Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» icon

Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит»
НазваПрограма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит»
Дата04.07.2012
Розмір342 Kb.
ТипДержавний стандарт

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ України

Харківська національна академія міського господарства


Програма

комплексного державного іспиту

кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за спеціальністю 6.050100 «Облік І аудит»

Харків – ХНАМГ – 2007

Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 6.050100 – «Облік і аудит». Укл.: Світлична В.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 34с.


Укладач: В.Ю. Світлична


Рецензент: к.е.н., проф. Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол №15 від «12» квітня 2007р.ВСТУПДержавний іспит кваліфікаційного рівня «Бакалавр», є одним з етапів навчального процесу у вищих закладах освіти.

Навчальний процес у являє собою систему організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти. Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну й практичну підготовку за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Перелік нормативних навчальних дисциплін із зазначенням загального обсягу часу (в годинах), відведеного для їх вивчення та форм підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни, уособлює у собі освітньо-професійна програма підготовки.

Державний стандарт освіти – це сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня. Державні стандарти освіти розробляються для кожного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня та напрямку підготовки (спеціальності) і затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Складовим державного стандарту освіти є освітньо-кваліфікаційна характеристика, тобто набір основних вимог до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання ним професійних функцій.


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ

ДержавнОГО іспитУ кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Відповідно до затвердженого ректором ХНАМГ «Розпорядження про проведення комплексного кваліфікаційного іспиту бакалавра» і «Тимчасового положення про комплексний державний іспит за фахом «Облік і аудит» кафедрою обліку і аудиту розроблено та затверджено засоби діагностики якості вищої освіти для кількісного і якісного оцінювання ступеня досягнення студентами, які навчаються в Академії за спеціальністю «Облік і аудит».

Засобами діагностики для державного іспиту кваліфікаційного рівня «Бакалавр» виступають тестові та аналітико-розрахункові завдання за відповідними дисциплінами:

1) Нормативними: «Фінансовий облік1», «Фінансовий облік2», «Організація та методика аудита» і «Управлінський облік»;

2) За вибором вищого навчального закладу: «Аналіз господарської діяльності», «Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства».

Засобом діагностики є тестове завдання закритої форми із запропонованими відповідями, з яких вибирають правильні з множинним вибором (чотири відповіді, тільки одна з яких є правильною). Система базових тестових завдань сформована шляхом експертної оцінки кожного завдання і їх сукупності й охоплює всі змістові модулі з комплексу нормативних дисциплін, які визначено в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра з економіки і підприємництва.

Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентів:

а) інструкції з їх виконання;

б) запитальної (змістової) частини;

в) варіантів відповідей.

Аналітично-розрахункова задача за змістовими модулями моделює умови, з якими може зустрітися випускник у практичній діяльності на первинних посадах, імітує етапи процесу підготовки, прийняття і реалізації управлінського рішення.

Структура задачі:

1) характеристика вихідних умов;

2) інформаційне забезпечення;

3) завдання – прийняти управлінське рішення/або підготувати проект такого рішення і оформити його належним документом (наказом, пояснювальною, довідною запискою тощо).

Кожна задача доповнюється еталонним рішенням (покроковий алгоритм, форми робочих таблиць, основні формули розрахунків, індикативні числові відповіді, зразки форм документів тощо).

Результати комплексного державного іспиту за фахом оголошуються випускникам після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відмічаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень теоретичної економічної підготовки студентів.

Після закінчення роботи Державної екзаменаційної комісії з комплексного державного іспиту за фахом її голова складає звіт.

Підсумки державного іспиту за фахом обговорюються на засіданні Вченої ради Академії, ради факультету «Економіка та підприємництво», кафедри «Облік і аудит».

Ректорат Харківської національної академії міського господарства, рада факультету «Економіка та підприємництво», кафедра «Облік і аудит» за підсумками комплексного державного іспиту за фахом розробляють і здійснюють відповідні заходи, спрямовані на подальше удосконалення викладання дисциплін професійного спрямування в Академії, підвищення якості професійної підготовки фахівців.


Зміст кожного розділу структури державного іспиту представлений Розгорнутою програмою дисциплін.


^ Розгорнута програма дисципліни

«Фінансовий облік–1».

Перелік тем, їх зміст

Таблиця 1теми

Найменування запитання

1

2

1

Основи побудови фінансового обліку

2

Облік грошових коштів

3

Облік короткострокових фінансових інвестицій

4

Облік довгострокових фінансових інвестицій

5

Облік дебіторської заборгованості

6

Облік основних засобів

7

Облік інших необоротних матеріальних активів

8

Облік нематеріальних активів

9

Облік запасів

10

Облік витрат виробництва й випуску готової продукціїТема 1. Основи побудови фінансового обліку. Цілі обліку та облікова інформація. Визначення обліку. Використання облікової інформації під час прийняття рішень. Стандарти бухгалтерського обліку Облікова професія сьогодні. Умовності передачі інформації в бухгалтерському обліку.


Тема 2. Облік грошових коштів. Порядок організації готівкових розрахунків. Типові первинні форми обліку касових операцій. Порядок оформлення касових операцій. Порядок ведення касової книги й обов’язки касира. Штрафні санкції за порушення касової дисципліни. Порядок відкриття рахунків Безготівкові форми розрахунків. Бухгалтерський облік операцій на поточних та інших рахунках підприємства в банку.

Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій. Основні нормативні документи з обліку інвестицій. Поняття, визначення, оцінка короткострокових фінансових інвестицій. Документування господарських операцій.

Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Основні нормативні документи по обліку довгострокових інвестицій. Визначення та оцінка довгострокових фінансових інвестицій. Бухгалтерський облік капітальних інвестицій. Документування господарських операцій.

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості. Бухгалтерський облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду. Бухгалтерський облік відстрочених податкових активів і зобов’язань. Документування господарських операцій.

Тема 6. Облік основних засобів. Основні нормативні документи з обліку основних засобів. Класифікація та оцінка основних засобів. Первинні документи обліку основних засобів. Визнання основних засобів. Операції з обміну неподібними основними засобами. Придбання основних засобів за бартером. Безкоштовне отримання основних засобів. Переоцінка основних засобів. Поліпшення технічних характеристик і ремонт основних засобів. Амортизація і знос основних засобів. Інвентаризація необоротних активів. Документування господарських операцій.

Тема 7. Облік інших необоротних матеріальних активів. Поняття інших необоротних матеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку інших необоротних матеріальних активів. Бухгалтерський облік інших необоротних активів. Облік зносу інших необоротних активів. Облікові регістри.

Тема 8. Облік нематеріальних активів. Основні нормативні документи з обліку нематеріальних активів. Поняття, класифікація, визначення та оцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів.

Тема 9. Облік запасів. Основні нормативні документи з обліку запасів. Загальна характеристика і визначення запасів. Первинна вартість запасів. Особливості обліку запасів. Облік придбання виробничих запасів. Операції з виробництва запасів власними силами та їх оприбуткування. Облік витрат матеріальних цінностей. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів. Облік МШП. Уцінка й дооцінка запасів. Облік виробничих запасів у бухгалтерії. Документування запасів. Етапи організації обліку матеріалів операційно-бухгалтерським методом. Прибуткування матеріальних цінностей після списання основних фондів і малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік сум нестач і псування матеріальних цінностей.

Тема 10. Облік витрат виробництва й випуску готової продукції. Основні нормативні документи з обліку готової продукції та її реалізації. Готова продукція і її оцінка. Облік готової продукції на складі та в бухгалтерії. Облік відвантаженої і реалізованої готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Облік товарів.


^ Розгорнута програма дисципліни

«Фінансовий облік–2».

Перелік тем, їх зміст

Таблиця 2теми

Найменування запитання

1

2

1

Облік зобов’язань по розрахунках

2

Облік короткострокових зобов’язань по розрахунках з банками та іншими позиками


Продовження табл.2

1

2

3

Облік розрахунків з оплати праці

4

Облік зобов’язань по довгострокових позиках і векселях

5

Облік розрахунків з бюджетом

6

Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях та фінансовій оренді

7

Облік доходів, витрат, фінансового результату

8

Облік формування і змін статутного фонду

9

Облік резервного капіталу, вилученого капіталу. Облік нерозподіленого прибутку


Тема 1. Облік зобов’язань по розрахунках. Основні нормативні документи з обліку поточних зобов’язань та розрахунків. Поняття і оцінка зобов’язань та розрахунків. Облік розрахунків з покупцями, замовниками і різними дебіторами. Облік резерву сумнівних боргів. Бухгалтерський облік поточної заборгованості по довгострокових зобов’язаннях. Облік нетоварних операцій. Облік витрат майбутніх періодів.

Тема 2. Облік короткострокових зобов’язань по розрахунках з банками та іншими позиками. Основні нормативні документи з обліку кредитів банку, позик, довгострокових зобов’язань. Облік кредитів банку. Комерційне кредитування. Бухгалтерський облік довгострокових зобов’язань.

Тема 3. Облік розрахунків з оплати праці. Основні нормативні документи з обліку праці та її оплати. Облік робочого часу. Форми й системи оплати праці. Склад фонду оплати праці. Порядок нарахування і виплати заробітної плати. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці. Облік розрахунків з органами соціального страхування і пенсійним фондом. Облік розрахунків з учасниками.

Тема 4. Облік зобов’язань по довгострокових позиках і векселях. Бухгалтерський облік довгострокових позик. Бухгалтерський облік зобов’язань за довгостроковими векселями виданими. облік довгострокових зобов’язань з оренди.

Тема 5. Облік розрахунків з бюджетом. Облік розрахунків по податках і платежах. Облік податку на прибуток підприємства. Облік податку на додану вартість. Облік прибуткового податку з громадян.


Тема 6. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях і фінансовій оренді. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях. Облік довгострокових зобов’язань з оренди. Облік інших довгострокових зобов’язань

Тема 7. Облік доходів, витрат, фінансового результату. Основні нормативні документи з обліку доходів і результатів діяльності підприємства. Загальна характеристика доходів. Бухгалтерський облік доходів від операційної діяльності підприємства. Облік витрат за елементами. Відображення операцій у фінансовій звітності. Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства. Облік витрат звітного періоду. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік іншої звичайної діяльності та надзвичайних витрат. Поняття фінансових результатів, порядок їх формування і облік.

Тема 8. Облік формування і змін статутного фонду. Основні нормативні документи з обліку статутного капіталу, цільового фінансування. Облік статутного капіталу і його змін. Облік статутного капіталу на державному підприємстві. Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах. Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю. Бухгалтерський облік при ліквідації підприємства.

Тема 9. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу і нерозподіленого прибутку. Облік резервного капіталу. Вилучений капітал – поняття і облік. Облік нерозподіленого прибутку підприємства.


^ Розгорнута програма дисципліни

«Організація та методика аудиту».

Перелік тем, їх зміст

Таблиця 3

№ теми

Найменування запитання

1

2

1

Об’єкт аудиторської діяльності

2

Організація аудиторської фірми

3

Організація аудиту фінансової звітності

4

Організація аудиторських послуг

5

Організація комп’ютерного середовища

6

Інформаційне забезпечення аудиту

7

Нормативна база. Методика аудиторської перевірки

8
^

Методика аудиту статутних документів


9

Методика аудиту зобов’язань

10

Методика аудиту необоротних активів

11

Методика аудиту запасів

12
^

Методика аудиту зобов’язань з оплати праці


13

Аудит витрат виробництва

14

Методика аудиту капіталу

15

Методика аудиту доходів та фінансового результату

16

Методика аудиту фінансової звітності

17

Проблеми розвитку аудиту в Україні


Тема 1. Об’єкт аудиторської діяльності. Об'єкти контролю в системі управління суспільним виробництвом, в системі управління підприємством.

Тема 2. Організація аудиторської фірми. Законодавча і нормативна база створення аудиторської фірми, вимоги до аудиторів, контролюючі їх органи.

Тема 3. Організація аудиту фінансової звітності. Види фінансових звітів, основні етапи аудиту, первинні документи, перевірка правильності відображення у звіті фінансових результатів, а також повноти перерахування податків у бюджет.

^ Тема 4 Організація аудиторських послуг.

Тема 5. Організація комп’ютерного середовища.

Тема 6. Інформаційне забезпечення аудиту. Нормативна база, предметний обсяг проведення перевірок. Методика аудиторської перевірки.

Тема 7. Методика аудиту статутних документів.

Тема 8. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. Джерела документальної перевірки каси, умови забезпечення збереження грошових коштів, перевірка касових операцій. Перевірка операцій по рахунках грошових коштів у банку, розрахунків акредитивами, чеками, перевірка інших грошових коштів. Аудит розрахунків і кредитних операцій.

Тема 9. Методика аудиту зобов'язань. Перевірка розрахунків з бюджетом, розрахунків з підзвітними особами, інших розрахункових операцій. Аудит розрахунків по претензіях, по відшкодуванню матеріального збитку. Аудит розрахунків з замовниками і постачальниками.

Тема 10. Методика аудиту необоротних активів. Джерела документальної перевірки. Інвентаризація необоротних активів. Перевірка нарахування амортизації, зносу. Використання амортизаційних відрахувань. Аудит операцій по надходженню та використанню необоротних активів. Аудит ремонту необоротних активів.

Тема 11. Методика аудиту запасів. Джерела документальної перевірки, вимоги до документів. Перевірка забезпечення збереження матеріальних цінностей і стану складського господарства. Аудит руху матеріальних цінностей. Методи перевірки використання матеріальних цінностей у виробництві, операцій з малоцінними й швидкозношуваними предметами, тарою. Інвентаризація матеріальних цінностей. Аудит операцій по обліку готової продукції.

Тема 12. Методика аудиту зобов'язань з оплати праці. Джерела документальної перевірки, вимоги до документів. Методика перевірки використання робочого часу, фонду оплати праці, розрахунків по заробітній платі. Аудит розрахунків по соціальному, пенсійному страхуванню та інших зборів до позабюджетних фондів.

Тема 13. Аудит витрат виробництва. Перевірка обсягів робіт, перевірка витрат на виробництво робіт, витрат на некапітальні роботи, витрат на експлуатацію машин і механізмів. Перевірка правильності обліку витрат підсобного й допоміжного виробництва, незавершеного виробництва, браку у виробництві.

Тема 14. Методики аудиту капіталу. Аудит статутного фонду, фондів спеціального призначення, коштів фінансування та цільових надходжень.

Тема 15. Методика аудиту доходів і фінансового результату. Аудит доходів підприємства. Аудит витрат підприємства. Аудит фінансових результатів, розрахунків податку на прибуток.

Тема 16. Методика аудиту фінансової звітності. Перевірка достовірності бухгалтерської звітності.

Тема 17. Проблеми розвитку аудиту в Україні.


^ Розгорнута програма дисципліни

«Управлінський облік».

Перелік тем, їх зміст

Таблиця 4теми

Найменування запитання

1

2

1

Мета, зміст і організація управлінського обліку

2

Класифікація і поведінка витрат

3

Система обліку і калькулювання по повних витратах

4

Система обліку і калькулювання по перемінних витратах (директ-костинг)

5

Система обліку і калькулювання по нормативних витратах

6

Аналіз взаємозв'язку «витрати – обсяг діяльності – прибуток»

7

Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

8

Система обліку і контроль за центрами відповідальності

9

Бюджетування і контроль


Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку. Передумови виділення управлінського обліку із загальної системи бухгалтерського обліку у світовій і вітчизняній практиці. Визначення сутності управлінського обліку. Управлінський облік як засіб забезпечення бухгалтерською інформацією внутрішнього користування та як засіб забезпечення планування, контролю і керування на підприємстві. Порівняльна характеристика фінансового й управлінського обліку. Облікова політика підприємства й управлінський облік.

Об'єкти управлінського обліку: витрати виробництва, центри виникнення і центри відповідальності, результати, трансферна ціна, внутрішня звітність. Види інформації для управлінського обліку. Організація управлінського обліку: типи організації, основні фактори, що впливають на побудову системи управлінського обліку на підприємстві.

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат. Поняття: витрати й собівартість. Групування витрат на виробництво за центрами виникнення та відповідальності, за видами продукції (робіт, послуг), за видами витрат.

Класифікація виробничих витрат: залежно від відношення до обсягу виробництва, за способом включення в собівартість, за складом витрат, за економічною роллю у процесі виробництва, за періодичністю виникнення, за охопленням плануванням, за оцінкою запасів і визначення фінансового результату, за ступенем залежності від ухвалення рішення, за можливістю контролю. Поведінка витрат: виробничі потужності (теоретична, практична, нормальна); лінійні й нелінійні залежності, релевантні рівні.

Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами. Визначення калькулювання. Види калькуляцій. Об'єкти калькуляції і калькуляційні одиниці. Види собівартості. Способи калькулювання.

Класифікація методів обліку і калькулювання виробничих витрат.

Склад витрат, що включаються в собівартість продукції (послуг). Форма, зміст і порядок калькуляційного листа. Складання звітної калькуляції. Синтетичний і аналітичний облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

Розподіл накладних загальновиробничих витрат. Позаказний метод обліку витрат і калькулювання собівартості. Попередельний метод обліку витрат і калькулювання собівартості.

Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами (директ-костинг). Ціль, сутність і організація калькулювання собівартості за змінними витратами. Основні принципи калькулювання собівартості за змінними витратами. Переваги й недоліки директ-костинга. Порівняння систем калькулювання за змінними і повними витратами.

Значення калькулювання собівартості за змінними витратами в прийнятті управлінських рішень.

Тема 5. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. Область застосування, відмінні риси. Об'єкти обліку витрат і об'єкти калькулювання. Поняття нормативних витрат і система «стандарт-кост». Норми виробничих витрат і їхня побудова, поточні й планові зміни норм. Розробка нормативних калькуляцій. Облік витрат за нормами. Визначення фактичних витрат від установлених норм по прямих витратах, по непрямих витратах. Порядок списання відхилень від норм і включення їх у собівартість реалізації окремих виробів. Облік змін норм. Зведений облік витрат при нормативному методі. Порядок визначення фактичної собівартості окремих видів виробів. Форма, зміст і порядок складання калькуляційного листа.
^

Тема 6. Аналіз взаємозв'язку «витрати – обсяг діяльності – прибуток»

Мета і методи аналізу взаємозв'язку «витрати обсяг діяльності – прибуток». Розрахунок крапки беззбитковості. Визначення обсягу діяльності, необхідного для одержання бажаного прибутку. Визначення прибутку при заданому обсязі діяльності. Побудова графіків беззбитковості, взаємозв'язку «обсяг-прибуток» і маржинального доходу. Визначення впливу змін витрат, ціни і (чи) обсягу діяльності на прибуток підприємства. Визначення крапки беззбитковості в умовах виробництва декількох видів продукції. Опис впливу комбінацій продажів на прибуток підприємства. Опис допусків, використовуваних в аналізі поводження прибутку, витрат і обсягу.


Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень. Значення релевантності і поняття релевантності інформації. Релевантний підхід у керуванні. Релевантний підхід до типових господарських ситуацій. Собівартість і ціноутворення. Альтернативні витрати і витрати минулого періоду.

Тема 8. Система обліку і контроль за центрами відповідальності. Сутність, мета й організація обліку витрат за центрами відповідальності. Види центрів відповідальності та їх вибір. Формування витрат за місцями виникнення і центрами відповідальності. Оцінка і контроль діяльності центрів відповідальності. Внутрішня звітність центрів відповідальності.

Тема 9. Бюджетування і контроль. Сутність і характеристика бюджетування. Основні передумови бюджетування. Переваги бюджетування. Види бюджетів і порядок їхнього складання: операційні й фінансові бюджети, гнучкі бюджети і стандарти, бюджет довгострокових витрат підприємства. Бюджетування як спосіб контролю діяльності центрів виникнення витрат і центрів відповідальності. Аналіз відхилень у бюджетному плануванні.


^ Розгорнута програма дисципліни

«Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства».

Перелік тем, їх зміст

Таблиця 5теми

Найменування запитання

1

2

1

Організація бухгалтерського обліку в галузях економіки

2

Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ

3

Основи побудови обліку в готельному та туристичному бізнесі

4

Особливості обліку в житловому господарстві

5

Особливості обліку операцій торговельної діяльності

6

Особливості обліку діяльності будівельних підприємств

7

Особливості обліку діяльності автотранспортних підприємств

8

Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва

9

Бухгалтерський облік у страхових компаніях

10

Фінансова звітність підприємств


Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в галузях економіки. Система бухгалтерського обліку. Регулювання обліку. Принципи й функції бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку. план рахунків та облікова політика підприємства.

Тема 2. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ. Основні поняття і завдання обліку в ЖКГ. Структура ЖКГ. Організація обліку на підприємствах ЖКГ .

Тема 3. Основи побудови обліку в готельному та туристичному бізнесі. Організація, сертифікація та ліцензування туризму. Порядок укладання договорів. Бухгалтерський облік та оподаткування туристичних послуг. Реєстрація, сертифікація і ліцензування готелів. Формування ціни на готельні послуги. Первинні документи. Організація бухгалтерського обліку в готелях. Податковий облік.

Тема 4. Особливості обліку в житловому господарстві. Основні поняття та завдання обліку в житловому господарстві. Скорочений план рахунків для підприємств житлового господарства. Структура та облік доходів та видатків ЖЕКу. Особливості формування фінансових результатів. Спрощена форма бухгалтерського обліку.

Тема 5. Особливості обліку операцій торговельної діяльності. Основні поняття та завдання обліку в торгівлі. Організація оптової і роздрібної торгівлі. Облік оптової торгівлі. Облік прибуття товарів. Облік вибуття товарів. Визначення фінансових результатів торговельних операцій. Відображення в обліку знижок, повернення товару. Виїзна торгівля.

Тема 6. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств. Основні поняття і завдання обліку діяльності будівельних підприємств. Класифікація будівельних контрактів. Оцінка доходу від будівельного контракту. Оцінка витрат. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту. Порядок укладання договорів будівельного підряду. Облік виконаних робіт і розрахунків із замовниками. Облік розрахунків із субпідрядними підприємствами. Фінансові результати діяльності будівельного підприємства.

Тема 7. Особливості обліку діяльності автотранспортних підприємств. Основні поняття і завдання обліку діяльності автотранспортних підприємств. Бухгалтерський облік рухомого складу. Документальне оформ­лен­ня операцій автомобільних перевезень, робіт, послуг. Облік витрат АТП. Каль­кулювання собівартості автомобільних перевезень. Бухгалтерське відобра­ження послуг АТП. Формування і відображення фінансових результатів АТП.

Тема 8. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва. Основні поняття і завдання обліку. Особливості використання плану рахунків бухгалтерського обліку малими підприємствами. Форми ведення бух­галтерського обліку. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва. Податковий облік платників єдиного податку. Фінансова звітність.

Тема 9. Бухгалтерський облік у страхових компаніях. Основи організації страхових компаній. Законодавча база, ліцензування. Облік грошових коштів і фінансових вкладень. Облік розрахунків з юридичними і фізичними особами. Облік кредитів та позичок. Облік стра­хових операцій. Облік страхових резервів. Облік витрат. Облік нестрахових резервів, фінансових результатів. Звітність страхових організацій.

Тема 10. Фінансова звітність підприємств. Складання і подання фінансової звітності. Баланс. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал.


^ Розгорнута програма дисципліни

«Аналіз господарської діяльності».

Перелік тем, їх зміст

Таблиця 6теми

Найменування запитання

1

2

1

Розділ 1. Загальні положення курсу. Сутність і зміст курсу «Аналіз господарської діяльності»

2

Інформаційна база аналізу господарської діяльності і її аналітична обробка

3

Розділ 2. Управлінський аналіз. Аналіз виробництва і реалізації продукції

4

Аналіз ефективності використання ресурсів

5

Аналіз виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємства

6

Розділ 3. Фінансовий аналіз. Аналіз фінансових результатів підприємства

7

Аналіз фінансового стану підприємства


Розділ 1. Загальні положення курсу. Тема 1 Сутність і зміст курсу «Аналіз господарської діяльності». Предмет і завдання курсу «Аналіз господарської діяльності». Зв’язок аналізу господарської діяльності з макро- і мікроекономікою, економікою підприємства, статистикою, математикою, бухгалтерським обліком, маркетингом, менеджментом та іншими дисциплінами, що формують фахівців з обліку і аудиту.

Мета і завдання аналізу господарської діяльності в сучасних умовах господарювання. Зміст і роль аналізу в розвитку нових форм господарювання, функціонуванні ринкових структур, стратегії і тактиці діяльності підприємств в умовах ринку.

Тематична структура дисципліни. Порядок вивчення курсу «Аналіз господарської діяльності».

Тема 2. Інформаційна база аналізу господарської діяльності і її аналітична обробка. Класифікація економічної інформації. Економічна сутність, структура і аналітичні можливості фінансових звітів. Статистична інформація, її використання в аналізі господарської діяльності. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяльності: об’єкти і суб’єкти аналізу, системи показників, методи обробки інформації та узагальнення і реалізація результатів аналізу.

Розділ 2. Управлінський аналіз. Тема 1. Аналіз виробництва і реалізації продукції. Методика аналізу виробництва і реалізації продукції, робіт та послуг підприємства: система показників, їх взаємозв’язок, послідовність і зміст аналізу. Завдання аналізу маркетингової діяльності для забезпечення стабільної роботи підприємства. Аналіз процесу пристосування специфіки підприємства до запитів споживача. Аналіз конкурентоздатності в умовах ринку.

Аналіз об’ємних показників виробництва, складу, асортименту, сортності продукції. Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства. Аналіз ритмічності роботи підприємства. Аналіз витрат від браку і рекламацій.

Тема 2. Аналіз ефективності використання ресурсів. Аналіз ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів

Зміст і завдання аналізу стану і використання основних засобів. Методика аналізу наявності, руху основних засобів. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами. Аналіз якісного складу основних засобів. Методика ефективності використання основних засобів. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу фондовіддачі. Аналіз використання виробничої потужності та устаткування. Аналіз нематеріальних активів підприємства.

Аналіз використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

Значення і завдання аналізу забезпечення підприємств матеріальними ресурсами. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Показники забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, методика їхнього нарахування і оцінки. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу матеріаловіддачі і матеріаломісткості. Резерви ощадливого використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

Аналіз використання трудових ресурсів.

Методика аналізу трудових факторів виробництва і випуску продукції. Аналіз чисельності, складу структури і руху кадрів на підприємстві. Аналіз кваліфікації працівників. Аналіз використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці. Структурно – логічна модель аналізу продуктивності праці. Аналіз фонду оплати праці. Встановлення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів і засобів на оплату праці працівників підприємства.

Тема 3. Аналіз виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємства. Мета і завдання аналізу виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств промисловості в умовах ринкової економіки.

Методика аналізу виробничих витрат. Аналіз витрат за їх видами та елементами. Аналіз і загальна оцінка виробничої та повної собівартості. Аналіз собівартості реалізованої продукції. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу прямих матеріальних витрат у собівартості реалізованої продукції підприємства. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу комплексних (непрямих) витрат у собівартості реалізованої продукції. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу витрат на 1 гривню товарної продукції Аналіз собівартості окремих видів виробів, що випускаються підприємством

Особливості аналізу собівартості реалізованої продукції капітального будівництва: аналіз собівартості будівельних і монтажних робіт за елементами та видами витрат. Особливості аналізу витрат підприємств торгівлі: аналіз витрат за видами та елементами; структурно-логічна модель факторної системи аналізу витрат підприємства торгівлі; структурно-логічна модель факторної системи аналізу витрат підприємства громадського харчування.

Розділ 3. Фінансовий аналіз. Тема 1. Аналіз фінансових результатів підприємства. Значення і завдання аналізу фінансових результатів. Аналіз формування фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу фінансових результатів від операційної діяльності. Аналіз беззбитковості операційної діяльності й максимізація прибутку.

Аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності. Методика аналізу чистого прибутку підприємства. Класифікація факторів, що впливають на формування чистого прибутку підприємства. Система показників рентабельності і методика їх аналізу.

Тема 2. Аналіз фінансового стану підприємства. Мета і завдання аналізу фінансового стану. Мета і завдання аналізу економічного потенціалу підприємства. Система показників майнового і фінансового потенціалу підприємства. Вертикальний і горизонтальний аналіз показників. Структура і динаміка активів підприємства та джерел їх утворення. Аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства.


^ Критерії оцінювання РЕЗУЛЬТАТІВ ІСПИТУ


Результати державного іспиту з комплексного державного іспиту за фахом визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

«Відмінно» – виставляється за наступних умов:

1. Творчий підхід до засвоювання матеріалу, повнота і правильність виконання завдання.

2. Вміння застосовувати різні принципи і методи в конкретних ситуаціях.

3. Глибокий аналіз фактів та подій, спроможність прогнозування результатів від прийнятих рішень.

4. Чітке, послідовне викладання відповіді на папері.

5. Вміння пов’язати теорію і практику.

«Добре» – виставляється за наступних умов:

1. Мають місце деякі непринципові помилки несуттєвого характеру у викладанні відповідей при повних знаннях програмного матеріалу.

2. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

3. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

4. Вміння пов'язати теорію з практикою.

«Задовільно» – виставляється за наступних умов:

1. Репродуктивний підхід до засвоювання та викладання матеріалу.

2. Недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов'язковому виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов'язані з розв'язанням практичних задач.

3. Неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої кількості неточностей у викладанні матеріалу.

4. Нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної послідовності при викладанні матеріалу.

5. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

«Незадовільно» - виставляється за наступних умов:

1. Відсутність знань по більшій частині матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

2. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

3. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов'язані з розв'язанням практичних задач.

4. Неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.

Студентам, які не склали державний іспит з комплексного державного іспиту за фахом з поважних причин (підтверджених документально), ректором Академії може бути надана можливість здачі іспиту під час підготовки до інших державних іспитів, а також захисту дипломної роботи.


перелік літератури


Дисципліни «Фінансовий облік–1», «Фінансовий облік–1» і

«Організація та методика аудиту»

Нормативні документи:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1996р. № 996-XIV // Галицькі контракти. – 1999. – № 36.

2. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87, із змін. та доп. // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С.3-5.

3. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87, із змін. та доп. // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С.5-10.

1. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С.24-27.

2. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. № 242 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С.28-30.

3. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 246 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С.30-32.

4. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість»: Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. № 237 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С.33-34.

5. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов'язання»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. № 20 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С.35-36.

6. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції»: Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. № 91 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С.36-40.

7. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 15 «Доход»: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С.50-52.

8. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84 (751). – С.52-56.

9. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 26 «Виплати працівникам»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003р. № 601 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 13 (1046). – С.92-95.

10. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 31 «Фінансові витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006р. № 415 // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – № 48 (919). – С.7-8.

11. Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 11.12.2006р. №1176 // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – №7 (982). – С.8-49.

12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 291, із змін. та доп. від 9.12.2002р. №1012, від 12.12.2003р. №671, від 24.09.2004р. №591 та від 20.10.2005р. №717 // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №7 (139). – С.13-96.

Додаткова:

1. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов. – Харьков: Конус, 2001. – 192 с.

2. Білуха М.Т. Аудит: Учебник для студ. экон. спец. вузов. — К. : Знання, 2000. — 770с.

3. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. – 536с.

4. Глен А. Вельш, Денієл Г. Шорт Основи фінансового обліку. Пер. з англ. – К.: Основа, 1997. – 943с.

5. Голов С.В., Костюченко В.П. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с.

6. Давидов Г.М. Аудит. Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 363 с.

7. Коченев Ю.Ю. Аудит. – СПб: Питер, 2003. – 304 с.

8. Кулаковська Н.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Каравела, 2002. – 504 с.

9. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. – К.: ФПБАУ, 2003. – 736с.

10. Нидлз Б. Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 495с.

11. Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет: Уч. пособие. – М.: 1998. – 295с.

12. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 258с.

13. Труш В.Є., Калінська Т.А., Алексєєва Т.А., Дмитрієнко І.О. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності: Навч.-метод. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2001. – 149 с.


Дисципліна «Управлінський облік»

1. Валуев Б.И. Проблемы управленческой ориентации бухгалтерского учета // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 1. – С. 5.

2. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления. Пер. с нем.- М.: Финансы и статистика, 1993. – 275 с.

3. Манн Р. Майер Э. Контроллинг для начинающих. Изд. 2-е, перераб. и доп. Пер. с нем. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 208 с.

4. Ананкина Е.В., Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г. Контроллинг как инструмент управления/ Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 300 с.

5. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры / пер. с англ., предисл. А.М. Петрачкова. - М.: Финансы и статистика, 1993. – 557 с.

6. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 495 с.

7. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ./ под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560 с.

8. Хорнгрен Ч.Т., Дж. Фостер Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 415 с.

9. Сопко В. Бухгалтерский учет: Уч. пособие. – К.: КНЕУ, 1998. – 448с.

10. Мюллендорф Р., Карренбауэр М. Производственный учет. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 148 с.

11. Нападовская Л.В. Управлінський облік. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.

12. Стуков С.А. Система производственного учета и контроля. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 223 с.

13. Управленческий учет / Под ред. А.Д. Шеремета. – М.: ВБ «ФБК ПРЕСС», 2000. – 512 с.

14. Голов С., Прохорова О. Застосування методів управлінського обліку в практиці підприємств Украіни // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - 1999. – № 3. – С. 17 – 23

15. Друри К. Учет затрат методом стандарт-кост / Пер. с англ. Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 224 с.

16. Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг), утвержденные приказом Государственного комитета промышленной политики Украины от 02.02.2001 г. № 47.

17. Райен Боб. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. Под ред. В.А. Микрюкова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998 . – 616 с.

18. Управленческие затраты на предприятии: Учебник / В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др.; Под общ. ред. Г.А. Красохина – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – 247 с.

Дисципліна «Особливості бухгалтерського обліку в галузях

народного господарства»

1. Краївська І.А. Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства: Методичні вказівки. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 89 с.

2. Петрук О.М. Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 332 с.

3. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит». – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с.

4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 325 с.

5. Бутинець Ф.Ф., Малига Л.Ф. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 376 с.

6. Данилюк М.В. Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства. – К.: КНЕУ, 2003. – 243 с.


Дисципліна «Аналіз господарської діяльності»

1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр «Ельга», 2000.

2. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Т-во Знання, 2002.

3. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. – М.:Финансы.1998. - 639с.

4. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. Уч. пособие. – М.: ИНФРА, 1998. – 343с.

5. Єві Боді. Фінанси. – М.: Вільямс, 2000. – 583с.

6. Комарницький Я. Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навч. посібник. – К., 1996. – 298с.

7. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник. – К., Либідь, 1993.– 243с.

8. Ейсан Нікбах. Фінанси. – К., Основи, 1993. – 381с.

9. Иваниенко В. Финансовый анализ: Уч. пособие. – Харьков: ИД «ИНЖЕК», 2003. – 178 с.

10. Доля В.Т. Модели и методы анализа производительности ресурсов предприятия, учебное пособие. – Харьков: ХГАГХ, 1997. – 102 с.

11. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики, научное пособие. – К.: Кондор, 2003. – 208 с.

12. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П.Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471 с.

13. Ивахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001.– 207 с.

14. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 378 с.

15. Чумаченко М. і ін. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2002. – 586 с.


ЗМІСТ

Стор.

Вступ ………………………………………………………………………..

3

Загальні вказівки до організації проведення Державного іспиту кваліфікаційного рівня «Бакалавр» ……………………………………….

4

Розгорнута програма дисциплін ………………………..…………………

6

«Фінансовий облік – 1»…………………………………………..….

6

«Фінансовий облік – 2»…………………………………………..….

8

«Організація та методика аудиту» .……………………………..….

11

«Управлінський облік»…………………………………………..….

14

«Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства» ………………………………………………………..

17

Критерії оцінювання результатів іспиту ………………………………….

24

Перелік літератури ..………………………………………………….……

26


Навчальне видання


Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 6.050100 – «Облік і аудит».


Укладач: Вікторія Юріївна Світлична


Редактор: М.З. Аляб'єв


План 2007, поз. 314 М
Підп. до друку «__»________ 2007 р.

Формат 60x84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Умовн.-друк. арк. 1,6

Обл.-вид. арк. 2,0

Замовл. № ____

Тираж 150 прим.61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.
Схожі:

Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична програма комплексного державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за фахом
Програма Комплексного державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за фахом (для студентів 4 курсу...
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства банківська справа методичні вказівки
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050100 – “Облік І аудит” та 050100 – “Економіка підприємства” кваліфікаційного рівня...
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» iconПрограма для проведення державного іспиту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю
Для проведення іспиту з метою здійснення державної атестації студентів на закінченні терміну навчання за програмою підготовки фахівців...
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко, О. В. Харламова програма І робоча програма навчальної дисципліни “аудит”
Економіка І підприємництво за спеціальністю 050100 «Облік І аудит», 050100 – “Економіка підприємства”
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму...
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» iconО. в жемеренко програма та робоча програма навчальної дисципліни “внурішньогосподарський контроль ” для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«бакалавр», за галуззю знань 0305 “Економіка І підприємництво”, напряму підготовки 030509»Облік І аудит»
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» iconХарківська національна академія міського господарства о. В. Харламова програма І робоча програма навчальної дисципліни “аудит”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 050100 – «Облік І аудит» iconПрограма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи