Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
Скачати 132.05 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
Дата04.07.2012
Розмір132.05 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять

з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”

спеціальності 7.090520 “Холодильні машини і установки”

для студентів денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять

з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”

спеціальності 7.090520 “Холодильні машини і установки”

для студентів денної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: В.М. Арсеньєв С.С. Мелейчук

Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

В.о.декана інженерного факультету О.Г.Гусак


Суми

Вид-во СумДУ

2008


ЗМІСТС.

Загальні вказівки…...………………………………………

4

Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини……………………………………………………..4

Тема 2 – Розрахунок ежекторної холодильної машини на робочих речовинах HFC та HCFC-типу……………..


7

Тема 3 – Розрахунок циклу гібридної абсорбційно-компресорної машини…………………………………...


8

Тема 4 – Термоекономічний розрахунок абсорбційної холодильної машини…………………………………….


10

Список рекомендованої літератури……………………..

10

^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Дані методичні вказівки призначені для виконання розрахунків з 4 тем програми дисципліни «Тепловикористовуючі холодильні машини» загальним обсягом 16 годин.

Методичні вказівки містять розрахункові завдання з кожної теми, зміст та рекомендації до їх проведення.

Для виконання завдань на практичних заняттях використовуються роздаткові матеріали, які видаються викладачем (схеми, таблиці та ін.).


^ ТЕМА 1 – РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЦИКЛУ ЧИСТЯКОВА-ПЛОТНІКОВА ДЛЯ ТЕПЛОВИКОРИСТОВУЮЧОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ


На рисунку 1.1 зображена принципова схема циклу, що розглядається, а на рисунку 1.2 приведений цикл даної схеми в Т,s-діаграмі.Рисунок 1.1 – Принципова схема тепловикористовуючої

холодильної машини

Умовні позначення: Г - генератор; Т - турбіна; КД - конденсатор; Н - насос; РВ - регулюючий вентиль; В - випарник; КМ – компресорна машина.

Машина функціонує на трьох рівнях тиску: у генераторі – рГ; у конденсаторі – рК; у випарнику – р0. Стан холодильного агента гілок циклу після конденсатора однаковий: ; . Силовий контур (прямий цикл): 1-2-3-4-1; холодильний контур (зворотній цикл): 6-7-8-5-6.Рисунок 1.2 – Цикл Чистякова-Плотнікова в Т,s-діаграмі


Масові витрати холодильного агента через турбіну та компресор визначаються за формулами:


(1.1)

(1.2)

, (1.3)

де – холодопродуктивність машини;

– питоме теплове навантаження випарника;

– коефіцієнт кратності циркуляції холодильного агенту;

, – питомі значення роботи компресора та турбіни відповідно;

– ефективні к.к.д компресора та турбіни відповідно.

Вихідні дані завдань наведені в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – вихідні данні

Варіант

Холодо-агент

0С

0С

0С

кВт

1

-10

25

60

82

R 600a

2

-15

20

72

98

R 502

3

-20

35

70

114

RC-318

4

-5

30

50

125

R 410b

5

-8

32

55

160

R 408a

6

-12

30

45

32

R 410a

7

0

28

70

240

R 134a

8

2

35

60

300

R 290

9

10

28

65

47

R 236fa

10

5

30

70

56

R 236faПозначення параметрів у таблиці 1.1:

– температура кипіння холодоагенту у випарнику;

– температура конденсації;

– температура кипіння холодоагенту у генераторі;

– холодопродуктивність машини.


Зміст розрахунку:

 1. Визначення питомих параметрів циклу.

 2. Визначення режимних параметрів машини.

 3. Оцінка енергоефективності.

 4. Підвищення енергоефективності за рахунок регенеративного теплообмінника.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [1].


^ ТЕМА 2 – РОЗРАХУНОК ЕЖЕКТОРНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ НА РОБОЧИХ РЕЧОВИНАХ HFC ТА HCFC-ТИПУ


Вхідні дані наведені в таблиці 2.1.


Таблиця 2.1 – вихідні дані

ВаріантХолодо-агент

0С

0С

0С

бар

кВт

1

7

35

28

23

20

R 134а

2

5

30

26

20

32

R 152a

3

4

32

25

32

65

R 290

4

3

33

27

30

12

R 401a

5

2

34

28

28

18

R 401b

6

1

32

26

30

10

R 402b

7

-5

35

30

22

77

RC-318

8

5

31

25

40

105

R 410b

9

2

30

26

12

184

R 600

10

-10

32

27

15

5

R 600a

Позначення параметрів у таблиці 2.1:

– температура кипіння холодоагенту у випарнику;

– температура конденсації;

– температура навколишнього середовища;

– тиск холодоагенту на вході в активне сопло ежектора;

– холодопродуктивність машини.

Зміст розрахунку:

 1. Визначення питомих параметрів циклу.

 2. Визначення режимних параметрів циклу.

 3. Визначення геометричних параметрів ежектора.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [1].


^ ТЕМА 3 – РОЗРАХУНОК ЦИКЛУ ГІБРИДНОЇ

АБСОРБЦІЙНО-КОМПРЕСОРНОЇ МАШИНИ


Одним із методів розширення зони дегазації абсорбційних машин є послідовне використання механічної та термохімічної компресії. Такі машини отримали назву гібридних абсорбційно-компресорних машин.

З цієї теми розглядається машина із встановленням механічного компресора між генератором та конденсатором, що дозволяє приймати більш низькі значення температури гріючого джерела, рис. 3.1.Рисунок 3.1 – Принципова схема циклу

Умовні позначення: Г - генератор; КМ – компресор; КД - конденсатор; Н - насос; В - випарник; А - абсорбер; РВ1, РВ2 - регулюючі вентилі.

Вихідні дані наведені в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1 – Вихідні данні

ВаріантРобоче середовище

кВт

0С

0С

0С

бар

1

20

85

25

-12

22

32

90

26

-15

33

65

95

27

-15

44

12

85

28

-5

55

18

90

29

0

66

10

80

30

-10

77

76

85

24

-5

88

105

95

25

-10

99

184

90

28

0

1010

5

80

32

-15

4Позначення параметрів у таблиці 1.1:

– холодопродуктивність машини;

– температура гріючої пари;

– температура охолоджуючої води на вході;

– температура розсолу на виході з випарника ;

– підвищення тиску в компресорі.


Зміст розрахунку:

 1. Визначення параметрів в вузлових точках циклу.

 2. Визначення режимних параметрів циклу.

 3. Визначення енергоефективності циклу.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [1].

^ ТЕМА 4 – ТЕРМОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК

АБСОРБЦІЙНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ


Для розрахунку використовуються дані, наведені у таблиці 3.1, а також режимні параметри, одержані при розв’язанні задачі з теми 3.


Зміст розрахунку:

 1. Складання схеми ексергетичних перетворень для системи.

 2. Визначення потоків ексергії.

 3. Визначення показників ексергетичної ефективності.

 4. Складання рівнянь ексергетичної вартості.

 5. Визначення показників термоекономічного аналізу.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [1].


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Морозюк Т.В. Теория холодильных машин и тепловых насосов.- Одесса: Студия “Неогоциант”, 2006.- 712с.Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять

з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”

спеціальності 7.090520 “Холодильні машини і установки”

для студентів денної форми навчання


Відповідальний за випуск доцент С.М. Ванєєв

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання С.С.Мелейчука


Підп. до друку 17.10.2008, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.

Друк офс.

Ум. друк. арк. 0,70 Обл.-вид.арк. 0,28

Тираж 40 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
/
Укладачі В.М. Арсеньєв, С.С. Мелейчук - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 10 с.


КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І "Об'ємні компресори"
Холодильні машини” І "Об'ємні компресори" для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”/...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні машини”
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2513 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”
Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Холодильні машини" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Холодильні машини”/ укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Сумський державний університет,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Холодильні установки”
Лабораторна робота 1 «Неповне розбирання І збирання поршневого компресора»
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Термоекономічні розрахунки кліматичних установок”/ Укладачі: В. М. Арсеньєв,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні холодильні машини і установки кондиціювання повітря” спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи