата депутатів.


12. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «обирається на 6 років з переобранням половини складу кожні три роки»:

а) палата радників; в) кабінет міністрів;

б) палата представників; г) верховний суд.


13. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «обирається на 4 роки і може бути розпущений достроково»:

а) палата радників; в) кабінет міністрів;

б) палата представників; г) верховний суд.


14. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «головна ланка державної структури, обирається парламентом, має право розпуску нижньої палати, видає укази»:

а) імператор; в) кабінет міністрів;

б) палата представників; г) верховний суд.


15. За поданою характеристикою визначте державний орган сучасної Японії: «члени призначаються кабінетом міністрів, а голова – імператором за поданням уряду»:

а) палата радників; в) кабінет міністрів;

б) палата представників; г) верховний суд.


16. На які адміністративно-територіальні одиниці поділена сучасна Японія:

а) області; в) графства;

б) префектури; г) землі.


17. Яке принципово нове положення містить конституція сучасної Японії:

а) заборона мікадо набувати власність на території країни;

б) перелік демократичних свобод;

в) відмова від війни як засобу розв’язання міжнародних конфліктів;

г) чіткий розподіл повноважень між гілками влади.


18. Що з названого конституція сучасної Японії прямо запозичила з конституції США:

а) заборона мікадо набувати власність на території країни;

б) перелік демократичних свобод;

в) відмова від війни як засобу розв’язання міжнародних конфліктів;

г) чіткий розподіл повноважень між гілками влади.


19. Яка партія відіграє провідну роль у політичному житті сучасної Японії:

а) ліберально-демократична; в) прогресивна;

б) комуністична; г) соціалістична.


20. Яка політична партія Японії утворилася у 1955 р.:

а) ліберально-демократична; в) прогресивна;

б) комуністична; г) соціалістична.


21. Під впливом якої держави проходив другий етап вестернізації Японії після Другої світової війни:

а) Німеччини; в) США;

б) Франції; г) Великобританії.


22. Яка нова галузь почала формуватися у праві Японії після Другої світової війни:

а) торгівельне; в) екологічне;

б) трудове; г)шлюбно-сімейне.


23. В якому році набрав чинності «Карно-процесуальний кодекс» Японії:

а) 1945 р.; в) 1947 р.;

б) 1946 р.; г) 1948 р.


24. Яка з наведених рис не відноситься до карно-процесуального права сучасної Японії:

а) вирішальна роль належить зізнанню обвинуваченого;

б) відмова свідка від своїх показів слугує підставою для неврахування їх у судовому процесі;

в) змагальний характер судового процесу;

г) інститут роз’яснення.


25. У чому полягає суть інституту роз’яснення, який існує в праві сучасної Японії:

а) прокурор може вимагати у захисту пояснень наданих доказів;

б) суддя має право вимагати пояснень пунктів вироку у прокурора;

в) підсудний може вимагати у судді пояснень окремих пунктів звинувачення;

г) захист може вимагати від прокурора пояснень окремих пунктів вироку.


26. Які зміни відбулися в судовій системі Японії з 50-х рр.
ХХ ст. у рамках інтенсифікації судового процесу (дві):

а) винесення попереднього вироку;

б) попередня нарада судді, прокурора і захисника, де вони домовляються з суттєвих питань майбутнього процесу;

в) встановлення чіткого графіку судового розгляду конкретних справ з метою не допущення розтягування процесу;

г) буквальний запис виступів представників сторін і свідків.

Навчальне видання


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Відповідальний за випуск В.М.Власенко

Редактор Н.М.Мажуга

Комп’ютерне верстання………………………………(у Р.в.)


Підг. до друку 11.04.2008, поз.

Формат 60х84/16.Папір офс. Гарнітура Time New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 9,07. Обл.-вид. арк. 7,21.

Тираж 200 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до
Державного реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова, 2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п. 2.6.14


Заступник першого

проректора-начальник

організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


Тестові завдання

з курсу

«Історія держави і права зарубіжних країн»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач: В.А.Нестеренко

Відповідальний за випуск В.М.Власенко

Декан гуманітарного факультету Л.П.Валенкевич


Суми

Вид-во СумДУ

2008

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи