Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 396.14 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/3
Дата04.07.2012
Розмір396.14 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійного вивчення дисципліни “Фінанси підприємства”

та до курсової роботи для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” та “Економіка підприємства”


Харків -ХДАМГ- 2003


Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Фінанси підприємства” та до курсової роботи для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” та “Економіка підприємства” Уклад. Н.І.Гордієнко. –

Харків: ХДАМГ, 2003. – 20 с.


Укладач: доц., к.е.н. Н.І.Гордієнко


Рецензент: доц., к.е.н. Н.Ф. Чечетова


Схвалено на засіданні кафедри ОА

Протокол № 5 від 6.11.2002р.

Зміст дисципліни “Фінанси підприємства” і література для самостійного вивчення


 1. Основи функціонування фінансів
  1. Зміст фінансів, принципи їх організації

  2. Роль фінансів у роздержавленні власності

  3. Вплив організаційно-правових форм господарювання на організацію фінансів

Література: /9, с. 7-38; 7, с.7-27/

 1. Фінансові відносини підприємств
  1. Класифікація фінансових відносин підприємств

  2. Фінансовий механізм управління підприємством

Література: /3. ст.90-96;10. ст.7-18/

 1. Організація грошових розрахунків підприємств

  1. Основні форми безготівкових розрахунків

  2. Розрахунки з використанням векселів

  3. Акредитивна форма розрахунків

 2. Грошові надходження підприємства

  1. Формування і розрахунок показників чистого і оподаткованого прибутку

  2. Грошові потоки і їх прогнозування. Моделі дисконтування грошових потоків

Література:/ 1, с.129-191/.

 1. Фінансові ресурси підприємства
  1. Фінансові ресурси підприємства , особливості їх формування в умовах ринку

  2. Роль фінансів у кругообороті основних виробничих фондів.

  3. Інвестиційна політика підприємства і принципи її здійснення

  4. Джерела та методи інвестування

  5. Самофінансування, акціонування, лізинг як метод інвестування

  6. Податкове регулювання інвестицій

  7. Оцінка доцільності капітальних вкладень з ризиком

Література:/9,с.358-406; 7,с. 96-106; 10,с. 53-73/

 1. Фінансовий аспект формування та використання оборотних коштів
  1. Економічна сутність оборотних коштів підприємств

  2. Організація оборотних коштів підприємств. Визначення потреби підприємств у оборотних коштах

  3. Джерела формування оборотних коштів

  4. Ефективність використання оборотних коштів

Література: /9,с.406-448; 10,с.78 –102/


 1. Кредитування підприємства

  1. Кредит на фінансовому ринку

  2. Незабезпечений і забезпечений банківський кредит

  3. Позички, видані під векселі, цесії

  4. Позички під забезпечення запасів

  5. Структура короткострокового фінансування

  1. Система банківських заходів для забезпечення повернення кредитів

Література: /6 , 4, с.171- 252 /

 1. Прибуток підприємства його планування та використання
  1. Роль прибутку в умовах розвитку підприємництва

  2. Фактори впливу на розмір прибутку

  3. Склад валового прибутку підприємства

  4. Визначення валового прибутку , розподіл прибутку

Література: /3,с. 102 – 145/

 1. Фінансове планування на підприємстві
  1. Роль бізнес-планів в оцінці інвестиційних проектів

  2. Коло використання бізнес-планів

  3. Фінансові аспекти розробки розділів бізнес-планів підприємства

  4. Методи фінансового планування

Література: /10,с.461 – 495/

 1. Фінансові проблеми банкрутства
  1. Фінансові причини виникнення і показники неспроможності підприємств

  2. Програма фінансового оздоровлення підприємств

Література:/3,с. 259-266; 9, с. 502 –544/

 1. Особливості фінансів акціонерних товариств
  1. Капітал, прибуток і фонди акціонерних товариств

  2. Реєстр акціонерів акціонерного товариства

  3. Фінансові питання реорганізації і ліквідації акціонерного товариства

  4. Дивідендна політика

Література: /10, с.47 –161; 7,с. 111-121/


 1. Фінансовий аналіз на підприємстві
  1. Аналіз фінансової стійкості

  2. Аналіз ліквідності

  3. Аналіз структури пасивів

  4. Аналіз фінансових коефіцієнтів

  5. Аналіз фінансових результатів

Література: /10,с. 136- 147, 268-286; 9,с. 495 –502./

 1. Фінансова стратегія підприємства
  1. Поняття фінансової стратегії

  2. Розробка пропозицій до формування фінансової стратегії

Література: /3,с. 236 – 243./

 1. Оподаткування підприємства

  1. Система оподаткування України.

  2. Оподаткування прибутку підприємства

  3. Фінансовий механізм податку на додану вартість

Література:/ 6,с. 102-294/


Методичні вказівки до курсової роботи


1. Вступ


 1. Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні курсу “Фінанси підприємства”, у процесі виконання практичної роботи по складанню фінансового плану будівельного підприємства та оцінка фінансового стану підприємства.
 1. Варіант завдання до курсової роботи обирається за останньою цифрою навчального шифру, встановленого студенту при зарахуванні його до навчання у ХДАМГ. Оцінка фінансового стану підприємства проводиться за даними фінансової звітності підприємства, на якому студенти денного відділення проходили виробничу практику, а студенти заочного відділення працюють.
 1. Курсову роботу слід виконувати з необхідними розрахунками та короткими поясненнями до них і подавати у ХДАМГ не пізніше встановленого деканатом терміну.
 1. Студент допускається до заліку з курсу “Фінанси підприємства” тільки за умови своєчасного захисту курсової роботи.
 1. Фінансовий план будівельного підприємства, передбачений курсовою роботою, складають у формі балансу доходів та витрат. Для його складання необхідно виконати відповідні розрахунки й визначити:
 • суму балансового та оподаткованого прибутку підприємства;

 • розмір платежів до державного бюджету;

 • розмір прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, спрямований у фінансовий резерв, фонд дивідендів та ін.;

 • амортизаційний фонд підприємства, що є одним з основних джерел формування фонду виробничого та соціального розвитку і витрачається на повне відновлення основних виробничих засобів і фінансування капітальних вкладень;

 • інші планові доходи і витрати підприємства.
 1. Результати розрахунків зводять до таблиці за доданою формою. Курсову роботу завершують таблицею, у процесі складання якої перевіряють баланс доходів і витрат.
 1. Фінансовий план складають у формі скороченої таблиці доходів та витрат підприємства.
 1. Фінансовий план, усі розрахунки до нього і таблиці складають у тис. грн. з одним знаком після коми. Усі вихідні дані для розрахунків до фінансового плану у табл.1 подані у млн. грн.
 1. Вихідні дані для складання фінансового плану підприємства
 1. При виконанні розрахунків до фінансового плану виробничого будівельно-монтажного підприємства (БМП) слід виходити з показників, що характеризують його виробничу діяльність і вміщені у табл.1.

 2. Обсяг будівельної продукції , що буде здаватися замовнику по завершених будівлях, пускових комплексах та об’єктах, підготовлених до випуску продукції, та наданих послуг, визначається, виходячи з таких умов:

 • у плановому році кошторисна вартість товарної продукції, що буде здаватися замовнику, становить 70% загального обсягу будівельно-монтажних робіт (БМР), виконаних власними силами;

 • крім того, будуть закінчені й здані замовникові пускові комплекси та об’єкти, розпочаті у попередньому році, дані про вартість незавершеного виробництва по яких на початок планового року подані у п. 10. табл.1.

 1. Балансовий прибуток у складі закінченої товарної продукції, який здають замовнику в плановому році, визначають, виходячи з таких умов:

 • планові нагромадження становлять 23,07% кошторисної вартості зданої замовнику товарної будівельної продукції;

 • зниження собівартості БМР складає 1,84 % їх кошторисної вартості по роботах, виконаних до планового року, і 2,34% по роботах, виконаних у плановому році. Крім того, до балансового прибутку треба додати прибуток від реалізації послуг підсобного виробництва у розмірі 20,0 тис. грн., і прибуток від позареалізаційних операцій у розмірі 30,0 тис. грн.
 1. Податок на прибуток визначають, виходячи із ставки 30%.

 2. При розрахунку середньорічної вартості нормованих оборотних коштів беруть наступний поквартальний розподіл загального річного обсягу БМР:

-1 квартал -23%; 2 квартал-25%; 3 квартал-28%; 4 квартал-24%.

2.6. Середньорічна норма амортизаційних відрахувань по групах основних фондів складає 15%. Суму амортизаційних відрахувань визначають шляхом множення середньорічної вартості основних фондів на середньорічну норму амортизації.

 1. Планом передбачається таке цільове використання амортизаційних відрахувань:

100% спрямовується до фонду виробничого розвитку, з них 30%-на фінансування власних капітальних вкладень.

 1. Фонди економічного розвитку плануються, виходячи з наступних умов:

 • норматив відрахувань у фонд виробничого розвитку беруть у розмірі 70,5 % від прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства;

 • норматив відрахувань у фінансовий резерв становить 5%прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства;

 • норматив відрахувань від прибутку , що залишився у розпорядженні підприємства, до фонду дивідендів становить 24,5%;

 • при визначенні загального розміру преміального фонду передбачається за введення виробничих потужностей і об’єктів будівництва сума 25 тис. грн;

 • при визначенні розміру фонду виробничого розвитку необхідно врахувати надходження від реалізації вибулого майна у сумі 35 тис. грн.

Кошти на повернення довгострокових позик банку та сплату відсотків за користування позикою визначають шляхом розрахунку. Слід мати на увазі , що річна сума позики – рядок 6 табл.1 , буде одержана підприємством у такій послідовності:

у першому кварталі - в розмірі 27% річної суми;

у другому кварталі - в розмірі 23% річної суми;

у четвертому кварталі - в розмірі 50% річної суми.

Плата за користування позикою встановлена у в розмірі 40% річних .

Введення основних фондів здійснюється у листопаді планового року.


 1. При визначенні інших статей доходів та витрат підприємства треба враховувати:

 • витрати на утримання культурно-освітніх установ і таборів відпочинку в сумі 15 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого й соціального розвитку;

 • витрати на підвищення кваліфікації кадрів у сумі 25 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого та соціального розвитку;

 • частина загальної суми ( 20 тис. грн.) витрат на утримання дитячих садків покривається за рахунок коштів трудящих

(10 тис.грн.) і коштів фондів, створених на підприємстві;

 • покриття приросту власних оборотних коштів відбувається за рахунок сталих пасивів у сумі 25 тис. грн.

 • премії за ведення об’єктів і виробничих потужностей, що сплачуються за рахунок замовника становлять 5 тис. грн.Таблиця 1. Вихідні дані до курсової роботи


Показники/

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Обсяг БМР, власними силами

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

2. Оборотні кошти на початок планового року

4,22

4,32

4,41

4,52

4.61

4,71

4,8

4,91

4,99

5,1

3. Норматив оборотних коштів у плановому році, %


21,9

21,9

21,8

21,8

21,7

21,7

21.6

21,6

21.5

21.5

4. Вартість основних фондів на початок року


2,9

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,3


5. Введення основних фондів у листопаді планового року0,5


0,5


0,5


0,6


0,6


0,6


0,7


0,7


0,7


0,7

6. Введення основних фондів, у тому числі за рахунок довгострокових кредитів


0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0.19

0,20

0.21

7. Основні засоби, що вибули в

плановому році


0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

0,3

8. Обсяг

капітальних

вкладень


0,3

0,32

0,34

0,35

0,36

0,38

0,39

0.40

0,41

0,42

9. Централізовані асигнування на капітальне будівництво


0,05


0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

0,06

0,05

10. Довгострокові кредити банку на капітальне

будівництво


0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

0,21

11. Обсяг БМР, виконаних у попередньому році і зданих у плановому році


0,95

1,0

1,25

1,4

1,55

1,7

1,85

1,9

1,95

2,0

12. Сума амортизаційних відрахувань у році попередньому до планового

0,05

0,05

0,06

0,06

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

0,09


3.Фінансовий план і розрахункові таблиці

Таблиця 2 – Фінансовий план будівельного підприємства на 200… р.

Найменування статей

Сума,

тис. грн.

1

2

 1. Доходи і надходження:1.1. Прибуток – разом
У тому числі

 1. Інший прибуток 1. Амортизаційні відрахування 1. Приріст сталих пасивів 1. Кошти від реалізації майна1

2

 1. Надходження коштів: 1. Від трудящих на утримання дитячих садків1.5.2. Від замовників на преміювання за введення

об’єктів

 1. Довгострокові кредити банку: 1. На капітальне будівництво 1. Інші доходи (централізовані джерела)Разом доходів і надходжень

Перевищення витрат над доходами


2. Витрати та відрахування

2.1. Капітальні вкладення

2.2. Повернення позик

 1. Приріст нормованих оборотних коштів2.4. Відрахування у фонди, що залишаються у розпорядженні підприємства

 1. Фонди і резерви

У тому числі

За рахунок прибутку
Амортизаційні відрахування
Інші
   1. Фінансовий резерв2.5. Фонди, що передбачені підприємством

  1. Платежі до бюджетуРазом витрат та відрахувань


Перевищення доходів над витратами
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи