Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 140.7 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата04.07.2012
Розмір140.7 Kb.
ТипДокументи

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні (методичній нараді)

кафедри акушерства і гінекології

з курсом дитячої та підліткової гінекології

“____”___________200__ р.

протокол №

Зав. кафедри, проф. О.М.Юзько

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття на тему: „Плідоруйнівні операції"

Навчальний предмет - акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття - 2 години

Методичну розробку склала: Асистент Приймак С.Г.

Чернівці - 2004р.

Науково-методичне обґрунтування теми. Застосування плідоруйнівних операцій обумовлене необхідністю вибору найбільш безпечного способу розродження жінок після внутрішньоутробної загибелі плода або при наявності нежиттєздатного шюда-виродка. Отже, знання показань, умов і техніки проведення операцій необхідні у практичній роботі лікаря загального профілю.

Навчальна мета:

Студент повинен знати:

і. Показання та умови для проведення плідоруйнівних операцій.

 1. Основні види операцій та інструменти для їх використання.

 2. Можливі ускладнення при виконанні плідоруйнівних операцій, їх
  профілактика, лікування, перебіг післяопераційного періоду.

Студент повинен вміти:

 1. За даними скарг, анамнезу, об'єктивного акушерського дослідження
  встановити наявність внутрішньоутробної загибелі плода.

 2. Дібрати набори інструментів для виконання різних видів плідоруйнівних
  операцій.

 3. На фантомі імітувати техніку плідоруйнівних операцій.

 4. Визначити заходи щодо профілактики і лікування ускладнень, пов'язаних
  з проведенням плідоруйнівних операцій.

Опанувати практичні навички:

 1. Анатомія кісткового тазу.

 2. Анатомія внутрішніх статевих органів та суміжних з ними органів малого
  тазу.

 3. Правила асептики та антисептики.

 4. Збирання акушерського анамнезу, основні і додаткові методи діагностики
  в акушерстві.

Виховна мета сформувати у студентів уявлення про дотримання принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні, ку рації вагітних та роділь з внутрішньоутробною загибеллю плода або при наявності нежиттєздатного плода-виродка. Необхідні знання показань, умов і техніки проведення плідоруйнівних операцій. Виховувати та закріпляти у студентів основні деонтологічні принципи у відношеннях лікар-пацієнт в акушерстві.

Міжпредметна інтеграція

{ Назва дисципліни

Знати

Вміти

Анатомія

Анатомія жіночих статевих органів, топографічні взаємовідношення з іншими органами
Неонатологія

Основні критерії та ознаки життєздатності плода

Огляд, УЗД, КТГ

Фармакологія, клінічна фамакологія

Фармакологічну дію необхідних препаратів, дози

Призначити лікування з урахуванням механізму дії та взаємодії препаратів, виписати рецепти

План та організаційна структура практичного заняття

Тривалість заняття - 2 години.

Етапи заняття (таблиця):№п/п

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета у рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-мето­дичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап: -організація заняття; -визначення навчаль­ної мети та мотива­ція; -контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок - етіологія, патогенез, класифі­кація причин в/ут­робної загибелі пло­да, варіанти плідо-руйнівних операцій; особливості проведе­ння операцій в залеж­ності від давності в/утробної загибелі, положення плоду в матці; діагностичні критерії загибелі пло­да; основні принципи проведення плідо-руйнівних операцій, покази та проти-покази, профілактика ускладнень

L=ІІ-Ш

Фронтальне опитування, тести, таблиці, аналізи, результати УЗЛ, КТГ, лікарські засоби, інструменти, клінічні задачі

10хв.

2.

Основний етап -формування профе­сійних вмінь та навичок:

L=Ш

І

Вагітні, роділі стаціонару з в/утробгіою загибеллю плода

60хв.
а) курація вагітних, роділь з в/утробною загибеллю плода або нежиттєздатним пло­дом, складання плану обстеження та веде­ння; б) обговорення та оцінка результатів курації; в) вирішення ситуа­ційних задач
або нежиттєздатним плодом, УЗЛ, КТГ, перфоратор, краніокласт, гачок Брауна, ножиці Феноменові, кюретки. краніотом
3.

Заключний етап: -контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок; -підведення загальних підсумків; -домашнє завдання І

L=П-ІП

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації, вирішення клінічних тестових завдань та еталони відповідей

10хв.

^ ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Мотивація теми, контроль вихідного рівня знань шляхом усної відповіді кожного студента на питання даної теми, завдання для самостійної роботи. ^ ОСНОВНИЙ ЕТАП - самостійна робота студентів під контролем викладача -робота з навчальною літературою при низькому вихідному рівні знань, підготовка набору інструментів для плідоруйнівних операцій, тренування на фантомі для засвоєння етапів операцій. Вказані види самостійної роботи розподіляються між 3-4 студентами.

^ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП: контроль остаточного рівня засвоєння матеріалу шляхом розв'язування задач, звіту студентів про виконану роботу. В кінці заняття оцінюється робота кожного студента, підводяться підсумки, зауваження по ходу заняття.

При проведенні заняття необхідно зупинитися на основних плідоруйнівних операціях, уточнити, що такими слід вважати операції, за допомогою яких досягається зменшення частин плода до розмірів, які дають можливість проходження їх через пологові шляхи.

Плідоруйнівні операції поділяють на 3 групи:

 1. Операції, які зменшують об'єм плода (краніотомія, евентерація)

 2. Операція розчленування плода на частини і витягання його по частинам
  (декапітація, спонділотомія, екзартикуляція).

 3. Операції, які зменшують об'єм тіла за рахунок максимального
  збільшення рухомості між окремими частинами плода (клейдотомія,
  пункція черепа при гідроцефалії, переломи кісток кінцівок).

Краніотомія - зменшення об'єму голівки плода та вилучення її у зменшеному вигляді.

Декапітація - обезголовлення плода при запущеному поперечному положенні плода.

Спонділотомія - розтин хребта.

Евісцерація та евентерація - видалення внутрішніх органів грудної та черевної порожнини.

Краніотомія - операція, з допомогою якої досягається зменшення об'єму передлежачої чи наступної голівки та проводиться її вилучення у зменшеному стані.

Покази:

 1. Наявність мертвого або нежиттєздатного плода-виродка при клінічно або
  анатомічне вузькому тазі, слабкості пологової діяльності, рубцевих
  звуженнях вагіни, пухлинах матки та додатків.

 2. Загроза для життя матері при відсутності умов для кесарського розтину,
  накладання щипців.

 1. Стан матері, що потребує негайного плідоруйнування.

Показання для краніотомії на живому плоді виникають дуже рідко - лише при тих ситуаціях, коли показано негайне розродження, а провести кесарський розтин немає умов. До них належать ті самі показання, що і на мертвому плоді.

Умови для проведення краніотомії:

 1. Розкриття маткового вічка не менше 6 см.

 2. Відсутність плідного міхура.

 3. Мертвий плід.

Примітка: краніоклазія проводиться лише при повному відкритті.

Інструментарій: вагінальні дзеркала, кульові щипці або щипці Мюзо, ложки Фолькмана або кюретки, перфоратор, краніокласт, гачок Брауна, ножиці Зібольда або Феноменова.

Техніка операції.

Краніотомія складається з 3 етапів:

 1. Перфорація голівки.

 2. Ексцеребрація.

 3. Краніоклазія.

Перфорація голівки проводиться в такому положенні, як і для вагінальних операцій, і складається з наступних моментів: введення дзеркал у вагіну і оголення голівки; захват шкіри голівки щипцями та її фіксація; власне перфорація.

Операція краніоклазії. Краніоклазією називається операція витягання перфорованої та зменшеної голівки за допомогою краніокласта. Якщо такої потреби немає, обмежуються перфорацією та екцеребрацією, після чого плід народжується сам. Операція складається з 3 моментів:

 1. Введення і розміщення ложок краніокласта.

 2. Замикання гілок.

 3. Витягання голівки.

Декапітація - операція обезголовлення.

Умови: повне відкриття маткового вічка, доступність шиї плода для маніпуляцій, розміри тазу, достатні для проходженя плода.

Інструментарій: гачок Брауна, ножиці Зібольда.

Операція обов'язково виконується під наркозом. Перед операцією повинен бути випорожнений сечовий міхур.

^ Техніка операції

 1. Введення і розміщення декапітаційного гачка: а) захват випавшої ручки
  помічником і відведення її в сторону, протилежну тій, де перебуває
  голівка; якщо ручка не випала, операцію розпочинають з другого
  моменту; б) введення у вагіну руки і захват шиї плода; в) введення і
  розміщення декапітаційного гачка.

 1. Власне декапітація.

 1. Витягання розчленованого плода: підтяганням тулуба за ручку порівняно
  легко його дістають.

Клейдотомія - суть операції полягає у розтині однієї або обох ключиць. Проводять лише на мертвому плоді.

Показання: великий плід при малому тазі або при середніх розмірах голівки при вузькому тазі.

Техніка: у вагіну вводять 4 пальці лівої руки і визначають передню ключицю, яку розсікають ножицями. Так само проводять розсікання задньої ключиці.

Спонділотомія - операція, при якій розтинають хребет у грудному та поперековому відділах.

Показання: запущене поперечне положення плода.

^ Умови: повне розкриття шийки матки, мертвий плід.

Техніка: виконується з допомогою ножиць Зібольда та гачка Мюзо. У дзеркалах оголяється прилегла частина хребта, шкіру захоплюють щипцями Мюзо. Розтинають шкіру, потім хребет і після цього тулуб, кожну частину послідовно вилучають.

Евісцерація - операція, спрямована на зменшення об'єму тулуба плода шляхом видалення зруйнованих внутрішніх органів.

Показання: мертвий плід при поперечному положенні.

^ Умови: повне відкриття шийки матки.

Техніка:

 1. Введення лівої руки у вагіну і знаходження місця для перфорації стінки
  тулуба.

 2. Введення перфоратора під контролем внутрішньої руки.

 3. Перфорація тулуба в міжреберному проміжку і поступове розширення
  перфораційного отвору. При необхідності розсікають одне або два ребра.

 4. Через утворений у тулубі отвір абортцангом чи іншими щипцями
  поступово виймають зруйновані органи черевної та грудної порожнини.


Матеріали методичного забезпечення заняття

 1. матеріали контролю базисного рівня підготовки студентів: тестові
  завдання;

 2. матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття:
  історії пологів, таблиці, слайди, медикаменти, інструментарій, УЗЛ,
  КТГ;

 3. матеріали заключного етапу заняття: комп'ютерна атестаційна
  програма, набір тестів з еталонами відповідей;

 4. матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів
  викладені у методиках для самостійної роботи студентів 4 курсу.

Рекомендована література

 1. Малиновский М.С. Оперативнеє акушерство. - М.: Медицина, 1974.

 2. БодяжинаВ.И. Акушерство. -М.: Медицина, 1986.

 3. Михайленко Е.Т., Бублик-Дорняк Г.М. Патологическое акушерство. - К.:
  Здоровье, 1982.

 4. Рембез И.Н. Основние методи оперативного акушерства. - К., 1977.

 5. Лекційний матеріал з акушерства.

 6. Акушерство /за ред. В.І. Грищенка. - Харків, 1996. - С. 541-549.

 7. Айламазян З.К. Акушерство. - С.-Петербург, 1997. - С.450-460.

Ситуаційні задачі

 1. Першородяча, пологи тривають 36 годин. Стимуляція пологової
  діяльності малоефективна. Таз нормальний, води вилились 26 годин тому,
  є гнійні виділення з вагіни. Серцебиття плоду не прослуховується.
  Розкриття шийки матки на 8 см. Голівка великим сегментом у вході до
  малого тазу. Діагноз. Тактика.

 2. Повторнородяча, передчасне відходження навколоплідних вод, пологи
  тривають 8 годин. Поперечне положення плода, ручка випала у вагіну.
  Плід нерухомий. Серцебиття плода відсутнє, розкриття шийки матки
  повне. Контракцій не кільце на рівні пупка. Потуги болючі. Матка при
  пальпації напружена, болюча, Поставте діагноз. Визначте тактику лікаря.

 3. Першородяча, потуги тривають 38 годин. Тазове перед лежання. Води
  відійшли добу тому. Серцебиття плода не прослуховується, ендометрит в
  пологах. Плід народився до рівня пупка і подальше його просування
  ускладнене. Маса плода понад 4 кг. Розкриття шийки матки повне.
  Поставте діагноз. Визначте тактику лікаря.Методичну розробку склала асистент Приймак С.Г.


Рецензія позитивна


Рецензент

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи