Наукові вісті нтуу \"кпі\" icon

Наукові вісті нтуу "кпі"
НазваНаукові вісті нтуу "кпі"
Дата04.07.2012
Розмір85.9 Kb.
ТипДокументи

Наукові вісті НТУУ "КПІ"

Опис і правила оформлення та подання рукописів

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті з таких напрямків:

 • економіка та організація виробництва;

 • електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій;

 • енергетика та енергогенеруючі технології;

 • інформаційні технології, системний аналіз та керування;

 • матеріалознавство та машинобудування;

 • приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка;

 • проблеми біотехнології;

 • проблеми енергозбереження;

 • проблеми хімії та хімічної технології;

 • соціальні та гуманітарні проблеми освіти;

 • теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Галузі наук, за якими журнал є фаховим (за всіма групами спеціальностей):

 • фізико-математичні;

 • хімічні;

 • біологічні;

 • технічні;

 • економічні.
^Правила оформлення та подання рукописів до журналу "Наукові вісті" НТУУ "КПІ"


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Згідно з Постановою № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. до друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи.

1. Вступ:

а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами;

б) короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

в) виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття.

2. Постановка задачі – формулювання мети статті.

^ 3. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з поділом його на частини з відповідними назвами.

У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання, як:

а) ґрунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно);

б) актуальність поставленої задачі;

в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі;

г) власне розв’язок поставленої задачі;

д) адекватність теоретичних рішень та переваги практичних рішень над існуючими;

е) приклади застосування отриманих результатів.

4. Висновки:

а) підсумки даного дослідження;

б) перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

^ 5. Список літератури.

Редакційна колегія звертає увагу авторів на те, що назва статті повинна коротко і максимально точно відображати суть проведених досліджень.

Стаття подається автором на білому папері у двох примірниках у конверті або папці. Кожний примірник разом з резюме та відомостями про авторів повинен бути скріплений степлером.

^ Перший примірник статті – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один інтервал, вирівнювання по ширині, сторінки повністю заповнені текстом.

Обсяг першого примірника не повинен перевищувати 6 стор. для оригінальних і 10 стор. – для оглядових статей.

Другий примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 14), друк через два інтервали, вирівнювання по лівому краю.

Рукопис супроводжується:

 • резюме (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст) українською, російською та англійською мовами – 2 прим.: перший примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один інтервал, другий примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 14), друк через два інтервали;

 • актом експертизи (при необхідності), завіреним печаткою, про можливість відкритого публікування – 1 прим.;

 • витягом із протоколу засідання Ради факультету чи відповідного самостійного підрозділу НТУУ “КПІ” (статті авторів, які не працюють в університеті, направляються на розгляд до відповідних Рад редакцією журналу) – 1 прим.;

 • відомостями про авторів (прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня або службова адреси, контактний телефон та адреса електронної пошти для зв’язку) – 1 прим.;

 • електронною версією статті з файлами (перший і другий прим. статті, резюме та відомості про авторів).
^

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ


1. Мова: українська.

2. Параметри сторінки: відступ зверху і знизу – 2 см, зліва – 2,5 м, справа – 1,5 см. Нумерація сторінок – у правому верхньому куті. Перша сторінка не нумерується.

3.Основні елементи статті розміщуються в такій послідовності: номер УДК великими літерами, через один інтервал з абзацу – ініціали та прізвище автора (авторів) малими літерами, через один інтервал – назва статті великими напівжирними літерами, через один інтервал з абзацу – назва структурного елемента статті, через один інтервал з абзацу – текст, через один інтервал з абзацу – назва наступного структурного елемента статті, додатки, якщо вони є, список літератури.

4. У статті необхідно дотримуватись термінології та позначень у відповідності до прийнятих міжнародних та державних стандартів. Використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.

5. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.

6. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати структурні елементи статті та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.

7. Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені праці.

^ Список літератури повинен містити необхідні посилання на останні досягнення з тематики статті.

Бібліографічний опис має відповідати титульній сторінці видання. Назви статей, а також монграфій, збірників, праць нарад, тезисів доповідей, авторефератів дисертацій даються повністю. Для статей обов’язково вказується їх назва, назва видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій – місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок.

Приклади подання списку літератури:

 • Карасев В.А., Максимов В.П., Сидоренко М.К. Вибродиагностика газотурбинных двигателей. – М.: Машиностроение, 1978. – 131 с.

 • Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов / Ф.Я. Балицкий, М.А. Иванова, А.Г. Соколова, Е.И. Хомяков. – М.: Наука, 1984. – 119 с.

 • Акустический неразрушающий контроль авиационных газотурбинных двигателей / Научно-технический отчет, К., НПО «Славутич», 1995.

 • Плахтиенко Н.П. К диагностике кусочно-постоянной жесткости при нелинейных резонансах // Прикл. механика. – 1991. – 27, № 10. – С. 112–120.

 • Матвеев В.В., Бовсуновский А.П. К анализу эффективности метода спектральной вибродиагностики усталостного повреждения элементов конструкций. Сообщение 2. Изгибные колебания. Аналитическое решение // Пробл. прочности. – 1998, № 6. – С. 6–22.

 • Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний: Учебн. пособие. – М.: Наука, 1980. – 272 с.

 • Василенко Н.В. Теория колебаний. – К.: Вища шк., 1992. – 426 с.

 • Бурау Н.И., Гельман Л.М., Марчук П.И. Пассивно-активный метод виброакустической диагностики вращающихся деталей авиационного двигателя // Авиационно-космическая техника и технология: Сб. научн. тр. – Харьков: Гос. Аэрокосмический ун т “ХАИ”, 1998. – Вып. 5. – С. 374–378.

 • Бендат Дж., Пирсол А. Применения корреляционного и спектрального анализа: Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 312 с.

 • Бурау Н.І., Гельман Л.М. Теоретичні основи діагностичного низькочастотного акустичного методу вільних коливань // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 1998. – № 3. – С. 107–110.

 • Плахтиенко Н.П. Метод определения параметров кусочно-постоянной жесткости при нелинейных резонансных колебаниях // Прикл. механика. – 1993. – 29, № 2. – С. 74–81.

 • Powe R. Cooperation Among Organisations. The Potential of Computer Supported Cooperative Work. – Springer Verlag. – 1993. – P. 120.

 • Koshmanenko V.D. Perturbations of self-adjoint operators by singular bilinear forms // Ukrainean Math. J. – 41. – 1989. – Р. 3–19.

 • Панов А.П. О новых кватернионах вращения и их применении в задачах управления ориентацией твёрдого тела // ІІ Міжнародна наук.-техн. конф. “Гіротехнології, навігація та управління рухом”. Тези доповідей. –  К.: НТУУ “КПІ”, 9–10 жовтня 1997. – С. 70.

 • Stamhuis J. E. Mechanical Properties and Morphology of Polypropylene Composites II. Effect of Polar Components in Talc-Filled Polypropylene // Polymer composites. – 1988. – Vol. 1, № 9. – P. 72.

 • Рябцев Г.Л. Первапораційне розділення однорідних рідких систем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – К., 1997. – 175 с.
^

Вимоги до файлів


1. Текст статті набирається в текстовому редакторі "WORD" з дотриманням таких вимог: шрифт “Times New Roman Cyr” (для першого примірника розмір кегля – 10, для другого – 14), друк – для першого примірника через один інтервал, для другого – через два інтервали, автоматичні переноси не застосовувати, вирівнювати по лівому краю, абзац починати за допомогою клавіші “ТАВ”. Клавішу “ЕNТЕR” використовувати тільки для позначення кінця абзацу.

2. Формули набираються в редакторі формул “Microsoft Equation 3.0” або MathType. Це стосується також формул, які даються в тексті. При наборі необхідно зробити такі установки:

^ Меню “Стиль”

Стиль

Шрифт

Формат символів

Текст

Times New Roman Cyr

 

Функція

Times New Roman Cyr

 

Змінна

Times New Roman Cyr

Курсив

Грецькі

Symbol

 

ГРЕЦЬКІ

Symbol

 

Символ

Symbol

 

Матриця-вектор

Times New Roman Cyr

Півжирний

Числа

Times New Roman Cyr

 
^ Меню “Розмір”

Звичайний

10 пт

Великий індекс

7 пт

Малий індекс

5 пт

Великий символ

15 пт

Малий символ

9пт
При друкуванні другого примірника установки в меню “Розмір” змінюються відповідно на 14 пт, 9 пт, 7 пт, 18 пт та 12 пт. Всі дужки – (); [], {} – набирати, використовуючи “шаблони дужок” на клавіатурі. Ширина надрукованої формули не повинна перевищувати 8 см.

3. Рисунки мають бути виконані за допомогою графічного редактора “WORD”, “CorelDRAW” будь-яких версій, VIZIO, EXCEL або чорною тушшю на білому папері. Кожний рисунок розміщується в окремому файлі. В тексті статті встановлюється зв’язок з цим файлом. Рисунки, виконані не в графічному редакторі, подаються на окремих аркушах, а фотографії – в оригіналах. Розміри рисунків по горизонталі – 82 або 170 мм. Кожний рисунок повинен мати підпис. Цифрові позначки на рисунках мають бути пропорційні розміру рисунка. Товщина контурних ліній – 0,8–1,0 мм, допоміжних – 0,5 мм, масштабної сітки – 0,3 мм. Рисунки, які мають позиції а, б, …, повинні бути однакової висоти і скомпоновані по горизонталі.

4. Розмір таблиць по горизонталі – 85 або 170 мм. Максимальний розмір по горизонталі – 210 мм. Кожна таблиця повинна мати заголовок.

Редакційна колегія просить авторів дотримуватись правил оформлення та подання рукописів до редакції.

Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 2863 від 26.09.1997

Адреса редакції: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37,

корп.1, кімн. 193-Б.

Тел. 454-91-23, 454-94-53

Офіційний сайт журналу: http://bulletin.kpi.ua/

E-mail : n _ visti @ntu-kpi.kiev.ua

Передплатний індекс 22871

Періодичність – 6 номерів на рік

Мова видання – українська, Анотації укр., рос. і англ. мовами

Схожі:

Наукові вісті нтуу \"кпі\" iconСклад програмного комітету VIІ всеукраїнської науково-практичної конференції
Гавриш О. А., д т н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки декан факультету менеджменту та маркетингу, нтуу «кпі»
Наукові вісті нтуу \"кпі\" iconВища технічна освіта І Болонський процес
Доповідь ректора нтуу “кпі” М. З. Згуровського на Всеукраїнській нараді ректорів вищих технічних навчальних закладів, 17-18 березня...
Наукові вісті нтуу \"кпі\" iconExecution requirements of the conference materials
Мартиш В.Є., Гранадзер А. Б., Савастьянов В. В., Тимошенко Ю. О. Концепція побудови національної мережі на основі технології ip....
Наукові вісті нтуу \"кпі\" iconІнтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі нтуу “кпі”)
...
Наукові вісті нтуу \"кпі\" iconТезисы докладов IX междунар научно-практ конф. "Безопасность информации в информационно-телекоммуникаци­онных системах". - к.: Чп "екмо", ниц "тезис" нтуу "кпі". - 2006.  С. 48
Корченко О. Г., Ануфрієнко К. П. Класифікація уразливостей в початкових кодах // Захист інформації. – 2006. – №  – С. 11–18
Наукові вісті нтуу \"кпі\" iconШановні колеги! Маємо честь запросити Вас взяти участь у ХІI міжнародній науково-практичній конференції «Творчість як спосіб буття свободи»
Як спосіб буття свободи» відбудеться 16 травня 2013 року в нтуу «кпі» на базі факультету соціології І права. До участі у конференції...
Наукові вісті нтуу \"кпі\" iconВыбор оптимального вейвлет-преобразования для сжатия сигналов в реальном времени Петергеря Ю. С., к т. н., доц., Колотов Н. В., Нтуу «кпи», кафедра «Промышленной электроники»
Петергеря Ю. С., к т н., доц., Колотов Н. В., Нтуу «кпи», кафедра «Промышленной электроники»
Наукові вісті нтуу \"кпі\" iconСб. Економічні вісті, зну, 2003 р. Диагностика и мониторинг состояния технологических систем
...
Наукові вісті нтуу \"кпі\" iconВ. П. Зінченко
Національний технічний університет України “кпі”, е-mail: zinchenko@aer ntu-kpi kiev ua
Наукові вісті нтуу \"кпі\" iconНаукові досягнення
Національний університет “Острозька академія”. Студентські наукові записки. Серія “Економіка”, випуск 2, 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи