Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 378.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата10.07.2012
Розмір378.63 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


До друку

Перший проректор

____________ Г. В. Стадник


Методичні вказівки

до самостійного вивчення дисципліни

“Фінанси підприємств”

(для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей

6.050100 – ЕПМГ; 6.050200 – МОМГ, ММТ. МОМС, МГКТС )


Харків – ХНАМГ – 2004

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Фінанси підприємств” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спец. ЕПМГ, МОМГ, МОМС, МГКТС). Уклад.: проф. Т. П. Юр’єва, Н. В. Водка. - Харків: ХНАМГ, 2004 – 27 с.


Рецензент: доц., к.е.н. В. І. Тітяєв.


Рекомендовано кафедрою міської та регіональної економіки,

протокол № від 04 р.


Вступ


Фінанси підприємства є нормативною дисципліною навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. На вивчення цієї дисципліни за денною формою навчання передбачено 135 годин, у тому числі лекції - 32 год., практичні й семінарські заняття - 32 год., самостійна робота студентів - 71 год.

Протягом 8 семестру студенти виконують курсову роботу, захищають її і складають екзамен згідно з програмою курсу.

 1. ^ Мета і завдання дисципліни


Мета викладення дисципліни полягає у формуванні в студентів знань основ теорії та практичних навичок з фінансів підприємств міського господарства як необхідної складової фахової підготовки економістів підприємств міського господарства.

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Отже фінансовий стан окремих підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому. Поліпшення фінансовогу стану суб’єктів господарювання всіх форм власності у всіх сферах діяльності дозволить забезпечити вихід України з тривалої економічної кризи.

Виходячи з цього на кожному підприємстві необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці організація фінансової діяльності. Її повинні здійснювати підготовлені спеціалісти-фінансисти, які мають глибокі теоретичні й практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо виходу підприємства із фінансової скрути.

Методологія вивчення курсу включає повну сукупність конкретних методів, а саме: історичний і макроекономічний (народногосподарський) підхід до оцінки процесів і явищ, що відбуваються на підприємстві; альтернативність розв’язання тих або інших господарських завдань; застосування сучасного наукового інструментарію пізнання та прийняття управлінських рішень, аналіз, узагальнення та визначення можливих сфер застосування ефективного вітчизняного і зарубіжного досвіду господарювання.

Внаслідок вивчення дисципліни “Фінанси підприємства ” студент повинен знати:

 • сутність фінансів підприємства, їх функції і значущість в ринкової економіці;

 • господарський та фінансовий механізм;

 • фінансові відносини, що виникають у процесі господарської діяльності підприємства та принципи їх організації;

 • взаємовідносини підприємства з бюджетом і позабюджетними фондами;

 • взаємовідносини підприємств з комерційними банками;

 • організацію фінансової роботи на підприємствах міського господарства;

 • завдання й функції фінансової служби підприємства;

 • особливості фінансів у різних галузях міського господарства.


Уміти:


 • скласти фінансові плани підприємства (перспективний, поточний оперативний);

 • виконувати розрахунки фінансових показників;

 • аналізувати виконання фінансових показників та фінансового стану підприємства;

 • кількісно оцінювати явища й визначити тенденції зміни показників;

 • приймати рішення за результатами фінансового аналізу.


До переліку взаємозв’язаних дисциплін (за навчальним планом) віднесені:

а) базові (попередні) дисципліни:

 • політична економія,

 • економічна теорія,

 • економіка підприємства міського господарства,

 • технологія виробництва,

 • планування,

 • господарське право,

 • статистика,

 • бухгалтерський облік і аудит,

 • державні фінанси,

 • гроші й кредит,

 • оподаткування,

 • державний і місцеві бюджети.

б) забезпечувані дисципліни:

 • аналіз господарської діяльності,

 • курсове й дипломне проектування.


 1. Тематичний план вивчення дисципліни із погодинним розподілом
Тема

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота

Всього

годин

1. Основи фінансів підприємства

4

2

8

14

2. Організація грошових розрахунків підприємства

4

2

6

12

3. Грошові надходження підприємства

2

2

6

10

4. Формування і розподіл прибутку

2

6

8

16

5. Оподаткування підприємства

2

2

6

10

6. Оборотні кошти

4

4

8

16

7. Кредитування підприємства

4

2

6

12

8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

4

4

8

16

9. Оцінювання фінансового стану підприємства

2

2

6

10

10. Фінансове планування на підприємствах міського господарства

2

4

6

12

11. Фінансова санація підприємства

2

2

3

7

Всього годин

32

32

71

135
 1. Зміст програми дисципліни за темами
  1. Лекції


Тема 1. Основи фінансів підприємства

Підприємство як господарюючий суб’єкт. Сутність фінансів підприємства (господарюючого суб’єкта) та їх функції. Фінансові відносини, що виникають у процесі господарської діяльності підприємства та принципи їх організації.

Взаємовідносини підприємств з бюджетом та позабюджетними фондами.

Взаємовідносини підприємств з комерційними банками.

Формування фінансових ресурсів. Власні кошти підприємств, кошти, що мобілізовані на фінансовому ринку, й кошти, що надійшли в порядку перерозподілу. Джерела формування фінансових ресурсів при створенні підприємства: акціонерний капітал, пайові внески членів кооперативу, внутрішньогалузеві джерела, кредити банків, асигнування з бюджету.

Фінансові ресурси діючого підприємства - кошти, що утворюються за рахунок власних та прирівняних до них, доходи (прибуток від основної діяльності, прибуток від виконання науково-дослідних робіт та інші цільові доходи, прибуток від фінансових операцій, прибуток від будівельно-монтажних робіт, що виконані господарським способом, інші види доходів) та надходження (амортизаційні відрахування, виручка від реалізації вибувшого майна, сталі пасиви, цільові надходження, мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві, майнові та інші внески членів трудового колективу, інші види надходжень); кошти, мобілізовані на фінансовому ринку (продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів, кредити, інвестування); кошти, що надходять у порядку перерозподілу (страхові відшкодування при настанні страхового випадку, фінансові ресурси, що надійшли від концернів, асоціацій, галузевих структур, фінансові ресурси, що формуються на пайових частках, дивіденди та відсотки з цінних паперів інших емітентів, бюджетні субсидії, інші види ресурсів).

Особливості використання фінансових ресурсів в умовах ринку. Напрямки використання фінансових ресурсів: платежі до бюджету, погашення позичок банку та виплата відсотків за користування кредитом, інвестування у розвиток власного підприємства, інвестування у виробництво інших підприємств (придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів), формування фондів економічного стимулювання, благодійні акції.

Фінансовий механізм управління підприємством.

Організація фінансової роботи на підприємствах міського господарства. Завдання та функції фінансової служби підприємства.

Особливості фінансів у різних галузях міського господарства.
^

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємства


Розрахунки за реалізовану продукцію (послуги) за допомогою готівки. Касове обслуговування. Особливості організації збору виручки в готелях, перукарнях, лазнях, трамваях, тролейбусах, підприємствах побуту та ін.

Організація безготівкових розрахунків. Принципи й вимоги організації безготівкових розрахунків: наявність у кожного суб’єкта розрахунків розрахункового або поточного рахунку;розпорядником коштів на розрахункових (поточних) рахунках є керівник підприємства (фірми); списування коштів з розрахункового рахунку проводиться тільки з дозволу його власника, за винятком випадків, що передбачені законом; сплата за відправлену продукцію (надані послуги, виконані роботи) повинна здійснюватися після їх виконання або під час їх надання, за винятком випадків, що передбачені законом; господарюючий суб’єкт має право вільного вибору кредитної установи (банку) для свого обслуговування; суб’єкти господарювання мають право використовувати будь-яку або всі форми безготівкових розрахунків, що використовуються в державі. Документи, що використовуються для здійснення безготівкових розрахунків, їх кругообіг.

Форми безготівкових розрахунків: акцептна, акредитивна, платіжними дорученнями - вимогами, чеками, векселями, розрахунки в порядку планових платежів, розрахунки через відділи факторінгу. Організація, переваги та недоліки кожної форми безготівкових розрахунків.

^

Тема 3. Грошові надходження підприємстваХарактеристика і склад грошових надходжень підприємства.

Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг.

Поняття виручки від реалізації продукції (послуг). Фактори, що впливають на обсяг виручки від реалізації: обсяг виробничої програми (виробництва), якість виробленої продукції, асортимент продукції, діючі ціни та тарифи, використовувані форми розрахунків та ін.

Планування виручки від реалізації продукції. Методи планування. Терміни, на які складають плани виручки. Особливості планування виручки від реалізації продукції в галузях житлово-комунального господарства, яким притаманна наявність незавершеного виробництва.

Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності.

Формування валового і чистого доходу.
^

Тема 4. Формування і розподіл прибуткуРоль прибутку в умовах розвитку підприємства. Прибуток як фінансовий результат господарської діяльності підприємства. Визначення прибутку підприємства. Прибуток - важливий якісний показник фінансово-господарської діяльності підприємства. Фактори, що впливають на обсяг прибутку. Поняття загального (балансового) прибутку та його склад. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток від реалізації майна, матеріалів, нематеріальних активів, позареалізаційні фінансові результати.

Розподіл і використання прибутку. Оподатковуваний прибуток. Податок з прибутку, інші обов"язкові платежі з прибутку до бюджету.

Основні принципи розподілу загального (балансового) прибутку. Модель фінансового механізму підприємства, що заснований на оподаткуванні прибутку.

Чистий прибуток підприємства та його використання. Фонди нагромадження та споживання.

Кошториси використання фондів економічного стимулювання та резервного фонду, фондів нагромадження, споживання.

Роль держави в розподілі прибутку підприємства. Непрямий вплив держави на розподіл прибутку - пільги в оподаткуванні.

Нерозподілений прибуток, його призначення. Управління формуванням прибутку. Планування прибутку.

Аналіз прибутку як необхідність для прийняття керівництвом підприємства рішень з питань фінансового планування та використання фінансових ресурсів. Основні напрямки аналізу прибутку: вивчення динаміки загального й чистого прибутку, складу й структури загального (балансового) прибутку, вивчення факторів та їх впливу на суму загального прибутку, вивчення та розрахунок рентабельності підприємства, виявлення резервів збільшення прибутку та розробка заходів з мобілізації цих резервів.

Планування прибутку - один з напрямків фінансового планування діяльності підприємства. Визначення суми прибутку на наступний період. Планування кожної із складових балансового прибутку. Методики визначення суми прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) з основної діяльності підприємства. Нормативний метод, аналітичний метод і метод коефіцієнтів.

^

Тема 5. Оподаткування підприємстваСутність оподаткування підприємств і податкова система. Податки і їх функції. Система оподаткування підприємств. Чинний порядок оподаткування прибутку.

Платежі за ресурси.

Непрямі податки, які сплачують підприємства.

Місцеві податки і збори.

Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.


^ Тема 6. Оборотні кошти


Сутність і основи організації оборотних коштів.

Особливості складу й структури основних фондів міського господарства.

Нормування оборотних коштів. Норма й норматив власних оборотних коштів, їх сутність та призначення. Приріст (скорочення) нормативу власних оборотних коштів.

Методи планування нормативу власних оборотних коштів: аналітичний, метод коефіцієнтів, нормативний або прямого розрахунку. Сутність методик розрахунків нормативу власних оборотних коштів.

Джерела формування і поповнення оборотних коштів. Власні кошти й кредити банків.

Показники та аналіз ефективності використання оборотних коштів. Коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту, випуск продукції (послуг) на 1 грн. оборотних коштів. Визначення надлишків або недостачі власних оборотних коштів, сум оборотних коштів, що вилучені з обороту або залучені в оборот понад норматив. Методики визначення надлишків і понаднормативних сум оборотних коштів. Вплив прискорення оборотності оборотних коштів на прибуток та рентабельність.

^

Тема 7. Кредитування підприємств ЖКГВиди кредитів. Класифікація кредитів. Основні ознаки класифікації кредитів: призначення та характер використання, наявність кредитного забезпечення, термін використання, методи надання і способи погашення, характер і способи сплати відсотків, кількість кредиторів.

Принципи й об’єкти кредитування. Особливості кредитування в житлово-комунальному господарстві.

Кредити на створення сезонних запасів палива в житлових організаціях. Сутність кредиту. Методика розрахунку необхідної суми кредиту. Термін користування. Строки й джерела погашення наданого кредиту.

Кредитування постачально-збутових організацій. Сутність кредиту, термін користування, строки й джерела погашення.

Лізингове кредитування підприємств. Державне кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

^

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобівСутність основних засобів і їх відтворення.

Особливості складу й структури основних фондів міського господарства.

Принципи й види виконання інвестиційної діяльності. Джерела й методи інвестування.

Амортизаційні відрахування - основне джерело відтворення основних фондів підприємств житлово-комунального господарства. Планування амортизаційних відрахувань. Методи й методики розрахунку амортизації. Метод прискореної амортизації. Умови й наслідки прискореної амортизації.

Порядок фінансування будівництва, що виконується підрядним та господарським способами. Переваги й недоліки кожного із способів будівництва.

Перелік позалімітних робіт та витрат, що виконуються за рахунок місцевих бюджетів.

Джерела й порядок фінансування капітального ремонту споруд міського благоустрою.

Джерела й порядок фінансування капітального ремонту житлового фонду. Способи виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду. Залежність складу й структури джерел фінансування капітального ремонту від форми власності на житловий фонд.


^

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємстваОцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств. Показники фінансового стану підприємства.

Фінансовий аналіз на підприємстві.Види аналізу: попередній, фінансової сталості, ліквідності балансу, фінансових коефіцієнтів, фінансових результатів, коефіцієнтів рентабельності й ділової активності.

Фінансова стратегія - генеральний план дій по забезпеченню підприємства засобами. ЇЇ складові: формування фінансових ресурсів і централізоване стратегічне керівництво ними; виявлення вирішальних напрямків і концентрація на їх виконанні зусиль, маневрування та використання резервів фінансовим керівництвом підприємства; ранжирування та поєтапне досягнення мети; відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства; створення та підготовка стратегічних резервів; врахування економічних та фінансових можливостей своїх конкурентів; визначення головної загрози з боку конкурентів, мобілізація основних сил на її усунення та вмілий вибір напрямків і фінансових операцій, маневрування та боротьба для досягнення вирішальних переваг над конкурентами.

Розробка заходів з формування фінансової стратегії підприємства.


^ Тема 10. Фінансове планування на підприємствах міського господарства.


Зміст, завдання та методи фінансового планування. Зміст і порядок складання фінансового плану комунального підприємства.

Види фінансових планів за терміном дії. Роль бізнес-плану в оцінці інвестиційних проектів. Фінансові аспекти розробки розділів бізнес-плану підприємства.

Фінансове планування експлуатаційної діяльності комунального підприємства. Баланс доходів і витрат підприємства (фінплан), його сутність та завдання. Термін дії. Склад і структура балансу доходів і видатків. Розділи та статті доходів і видатків. Їх сутність і методики розрахунків. Порядок складання та затвердження фінплану підприємств міського господарства.

Методи перевірки правильності складання фінансового плану. Значення таблиці для перевірки "Шахматка".

Оперативне фінансове планування. Платіжний календар, касовий план, план короткотермінових кредитів. Сутність, зміст і призначення оперативних фінансових планів.

^

Тема 11. Фінансова санація підприємстваФінансова санація підприємств, її економічний зміст і порядок проведення.

Фінансова криза на підприємстві, симптоми й фактори, що її спричиняють.

Економічна сутність санації підприємств. Менеджмент фінансової санації підприємства. Класична модель фінансової санації.

Санаційний аудит. План санацій. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення. Аудит фінансової сфери діяльності підприємства. Аналіз причин кризи, сильних і слабких місць на підприємстві. Акт аудиторської перевірки.

Фінансові джерела санації підприємства. Форми фінансової санації. Внутрішні джерела фінансової санації. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства. Санація із залученням коштів власників підприємства. Альтернативна санація. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Державна фінансова підтримка санації підприємств.

Економіко-правові аспекти санації. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). Приховане, фіктивне й навмисне банкротство.


  1. ^ Плани практичних занять


Для проведення практичних занять пропонується скористатися, як основним, навчальним посібником Т. П. Юр’євої “Фінанси підприємств міського господарства” (Харків, ХДАМГ, 2003), а саме вирішити задачі та завдання відповідно за темами 4,6,7,8,9,10, що надані у розділі 12 цього посібника (див. cтор. 254-297).

Найменування тем занять

Кількість годин


^

Тема 4. Формування і розподіл прибутку4.1. Прибуток як фінансовий результат господарської діяльності підприємства.

4.2. Визначення прибутку підприємства:

4.2.1. Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг.

4.2.2. Прибуток від реалізації майна, матеріалів, нематеріальних активів.

4.2.3. Визначення позареалізаційних фінансових результатів.

4.3. Розподіл і використання загального (балансового) прибутку

4.4. Чистий прибуток підприємства та його використання. Фонди нагромадження, споживання та резервний.

4.5. Аналіз прибутку: визначення динаміки загального й чистого прибутку; складу й структури загального (балансового) прибутку; розрахунок рентабельності підприємства; виявлення резервів збільшення прибутку та розробка заходів з мобілізації цих резервів.

4.6. Планування кожної із складових загального (балансового) прибутку нормативним, аналітичним методами та методом коефіцієнтів.


Тема 6. Оборотні кошти


6.1. Особливості структури оборотних коштів комунальних підприємств.

6.2. Нормування оборотних коштів: визначення норм, нормативів та приросту (скорочення) нормативу власних оборотних коштів.

6.3. Розрахунок суми нормативу власних оборотних коштів із застосуванням методів: нормативного (прямий рахунок), аналітичного, коефіцієнтів.

6.4. Джерела формування та поновлення оборотних коштів.

6.5. Аналіз ефективності використання оборотних коштів. Визначення показників: коефіцієнт оборотності; тривалість одного обороту; випуск продукції, робіт, послуг на 1 грн. оборотних коштів; суми оборотних коштів, що вилучені з обороту або залучені в оборот понад норматив; суми надлишків або недостачі власних оборотних коштів.

6.6. Визначення впливу прискорення оборотності оборотних коштів на прибуток і рівень рентабельності.

^

Тема 7. Кредитування підприємства7.1. Необхідність і сутність кредитування підприємства.

7.2. Умови й порядок утримання банківського кредиту.

7.3. Порядок погашення банківського кредиту підприємством.

7.4. Визначення необхідної суми кредиту та її обгрунтування. Термін користування. Строки й джерела погашення наданого кредиту.

7.5. Особливості кредитування в ЖКГ, кредитування житлових та постачально-збутових організацій.


Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів


8.1. Сутність основних засобів та їх відтворення.

8.2. Інвестиційна діяльність. Джерела й методи інвестування.

8.3. Розробка плану фінансування капітальних вкладень. Амортизаційні відрахування – основне джерело відтворення основних фондів. Планування амортизаційних відрахувань. Метод прискореної амортизації.

8.4. Джерела та порядок фінансування капітального ремонту споруд міського благоустрію.

8.5. Джерела та порядок фінансування капітального ремонту житлового фонду. Залежність складу й структури джерел фінансування капітального ремонту від форми власності на житловий фонд.
^

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємства9.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств.

9.2. Фінансовий аналіз на підприємстві. Визначення показників фінансового стану підприємства: фінансової сталості; ліквідності балансу; фінансових коефіцієнтів; фінансових результатів; коефіцієнтів рентабельності; ділової активності.

9.3. Фінансова стратегія – генеральний план дій по забезпеченню підприємства засобами. Відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства. Створення та підготовка стратегічних резервів. Розробка заходів щодо формування фінансової стратегії підприємства.


Тема 10. Фінансове планування на підприємствах міського господарства


10.1. Зміст і порядок складання фінансового плану комунального підприємства.

10.2. Види фінансових планів. Роль бізнес-плану в оцінці інвестиційних проектів. Фінансові аспекти розробки розділів бізнес-плану підприємства.

10.3. Фінансове планування експлуатаційної діяльності комунального підприємства. Баланс доходів і витрат підприємства (фіналан), його сутність і завдання.

10.4. Склад і структкра балансу доходів і видатків. Розділи та статті доходів і видатків.

10.5. Перевірка правильності складання фінансового плану.

Складання таблиці для перевірки “Шахматка”.

10.6. Оперативне фінансове планування. Складання оперативних фінансових планів: платіжний календар, касовий план, план короткотермінових кредитів.


6


4


2


4


2


4Всього

223.3. Теми семінарських занять


№ теми з навчальної програми

Найменування тем занять

Кількість годин

Тема 1

Основи фінансів підприємств

  1. Сутність і функції фінансів підприємств міського господарства

  2. Фінансові ресурси підприємств

  3. Принципи організації фінансів підприємств

  4. Особливості організації фінансів у міському господарстві

1.5. Фінансова служба підприємства, її завдання та функції

2

Тема 2

Організація грошових розрахунків підприємств

2.1. Грошовий оборот підприємства

2.2. Розрахункові й касові операції

2.3. Форми безготівкових розрахунків

2.4. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства

2

Тема 3

Грошові надходження підприємства

3.1. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг

3.2. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності. Інші позареалізаційні доходи

3.3. Формування валового і чистого доходу

2

Тема 5

Оподаткування підприємств

5.1. Сутність оподаткування і податкова система

5.2. Оподаткування прибутку підприємств

5.3. Платежі за ресурси

5.4. Непрямі податки

5.5. Місцеві податки і збори

5.6. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва

2

Тема 11

Фінансова санація підприємства

11.1. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст і порядок проведення

11.2. Санаційний аудит

11.3. Фінансові джерела санації підприємств

11.4. Економіко-правові аспекти санації

2
Всього годин

10

Примітка: На семінарських заняттях студенти наводять зміст рефератів з обраної теми. Проводиться дискусія.


^ 3.4. Теми рефератів


 1. Сутність фінансів підприємства.

 2. Функції фінансів підприємства.

 3. Фінансові відносини, що виникають у процесі господарської діяльності.

 4. Завдання та функції фінансової служби підприємства.

 5. Взаємовідносини підприємств з бюджетом і позабюджетними фондами.

 6. Взаємовідносини підприємств з комерційними банками.

 7. Класифікація і структура основних виробничих фондів. Їх відтворення.

 8. Формування фінансових ресурсів.

 9. Ефективність відтворення та використання основних фондів і потужностей.

 10. Оборотні фонди підприємства: нормування, ефективність використання.

 11. Нематеріальні ресурси.

 12. Нематеріальні активи.

 13. Джерела формування і види фінансових коштів.

 14. Оборотні кошти. Особливості складу й структури в ЖКГ.

 15. Інвестиції: визначення, структура і напрямки використання.

 16. Обчислення обсягу та оцінка ефективності капітальних вкладень. Джерела фінансування.

 17. Організація фінансової роботи на підприємствах міського господарства.

 18. Організація грошових розрахунків підприємства.

 19. Форми безготівкових розрахунків: організація, переваги та недоліки кожгої форми безготівкових розрахунків.

 20. Грошові надходження підприємства.

 21. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг. Поняття. Фактори, що впливають на обсяг виручки від реалізації.

 22. Планування виручки від реалізації: методи, терміни планів, особливості в ЖКГ.

 23. Формування валового і чистого доходу.

 24. Оцінка ефективності іноваційних процесів.

 25. Капітальне будівництво. Способи виконання. Переваги й недоліки кожного способу.

 26. Принципи побудови та шляхи вдосконалення податкової системи держави.

 27. Методологія планування фінансової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

 28. Система фінансових взаємовідносин підприємств у сучасних умовах господарювання.

 29. Характеристика, особливості й взаємозв’язок методів фінансового планування на підприємствах різних форм власності.

 30. Об’єктивна необхідність і проблеми стратегічного фінансового планування на підприємствах різних форм власності.

 31. Взаємозв’язок і взаємодія стратегічного і тактичного фінансового планування на підприємстві.

 32. Системи оперативного фінансового планування підприємства і проблеми їх удосконалення.

 33. Резерви і фактори зростання прибутку.

 34. Розподіл прибутку і дивідендна політика.

 35. Ліквідність активів і забезпечення її належного рівня.

 36. Оптимізація структури капіталу підприємства.

 37. Принципи та об’єкти кредитування.

 38. Основні принципи розподілу загального та чистого прибутку.

 39. Сутність оподаткування підприємств. Податки і їх функції.

 40. Показники ефективності використання оборотних коштів.

 41. Визначення надлишків або недостачі власних оборотних коштів.

 42. Методики визначення надлишків та понаднормативних сум оборотних коштів.

 43. Визначення сум оборотних коштів, що вилучені з обороту або залучені в оборот понад норматив.

 44. Вплив прискорення оборотності оборотних коштів на прибуток і рентабельність.

 45. Принципи й об’єкти кредитування. Особливості кредитування в ЖКГ.


^ 3.5. Самостійна робота студентів: питання, що вивчаються, розподіл навчального часу за темами


№ п/п

Найменування тем, питань

Кількість годин

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

^ Тема 1. Основи фінансів підприємства


Визначення поняття “фінанси підприємства”. Групи грошових відносин, що належать до фінансів. Характеристика функцій фінансів підприємств. Визначення сутності фінансових ресурсів підприємств. Особливості формування та використання фінансових ресурсів в умовах ринкових відносин. Принципи організації фінансів підприємств. Особливості організації фінансів у міському господарстві. Визначення фінансової діяльності підприємств. Основні завдання і функції фінансової служби підприємств.

^

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємства
Сутність грошового обороту підприємства. Форми грошового обороту на підприємстві. Сутність безготівкових розрахунків і сфери їх застосування. Розподіл грошового обігу на безготівковий і готівковий. Платіжні документи, що застосовуються при безготівкових розрахунках. Охарактеризуйте сутність готівкових розрахунків і сферу їх застосування в міському господарстві. Встановлення ліміту каси. Санкції, передбачені законодавством за його перевищення. Організація безготівкових розрахунків. Види розрахунків, що може мати підприємство в національній валюті. Характеристика розрахунків за допомогою платіжного доручення. Сутність грошового чека, сфера його використання. Розрахунки за акредитивами. Види акредитивів, їх сутність і умови здійснення. Характеристика розрахунків “у порядку планових платежів”. Розрахунки за вексельною формою.

^

Тема 3. Грошові надходження підприємства
Економічний зміст витрат. Ознаки класифікації витрат, що відносяться на собівартість. Загальна методика планування собівартості реалізованої продукції. Особливості планування собівартості реалізованої продукції. Характеристика виручки від реалізації продукції. Фактори, що впливають на абсолютну суму виручки. Порядок розподілу виручки від реалізації продукції (послуг). Характеристика доходів від фінансової та інвестиційної діяльності. Доходи від надзвичайних подій.
^

Тема 4. Формування і розподіл прибуткуЕкономічна сутність прибутку. Прибуток від операційної діяльності. Характеристика прибутку від реалізації продукції (послуг). Показники рентабельності продукції (послуг). Порядок використання прибутку. Економічна сутність рентабельності. Визначення капіталу підприємства. Складові власного капіталу підприємства. Ціна власного капіталу. Статутний капітал підприємства. Визначення резервного капіталу. Поняття “структура капіталу”. Ціна власного капітал. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Напрямки використання нерозподіленого прибутку. Поняття “позиковий капітал”.
^

Тема 5. Оподаткування підприємстваВизначення системи оподаткування. Принципи оподаткування. Функції податків, їх сутність. Роль податків у розширеному відтворенні. Джерела основних податків, що сплачуються підприємствами. Необхідність і значення оподаткування прибутку підприємства. Сутність і значення податку (плати) за землю. Характеристика податку з власників транспортних засобів. Сутність і значення податку на нерухомість. Економічна сутність непрямих податків. Механізм впливу непрямих податків на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, термін сплати податку на додану вартість. Характеристика місцевих податків і зборів. Особливості впливу місцевих податків і зборів на результати підприємницької діяльності юридичних осіб. Характеристика спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництв, умови переведення ставки податку, терміни сплати.

^ Тема 6. Оборотні кошти


Сутність оборотних коштів підприємства. Роль оборотних коштів у забезпеченні фінансово-господарської діяльності підприємства. Галузеві особливості оборотних коштів підприємств міського господарства щодо забезпечення фінансово-господарської діяльності ЖКГ. Виробничі й невиробничі оборотні фонди. Сутність і необхідність нормування оборотних коштів. Сутність методики розрахунку потреби в оборотних коштах прямим (нормативним) методом. Сутність та послідовність розрахунку нормативу оборотних коштів економічним методом. Власні джерела підприємств міського господарства при формуванні оборотних коштів. Способи залучення коштів інших суб’єктів господарювання для формування оборотних коштів підприємств ЖКГ. Сутність та порядок визначення показників, що характеризують стан власних оборотних коштів. Показники, якими визначається ефективність використання оборотних коштів. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.

^

Тема 7. Кредитування підприємств ЖКГОб’єктивність і необхідність кредитування підприємств. Об’єкти коротко- і довгострокового кредитування підприємств. Ознаки класифікації кредитування. Організації, що здійснюють кредитування підприємств. Назвіть кредитні послуги банку. Особливості авального, акцептного і контокорентного кредиту. Сутність овердрафту. Сутність факторингових послуг. Порядок банківського кредитування. Чинники, що впливають на величину відсоткової ставки за кредит. Комерційний кредит, його переваги й недоліки. Сутність механізму укладення і реалізації лізингової угоди підприємства із банком або лізинговою компанією.

^

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобівСклад і структура основних засобів підприємств міського господарства. Фактори, що впливають на структуру основних засобів. Поняття “нематеріальні активи”. Види оцінки нематеріальних активів. Сутність фізичного і морального зносу основних засобів. Відтворення основних засобів. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Поняття “амортизація”. Методи нарахування амортизаційних відрахувань. Сутність прискореного методу нарахування амортизаційних відрахувань. Чинники, які треба враховувати при визначенні строку корисного використання об’єкта нематеріальних активів. Методи амортизації нематеріальних активів. Склад і структура капітальних вкладень підприємства. Джерела фінансування капітальних вкладень підприємств міського господарства. Порядок визначення мобілізації внутрішніх ресурсів у будівництві. Порядок фінансування капітальних вкладень підприємств (централізовані і децентралізовані капітальні вкладення). Порядок фінансування витрат на поліпшення основних засобів підприємств. Особливості порядку фінансування витрат на капітальний ремонт об’єктів зовнішнього міського благоустрою. Особливості фінансування витрат на капітальний ремонт житлового фонду.

^

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємстваПоняття “фінансовий стан підприємства”. Основна мета оцінювання фінансового стану підприємства. Види аналізів фінансового стану підприємства. Методи проведення аналізу фінансового стану підприємства. База проведення аналізу фінансового стану підприємства. Сутність фінансових коефіцієнтів, мета їх використання. Фінансові коефіцієнти, які використовують для аналізу ліквідності балансу. Коефіцієнти фінансової стійкості. Кредитоспроможність підприємства. Аналіз оборотних активів. Фінансові коефіцієнти, які використовують для аналізу прибутковості підприємства. Оцінка потенційного банкрутства підприємства в міжнародній практиці.


^ Тема 10. Фінансове планування на підприємствах міського господарства


Роль і значення фінансового планування в умовах становлення і формування ринкової економіки. Основні завдання фінансового планування. Методи, які застосовують в практиці фінансового планування. Сутність фінансової стратегії підприємства. Фінансова політика. Призначення прогнозу про прибутки і збитки, методи його складення. Прогнозний баланс, його склад і структура. Сутність поточного фінансового планування. План руху коштів підприємства. Дані, які використовують для розрахунку грошового потоку операційної діяльності. Сутність планів короткострокового кредитування. Завдання, що вирішуються у процесі складання і виконання платіжного календаря. Касовий план підприємства, мета його складання.


^

Тема 11. Фінансова санація підприємстваПоняття “фінансова криза”. Фактори, що можуть зумовити фінансову кризу. Види криз. Фази фінансової кризи. Поняття “санація”. Санація в досудовому порядку. Умови, за яких проводиться санація “в рамках судових процедур”. Основні етапи проведення фінансової санації. Санаційний контролінг.

8


6


6


8


6


8


6


8


6


6


3

^

Всього годин


71

Примітка: Вивчаючи ту чи іншу тему, перевіряйте ступінь засвоєння Вами матеріалу за тестами, наведеними у навчальному посібнику у кінці відповідної теми.


 1. ^ Поточний контроль самостійної роботи студентів


Поточний контроль самостійної роботи студентів відбувається згідно з графіком деканату (кафедри) – дві атестації на семестр. Рівень вивчення студентами програмних тем з дисципліни “Фінанси підприємства” оцінюється за виконаними рефератами, написаними контрольними роботами, практичними завданнями, анотованими звітами про розглянуті (обговорені) проблемні статті, закони, інструкції, а також у процесі обговорення проблемних питань з викладачем. Індивідуальні завдання, виконані студентом, оцінюються викладачем за їх захистом.

Успішне засвоєння курсу залежить перш за все від здатності студента інтегрувати прочитаний матеріал під час виконання індивідуальних завдань та вирішення практичних завдань (ситуацій).

Для досягнення успіху у вивченні дисципліни скористайтеся такими порадами:

 1. Опрацьовуючи теоретичний матеріал, виділяйте значущу інформацію і занотовуйте для себе головне.

 2. Читайте матеріал доти, доки він не стане цілком зрозумілим.

 3. Звертайтесь до зовнішніх джерел інформації з приводу питання, яке вивчаєте.

 4. Структуруйте та систематизуйте інформацію, зробіть аналіз, дайте рекомендації.

 5. Підготуйте письмовий звіт.^ 4.1. Теми контрольних робіт

Термін виконання

Теми, питання контрольних робіт

Денна форма навчання

Перший рубіжний контроль


Тема 1. Основи фінансів підприємств

  1. Підприємство як господарюючий суб’єкт.

  2. Сутність та функції фінансів підприємства.

  3. Фінансові відносини підприємства та принципи їх організації.

  4. Формування фінансових ресурсів.

  5. Використання фінансових ресурсів в умовах ринку.

  6. Фінансовий механізм управління підприємством.

  7. Організація фінансової роботи на підприємствах міського господарства.

  8. Задачі та функції фінансової служби підприємства.

  9. Особливості фінансів у різних галузях міського господарства.

Тема 2. Організація грошових розрахунків

2.1. Розрахунки за реалізовану продукцію (послуги) за допомогою готівки. Касове обслуговування.

2.2. Особливості організації збору виручки в готелях, перукарнях, лазнях, трамваях, тролейбусах, підприємствах побуту та ін.

2.3. Організація безготівкових розрахунків. Принципи та вимоги організації.

2.4. Форми безготівкових розрахунків. Економічна сутність кожної з них.

2.5. Організація, переваги та недоліки кожної форми безготівкових розрахунків.

Тема 3. Грошові надходження підприємств

3.1. Поняття виручки від реалізації продукції (послуг). Фактори, що впливають на обсяг виручки від реалізації.

3.2. Планування виручки від реалізації. Методи планування. Терміни планів.

3.3. Особливості планування виручки від реалізації в галузях ЖКГ.

3.4. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності.

3.5. Формування валового і чистого доходу.Другий рубіжний контроль

Тема 4. Формування і розподіл прибутку

4.1. Роль прибутку в умовах розвитку підприємства.

4.2. Прибуток як фінансовий результат господарської діяльності підприємства.

4.3. Визначення прибутку. Фактори, що впливають на обсяг прибутку.

4.4. Поняття загального (балансового) прибутку.

4.5. Оподатковуваний прибуток. Податок з прибутку, інші обов’язкові платежі з прибутку до бюджету.

4.6. Основні принципи розподілу загального (балансового) прибутку.

4.7. Чистий прибуток підприємства та його використання. Фонди нагромадження та споживання, їх використання.

4.8. Роль держави в розподілі прибутку підприємства. Непрямий вплив – пільги в оподаткуванні.

4.9. Нерозподілений прибуток, його призначення.

4.10. Управління формуванням прибутку.

4.11. Планування прибутку – один з напрямків фінансового планування діяльності підприємства.

4.12. Планування кожної із складових загального (балансового) прибутку.

4.13. Методика визначення суми прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) з основної діяльності підприємства.

4.14. Методи планування прибутку.

Тема 7. Кредитування підприємств ЖКГ

7.1. Сутність і види кредитів.

7.2. Класифікація кредитів. Основні ознаки класифікації.

7.3. Принципи та об’єкти кредитування. Особливості кредитування в ЖКГ.

7.4. Кредити на створення сезонних запасів палива в житлових організаціях.

7.5. Кредитування постачально-збутових організацій. Сутність кредиту. Термін користування, строки та джерела погашення.

7.6. Лізингове кредитування підприємств.

7.7. Державне кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

Примітка: Контроль складається з відповіді на питання і вирішення задачі;

склад питань може змінюватися з ініціативи викладача;

при потребі можна запровадити третій рубіжний контроль за ККР;

студенти заочної форми виконують контрольні завдання на основі окремих методичних вказівок. 1. ^ Курсова робота


Протягом вивчення курсу в семестрі студенти виконують курсову роботу “Фінансовий план ” (баланс доходів і видатків теплопостачального підприємства або підприємства іншої галузі: готелю, трамвайного депо). Методичні вказівки до виконання курсової роботи наведено в окремих (відповідно галузі) виданнях.


^ 6. Критерії оцінок знань


6.1. Екзамен

Відповіді студентів оцінюються за 4-х бальною системою відповідно до класифікаційних вимог до бакалавра спеціальності 6.050100 – Економіка підприємства.

Оцінка “відмінно” – 5 балів. Студент дає відповідь на кожне з двох теоретичних питань, вирішує без помилок задачу. При цьому студент показує повну обізнаність з матеріалами вивченої дисципліни; наводить приклади з виробничої діяльності підприємств України, регіону; знає методи економічних розрахунків.

Оцінка “добре” – 4 бали. Студент дає відповіді з теоретичної частини, показує обізнаність з матеріалами програмного курсу, наводить необхідні алгоритми щодо економічних розрахунків.

При відповіді можливі скорочення окремих питань без грубих помилок.

Хід вирішення задачі правильний, мають місце несуттєві помилки.

Оцінка “задовільно” – 3 бали. Студент дає відповідь на теоретичні й практичні питання в узагальненому вигляді без проробки детелей або допускає суттєві помилки, які приводять до висновків, що не дозволяють прийняти ці результати правильними. Повнота рішень потребує допоміжних питань і зауважень викладача.

Оцінка “незадовільно” – 2 бали. Теоретична частина не вирішена. Студент не зміг використати нормативну й довідкову літературу для вирішення конкретних ситуацій, у тому числі задачі. При відповіді допущені грубі помилки, що викривляють суть питань. У своїх відповідях студент не зміг довести, що він розуміє економічну й технічну суть питань.


^ 6.2. Критерії оцінок при виконанні курсової і контрольної роботи


При перевірці контрольної роботи виставляються диференційні оцінки з кожного питання. Загальна оцінка за роботу виставляється як середнє арефметичне з відповідним округленням в ту чи іншу сторону.

“Відмінно” – виставляється при всебічному, глибокому, систематизованому висвітленні питання. У відповіді повинен реалізуватися творчий підхід та вміння аналізувати, а також вміння використовувати довідкові матеріали.

“Добре” – виставляється при достатньо повній та правильній відповіді на запитання. Крім цього повинно бути показано вміння використовувати довідникову літературу.

“Задовільно” – виставляється при правильних відповідях на поставлене головне запитання. При цьому допущені різні непринципові огріхи чи помилки.

“Незадовільно” – виставляється при неправильній відповіді на поставлені запитання або при наявності принципових помилок у відповідях.


^ 6.3. Критерії оцінки виконання завдань ККР


При перевірці завдань ККР виставляються диференційовані оцінки.

“Відмінно” – виставляється за наступних умов:

 1. Творчий підхід до засвоєння матеріалу, повнота й правильність виконання завдання.

 2. Вміння застосовувати різні принципи й методи в конкретних ситуаціях.

 3. Глибокий аналіз фактів та подій, спроможність прогнозування результатів від прийнятих рішень.

 4. Чітке, послідовне викладання відповіді на папері.

 5. Вміння пов’язати теорію і практику.

“Добре” – виставляється за наступних умов:

 1. Мають місце непринципові помилки несуттєвого характеру у викладанні відповідей при повному знанні програмного матеріалу.

 2. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

 3. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

 4. Вміння зв’язати теорію з практикою.

“Задовільно” – виставляється за наступних умов:

 1. Репродуктивний підхід до засвоєння та викладення матеріалу.

 2. Недостатня повнота викладання матеріалу. але при обовязковому виконання (можливо з несуттєвими помилками) тих завдвнь, що повязані з розвязанням практичних задач (третє питання).

 3. Нечітке викладення матеріалу, наеявність великої кількості неточностей у викладанні матеріалу.

 4. Нечітке викладання матералу на папері, порушення логічної послідовності при викладанні матеріалу.

 5. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

“Незадовільно” – виставляється за наступних умов:

 1. Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

 2. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

 3. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов’язані з розвязанням практичних задач (третє питання).

 4. Неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.

^ 7. Основна і допоміжна література

7.1. Основна література

 1. Юр’єва Т.П. Фінанси підприємств міського господарства. - Харків: ХДАМГ, 2003.

 2. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М: Финансы и статистика, 1994.

 3. Бердникова Т.П. Анализ и диагностика финансово – хозяйственной деятельности предприятий : Уч. пособие. – М.: ИНФРА, 2001.-215 с.

 4. Ковалёв В. В. Финансовый анализ - М., 1995.

 5. 17. Ковалёва А.М. Финансы. Уч. пособ. – М., 1998.

 6. 18. Колчина Л.В. Финансы предприятий. – М., 1998.

 7. Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства на 2002 – 2005 роки та на період до 2010 року. Схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.02 №139.

 8. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К., 1999.

 9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий.- М., 1998.

 10. Юр’єва Т.П. Методичні вказівки та завдання на курсовий проект з дисципліни “Фінанси підприємств міського господарства” (для студентів 4-6 курсів), Харків: ХДАМГ, 2002.

 11. Юр’єва Т.П. Економіка міського господарства: Навч. посібник. – Харків: ХДАМГ, 2002-672 с.


^ 7.2. Допоміжна література


 1. Закон України “Про підприємства в Україні”// Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №24.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування”// Відомості Верховної Ради України. – 1997.- №25.

 3. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. №996 – 14.

 4. Закон Украины “Об объединениях совладельцев многоквартирных домов” от 29.11.2001 №2664 –3.

 5. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. - К., 1995.

 6. Ізмайлов К.В. Фінансовий аналіз : Навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. - 152 с.

 7. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств. К.: Знання, КОО,2000.

 8. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): Навч. посібник. – К. “Арарат – Центр”, 2001.-176 с.

 9. Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово – комунального господарства. Затв. наказом Держбуду України від 06.03.2002 р. №47.

 10. Методичні рекомендації щодо розрахунків економічно обґрунтованих тарифів на житлово – комунальні послуги від 29.03.99 №78.

Зміст


Вступ 3


 1. Мета і задачі дисципліни 4

 2. Тематичний план дисципліни із погодинним розподілом 5

 3. Зміст програми дисципліни за темами 6

  1. Лекції 6

  2. Плани практичних занять 11

  3. Теми семінарських занять 14

  4. Теми рефератів 15

  5. Самостійна робота студентів: питання, що вивчаються, розподіл навчального часу за темами 16

 4. Поточний контроль самостійної роботи студентів 20

  1. Теми контрольних робіт 21

 5. Курсова робота 23

 6. Критерії оцінок знань 23

  1. Екзамен 23

  2. Критерії оцінок при виконанні курсової і контрольної роботи 23

  3. Критерії оцінки виконання завдань ККР 24

 7. Основна і допоміжна література 25

7.1. Основна література 25

7.2. Допоміжна література 25

Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Фінанси підприємства” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спец. ЕПМГ, МОМГ, МОМС, МГКТС).


Укладачі: Тамара Петрівна Юр’єва,

Наталія Василівна Водка.


Редактор: М. З. Аляб’єв


План 2004, поз. 187

Підп. до друку Формат 60х84/1/16

Папір офісний Друк на ризографі. Облік – вид. арк. 1,0

Тираж 200 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХНАМГСхожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи