Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць icon

Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць
Скачати 195.5 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць
Дата04.07.2012
Розмір195.5 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

професор

____________ М.Ю.Коломоєць

____”__________ 2007 р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ_______

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання,

контрольні питання)


Чернівці, 2007


Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з основ економічної теорії для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2005).


Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства „05” червня 2007 року (Протокол №__).


Завідувач кафедри, професор ____________ М.М.Сидоренко

(підпис)


Схвалено предметно-методичною комісією (відповідного профілю) „13” червня 2007 року (Протокол №___).


Голова предметно-методичної

комісії, доцент ___________ Н.І.Зорій

(підпис)


Навчальна дисципліна

________________^ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ___________________

(назва дисципліни)


нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів (потрібне підкреслити)


Вступ

Мета вивчення дисципліни „Основи економічних теорій” полягає в тому, щоб сформувати у майбутніх фахівців охорони здоров’я основи наукового світогляду, який би забезпечив їм високопродуктивне виконання своїх функцій в суспільному житті країни.


Кількість навчальних годин: 60, (2 кредити ECTS), з них:

Лекцій – 10 годин;

Семінарські заняття – 20 годин;

Самостійна робота студентів – 30 годин.

Зміст дисципліни структуровано на 1 модуль та 9 змістових модулів.


^ Структура дисципліни „Основи економічних теорій” та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань, якщо це передбачено робочою навчальною програмою).Номер модуля кількість навчальних годин/ кількість кредитів ЕСТS

Кількість змістових модулів, їх номери

К-сть семінарських занять разом з модульним контролем

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів*

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуально-

го завдання виду СРС

5”

4”

3”

2”

Модуль 1

60/2

5

(№№ 1-5)

10

12

10

7

0

12

63* Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.


^ Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (ОПП):


Кінцеві цілі навчальної дисципліни “Основи економічних теорій” випливають із цілей освітньої та професійної підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначаються змістом тих системних теоретичних знань та практичних умінь і навичок, котрими повинен оволодіти лікар-спеціаліст. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни “Основи економічних теорій”, є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують гуманітарно-освітню підготовку (блок ГО).

^ Кінцеві цілі навчальної дисципліни сформульовано відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ):

ГО.037 Представляти суть і структуру господарського механізму та ринку, як форми організації суспільного виробництва.

^ ГО.039 Розраховувати основні показники господарської діяльності закладів охорони здоров’я.

ГО. 042 Трактувати економічні закони та вирізняти основні категорії.


^ У результаті вивчення дисципліни „Основи економічних теорій” студенти повинні знати:

- що вивчає економічна теорія та місце економічних знань в житті людини;

- класифікацію галузей економіки, їх взаємозв’язок і взаємодію;

- місце і роль науково-технічного прогресу (НТП) в розвитку суспільства на сучасному етапі;

- типи економічного зростання, його темпи з метою використання отриманих знань для розвитку системи охорони здоров’я;

- суть закону вартості і його значення для медичної діяльності;

- особливості нематеріального виробництва в системі охорони здоров’я;

- місце людини в системі фінансових відносин;

- значення для медицини фінансової політики держави з метою пояснення механізмів дії інструментів фінансової політики щодо системи охорони здоров’я;

- схему формування бюджету системи охорони здоров’я;

- сутність підприємництва й умови його існування, поняття суті ліцензування підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я на сучасному етапі;

- трактування суті акредитації підприємства в системі охорони здоров’я на сучасному рівні;

- що таке власність, її основні типи і форми та напрямки їх реформування в умовах переходу до ринку;

- головні ознаки, види і особливості діяльності підприємств в умовах ринкової економіки, організацію їх госпрозрахункової і комерційної діяльності, особливості ціноутворення і кінцеві результати господарювання;

- поняття ринкової економіки, суть трьох основних економічних законів ринку та їх прояв в системі охорони здоров’я;

- особливості конкуренції в системі охорони здоров’я та її наслідки для пацієнтів;

- суть сучасного менеджменту, його функції, особливості управління системою охорони здоров’я;

Студент повинен вміти:

- Інтерпретувати значення для медицини вивчення основних економічних понять та законів з метою розуміння та пояснення механізмі економічних взаємозв’язків;

- аналізувати екстенсивний та інтенсивний типи економічного розвитку лікувально-профілактичного закладу;

- аналізувати причини виникнення інфляції з метою визначення особливостей механізмів взаємовідносин в системі охорони здоров’я в цих умовах;

- диференціювати види кредитування з метою використання їх в інтересах системи охорони здоров’я;

- визначати види підприємницької діяльності, які не дозволені у системі охорони здоров’я;

- інтерпретувати основні закони маркетингової діяльності в ракурсі системи охорони здоров’я;

- аналізувати діяльність різних підприємств у системі охорони здоров’я;

- вираховувати затрати виробництва нематеріальних послуг та визначати їх собівартість;

- співвідносити прибуток та рентабельність при аналізі діяльності лікувально-профілактичного закладу;

- аналізувати і диференціювати моделі ринкової економіки у сфері охорони здоров’я з позицій максимальної споживацької користі для пацієнтів та виробничої вигоди для лікарів;

- вираховувати вартість медичної допомоги за принципом надання одного виду послуги на засадах приватної підприємницької діяльності;

- співвідносити пропорції ринкової економіки та державного втручання у системі охорони здоров’я, визначати їх оптимальність;

- визначати місце менеджера в системі охорони здоров’я та класифікувати управлінські рішення;

- інтерпретувати значення типів поведінки менеджерів для успішної діяльності лікувально-профілактичних закладів і системи охорони здоров’я в цілому;

- аналізувати показники міжнародної політики у сфері охорони здоров’я.


Опис модуля дисципліни


4. Модуль 1. Основи економічних теорій


4.1. Тематичний план л е к ц і й.


№№ з/п

Тема

Кількість годин

Змістовий модуль 2. Основи фінансових відносин

Тема 1

Фінансування системи охорони здоров’я в Україні

2

^ Змістовий модуль 3. Підприємство і підприємницька діяльність в системі охорони здоров’я

Тема 2

Підприємництво. Основи маркетингу

2

Тема 3

Підприємство, затрати і результати його діяльності

2

^ Змістовий модуль 4. Ринкова економіка. Охорона здоров’я в умовах ринку.

Тема 4

Ціноутворення і ціни в умовах ринку. Ціноутворення в системі охорони здоров’я

2

Тема 5

Суть, основні елементи і механізми функціонування ринкової економіки

2

В с ь о г о – 10 год.


Схвалено на методичній кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


^ 4.2. Тематичний план семінарських з а н я т ь.


№тем

Тема

К-ть год

Змістовий модуль1. Загальні економічні категорії

Тема 1

Науково-технічний прогрес і становлення нового типу економічного зростання.

2

^ Змістовий модуль 2 Основи фінансових відносин

Тема 2

Товарна організація виробництва. Гроші та інфляція

2

Тема 3

Фінанси, кредит і грошовий обіг

2

Тема 4

Фінансування системи охорони здоров’я в Україні

2

^ Змістовий модуль 3. Підприємство і підприємницька діяльність в системі охорони здоров’я

Тема 5

Підприємництво. Основи маркетингу

2

Тема 6

Підприємство, затрати і результати його діяльності

2

^ Змістовий модуль 4. Ринкова економіка. Охорона здоров’я в умовах ринку

Тема 7

Ціноутворення і ціни в умовах ринку. Ціноутворення в системі охорони здоров’я

2

Тема 8

Суть, основні елементи і механізми функціонування ринкової економіки

2

^ Змістовий модуль 5. Менеджмент та світова економіка

Тема9

Управління економікою

2
^ Підсумковий модульний контроль

2

В с ь о г о 20 год.


Схвалено на методичній кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


^ 4.3. Види самостійної роботи студентів

№ з/п

Теми

К-сть годин

Вид контролю

1.

^ Підготовка до семінарських занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

18

Поточний контроль на семінарських заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять (див. план самост. роботи)

28

підсумковий модульний контроль

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

14

підсумковий модульний контроль

Всього

60


Схвалено на методичній кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


^ 4.4 Перелік індивідуальних завдань (якщо їх виконання при вивченні даного модуля передбачено робочою навчальною програмою з дисципліни).
Підходи до оплати інтелектуальної праці.Особливості стратегії в оплаті праці лікарів.Проблеми викликані фіксованою оплатою праці медичних працівників і шляхи їх розв’язку.Прожитковий рівень ,його структура та підходи до формування.Залежність попиту на охорони Здоров’я від рівня розвитку суспільства.Залежність пропозиції охорони Здоров’я від рівня розвитку суспільства.Медична послуга і медична допомога-як дефініції ринкової економіки.Охорона здоров’я та інформація як формуючі чинники попиту споживачів.Специфіка взаємозв’язку між затратами на поліпшення здоров’я та отриманими результатами.Особливості попиту на охорону здоров’я.Пропозиція медичної допомоги-її маркетингові особливостіСегментація ринку в системі охорони здоров’я.Просування товарів на ринку охорони здоров’я.Попит на профілактику захворюваності, як маркетингова категорія.Проблема рівності і справедливості у споживанні медичних послуг.Сучасні тенденції у витратах на охорону здоров’я в світі.Ринок робочої сили в системі охорони здоров’я та оцінка його можливостей.Посередницькі послуги в системі охорони здоров’я.Формування “Моди” на окремі медичні послуги.Монополія в системі охорони здоров’я – позитиви і недоліки.Проблеми мікроекономіки в системі охорони здоров’я.Проблеми макроекономіки в системі охорони здоров’я.Проблеми мегаекономіки в системі охорони здоров’я.Науково-технічні революції в медицині і їх віддалені результати.Вартість життя і виміри цієї вартості.


Схвалено на методичній кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


^ 4.5. Оцінювання навчальної діяльності студента.


В процесі вивчення навчальної дисципліни „Основ економічних теорій” використовуються такі види контролю:

^ ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ здійснюється на семінарських заняттях на основі контролю теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. За змістом він включає два аспекти: якість засвоєння матеріалу, якій охоплюється темою семінарського заняття, та сумління студента в роботі конкретного заняття. Форми поточного контролю:

- теоретичних знань – тестові завдання з множинним вибором відповіді на ті, що передбачають визначення правильної послідовності дій, індивідуальне опитування, співбесіда;

- практичних навичок і вмінь – розв’язання ситуаційних задач, індивідуальний контроль практичних дій.

^ ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ здійснюється на останньому семінарському занятті у вигляді тестового контролю за системою „Крок – 1” або в формі системи запитань, тестових завдань з множинним вибором відповіді, рішені типових і ситуаційних задач (теоретичні знання) та індивідуального контролю практичних дій (практичні навички і вміння), затверджених на засіданні кафедри і схвалених предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я.


З метою інтенсифікації навчального процесу, систематичності засвоєння навчального матеріалу, встановлення зворотного зв’язку з кожним студентом, своєчасного контролю та коригування навчально-виховного процесу, підвищення мотивації, зменшення пропусків навчальних занять, відповідальності студентів за результати навчальної діяльності, успішність кожного студента з основ економічної теорії оцінюється за рейтинговою 200-бальною шкалою, в тому числі за поточну успішність – 120 балів, за результати підсумкового модульного контролю – 80 балів. Таким чином, обирається співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної успішності і підсумкового модульного контролю 60% до 40%.

1. Оцінювання поточної навчальної діяльності.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на семінарських заняттях. При оцінюванні цієї роботи студента (всі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми) студенту нараховується “5”, “4” “3” або “2” бали відповідно.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали залежно від кількості тем у модулі.

Всього програмою передбачено 10 семінарських занять, відкидаючи одне заняття на підсумковий модульний контроль, залишається 9 занять. Максимально студент може отримати 120 балів. Розділивши 120 балів на 9 занять та індивідуальну роботу маємо вагову оцінку кожної теми, яка для даної дисципліни дорівнює максимум 12 і мінімум 7.


^ Конвертаційна шкала оцінки поточної успішності


Традиційні оцінки

Конвертація оцінок в бали

«5»

12

«4»

10

«3»

7

«2»

0


Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну успішність при вивченні даного модуля, вираховуючи шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „5”, на кількість тем у модулі 9 х 12 -108, з додаванням балів за індивідуальне завдання студента: 108 + 12 = 120.

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати при вивченні модуля для допуску до підсумкового модульного контролю вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „3” на кількість тем у модулі: 7 х 9 = 63.

2. Оцінювання індивідуальної роботи студента.

Бали за індивідуальну роботу студентові нараховуються лише за успішне її виконання і захист. Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу становить 12, мінімальна - 0. Ця оцінка додається до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність і не входить до мінімуму, необхідного для допуску до підсумкового модульного контролю.

3. Оцінювання самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів, яка передбачена в програмі контролюється і оцінюється при підсумковому модульному контролі.

4. Підсумковий модульний контроль.

Оцінка за підсумковий контроль визначається за тим же принципом, що і оцінки за поточну навчальну діяльність - на підставі відсоткового відношення тестів чи інших завдань, правильно вирішених чи виконаних студентом:

Підсумковий модуль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. В останньому випадку студент повинен перескласти підсумковий контроль.


^ РЕЙТИНГОВА ШКАЛА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

№ п.п.

Модуль 1 (поточне тестування)

Кількість балів

1.

Змістовий модуль 1

12
Тема 1

12

2.

Змістовий модуль 2

36
Тема 2

12
Тема 3

12
Тема 4

12
Змістовий модуль 3

24
Тема 5

12Тема 6


12^

Змістовий модуль 4


24
Тема 7

12
Тема 8

12
Змістовий модуль 5

12
Тема 9

12
^ Модульний контроль
Разом змістові модулі

120

^ Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження (індивідуальна робота)

12

Поточний контроль

120

^ Підсумковий контроль засвоєння модуля:

теоретичний (знань)

тестовий (практичних вмінь та навичок)

80

РАЗОМ сума балів

200


^ ШКАЛА ECTS

Успішність навчання студентів визначається за 7-бальною шкалою ECTS


^ За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою у БДМУ (у балах)

А (відмінно)

відмінно

180-200

В (дуже добре)

добре

165-179

С (добре)

150-164

D (задовільно)


задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

Fx

незадовільно

з можливістю повторного складання

70-119

F

незадовільно

з обов’язковим повторним курсом

1-69

Конвертація результату вивчення студентом дисципліни у оцінки за шкалою ECTS та за 4-бальною (традиційною) шкалою

Особливе методологічне значення має питання конвертації результату вивчення студентом дисципліни (загальної кількості балів) у оцінки за шкалою ECTS та за 4-бальною (традиційною) шкалою.

Механізм конвертації оцінки за модуль (у формі відсоткового відношення отриманої студентом суми балів до максимально можливої) у оцінку за традиційною шкалою та шкалою ЕСТS представлений у таблиці 1.

Таблиця 1

^ Механізм конвертації оцінки за модуль у оцінку за традиційною шкалою та шкалою ЕСТS

Оцінка за модуль за

4-бальною шкалою

Оцінка за модуль за шкалою ЕСТS

5

А

4

В

4

С

3

D

3

Е

2

FX

2

F


Оцінка FХ виставляється студентам, які були допущені до підсумкового контролю, але не склали його. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком. Повторне перескладання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка F виставляється студентам, які не допущені до модульного підсумкового контролю (не відвідали повністю аудиторних навчальних занять, передбачених навчальною програмою для даного модуля, або (і) при поточній навчальній діяльності отримали кількість балів, меншу за мінімальну). Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.


Схвалено на методичній кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 15 червня 2007 року (протокол №6).

Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій

Схожі:

Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць icon«затверджую» Проректор з навчальної роботи Проф. М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. «Схвалено»
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «інфекційні хвороби»
Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць „ ” 2008 р. Перелiк
Застосовувати алгоритми дій клінічного провізора, проводячи бесіду з пацієнтом для кожного симптому чи нездужання, що можна вилікувати...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць iconБуковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності Програми навчальної дисципліни “Топо­графічна анатомія та оперативна хірургія”...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з епідеміології для студентів медичних вузів, затвердженої Головним...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з епідеміології для студентів медичних вузів, затвердженої Головним...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць iconЯ україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць
Робоча програма складена на основі програми для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ііі–іv рівнів акредитації «Українська...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць iconЯ україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць
Робоча програма складена на основі програми для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ііі–іv рівнів акредитації «Українська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи