Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 247.4 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата10.07.2012
Розмір247.4 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


Методичні вказівкидо виконання курсової роботи з курсу

“Аналіз господарської діяльності”

(для студентів, екстернів і магістрантів усіх форм

навчання спеціальностей економіки та менеджменту

міського господарства)


Харків – ХДАМГ – 2002

Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи з курсу “Аналіз господарської діяльності” (для студентів, екстернів і магістрантів усіх форм навчання спеціальностей економіки та менеджменту міського господарства). – Укл. В.О. Костюк. Харків: ХДАМГ, 2002. – 24 с.


Укладач: В.О. Костюк

Рецензент: В.М. Тюріна


Рекомендовано кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол № 1 від 29.08 2002 р.

^

Загальні положенняДля успішного функціонування ринкових відносин в Україні вкрай потрібні кваліфіковані, економічно грамотні кадри, які вміють аналітично мислити і достатньо швидко приймати важливі професійні рішення на всіх рівнях управління економікою держави. У зв’язку з цим аналітична підготовка майбутніх спеціалістів і магістрів з економіки та менеджменту міського господарства займає важливе місце у загальній системі освіти будь – якого фахового спрямування. Оволодіння принципами, засобами, методами та навичками економічного аналізу зміцнює й удосконалює рівень їх аналітико – синтетичного мислення, створює підгрунтя для здатності сприймати і грамотно вирішувати ті багатогранні проблеми, що повсякденно виникають на підприємствах та інших об’єктах управління.

Курсова робота з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” якраз і має на меті закріплення теоретичних знань з даного курсу, розвиток у студентів, екстернів та магістрантів навичок практичного розв’язування економіко – аналітичних завдань стосовно підприємств і організацій міського господарства, збирання необхідної для цього статистичної інформації, її належної обробки, проведення економічного аналізу, формулювання та оцінювання його наслідків і оформлення результатів дослідження.

Курсову роботу з економічного аналізу передбачається виконувати за окремими темами на матеріалах конкретного підприємства міського господарства (транспортного, водопроводно - каналізаційного, енергетичного, санітарної очистки міст, дорожного, житлового, ремонтно - будівельного, готельно - туристичного та ін.).


^ Вибір теми курсової роботи і керівництво її виконанням


Вибір теми курсової роботи – це важлива і відповідальна справа. Від цього в значній мірі залежить успіх її виконання. При цьому виконавець роботи повинен орієнтуватися на вибір проблеми, вивчення якої дасть змогу істотно розширити і поглибити його професійні знання з техніко – економічного аналізу господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства.

Пропонується наступна тематика курсових робіт:

 1. Техніко – економічний аналіз господарської діяльності підприємства міського господарства.

 2. Застосування економіко – статистичних і математичних методів дослідження для техніко – економічного аналізу підприємства.

 3. Автоматизація техніко – економічного аналізу показників роботи підприємства.

 4. Факторний аналіз узагальнюючих показників роботи підприємства міського господарства.

 5. Порівняльний аналіз роботи підприємств міського господарства.

 6. Порівняльний аналіз роботи структурних підрозділів підприємства міського господарства.

 7. Досвід роботи підприємства в умовах ринкової економіки.

 8. Використання ЕОМ для автоматизації економіко – аналітичних розрахунків у господарській діяльності комунальних підприємств.

 9. Оперативний аналіз показників роботи підприємства.

 10. Соціально – економічний аналіз господарської діяльності підприємства міського господарства.

 11. Техніко – економічний аналіз окремих сторін господарської діяльності підприємства.

 12. Аналіз виконання виробничої програми підприємства.

 13. Аналіз якості продукції (послуг) комунального підприємства та її впливу на інші показники.

 14. Факторний аналіз показників виробничої програми підприємства.

 15. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства.

 16. Аналіз складу, структури і ефективності використання обладнання на підприємстві.

 17. Аналіз складу, структури і ефективності використання основних фондів та їх впливу на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

 18. Аналіз ефективності використання праці.

 19. Аналіз складу, структури, руху і ефективності використання робочої сили на підприємстві.

 20. Аналіз ефективності використання робочого часу і стану трудової дисципліни на підприємстві.

 21. Аналіз продуктивності праці на підприємстві.

 22. Аналіз впливу трудових факторів на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

 23. Аналіз собівартості продукції (послуг).

 24. Аналіз складу, структури і ефективності використання фонду оплати праці.

 25. Аналіз доходів підприємства.

 26. Аналіз прибутку (збитку) підприємства.

 27. Порівняльний аналіз показників рентабельності фінансово – господарської діяльності підприємства.

 28. Аналіз фінансових показників господарської діяльності підприємств міського господарства.

 29. Факторний аналіз доходів, прибутку та рентабельності підприємств міського господарства.

 30. Аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства.


Тему курсової роботи студент самостійно вибирає згідно з переліком пропонованої вище тематики. Крім цього йому надається право проявити ініціативу і визначити тему курсової роботи, не передбачену в переліку, враховуючи свій власний інтерес. Ця тема потім має бути погоджена з науковим керівником, який призначається кафедрою для консультацій, перевірки і захисту курсової роботи.

Після вибору теми керівник видає завдання на виконання курсової роботи, де визначаються об’єкти і строки дослідження. Студент складає первісний варіант її плану, від якості якого значною мірою залежить структура і зміст курсової роботи, логічний зв’язок між її окремими розділами. Цей варіант плану він узгоджує з керівником курсової роботи, який остаточно визначає її структуру і зміст.

Студент повинен систематично консультуватися з керівником і здавати йому на перевірку виконані розділи курсової роботи у намічені строки. Керівник дає можливість виконавцю проявити самостійність і ініціативу у виконанні дослідження, направляє його зусилля на правильне розв’язування тієї чи іншої аналітичної задачі.

Поради і вказівки керівника особливо являються важливими при складанні плану курсової роботи, способів дослідження і, обробки статистичної інформації, аналізі одержаних результатів, а також при підготовці до захисту.

У процесі роботи керівник здійснює спостереження за ходом дослідження і контроль за дотримуванням календарного графіка, вносить необхідні поправки, націлює студента на самостійне вирішення досліджуваних питань.


Структура, обсяг і зміст роботи


Курсова робота повинна мати таку структуру:

 1. Титульний аркуш (додаток 1).

 2. Зміст (додаток 2, 3).

 3. Вступ.

 4. Техніко – економічна характеристика аналізованого підприємства.

 5. Основна частина, що складається з декількох розділів.

 6. Висновки.

 7. Список використаної літератури.

 8. Додатки (таблиці, графіки, форми звітності тощо).


Обсяг курсової роботи складає 40-50 сторінок формату А4 рукописного тексту без урахування додатків. Приблизний обсяг структурних складових рукописного варіанта (кількість сторінок): вступ – 1-2; техніко – економічна характеристика підприємства – 3-5; основна частина – 30-40; висновки і пропозиції – 2-3; список використаної літератури – 1-2.

У вступі студент обгрунтовує актуальність теми курсової роботи, розкриває мету і завдання техніко – економічного аналізу стосовно майбутнього дослідження, характеризує стан аналізованого об’єкта, висвітлює його роль і значення в умовах ринкової економіки, визначає методи вирішення аналітичних задач, висвітлює загальні питання.

У розділі “Техніко – економічна характеристика аналізованого підприємства” треба коротко охарактеризувати об’єкт дослідження на основі аналітичної інформації, використовуваної при виконанні роботи, вказати виробничий профіль підприємства, його структуру, галузеву підпорядкованість, напрямки і масштаби виробництва, стан досліджуваного господарства за звітний період за основними показниками (обсяг виробництва і реалізації продукції, фонд оплати праці, доходи, експлуатаційні витрати, прибуток та ін.), дати інформацію про перспективу його технічного і соціально – економічного розвитку.

У основній частині роботи розкривають її зміст. Головні питання дослідження виділяють у вигляді окремих розділів, підрозділів, пунктів, кожний з яких повинен мати свій номер і назву. Їх розміщують у певній логічній послідовності. У кінці кожного розділу повинні бути узагальнення і висновки.

Кількість і назва розділів залежать від теми курсової роботи. Якщо тема курсової роботи являє собою, наприклад, техніко–економічний аналіз господарської діяльності підприємства у цілому, то в даному випадку можна порекомендувати мати в основній її частині такі розділи:

 • Аналіз виконання виробничої програми;

 • Аналіз ефективності використання основних фондів;

 • Аналіз собівартості продукції (послуг);

 • Аналіз доходів;

 • Аналіз прибутку та рентабельності;

Якщо темою курсової роботи є, наприклад, “Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства”, то в цьому разі можна запропонувати такий склад її основної частини:

 • Аналіз обсягу і динаміки основних фондів;

 • Аналіз складу і структуру основних фондів;

 • Аналіз руху основних фондів;

 • Аналіз технічного стану основних фондів;

 • Аналіз фондоозброєності праці;

 • Аналіз ефективності використання основних фондів;

 • Аналіз впливу основних фондів і ефективності їх використання на кінцеві результати роботи підприємства.

Основна частина курсової роботи, як уже зазначалося, являє собою техніко – економічний аналіз господарської діяльності (або її окремих частин) підприємства, на базі якого ведеться дослідження. Джерелами інформації є планово – нормативні (нормативні, прогнози, проектні, договірні, планові показники, норми, нормативи, тарифні ставки, прейскуранти, цінники, кошторисні документи, технічна документація та ін.); облікові (дані бухгалтерського, статистичного і оперативно–технічного обліку); звітні (дані бухгалтерської, статистичної і оперативно – технічної звітності); позаоблікові дані (акти ревізії, матеріали обстежень, перевірок, постанов, наказів, розпоряджень, анкетування, публікацій, ділової переписки та ін.). Комплексне використання цих джерел, їх правильне узгодження дозволяє всебічно і глибоко проаналізувати господарську діяльність того чи іншого підприємства, виявити невикористані внутрішні резерви.

Аналіз господарської діяльності підприємства здійснюють за допомогою системи наочно обгрунтованих методичних і технічних прийомів дослідження. Працюючи над курсовою роботою, необхідно використати аналітичні прийоми, що дозволяють виявити причинно – наслідкові взаємозв’язки і взаємозалежність між аналізованими показниками, визначити конкретні фактори, що впливають на зміну тих чи інших сторін господарської діяльності, розрахувати абсолютну й відносну величину такого впливу, виявити внутрішні резерви, давати об’єктивну оцінку результатам господарювання.

Методичні прийоми техніко–економічного аналізу різноманітні, їх вибір і застосування визначаються метою і завданням конкретного дослідження, повнотою і якістю вихідної інформації, змістом аналізованих об’єктів.

Під час виконання курсової роботи треба ширше використовувати різні прийоми дослідження, оскільки кожен з них виконує якесь конкретне завдання, тому вони органічно доповнюють один одного і тільки в цілому становлять повну методику економічного аналізу.

Найважливішими прийомами (способами) упорядкування, систематизації, наукової обробки і узагальнення економічної інформації, що застосовуються в процесі аналізу господарської діяльності підприємств і організацій міського господарства і які необхідно використати при виконанні курсової роботи, є: порівняння , деталізація, балансовий прийом, метод статистичних групувань, метод абсолютних, відносних і середніх величин, ряди динаміки, індексний метод, метод ланцюгових підстановок, графічний метод, статистичні таблиці та ін.

Застосовуючи у процесі аналізу прийом порівняння, доцільно використати найбільш поширені його форми (порівняння з планом, прогнозом на поточний період, показниками попередніх періодів, показниками інших підприємств, прогресивними показниками, нормами, нормативами, із середньогалузевим рівнем, з виробничим потенціалом підприємства та інше), що дає змогу визначити ступінь виконання плану, оцінити, в якій мірі збувається намічений прогноз, перевірити напруженість планових завдань і якість планування, виявити динаміку досліджуваних показників, визначити кращий досвід господарювання, установити, чи є аналізоване підприємство конкурентоспроможним, оцінити його організаційно – технічний рівень, визначити місце, яке воно посідає у галузі, встановити, в якій мірі підприємство наблизилося до найвищого рівня використання наявних ресурсів і ефективності господарювання, виявити невикористані внутрішні резерви тощо.

Застосування під час аналізу прийому деталізації має на меті послідовно розкласти за різними ознаками аналізовані підсумкові показники на їх окремі складові частини. При цьому виявлені при первісній деталізації складові часткові показники підлягають подальшій деталізації і так до тих пір, поки не будуть встановлені першопричини тих чи інших результатів роботи аналізованого підприємства.

У зв’язку з цим, треба вивчити зміну аналізованих показників у розрізі окремих періодів (рік, квартал, місяць), структурних підрозділів підприємства, а також дослідити їх стан за окремими складовими частинами. Такий підхід дає змогу встановити найбільш успішні періоди роботи підприємства, з’ясувати недоліки у виконанні окремих операцій, визначити резерви у використанні техніки, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, виявити передові і відстаючі дільниці, визначити ступінь участі окремих підрозділів у формуванні підсумкових аналізованих показників, оцінити міру їх відповідальності, з’ясувати структуру досліджуваних показників, що, кінець кінцем, сприяє виявленню основних чинників, які вплинули на зміну рівня досягнутих результатів.

Слід зазначити, що балансовий прийом широко застосовується у тих випадках, коли між аналізованими показниками має місце функціональна залежність. Суть його використання полягає у складанні й читанні різноманітних балансів, що характеризують наявність ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), їх використання або потребу в ресурсах і джерелах їх покриття. Наприклад, баланс робочої сили показує потребу підприємства у робочих кадрах і джерелах покриття; баланс робочого часу характеризує загальні ресурси часу і їх використання; матеріальні баланси відображають потребу підприємства у матеріалах і вказують їх покриття та інше.

Зіставлення планових і звітних балансів між собою за відхиленнями дозволяє визначити вплив факторів – аргументів (в абсолютних і відносних величинах) на зміну підсумкового показника, виявити резерви підвищення ефективності роботи аналізованого підприємства.

У практиці аналітичної роботи дуже часто використовують метод статистичних групувань для вирішення наступних завдань: виявлення соціально – економічних типів досліджених явищ, наприклад, при вивченні розподілу підприємств міського господарства за формами власності, при дослідженні міського населення за суспільними групами та інше; вивчення складу і структури аналізованої сукупності за тими чи іншими істотними ознаками, наприклад, дослідження працівників підприємства за віком, статтю, освітою та інше; дослідження взаємозв’язку і залежності між окремими показниками, наприклад, вивчення наявності зв’язку між рівнем фаху працівника, з однієї сторони, і рівнем його заробітку, продуктивності праці, з другої.

Одним з найважливішим способів аналізу економічних явищ і процесів є використання прийому абсолютних, відносних і середніх величин. Абсолютні величини (показники) застосовують в аналізі для характеристики обсягів (рівнів, розмірів) аналізованих об’єктів (обсяг продукції, кількість працівників, прибуток та ін.).

У зв’язку з цим їх використовують для характеристики наявності ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових), розмірів виробництва, фондів оплати праці, робочого часу, для визначення впливу окремих факторів на досягнуті результати господарювання. Відносні величини (планового завдання, виконання плану, динаміки, структури, інтенсивності, координації, порівняння) відображають кількісні співвідношення аналізованих абсолютних показників; їх використовують для оцінки планової швидкості розвитку (зміни) досліджуваних об’єктів, вивчення ступеня виконання планового завдання, дослідження інтенсивності розвитку економічних явищ, аналізу складу і структури та ін. За допомогою середніх величин (середньої арифметичної, гармонійної, геометричної, хронологічної) розраховують і аналізують різноманітні середні показники (середня заробітна плата, середній рівень продуктивності праці, середня вартість основних фондів, середньооблікова чисельність працівників та ін.), що дає змогу одержувати узагальнюючу характеристику якісно однорідних сукупностей. Однією з важливих умов застосування середніх величин є якісна однорідність аналізованої сукупності, для якої вони розраховуються. У цьому разі такі середні матимуть реальний смисл і в достатній мірі характеризувати типовий рівень ознаки. Тому – то застосування в економічному аналізі середніх величин не можна відокремлювати від прийому статистичних групувань. Важливою умовою економічного аналізу є комплексне використання абсолютних, відносних та середніх величин.

^ Ряди динаміки являють собою важливий прийом аналізу, оскільки дають змогу виявити закономірності і окремі тенденції розвитку економічних явищ і процесів за ряд періодів. При виконанні курсової роботи необхідно розрахувати і проаналізувати стосовно досліджуваних об’єктів такі показники динаміки: ланцюгові й базисні абсолютні прирости аналізованих показників, їх темпи зростання і темпи приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту, середній темп зростання і приросту, середній рівень ряду динаміки.

Індексний метод широко використовують у практиці аналітичної роботи для вивчення ступеня виконання різних планових завдань, визначення динаміки аналізованих показників, для вимірювання інфляції, розрахунку впливу окремих факторів на зміну результатів діяльності підприємств і організацій міського господарства. Слід пам’ятати, що індекс - це є відносна величина (динаміки, виконання плану), що характеризує зміну рівня будь – якого аналізованого показника в часі, просторі чи порівняно з планом, нормою, стандартом. Різновидам індексів є процент виконання плану, темпи і коефіцієнти зростання (ланцюгові, базисні, середні).

^ Метод ланцюгових підстановок застосовують в аналізі господарської діяльності підприємств для визначення кількісного впливу окремих факторів на зміну узагальнюючих економічних показників (обсяг продукції, дохід, прибуток та ін.). Його використовують тоді, коли між досліджуваними показниками є функціональна пропорційна залежність і аналізований показник може бути поданий у вигляді добутку декількох факторів. Слід зазначити, що при використанні цього прийому перш за все необхідно правильно побудувати математичну факторну модель (формулу) аналізованого показника, яка не може бути довільною. Застосовуючи до цієї моделі різні модифікації ланцюгових підстановок (ланцюгову схему розрахунку впливу факторів, спосіб обчислення абсолютних різниць, індексну схему розрахунку), обчислюють абсолютний і відносний вплив окремих факторів на зміну того чи іншого аналізованого показника, а також визначають структуру цього впливу. При виконанні курсової роботи треба використати усі різновидності цього прийому.

^ Статистичні таблиці використовують для найбільш раціонального, наочного та систематизованого викладення результатів зведення і групування аналітичних даних. Слід нагадати, що подібно до граматичного речення кожна таблиця має статистичний підмет і присудок. Підметом таблиці є ті об’єкти (показники), які аналізуються. Він відповідає на питання: “Хто?”, “Що?”. Присудок статистичної таблиці – це система показників, якими характеризується підмет. Він відповідає на запитання: “Якими показниками характеризується досліджуваний об’єкт?”. У таблиці підмет найчастіше знаходиться зліва (характеризує зміст рядків), присудок – зверху (характеризує зміст граф). Читання і аналіз підмета статистичних таблиць має велике значення у практиці аналітичної роботи (горизонтальний аналіз) і окремих ознак її присудка (вертикальний аналіз), визначення наявності і характеру взаємозв’язків між окремими аналізованими показниками, подання узагальнюючих висновків про досліджувані об’єкти. Важливо підкреслити, що статистичні таблиці на стадії збору цифрової інформації і підготовки економічного аналізу забезпечують одноманітність і впорядкованість досліджуваних показників, на стадії обробки даних є своєрідним алгоритмом розв’язування аналітичних задач і проведення розрахунків, на стадії закінчення аналізу – засобом оформлення його результатів.

^ Графічний метод застосовують в економічному аналізі для здійснення контролю за виконанням різноманітних планів (планів – прогнозів, бізнес – планів, індикативних та ін.), вивчення структури і тенденції зміни господарських явищ і процесів, дослідження взаємозв’язку між аналізованими показниками у просторі або часі, одержання висновків про наявність і напрям такого зв’язку, а також дозволяє обрати математичну модель для його вираження. Відомо, що графічній мові притаманні такі риси: лаконічність (відображення статистико – аналітичної інформації за допомогою невеликої кількості знаків – символів), змістовність і наочність. Графічна інформація легше засвоюється і запам’ятовується, розвиває просторове уявлення, аналітичне мислення, зорову пам’ять. В економічному аналізі широко використовують різноманітні діаграми (стовпчикові , кругові, криволінійні, фігурні), картограми, картодіаграми, графік Варзара, радіальні графіки, квадратні, точкові, графіки виконання плану, графік відхилень і т.п. Останнім часом ефективним є застосування комп’ютерних засобів побудови графічних зображень, що рекомендується використовувати при виконанні курсової роботи.

Крім наведених вище прийомів дослідження студент при виконанні курсової роботи може використати й інші, зокрема, математичні методи, що знаходять в економічному аналізі застосування при вивченні складних господарських явищ та процесів, особливо там, де необхідно здійснювати великий обсяг статистичних обробок інформації та аналітичних розрахунків. Математичні методи за допомогою систематичного підходу до вивчення господарських процесів з використанням ЕОМ дозволяють розглянути багатоваріантні рішення і вибрати з них найбільш оптимальні.

Слід зазначити, що аналіз господарської діяльності підприємства здійснюється без жорсткої регламентації, як це, наприклад, має місце при організації облікового процесу, але у відповідній послідовності, виходячи з його завдань і якості аналітичної інформації. У зв’язку з цим при виконанні курсової роботи це треба мати на увазі і пропонується проводити економічний аналіз досліджуваних показників (виробничої програми, основних фондів, праці, собівартості продукції, доходів, прибутку, рентабельності та інше) приблизно у такій послідовності:

 • вивчення динаміки техніко – економічних показників;

 • оцінка ступеня виконання різноманітних планів (бізнес – планів, прогноз – планів, індикативних та ін.);

 • дослідження аналізованих показників за різними формами порівняння;

 • аналіз складу і структури господарських явищ і процесів за різними ознаками;

 • вивчення економічних показників за окремими формами деталізації (в розрізі окремих періодів, структурних підрозділів підприємства, складових частин аналізованих об’єктів та інше);

 • оцінка ступеня участі (вкладу) підрозділів підприємства у формуванні підсумкових аналізованих показників;

 • здійснення факторного аналізу досліджуваних економічних показників;

 • визначення впливу аналізованих показників на кінцеві результати роботи підприємства;

 • формування відповідних висновків, розробка пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення аналітичної роботи і покращення господарської діяльності аналізованого підприємства;

 • оформлення результатів проведеного аналізу.


Статистичну інформацію, що використовується під час проведення економічного аналізу, належним чином опрацьовують і подають у курсовій роботі у вигляді таблиць, графіків, схем та аналітичних розрахунків.

Закінчується курсова робота висновками. Змістом цієї частини є загальні підсумки, зроблені на основі вивчення і дослідження теми курсової роботи, що втілюють в собі відповідні висновки, обгрунтовані пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення методики економічного аналізу, підвищення ефективності і якості господарської діяльності аналізованого підприємства.

Список використаної літератури включає перелік літературних джерел, де вказують видавництво, місце і рік їх видання. Він повинен бути повним і грунтовним.

Додатки містять в собі таблиці, графіки, схеми, розрахунки, форми звітності та інший матеріал, що має допоміжний характер. Ця частина курсової роботи не є обов’язковою.

При виконанні курсової роботи рекомендується користуватися списком запропонованої літератури, зокрема, навчальним посібником з техніко – економічного аналізу діяльності підприємств міського господарства (див. В.О. Костюк. Техніко – економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. – Харків: ХДАМГ, 2002).


^ Оформлення курсової роботи


Курсова робота має бути написана літературною, економічно грамотною мовою, чітким розбірливим почерком, на одному боці аркуша білого паперу з полями: з лівого боку – 30, з правого – 10, зверху й знизу – 20мм.

Рукопис текстової частини слід писати чорнилом (пастою) одного кольору (чорний, синій, фіолетовий).

Робота починається з титульного аркуша, потім наводиться зміст курсової роботи, в якому зазначаються початкові сторінки кожного розділу і підрозділу, назви яких у змісті й тексті мають бути тотожними.

Вступ, основні розділи і висновки у визначеній послідовності починають з нової сторінки. Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовку не допускається.

Розділи, підрозділи і пункти слід нумерувати арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять.

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Їх слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми та ін.) позначають словом “Рис. – “, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рис. 2.1. – Схема взаємозв’язку показників виробничої програми підприємства і факторів, що впливають на їх зміну”. Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, Рис. 3.2. – другий рисунок третього розділу.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею зліва. Усі таблиці слід пронумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, “Таблиця 2.5 – Вихідні дані для факторного аналізу обсягу продукції” - п’ята таблиця другого розділу.

Використані джерела необхідно вказувати в квадратних дужках після відповідного посилання (порядковий номер джерела у списку використаної літератури і, через кому, номер сторінки).

Список використаної літератури слід подавати в такій послідовності:

 • законодавчі акти та постанови Уряду України;

 • інструкції, нормативні акти міністерств і відомств;

 • доповіді, виступи керівників держави;

 • спеціальна література – підручники, монографії, брошури, статті (в алфавітному порядку);

 • спеціальні журнали, періодичні видання.

Закінчена курсова робота має бути зброшурована. Оформлену відповідним чином курсову роботу студент підписує і подає на кафедру економіки підприємств міського господарства науковому керівникові для рецензування. Після перевірки курсова робота передається студенту для ознайомлення із зауваженнями наукового керівника. Студент повинен зробити в курсовій роботі необхідні виправлення.

Виконана на належному рівні курсова робота після рецензування допускається до захисту.

Захист курсової роботи відбувається на кафедрі економіки підприємств міського господарства, за результатами захисту виставляється відповідна оцінка.


ДОДАТОК 1


^ Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


Кафедра економіки підприємств міського господарства


^ КУРСОВА РОБОТА

з курсу “Аналіз господарської діяльності”

на тему __________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(назва роботи)


Виконавець: ______________________

_________________________________

_________________________________


Науковий керівник: ________________

_________________________________


Харків – 200__ р.

ДОДАТОК 2


Зразок оформлення змісту курсової роботи на тему “Техніко – економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства”


Зміст


Вступ

Техніко – економічна характеристика аналізованого підприємства

Аналіз виконання виробничої програми

Аналіз ефективності використання основних фондів

Аналіз собівартості продукції (послуг)

Аналіз доходів

Аналіз прибутку та рентабельності

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


ДОДАТОК 3


Зразок оформлення змісту курсової роботи на тему “Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства”


Зміст


Вступ

Техніко – економічна характеристика аналізованого підприємства

Аналіз обсягу і динаміки основних фондів

Аналіз складу і структура основних фондів

Аналіз руху основних фондів

Аналіз технічного стану основних фондів

Аналіз фондоозброєності праці

Аналіз ефективності використання основних фондів

Аналіз впливу основних фондів і ефективності їх використання на кінцеві результати роботи підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


^ Список літератури


Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2000.

Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина С.В. Финансово – экономический анализ. – Харьков, 1999.

Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1999.

Доля В.Т. Модели и методы анализа производительности ресурсов предприятия. – Харьков: ХГАГХ, 1997.

Економічний аналіз. /М.А. Болох, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001.

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання – ПРЕС, 2000.

Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. – М.: Финансы и статистика, 1989.

Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000.

Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово – інвестиційний аналіз. – К.: Книга пам’яті України, 1996.

Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000.

Костюк В.О. Техніко – економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. – Харків.: ХДАМГ, 2002.

Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. – Чернівці, 1995.

Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово – экономической деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000.

Попов Л.А. Анализ и моделирование трудовых показателей. – М.: Финансы и статистика, 1999.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: НП «Экоперспектива», 1997.

Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово – экономический анализ деятельности турфирмы. – М.: Финансы и статистика, 1999.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА – М., 1996.

Файнберг А.И., Крупицкий М.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятий и организаций жилищно – коммунального хозяйства. – М.: Стройиздат, 1981.

Хеддервик К. Финансово – экономический анализ деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1996.

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА – М, 2000.

Яцків М.І. Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 1993.


Зміст

Стор.

Загальні положення............................................……

Вибір теми курсової роботи і

керівництво її виконанням.................................……

Структура, обсяг і зміст курсової роботи..........…...

Оформлення курсової роботи..............................…..

Список літератури.................................................….

3


4

7

16

21Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Аналіз господарської діяльності” (для студентів, екстернів і магістрантів усіх форм навчання).


Укладач: Василь Остапович Костюк

Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2002, поз.121

Підп. до друку 6.09.2002

Папір офісний

Умовн.–друк. арк. 1,2

Тираж 250 прим.

Зам.№_________

Формат 60х84 1/16.

Друк. на ризографі

Обл.– вид.арк.1

Ціна договірна.


ХДАМГ 61002, м.Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи