М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” icon

М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах”
Скачати 251.28 Kb.
НазваМ. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах”
Дата10.07.2012
Розмір251.28 Kb.
ТипДокументи

„Затверджено”

на методичній нараді кафедри

суспільних наук та українознавства

„ __ ” _____________ 2007 р.


Протокол № __


Завідувач кафедри,


професор М.М.Сидоренко


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

семінарського заняття

на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка

в сучасних умовах”


Навчальний предмет: „Основи економічних теорій”

1-й курс,

медичні факультети № 1,2

спеціальності:

„Лікувальна справа”, „Педіатрія”

2-й курс,

медичний факультет №3,

спеціальності:

„Медична психологія”,

„Клінічна фармація”.

Методичну розробку склав доц. І.П.Одинський.


Чернівці – 2007


І. Науково-методичне обґрунтування теми:


Сільське господарство є однією з провідних галузей економіки, де процеси виробництва мають свої особливості, які зумовлюються значним впливом на нього природних факторів, формами землеволодіння. В аграрному секторі тісно переплітаються економічний і природний процеси відтворення, виникають рентні відносини, налагоджуються економічні зв’язки з такими галузями народного господарства і формується агропромисловий комплекс, якому надається пріоритетне значення в подоланні соціально-економічної кризи.


ІІ. Навчальна мета:


З’ясувати суть і особливості аграрних відносин, функції агропромислового комплексу та його роль в соціально-економічному розвитку країни, основні напрями аграрної реформи за умов переходу до ринкової економіки.


^ 2.1.Студент повинен знати:


суть і основні особливості аграрних відносин, функції агропромислового комплексу та його роль у соціально-економічному розвитку країни, основні напрями аграрної реформи за умов переходу до ринкової економіки (? = 1);


^ 2.2.Студент повинен вміти:


обґрунтувати місце і роль охорони здоров’я в розвитку агропромислового комплексу на сучасному етапі (? = 2).


2.3. Опанувати практичні навички:


– обґрунтувати місце і роль медицини у відтворенні особистого фактора в аграрному секторі економіки;

– визначити місце сільськогосподарських працівників в сучасних соціально-економічних процесах країни;

– суть продуктивності праці, рентабельності виробництва в аграрному секторі економіки.


ІІІ. Виховна мета:


Вивчення теми сприяє розширенню теоретичного кругозору і свідомості студентської молоді, формуванню економічного мислення і високої економічної культури.


^ IV. Міжпредметна інтеграція:


Назва дисципліни:

Знати:

Вміти:

Філософія

– людина та особливості її діяльності;

– матеріальне і нематеріальне виробництво життєво необхідних благ та послуг;

– агропромислове виробництво і проблеми здоров’я сільських жителів.

– визначити місце і роль людини в сільськогосподарському виробництві;

– показати особливості діяльності людини в агропромисловому секторі економіки.

Історія України

– особливості розвитку сільськогосподарського виробництва на Україні в умовах капіталізму, радянський період, в умовах переходу України до ринку.

– проаналізувати фактори і шляхи реформування економіки в агропромисловому секторі.

Психологія

– зв’язок емоцій і потреб людини;

– значення волі в секторі і діяльності людини;

– особливості регуляції поведінки людини в сучасних умовах.

– визначити психологію вчинку;

– обґрунтувати макроструктуру діяльності людини її потреби, мету та прояв дії.

Соціологія

– сучасне уявлення про класи;

– зростаюча диференціація і плюралізм інтересів та соціальних груп;

– суть проблеми соціальної справедливості.

– особливості складання програми соціологічного дослідження розвитку сільськогосподарського виробництва.


^ V. План та організаційна структура семінарського заняття:


5.1. Тривалість заняття – 2 год.


5.2. Етапи заняття (таблиця).
Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап:


– організація заняття;

– визначення навчальної мети та мотивація;

– контроль вихідного рівня знань, вмінь;

– повідомлення економічної інформації.10 хв.

2.

Основний етап:


Тема: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах”;

– Аграрні відносини, їх особливості і місце в економічній системі. Рентні відносини;

– Агропромисловий комплекс, його функції і структура;

– основні напрямки аграрної реформи в Україні.

Усне опитування. Реферат.

Тести, розв’язання ситуаційних завдань

65 хв.

3.

Заключний етап:


Підсумування всієї теми семінарського заняття, мотивація оцінок, завдання на наступне семінарське заняття.

Усне фронтальне опитування
15 хв.


^ 5.2.1. Підготовчий етап (10 хв.).


На початку заняття викладач формулює основні цілі заняття, коротко знайомить з планом заняття. Потім проводить контроль вихідного рівня знань студентами основних понять та категорій шляхом опитування. При цьому слід вияснити, які поняття та якими студентами засвоєні погано. На ці питання та на цих студентів слід звернути більше уваги.


^ 5.2.2. Основний етап:

Необхідно передусім показати суть і структуру аграрних відносин, іх специфіку і місце в економічній системі, взаємодію природних і економічних процесів. Власність на землю і її еволюція. Форми господарювання в сільському господарстві. Рентні відносини.

Далі зупинитись на проблемі агропромислового комплексу (АПК), його функціях і структурі. Агропромислова інтеграція, її форми. АПК України в умовах переходу до ринкової економіки. Продуктивні сили АПК. Особливості інтенсифікації сільського господарства та її напрями. Виробнича і соціальна інфраструктура села.

Насамкінець розкрити основні напрями аграрної реформи в Україні. Земельна реформа. Розвиток нових форм господарювання в сільському господарстві. Державне регулювання розвитку АПК. Державний протекціонізм і підтримка сільського господарства. Указ Президента щодо реформування агропромислового комплексу.

Шляхом індивідуального опитування вияснюється основний зміст запропонованих на заняття контрольних питань теми: (див.: розд. VI, п. 1), організовується їх обговорення (або тестове виконання) з наступними доповненнями, альтернативними виступами тощо. Особлива увага звертається на різні підходи в розкритті окремих проблем, уміння доводити власну точку зору та ін.


^ 5.3. Контрольні питання:


1.Назвіть основні особливості розвитку сільського господарства і його значення для економіки.

2.Які головні напрямки еволюції власності на землю в ХІХ-ХХ ст.?

3.Назвіть основні причини кризи в сільському господарстві після проголошення державної незалежності України

4.Які найважливіші напрямки здійснення радикальної аграрної реформи в Україні?

5.Чому при реформуванні відносин власності в сільському господарстві повинні переважати альтернативні форми власності?

6.Охарактеризуйте основні сфери АПК та шляхи покращення їх діяльності в Україні.

7.В чому полягає сутність агропромислової інтеграції?

8.Перелічіть основні напрями державної допомоги сільському господарству. Чому вона потрібна?


^ 5.4. Заключний етап:


Контроль знань проводиться шляхом усного фронтального опитування, вирішення тестових завдань, ситуаційних задач. Оцінюються знання та вміння студентів з опитуванням кожної оцінки. Викладач задає домашню завдання, рекомендує літературу до теми наступного заняття.


^ VI. Матеріали методичного забезпечення заняття:


1.Матеріали для методичного забезпечення підготовчого етапу:

а) економічна теорія. Загальні основи економічної теорії: Навчально-методичний посібник. – Чернівці. Прут. 1999. – С. 174-186;

б) таблиці:

„Утворення диференційної ренти” (схема);


^ 2.Матеріали для методичного забезпечення основного етапу:

а) реферати:

1. Сільське господарство в економічній системі.

2.Основні напрями аграрної реформи в Україні.

3.АПК України в умовах переходу до ринкової економіки.


в) індивідуальні ситуаційні задачі. Приклад:

Задача: У чому полягає специфічний характер землі як знаряддя праці та виробничих фондів у сільському господарстві?

Відповідь: Специфічний характер землі як знаряддя праці полягає в тому, що вона одночасно є і предметом праці. До основних виробничих фондів сільського господарства належать: продуктивна худоба, деревинні, плодоягідні та інші культури, своєрідними оборотними фондами є насіння, молодняк на відгодівлі, корми тощо. Для виробничих фондів також властива їх повільніша оборотність (внаслідок нетривалого використання), висока фондомісткість сільськогосподарського виробництва.


Тести. Приклад:

Що має вирішальне значення для розвитку продуктивних сил та економічних відносин в аграрному секторі економіки?

1.Забезпеченість сільськогосподарських підприємств виробничими фондами.

2.Концентрація сільськогосподарського виробництва.

3.Форми земельної власності, землеволодіння.


Задача. Приклад:

Ділянка землі приносить щорічно ренту в розмірі 1200 грн. Позичковий капітал становить 6%. Визначте ціну землі.

Відповіді: 1) 40 тис. грн.; 2) 50 тис. грн.; 3) 30 тис. грн.; 4) 20 тис. грн.


^ 4. Заключний етап:


Контроль кінцевого рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється шляхом короткого розбору індивідуального опитування (тестового контролю) згідно з планом семінарського заняття.


^ 5. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів:


а) методичні вказівки з наступної теми (тема 15. „Основні риси і тенденції розвитку світового господарства. Міжнародна економічна інтеграція”). (див.: стор. 71-77).


VII. Рекомендована література:

Навчальна:

1.Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Київ, Вінниця: МОЗ України, ВДМУ, 1997. – С. 300-317.

2.Основи економічної теорії (С.В.Мочерний та ін.). – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – С. 415-430; 445-463.

3.Мочерний С. Основи економічних знань. – К.: Феміна, 1995. – С. 302-340.

Наукова:

1.Закон України „Про власність” // Галицькі контракти. Український діловий тижневик. 1996, №37.

2.Лукінов І. Агропромислова політика у макроструктур них пріоритетах // Економіка України, 1996. №10.


Методична:

1.В.С.Іфтемічук, І.П.Одинський та ін. „Економічна теорія: Навчально-методичний посібник”. – Чернівці: Прут, 1999. – С. 174-186.


Методичну розробку склав доц. І.П.Одинський

Рецензія позитивна


Зав.кафедри, суспільних

наук та українознавства,

професор М.М.Сидоренко


„Затверджено”

на методичній нараді кафедри

суспільних наук та українознавства

„ __ ” _____________ 2007 р.


Протокол № __


Завідувач кафедри,


професор М.М.Сидоренко


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної позааудиторної роботи

студентів І-ІІ курсів на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах”


Навчальний предмет: „Основи економічних теорій”

1-й курс,

медичні факультети № 1,2

спеціальності:

„Лікувальна справа”, „Педіатрія”

2-й курс,

медичний факультет №3,

спеціальності:

„Медична психологія”,

„Клінічна фармація”.

Методичну розробку склав доц. І.П.Одинський.


Чернівці – 2007


І. Актуальність теми:


Сільське господарство є однією з провідних галузей економіки, де процеси виробництва мають свої особливості, які зумовлюються значним впливом на нього природних факторів, формами землеволодіння. В аграрному секторі тісно переплітаються економічний і природний процеси відтворення, виникають рентні відносини, налагоджуються економічні зв’язки з такими галузями народного господарства і формується агропромисловий комплекс, якому надається пріоритетне значення в подоланні соціально-економічної кризи.


ІІ. Навчальні цілі:


Студент повинен знати:


суть і основні особливості аграрних відносин, функції агропромислового комплексу та його роль у соціально-економічному розвитку країни, основні напрями аграрної реформи за умов переходу до ринкової економіки (? = 1);


^ 2.2.Студент повинен вміти:


обґрунтувати місце і роль охорони здоров’я в розвитку агропромислового комплексу на сучасному етапі (? = 2).


ІІІ. Матеріали доаудиторної самостійної роботи:


^ 3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:


Назва дисципліни:

Знати:

Вміти:

Філософія

– людина та особливості її діяльності;

– матеріальне і нематеріальне виробництво життєво необхідних благ та послуг;

– агропромислове виробництво і проблеми здоров’я сільських жителів.

– визначити місце і роль людини в сільськогосподарському виробництві;

– показати особливості діяльності людини в агропромисловому секторі економіки.

Історія України

– особливості розвитку сільськогосподарського виробництва на Україні в умовах капіталізму, радянський період, в умовах переходу України до ринку.

– проаналізувати фактори і шляхи реформування економіки в агропромисловому секторі.

Психологія

– зв’язок емоцій і потреб людини;

– значення волі в секторі і діяльності людини;

– особливості регуляції поведінки людини в сучасних умовах.

– визначити психологію вчинку;

– обґрунтувати макроструктуру діяльності людини її потреби, мету та прояв дії.

Соціологія

– сучасне уявлення про класи;

– зростаюча диференціація і плюралізм інтересів та соціальних груп;

– суть проблеми соціальної справедливості.

– особливості складання програми соціологічного дослідження розвитку сільськогосподарського виробництва.


^ 3.2. Зміст теми:


Необхідно передусім показати суть і структуру аграрних відносин, іх специфіку і місце в економічній системі, взаємодію природних і економічних процесів. Власність на землю і її еволюція. Форми господарювання в сільському господарстві. Рентні відносини.

Далі зупинитись на проблемі агропромислового комплексу (АПК), його функціях і структурі. Агропромислова інтеграція, її форми. АПК України в умовах переходу до ринкової економіки. Продуктивні сили АПК. Особливості інтенсифікації сільського господарства та її напрями. Виробнича і соціальна інфраструктура села.

Насамкінець розкрити аграрні реформи в Україні. Земельна реформа. Розвиток нових форм господарювання в сільському господарстві. Державне регулювання розвитку АПК. Державний протекціонізм і підтримка сільського господарства. Указ Президента щодо реформування агропромислового комплексу.

Шляхом індивідуального опитування вияснюється основний зміст запропонованих на заняття контрольних питань теми: (див.: розд. VI, п. 1), організовується їх обговорення (або тестове виконання) з наступними доповненнями, альтернативними виступами тощо. Особлива увага звертається на різні підходи в розкритті окремих проблем, уміння доводити власну точку зору та ін.


^ 3.3. Рекомендована література:


Навчальна:

1.Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Київ, Вінниця: МОЗ України, ВДМУ, 1997. – С. 300-317.

2.Основи економічної теорії (С.В.Мочерний та ін.). – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – С. 415-430; 445-463.

3.Мочерний С. Основи економічних знань. – К.: Феміна, 1995. – С. 302-340.

Наукова:

1.Закон України „Про власність” // Галицькі контракти. Український діловий тижневик. 1996, №37.

2.Лукінов І. Агропромислова політика у макроструктур них пріоритетах // Економіка України, 1996. №10.


Методична:

1.В.С.Іфтемічук, І.П.Одинський та ін. „Економічна теорія: Навчально-методичний посібник”. – Чернівці: Прут, 1999. – С. 174-186.


^ 3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою по темі:


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити:

1.Суть поняття „аграрні відносини”.

Розкрити, які зв’язки вони відображають, їх сукупність, основу, складову частину (рентні відносини).
2.Особливість аграрних відносин, їх характер, еволюцію в різних країнах світу (Англія, Німеччина, США, Росія, Україна та ін.).

Пояснити місце і роль основного засобу виробництва в сільському господарстві (землі); особливості процесу виробництва, технології в сільському господарстві та ін.
3.Агропромисловий комплекс, його функції і структура.

Охарактеризувати формування АПК як природно-історичного процесу розвитку продуктивних сил. Дати визначення АПК, його структурні елементи.
4.Вихідна основа економічної реформи в АПК, її особливості в умовах України.

Розкрити курс сучасної аграрної політики держави, її темпи і масштаби, суть Указу Президента про реформування АПК.


^ 3.5. Матеріали для самоконтролю:


1.Назвіть основні особливості розвитку сільського господарства і його значення для економіки.

2.Які головні напрямки еволюції власності на землю в ХІХ-ХХ ст.?

3.Назвіть основні причини кризи в сільському господарстві після проголошення державної незалежності України

4.Які найважливіші напрямки здійснення радикальної аграрної реформи в Україні?

5.Чому при реформуванні відносин власності в сільському господарстві повинні переважати альтернативні форми власності?

6.Охарактеризуйте основні сфери АПК та шляхи покращення їх діяльності в Україні.

7.В чому полягає сутність агропромислової інтеграції?

8.Перелічіть основні напрями державної допомоги сільському господарству. Чому вона потрібна?


^ IV. Матеріали для аудиторної самостійної роботи.


4.1. Перелік навчальних практичних навичок, які необхідно виконати на семінарському занятті:
Завдання

Вказівки

Примітка

1.

Вміти розкрити суть категорій „аграрні відносини”, „рентні відносини”.

1.Розкрити загальні підходи до визначення категорій „виробничі відносини”, „соціально-економічні відносини”, „техніко-економічні відносини”.

2.Зупинитись на єдності і відмінностях цих категорій, показати особливості аграрних відносин.

Звернути увагу на особливостях конкретно-економічних відносин та загальних організаційно-економічних відносинах.

2.

Дати оцінку особливостям і місцю аграрних відносин в економічній системі.

1.Зупинитись на критерії виділення аграрних відносин.

2.Показати, в чому полягає особливість аграрних відносин.

Звернути увагу на не галузевий підхід в їх виділенні.

3.

Розкрити історизм в процесі формування агропромислового комплексу (АПК).

Показати місце і роль агропромислової інтеграції в формуванні АПК.

Зупинитись на формах агропромислової інтеграції.

4.

Обґрунтувати необхідність аграрні реформи в Україні.

Розкрити суть основних напрямків реформи.

Звернути увагу на особливість аграрної політики в умовах переходу до ринку.4.3. Тести:


1.Які відносини є визначальними для розвитку всієї системи аграрних відносин?

 1. Відносини між виробником і споживачем сільськогосподарської продукції;

 2. Трудові відносини між працівниками сільськогосподарських підприємств у процесі виробництва продукції рослинництва і тваринництва;

 3. Земельні відносини, відносини, що виникають між членами суспільства і державою; між сільськогосподарськими підприємствами з приводу власності на землю, її використання.


2.Визначте ще два основні елементи продуктивних сил сільського господарства, без яких неможливе виробництво:

 1. Основні виробничі фонди сільськогосподарського призначення;

 2. Предмети праці – насіння, корми тощо;

 3. _________________________ ;

 4. _________________________ .


3. З перелічених форм власності в капіталістичному суспільстві визначте ту, яка найбільше впливає на всю систему економічних відносин у сільському господарстві:

 1. селянська трудова приватна власність;

 2. капіталістична приватна власність на землю та інші засоби виробництва;

 3. державна власність.


4.Зазначте тип господарства, який відіграє головну роль у виробництві товарної сільськогосподарської продукції в країнах з розвиненою ринковою економікою:

 1. сімейні фермерські господарства;

 2. крупні капіталістичні ферми;

 3. кооперативні господарства.


5.Який чинник є головною причиною низького виробництва сільськогосподарської продукції в Україні?

 1. малородючі землі;

 2. низький культурно-освітній рівень сільськогосподарських працівників;

 3. низька продуктивність сільськогосподарської праці селян України.


6.Для чого необхідне створення в сільському господарстві страхових фондів:

 1. для збільшення експорту продовольчих товарів;

 2. для збільшення продовольчих ресурсів через зростання кількості населення;

 3. для покриття збитків, заподіяних сільському господарству стихійними лихами.


7.Яка частка національного (чистого) доходу суспільства створюється в сільському господарстві:

 1. п’ята частина;

 2. третина;

 3. половина;

 4. більше половини.


8.Яке з положень не характеризує землю як основний елемент продуктивних сил сільського господарства?

 1. земля – основний засіб праці в сільському господарстві;

 2. земля – предмет праці;

 3. земля в процесі її продуктивного використання зношується.


9.Назвіть головну причину дії у сільському господарстві двох протилежних тенденцій: зменшення кількості зайнятого працездатного населення, з одного боку, і збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва – з іншого.

 1. підвищення родючості ґрунтів;

 2. розширення оброблюваних земельних площ;

 3. зростання продуктивності сільськогосподарської праці.


10.Що має вирішальне значення для розвитку продуктивних сил та економічних відносин в аграрному секторі суспільного виробництва?

 1. забезпеченість сільськогосподарських підприємств виробничими фондами;

 2. концентрація сільськогосподарського виробництва;

 3. форми земельної власності, землеволодіння.


11.Яка ознака характеризує орендну форму землекористування?

 1. постійне користування державною землею;

 2. тимчасове платне користування землею;

 3. спільне користування землею в колективному господарстві й розподіл доходів залежно від земельного паю і трудової участі у виробничому процесі.


12.З перелічених факторів, що впливають на ефективність сільськогосподарського виробництва, визначте соціальні фактори:

 1. енергооснащеність праці;

 2. власність на основні фонди;

 3. участь в управлінні виробництвом та розподілі й привласненні створеного продукту.


13.Які ресурси належать до основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення?

 1. продуктивна худоба;

 2. молодняк ВРХ на відгодівлі;

 3. молодняк ВРХ на вирощуванні;

 4. свині на відгодівлі.


14.Що є єдиним джерелом земельної ренти:

 1. родючість ґрунту;

 2. праця сільськогосподарських робітників;

 3. високопродуктивні засоби праці;

 4. погодні умови;

 5. монополія на землю як об’єкт господарювання.


15.Яка причина диференціальної земельної ренти?

 1. дія закону вартості в сільському господарстві;

 2. різна родючість ґрунтів;

 3. монополія на землю як об’єкт господарювання;

 4. монополія приватної власності на землю;

 5. сприятливі погодні умови.


16.Трьома основними причинами, які призвели до кризи колгоспно-радгоспної системи в колишньому СРСР, є:

 1. відчуження селян від землі;

 2. ______________________ ;

 3. ______________________ .


17.Який тип власності домінує у процесі аграрних перетворень у постсоціальних країнах?

 1. приватна капіталістична власність;

 2. державна власність;

 3. кооперативна власність;

 4. приватна трудова власність.


18. Яка мета аграрних реформ в Україні?

 1. підвищення добробуту сільського населення?

 2. створення простору для розвитку продуктивних сил у сільському господарстві й забезпечення вирішення продовольчої проблеми в країні;

 3. заміна колгоспно-радгоспної системи фермерськими господарствами.


19. Які чинники справили вирішальний вплив на поглиблення аграрної кризи в Україні у першій половині 90-х років?

 1. приватизація землі колективними й селянськими господарствами;

 2. відсутність ефективної аграрної політики й механізму її реалізації;

 3. передчасне руйнування старих форм господарювання без створення нових, ефективніших.


20.Що призвело до значного скорочення сільськогосподарського виробництва у 1990-1996 рр. в Україні?

 1. несприятливі погодні умови;

 2. руйнування колективних господарств, розподіл і планування їх виробничих фондів;

 3. відродження селянських господарств;

 4. відсутність цінового паритету на сільськогосподарську і промислову продукцію.


21.Зазначте дві найважливіші негативні риси можливого перетворення землі на товар:

 1. ____________________ ;

 2. ____________________ .


22. Зазначте позитивні риси перетворення землі на товар:

 1. ____________________ ;

 2. ____________________ .


23. Що є джерелом отримання додаткового доходу у формі диференціальної ренти ІІ?

 1. збільшення кількості працюючих у господарстві;

 2. інтенсифікація сільськогосподарського виробництва;

 3. подовження робочого дня працівників сільського господарства.


24.Яка причина існування абсолютної земельної ренти?

 1. існування товарно-грошових відносин;

 2. існування різної родючості ґрунтів та їх неоднакове місце розташування;

 3. монополія приватної власності на землю.


25.Зазначте основні причини дисбалансу цін на користь промисловості в період 1990-1996 рр.:

 1. покращення якості сільськогосподарських машин;

 2. монопольне панування машинобудівного комплексу України на внутрішньому ринку;

 3. відсутність державного контролю за ціноутворенням на внутрішньому ринку.


^ VI. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи:


Написання рефератів (список літератури додається окремо).


Теми рефератів:


1.Природні особливості сільськогосподарського виробництва.

2.Розвиток підприємництва в сільському господарстві.


Методичну розробку склав доц. І.П.Одинський

Рецензія позитивна


Зав.кафедри, суспільних

наук та українознавства,

професор М.М.Сидоренко

„Затверджено”

на методичній нараді кафедри

суспільних наук та українознавства

„ __ ” _____________ 2007 р.


Протокол № __


Завідувач кафедри,


професор М.М.Сидоренко


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І-ІІ курсів медичних факультетів №1-3 для самостійної підготовки до семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах”


Навчальний предмет: „Основи економічних теорій”

1-й курс,

медичні факультети № 1,2

спеціальності:

„Лікувальна справа”, „Педіатрія”

2-й курс,

медичний факультет №3,

спеціальності:

„Медична психологія”,

„Клінічна фармація”.

Методичну розробку склав доц. І.П.Одинський.


Чернівці – 2007


Тема: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах”.


^ 1. Актуальність теми:


Сільське господарство є однією з провідних галузей економіки, де процеси виробництва мають свої особливості, які зумовлюються значним впливом на нього природних факторів, формами землеволодіння. В аграрному секторі тісно переплітаються економічний і природний процеси відтворення, виникають рентні відносини, налагоджуються економічні зв’язки з такими галузями народного господарства і формується агропромисловий комплекс, якому надається пріоритетне значення в подоланні соціально-економічної кризи.


^ 2. Тривалість заняття:


3. Навчальна мета:


З’ясувати суть і особливості аграрних відносин, функції агропромислового комплексу та його роль в соціально-економічному розвитку країни, основні напрями аграрної реформи за умов переходу до ринкової економіки.


^ 3.1.Студент повинен знати:


суть і основні особливості аграрних відносин, функції агропромислового комплексу та його роль у соціально-економічному розвитку країни, основні напрями аграрної реформи за умов переходу до ринкової економіки (? = 1);


^ 3.2.Студент повинен вміти:


обґрунтувати місце і роль охорони здоров’я в розвитку агропромислового комплексу на сучасному етапі (? = 2).


3.3. Опанувати практичні навички:


– обґрунтувати місце і роль медицини у відтворенні особистого фактора в аграрному секторі економіки;

– визначити місце сільськогосподарських працівників в сучасних соціально-економічних процесах країни;

– суть продуктивності праці, рентабельності виробництва в аграрному секторі економіки.


^ 4. Поради студенту:


Необхідно передусім показати суть і структуру аграрних відносин, іх специфіку і місце в економічній системі, взаємодію природних і економічних процесів. Власність на землю і її еволюція. Форми господарювання в сільському господарстві. Рентні відносини.

Далі зупинитись на проблемі агропромислового комплексу (АПК), його функціях і структурі. Агропромислова інтеграція, її форми. АПК України в умовах переходу до ринкової економіки. Продуктивні сили АПК. Особливості інтенсифікації сільського господарства та її напрями. Виробнича і соціальна інфраструктура села.

Насамкінець розкрити основні напрями аграрної реформи в Україні. Земельна реформа. Розвиток нових форм господарювання в сільському господарстві. Державне регулювання розвитку АПК. Державний протекціонізм і підтримка сільського господарства. Указ Президента щодо реформування агропромислового комплексу.

Шляхом індивідуального опитування вияснюється основний зміст запропонованих на заняття контрольних питань теми: (див.: розд. VI, п. 1), організовується їх обговорення (або тестове виконання) з наступними доповненнями, альтернативними виступами тощо. Особлива увага звертається на різні підходи в розкритті окремих проблем, уміння доводити власну точку зору та ін.


^ 5. Контрольні питання:


1.Назвіть основні особливості розвитку сільського господарства і його значення для економіки.

2.Які головні напрямки еволюції власності на землю в ХІХ-ХХ ст.?

3.Назвіть основні причини кризи в сільському господарстві після проголошення державної незалежності України

4.Які найважливіші напрямки здійснення радикальної аграрної реформи в Україні?

5.Чому при реформуванні відносин власності в сільському господарстві повинні переважати альтернативні форми власності?

6.Охарактеризуйте основні сфери АПК та шляхи покращення їх діяльності в Україні.

7.В чому полягає сутність агропромислової інтеграції?

8.Перелічіть основні напрями державної допомоги сільському господарству. Чому вона потрібна?


6. Література:


Навчальна:

1.Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Київ, Вінниця: МОЗ України, ВДМУ, 1997. – С. 300-317.

2.Основи економічної теорії (С.В.Мочерний та ін.). – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – С. 415-430; 445-463.

3.Мочерний С. Основи економічних знань. – К.: Феміна, 1995. – С. 302-340.


Наукова:

1.Закон України „Про власність” // Галицькі контракти. Український діловий тижневик. 1996, №37.

2.Лукінов І. Агропромислова політика у макроструктур них пріоритетах // Економіка України, 1996. №10.


Методична:

1.В.С.Іфтемічук, І.П.Одинський та ін. „Економічна теорія: Навчально-методичний посібник”. – Чернівці: Прут, 1999. – С. 174-186.


Методичну розробку склав доц. І.П.Одинський

Рецензія позитивна


Зав.кафедри, суспільних

наук та українознавства,

професор М.М.Сидоренко

Схожі:

М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” iconМетодична розробка cемінарського заняття із студентами 6 курсу на тему
Тема: Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини
М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” iconМетодична розробка cемінарського заняття зі студентами 6 курсу на тему
Тема: “Основні напрями реформування амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах переходу до страхової медицини” (1 частина)
М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” iconВ. Е. Кардаш методична розробка практичного заняття із студентами VI курсу на тему
Тема: Основні кількісні та якісні показники роботи лікувально-профілактичних закладів
М. М. Сидоренко методична розробка семінарського заняття на тему: „Аграрні відносини та їх специфіка в сучасних умовах” iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи