Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" icon

Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – "Економіка підприємства міського господарства"
НазваДля студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – "Економіка підприємства міського господарства"
Сторінка1/6
Дата03.07.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


Методичні вказівки та завдання на курсовий проект

з курсу "Фінанси підприємств міського господарства"

(для студентів 4-6 курсів спец. 7.050.107 –

"Економіка підприємства міського господарства")


Харків - 2002

Методичні вказівки та завдання на курсовий проект з курсу "Фінанси підприємств міського господарства" (для студентів 5-6 курсів спец. 7.050.107 "Економіка підприємства міського господарства") Уклад.: Т.П.Юр'єва. Харків ХДАМГ, 2002 - 45 с.


Укладач: Т.П.Юр'єва


Рецензент: В.М.Тюріна


Рекомендовано кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол № 3 від 15.10.02 р.


Вступ


Ці методичні вказівки до виконання курсового проекту "Фінансовий план комунального підприємства" складено для студентів спеціальності 7.050107-"Економіка підприємства міського господарства". У них наведено методику виконання курсового проекту, що передбачає здійснення розрахунків за вказаною схемою і самостійну роботу студентів, яка полягає у складанні виробничої програми та визначенні суми доходів; складанні калькуляції для визначення суми витрат; визначенні суми прибутку, амортизаційних відрахувань та інших фінансових показників; складанні балансу доходів та видатків, таблиці для перевірки до нього "Шахматки".

Курсовий проект є комплексною роботою, що охоплює всю виробничо-фінансову діяльність крмунального підприємства і вимагає від студентів мобілізації всіх знань, отриманих в Академії.

Метою розробки курсового проекту є закріплення і поглиблення теоретичного матеріалу і практичних навичок з аналізу та фінансового планування, набутих при вивченні курсів "Економіка підприємства міського господарства", "Економіка праці і соціально-трудові відносини", "Планування діяльності підприємства", "Бухгалтерський облік", "Аналіз господарської діяльності", "Фінанси підприємства міського господарства".

Курсовий проект є елементом підготовки студентів до роботи з дипломного проектування і майбутньої самостійної діяльності.

^ Порядок роботи над проектом.


Курсовий проект виконують згідно з типовим календарним графіком протягом 6 тижнів (додаток 1). Робота над проектом і консультації з керівником здійснюються поза аудиторними заняттями. Оформлення роботи повинно відповідати ЄСКД (Методичні вказівки до дипломного і курсового проектування - Харків, 1997).

Керівництво проектуванням виконує викладач кафедри, який видає завдання, проводить консультації, перевіряє і приймає захист курсового проекту.

До захисту допускаються проекти, виконані студентами згідно з даними цих методичних вказівок. Якщо проект не допущено до захисту як такий, що не відповідає вимогам, то він має бути перероблений згідно із зауваженнями керівника і зданий на перевірку вдруге. При захисті студент повинен розкрити сутність проекту, обгрунтувати виконані розрахунки, проаналізувати отримані результати, зробити висновки й відповісти на запитання керівника.

Курсовий проект оцінюється за чотирибальною системою. За умови незадовільного захисту студенту надається певний термін для додаткової підготовки до нього і виправлення виявлених недоліків проекту. Після цього захист проводиться вдруге.


Зміст курсового проекту


Вихідні дані.

Вступ.

1. Аналіз фінансових показників за звітний (передплановий) період.

2. Розробка проекту фінансового плану.

2.1. Розрахунок доходів від основної діяльності;

2.2. Розрахунок експлуатаційних витрат;

2.3. Розрахунок прибутку;

2.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань;

2.5. План фінансування капітальних вкладень;

2.6. Розрахунок приросту сталих пасивів;

2.7. Розрахунок потреби депо у власних оборотних коштах на плановий рік та приросту нормативу власних оборотних коштів;

2.8. Визначення джерел фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів;

2.9. Розрахунок відрахувань до фондів накопичення та споживання;

2.10. Складання балансу доходів та видатків;

2.11. Складання таблиці "Шахматка" для перевірки балансу.

Висновки.

Складання плакату.

Список літератури.

Завдання до курсового проекту


У курсовому проекті треба скласти фінансовий план підприємства “Теплокомуненерго” на 200___рік, проаналізувати основні фінансові показники й зробити висновки, результати яких відобразити на плакаті.

Дані для розрахунків фінансових показників наведено в таблиці "Вихідні дані для складання фінансового плану КП Теплокомуненерго".

1. Аналіз фінансових показників за звітний (передплановий) рік треба виконати за даними, наведеними у табл. 2.

2. Фінансовий план підприємства - баланс доходів та видатків і розрахунки до нього.

Розробку фінплану розпочинають з розрахунків фінансових показників доходів та видатків. Одночасно з розрахунками ці показники заносять до балансу доходів та видатків, а також до перевірочної таблиці "Шахматка" з відповідних статей. Спочатку визначають статті доходів балансу, потім, виходячи з обсягів доходів та керуючись чинним законодавством щодо їх використання, планують видатки підприємства.

Основними статтями доходів кожного підприємства, що потребують детальних розрахунків, є:

загальний (балансовий) прибуток;

амортизаційні відрахування;

приріст сталих пасивів.

Загальний (балансовий) прибуток є сумою фінансових результатів усіх видів діяльності підприємства (основної, допоміжної, реалізації майна, позареалізаційних операцій).

Прибуток (збиток) від основної діяльності визначають як різницю між доходами підприємства (виручка від реалізації) та експлуатаційними витратами.

Виходячи з цього, далі наводяться послідовність та методичні вказівки для розрахунків (п. 2.1 - 2.11).

Таблиця 1 - Вихідні дані для складання фінансового плану КП “Теплокомуненерго”

Показники

Варіанти
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Збитки житлово-комунального господарства, тис. грн.

349,6

395,8

379,1

397,1

403,8

405,6

410,2

407,9

406,3

412,7

Тимчасові вільні кошти фондів економічного стимулювання, тис. грн.

340,7

350,1

370,1

340,6

355,1

361,7

362,3

367,1

370,9

371,1

Податок на прибуток, 30 %

979,5

981,3

970,4

970,8

983,1

978,5

983,1

989,5

963,7

950,1

Вилучення до бюджету амортизації на повне відтворення, 10 %Процентна ставка за кредит – 70% річнихПрибуток від іншої діяльності, тис.грн.

117,1

119,0

121,0

123,0

129,0

131,0

127,0

125,0

124,0

128,0

Доходи від аренди приміщень, тис. грн.

567,0

499,0

679,0

734,1

724,2

694,9

731,4

831,2

845,1

931,7

Прибуток від позареалізаційних операцій, тис. грн.

94,0

111,0

124,0

97,8

124,7

131,7

154,0

170,1

98,9

165,7

Виручка від реалізації майна, тис. грн.

13,7

18,9

24,1

25,7

19,7

14,8

16,9

29,1

17,4

18,2

Видатки на утримання дитсадків, тис.грн.

110,0

115,0

100,0

117,0

113,0

112,0

118,0

119,0

121,0

120,0

у т.ч. за рахунок коштів батьків

85,0

87,0

80,0

75,0

74,0

69,0

71,0

78,0

69,0

67,0
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" iconПротокол №13 від 08. 07. 2003 р
Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства” для студентів спеціальностей: 050. 107 – економіка підприємства, 050....
Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" iconМетодичні вказівки
Частина Інвесторська кошторисна документація ( для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної форм навчання та екстернату за фахами...
Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" iconВ. Т. Плакіда Н. М. Богдан конспект
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів 6 курсу напряму підготовки 0501 Економіка І підприємництво...
Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" iconМіністерство освіти І науки України
Нормативні документи для розробки кошторисних цін, тарифів та розцінок (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання...
Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичнівказівк и до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Стратегічне управління підприємством" ( для студентів 5 курсу денної форми...
Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" iconМетодичні вказівки
Економіка й організація діяльності об'єднань підприємств (для студентів 5 курсу спеціальності 050. 107 “Економіка підприємства”)....
Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" iconМолоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Економіка І організація діяльності підприємств міського господарства” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки...
Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" iconВ. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою "Економіка підприємств міського господарства", протокол №11 від 03. 2002р
Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства” та самостійної підготовки з курсу “Економіка підприємства”...
Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Охорона праці І безпека життєдіяльності” (для студентів 5,6 курсів заочної форми навчання спец. 050107 “Економіка підприємства”,...
Для студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – \"Економіка підприємства міського господарства\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестові завдання з англійської мови для студентів 1-2 курсів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Тестові завдання з англійської мови (для студентів 1-2 курсів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи