Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) icon

Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації)
Скачати 206.52 Kb.
НазваЗагальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації)
Дата04.07.2012
Розмір206.52 Kb.
ТипДокументи

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


1. Ідентифікатор вузла ІВС «ОСВІТА» (див. довідку отриману при реєстрації)


FWRAKQ9RFRU0


2. Ідентифікатор навчального закладу (див. довідку отриману при реєстрації)


10598


ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ


1. Робоча версія назви кваліфікації


Бакалавр ЕКП – денна форма — випуск 2011 р.


2. Назва кваліфікації до друку [2.1]


Бакалавр з економіки підприємства


^ 3. Назва кваліфікації до друку (англ.) [2.1]


Bachelor of Business Economics


4. Звання (якщо надається) [2.1]


Бакалавр з економіки підприємства


^ 5. Звання (англ.) (якщо надається) [2.1]


Bachelor of Business Economics


6. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією [2.2]


Економічні науки: економіка та підприємництво


^ 7. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією(англ.) [2.2]


Economic sciences: Economics and Entrepreneurship


8. Рівень кваліфікації [3.1]


Бакалавр – базова вища освіта


^ 9. Рівень кваліфікації (англ.) [3.1]


Bachelor - second cycle of higher education


10. Офіційна тривалість програми [3.2]


4 роки за денною формою навчання (240 кредитів ECTS)


^ 11. Офіційна тривалість програми (англ.) [3.2]


Four years with a full time study ( 240 credits ECTS )]


12. Вимоги до вступу [3.3]


Повна загальна середня освіта або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. За конкурсом


^ 13. Вимоги до вступу (англ.) [3.3]


Complete general secondary education or educational and qualification degree of junior specialist (short cycle). On a competitive basis]


^ 14. Вимоги програми

Програма підготовки включає [4.2]


 • теоретичне навчання (210 кредитів ЕСТS) по дисциплінах у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання, який включає нормативну частину підготовки (гуманітарну та соціально-економічну, фундаментальну, практичну, а також професійну) фахівців, складає 155 кредитів ЕСТS. Блок дисциплін вибіркової частини складає 56 кредитів;

 • виконання курсових робіт за напрямком підготовки - 5 кредитів ЕСТS;

 • проходження техніко-економічної практики - 3 кредити ЕСТS

 • кредити студенту зараховуються у разі успішного складання письмових (усних) заліків та екзаменів з навчальних дисциплін, захисту курсової роботи та проекту, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає комплексний державний іспит з економічної теорії, та комплексний державний іспит за фахом.
^ 15. Програма підготовки включає (англ.) [4.2]


- Theoretical study ( 210 ECTS credits ) of the subject in the form of organized classes ( lectures, seminars, laboratory practicals and classes) and independent study. The scope of theoretical study which includes the training normative portion ( liberal and socio – economic education, theoretical, applied and also work – related fundamental basis) of training specialists amounts to 155 ECTS credits. The subjects unit of the options amounts to 56 credits;

- Work – related term project execution – 5 ECTS credit;

- technical and economic practical training – 3 ECTS credits;

- the student gets his credits provided he successfully has passed his written ( oral ) tests and exams in academic subjects, defense of term paper or project, defense of reports in practical study. Final state attestation includes a comprehensive state exam in Economic Thought and a comprehensive state exam in speciality.


^ 16. Опис результатів навчання

Знання і розуміння [4.2]


- вирішувати практичні питання діагностики та оптимізації роботи операційної системи підприємства; розробляти перспективні поточні і оперативні плани роботи підприємства, використовуючи при цьому сучасні економіко-математичні методи і ЕОМ, проводити техніко-економічний аналіз з метою виявлення внутрівиробничих резервів, розробляти планові норми і нормативи використання виробничих ресурсів, визначити найбільш раціональні шляхи використання і виробничих потужностей, матеріальних, трудових, енергетичних і фінансових ресурсів;

- опанувати методологію, необхідну для успішної організації інноваційної діяльності, а також набути навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність. Знати теоретичні основи економіки інноваційної діяльності; основні функції інноваційної діяльності ; способи організації інноваційної діяльності; планування змісту інноваційної діяльності; джерела ресурсного забезпечення інноваційних проектів; ризики, що виникають при реалізації інноваційних проектів;

 • опанування студентами основних складових процесу формування стратегії фірми: мета - ситуація - проблеми - рішення - виконання;оволодіння основними методами, що застосовуються при розробці стратегії;вивчення можливих стратегічних альтернатив фірми; • надання знань про види стратегій бізнесу та методи їх вибору; вивчення методів, систем управління, що застосовуються при реалізації стратегії фірми;

 • розуміння проблем, які виникають при створенні і впровадженні інформаційних систем нового покоління на підприємствах, які зорієнтовані на розподілення інформації на основі АРМ планово-управлінського персоналу, обчислювальних мереж, інформаційно-пошукових систем, інтернет, бази даних і бази знань, OLAP – системи, сховищ даних;

 • створювати та запроваджувати прогресивні форми та методи організації виробництва на різних промислових підприємствах, включаючи підприємства нафтогазового комплексу; визначити оптимальну структуру підприємства; вибирати, обґрунтовувати та запроваджувати раціональні системи матеріально-технічного постачання та технічного обслуговування виробництва; розробляти потрібну документацію, що регламентує діяльність виробничих та управлінських підрозділів підприємства.

- опанування основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінки проектів; ознайомлення з головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовують у міжнародній практиці при проведенні проектного аналізу; удосконалення процесів прийняття рішень при розробці в реалізації проектів; усвідомити важливість світового досвіду розробки та оцінки проектів для їхньої подальшої діяльності; здобути знання про найважливіші чинники і критерії, які враховуються на різних стадіях життєвого циклу проекту.


^ 17. Опис результатів навчання

Знання і розуміння (англ.) [4.2]


 • To settle practical issues pertaining to diagnostics and optimization of operating systems functioning at the enterprise; to elaborate long-term, current and efficient planning of the enterprise by using the advanced economical and mathematical techniques and computing; to carry out technical and economic analysis with the view of revealing intraproductive reserves, to work out the targeted rate and standards for using productive resources, to determine the most efficient ways of using productive capacities, material, manpower, energy and financial resources;

 • To master the methodological principles necessary for a successful management of innovation activity and also to gain the necessary experience for adaptation and implementation of the design decisions into practical activity. To know the theoretical principles of innovation activity and also to gain the necessary experience for adaptation and implementation of the design decisions into practical activity. To know the theoretical principles of innovation activity; the main functions of innovation activity; the ways of arrangement innovation activity; the planning of innovation activity content; the sources of the resources supply of innovation designs; the risks arising when implementing the innovation designs;

 • Mastering by the students the major constituents of the process responsible for the company’s strategy formation: purpose-situation-possible problems – proper decisions – fulfillment; mastering the main methods used when elaborating the strategy ; the study of the possible alternatives in the activity of the company; gaining the knowledge pertaining to the type of business strategies and methods of closing them; the study of the management methods and systems applied when implementing the company’s strategy;

 • Awareness of the problems arising in the course of creating and implementing new generation innovations at the enterprise information system aimed distributing APM-based information planning and managing personnel, computing networks information storage and retrieval systems, internet, databases and knowledge base, OLAP-systems, data storage;

 • To create and implement the advanced forms and methods of production management of various industrial enterprises relating to oil and gas industries; to determine the optimum structure of the enterprise; to select substantiate and implement the efficient material and technical supply systems and production maintenance; to work out the necessary documentation regulating the functioning of manufacturing and administrative subdivisions of the enterprise;

Mastering the fundamentals of market economy concerning the methods of preparation, examination and evaluation of the projects; getting acquainted with the main conceptual ideas: methods and approaches that are in use in the international practice when examining the projects; perfecting the decision-marketing processes when elaborating and implementing the designs; to realize the importance of the world’s experience in the elaboration and examination of designs fro the trainees further activity; to gain the knowledge of the most important factors and criteria to be taken into consideration at various stages od design life cycle. ]


^ 18. Застосування знань і розуміння: [4.2]


- Дослідження та розробки в галузях гуманітарних і суспільних наук (економіка, організація, управління);

- дослідження ринку та вивчення громадської думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів, економічні питання та статистичний аналіз результатів).


19. Застосування знань і розуміння: (англ.) [4.2]


 • Researches and developments in the fields of humanities and social sciences (Economics, Organization, Management);

 • Market research and public opinion research (Study of potentialities for the commodity marketing their consumer’s demand, economic issues and statistical analysis of the results obtained).
20. Формування суджень: [4.2]


- розраховувати та аналізувати окремі параметри діяльності підприємства та його підрозділів, оцінювати отримані результати;

- розробляти показники довгострокових і поточних планів підприємства;

- поєднювати та оптимізувати всі види ресурсів для цілеорієнтованої діяльності підприємства;

- організовувати ділові контакти підприємства із зовнішнім середовищем.


21. Формування суджень: (англ.) [4.2]


 • To calculate and subject to thorough analysis separate parameters of the enterprise and its subdivisions activity, to estimate the results obtained;

 • To elaborate the indices of the long-term and current plans of the enterprise;

 • To combine and optimize all the different kinds of resources for the targeted activity of the enterprise;

To arrange business contacts of the enterprise with the external environment.
22. Детальні відомості про програму (Таблиця) [4.3]


^ Номер за порядком або код *

Навчальний рік –початок**

Назва предмету (укр.)

Назва предмету (англ.)

Кредити ECTS

Тип оціню-вання ****

1
2007
^

Історія України


History of Ukraine

4

0
2007
^

Українська мова


Ukrainian Language

4

0
2008

Історія економіки і економічних вчень

Economic History and Economic Thought

5

0
2007

^ Політична економія

Political Economics

4

0
2008

Іноземна мова

Foreign Language

10

0
2007

^ Філософія (філософія, релігієзнавство)

Philosophy (Philosophy, Religious Study)

6

0
2009

^ Міжнародна економіка

International Economics

5

0
2008

Статистика

Statistics

5

0
2008

Макроекономіка

Macroeconomics

5

0
2008

^ Безпека життєдіяльності

Health Safety

4

0
2008

Мікроекономіка

Microeconomics

5

0
2008

^ Бухгалтерський облік

Accounting

5

0
2007

Соціологія

Sociology

3

0
2009

Маркетинг

Marketing

5

0
2007

^ Економічна інформатика

Economic Informatics

5

0
2007

^ Математика для економістів

Mathematics for Economists

9,5

0
2009

^ Національна економіка

National Economy

5

0
2007

^ Регіональна економіка

Regional Economy

3

0
2009

^ Економіко-математичне моделювання

Economic modeling

5

0
2008

Політологія

Political Study

3

0
2007

Правознавство

The Study of Law

3

0
2009

^ Економіка праці і соціально - трудові відносини

Labor Economics and Socio-Labor Relation

5

0
2009

Фінанси

Finance

6

0
2009

Менеджмент

Management

5

0
2008

^ Економіка підприємства

Business Economics

5

0
2010

^ Організація виробництва

Management of Production

4

0
2010

^ Гроші і кредит

Money and Credit

5

0
2010

^ Планування і контроль на підприємстві

Planning and control of the company

4

0
2008

Культурологія

Culture Study

4

0
2007

^ Психологія та педагогіка

Psychology, and pedagogy

3

0
2010

^ Проектний аналіз

Project Analysis

5

0
2010

^ Стратегія підприємства

Business Strategy

6

0
2010

^ Потенціал і розвиток підприємства

Potential development and enterprise

5

0
2010

^ Економіка й організація інноваційної діяльності

Economics and Innovation Technologies Management

5

0
2010

^ Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Substantiation of economic decisions and risk assessment

5

0
2007

Регіональна екологія

Regional ecology

2

1
2007

^ Фізичне виховання

Physical Education

4

1
2007

^ Університетська освіта

University education

1

1
2010

^ Підприємництво і бізнес культура

Entrepreneurship and Business Culture

4

1
2008

^ Системи технологій у нафтогазовидобуванні

Systems technology in the oil and gas

2,5

1
2008

^ Системи технологій у нафто газовидобування (друга частина)

Systems technology in the oil and gas (second part)

2,5

1
2010

^ Формування бізнес-моделі підприємства

Forming business model of enterprise

4

1
2010

^ Операційний менеджмент

Operational Management

4

1
2010

^ Організаційне проектування підприємств

Organizational design company

4

1
2007

^ Культура наукової мови

Scientific language culture

3

1
2007

^ Філософія глобальних проблем сучасності

The philosophy of global problems

3

1
2008

Інтернет технології в економіці

Internet technology in the economy

3

1
2008

Інвестування

investment

3

1
2009

^ Економічний аналіз

Economic Analysis

3

1
2009

Страхування

insurance

3

1
2009

^ Фінанси підприємства

Finance companies

3

1
2009

^ Соціально-економічна безпека

Socio-Economic Security

3

1
2009

Інформаційні системи і технології на підприємствах

Information systems and technology in enterprises

2,5

1

2
2010

Техніко-економічна

Technical and economic

4

0

3
2007

Політична економія

Political Economics

1

0
2009

Економіка підприємства


Business Economics

1

0
2010

Організація виробництва

Management of Production

1

0
2010

Планування і контроль на підприємстві

Planning and control of the company

1

0

4
2010

Державний екзамен з економічної теорії

State examination in economic theory

5

0
2010

Комплексний державний екзамен за фахом

A comprehensive state exam in the specialty

2

0
* «Номер за порядком або код» залиште порожнім, якщо відсутній спеціальний код дисципліни, що використувується в навчальному процесі.


** До графи «Навчальний рік» заносимо рік, в який почалося вивчення елементу програми (дисципліни). Якщо дисципліна вивчається декілька років, змініть це в веб інтерфейсі.


*** Розділіть елементи програми за типами за допомогою рядка, що об’єднує усі колонки таблиці, запишіть число, що відповідає типу елементу програми:

1 - Теоретичне навчання

2 - Практики

3 - Курсові роботи (проекти)

4 - Підсумкова державна атестація


**** До графи «Тип оцінювання» заносимо

0 - якщо за предмет виставляється оцінка

1 - якщо за предмет виставляється Зараховано/ Не зараховано


^ 23. Схема оцінювання [4.4]


Оцінка за національною шкалою / National grade

Рівень досягнень, % / Marks, %

Національна диференційована шкала

Відмінно / Excellent

90 - 100

Добре / Good

75 - 89

Задовільно / Satisfactory

60 - 74

Незадовільно / Fail

0 - 59

Національна недиференційована шкала

Зараховано / Passed

60 - 100

Не зараховано / Fail

0 - 59

Шкала ECTS

A

90 - 100

B

82 - 89

C

75 - 81

D

67 - 74

E

60 - 66

Fx

35 - 59

F

0 - 34
В таблиці схеми оцінювання впишіть числа замість [?]. Не видаляйте рядки таблиці!


^ 24. Академічні права [5.1]


Доступ до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр»

(повна вища освіта)


^ 25. Академічні права (англ.) [5.1]


access to Specialist or Master programmes (the second circle of higher education)


26. Професійні права [5.2]


- Технік із планування.

- Технік з праці.

- Фахівець з фінансово-економічної безпеки.

- Референт.

- Помічник керівника малого підприємства.

- Організатор діловодства (види економічної діяльності).

- Інспектор з цін.


^ 27. Професійні права (англ.) [5.2]


- Technician of planning.

- Technician of labor.

- Specialist of financial and economical safety.

- Reference advisor.

- Manager assistant of small business.

- Economic activity organizer.

- Inspector of prices.


^ 28. Факультет [6.1]Економіки і підприємництва


29. Факультет (англ.) [6.1]Economics and Entrepreneurship]


^ 30. Спеціалізація [6.1]Економіка підприємства


31. Спеціалізація (англ.) [6.1]Business Economics


32. Інші джерела інформації [6.2]


Контактна інформація:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ):

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна;

тел. (380) 3422 4-22-64, 4-24-53, факс (380) 3422 4-21-39;

e-mail: admin@nung.edu.ua, public@nung.edu.ua. Web: http://www.nung.edu.ua33. Інші джерела інформації (англ.) [6.2]


Address information:

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (IFNTUOG)

15, Karpatska st., Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine

Tel. (380) 03422 4-22-64, 4-24-53, Fax (380) 03422 4-21-39;

e-mail: admin@nung.edu.ua, public@nung.edu.ua. Web: http://www.nung.edu.uaСхожі:

Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) iconЗагальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації)

Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) iconЗагальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації)
Наявність атестату про повну загальну середню освіту або диплома державного зразка молодшого спеціаліста. За конкурсом (вступні іспити...
Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) iconЛ. М. Щербак, д-р техн наук методологія використання інформаційно-вимірювальних систем sigma в процесі виготовлення літаків
На основі івс sigma 2030, яка забезпечує вимірювання лінійних І кутових розмірів складних деталей літака у тривимірному евклідовому...
Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) iconІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні...
Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) iconЩодо участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі освіти
Державну премію України в галузі освіти, яка є державною нагородою України І присуджується громадянам України за видатні досягнення...
Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) iconПерелік засобів вимірювання, що застосовувались при виконанні комплексної ндр (дисертаційного дослідження), довідку метрологу І дисертацію подати за 5 днів до апробації
Назва Теми(етапу)
Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) iconРеєстраційний внесок – 200 грн перераховується на банківську картку, або сплачується готівкою при реєстрації. Банківські реквізити для грошового переказу
Реєстраційний внесок – 200 грн перераховується на банківську картку, або сплачується готівкою при реєстрації
Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) iconІнформація про хід реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання станом на 14 лютого 201 4 року (предметний розподіл) Район/місто Українська мова і л-ра

Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) iconМетодика аналізу професійної діяльності інженера-педагога при розробці проектів з навчання за допомогою планів комп’ютерних технологій постановка проблеми
Юнеско “Освіта для ХХІ сторіччя”, що стала своєрідним відгуком на процес просування багатьох країн світу до інформаційного суспільства...
Загальна інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи