6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання icon

6. 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка", 090520 "Холодильні машини І установки" денної форми навчання
Скачати 133.43 Kb.
Назва6. 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка", 090520 "Холодильні машини І установки" денної форми навчання
Дата04.07.2012
Розмір133.43 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2528 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання випускної кваліфікаційної роботи

бакалаврів професійного напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"

для студентів спеціальностей

6.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка",

6.090520 "Холодильні машини і установки"

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

^ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання випускної кваліфікаційної роботи

бакалаврів професійного напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"

для студентів спеціальностей

6.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка",

^ 6.090520 "Холодильні машини і установки"

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: В.М. Арсеньєв

Ю.М. Вертепов

Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

В.о. декана інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання випускної кваліфікаційної роботи

бакалаврів професійного напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"

для студентів спеціальностей

6.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка",

^ 6.090520 "Холодильні машини і установки"

денної форми навчання


Відповідальній за випуск С.М. Ванєєв

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання О.В. Казбан


Підп. до друку 16.01. 2009, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 40 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалаврів професійного напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» для студентів спеціальностей 6.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" 6.090520 "Холодильні машини і установки"/ Укладачі:
В.М. Арсеньєв, Ю.М.Вертепов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- 14с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


1 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА МЕТА І ЗАДАЧІ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРІВ


Випускна робота бакалаврів є підсумковим етапом навчання і виконується з метою систематизації, закріплення і поглиблення теоретичних знань і навичок з інженерних розрахунків і проектування машин, одержаних у процесі навчання.

У процесі виконання випускної роботи студент повинен:

- проявити навички самостійного розв’язання інженерних задач із застосуванням теоретичних положень загальнонаукових і спеціальних дисциплін, що вивчаються в університеті;

- уміти застосовувати сучасні методи розрахунку, оптимізації і дослідження енергетичних машин і установок;

- уміти виконувати оцінку енерговитрат і застосовувати технічні рішення, спрямовані на підвищення енергоефективності проектованого обладнання;

- уміти точно і логічно формулювати свої думки і пропозиції;

- уміти виконувати частину розрахунків і креслень з застосуванням комп’ютерної техніки;

- уміти оформляти креслення і пояснювальну записку згідно із вимогами ЄСКД.


^ 2 ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


Тема випускної роботи може базуватися:

- на завданні, затвердженому випусковою кафедрою для виконання курсових проектів за спеціальними дисциплінами у сьомому семестрі навчання “Холодильні машини” для спеціальності 6.090520 “Об’ємні компресори” для спеціальності 6.090520;

- на завданні підприємства, з яким студент уклав договір;

- на завданні кафедри.


3

На основі розрахункових і технічних даних, одержаних для виконання випускної роботи, студенти проводять комплекс розрахунків і досліджень за одним або декількома спеціальними завданнями, теми яких наведені в розділі 3. Вибір тематики завдання до випускної роботи проводиться з урахуванням нижчеперелічених факторів:

- рівня фундаментальної і професійно-орієнтовної підготовки студента;

- навичок науково-дослідної роботи;

- місця і характеру виробництва, куди направляється випускник;

- наукового напряму керівника випускної роботи;

- можливостей одержання необхідної науково-технічної інформації;

- потреб підприємств, що випускають і експлуатують холодильно-компресорне обладнання.

Перед затвердженням завдань вони обговорюються на засіданні випускової кафедри після попередньої бесіди із кожним студентом.

Завдання можуть мати комплексний характер з участю двох-трьох студентів однієї спеціальності. Комплексне завдання повинно складатися із декількох розділів, які мають самостійне значення, але спрямоване на рішення загальної задачі. Обсяг і вимоги до завдань наведені в розділі 4.


^ 3 ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


У цьому розділі наведені рекомендовані теми випускних робіт даної бакалавратури і за характером майбутньої професійної діяльності випускників.

Для спеціальності 6.090520 “Холодильні машини і установки” рекомендуються такі теми:

А. Проектно-конструкторські розрахунки і розробки, які доповнюють курсовий проект або ж видані підприємством чи випусковою кафедрою:


4

1. Розрахунок теплоприливів у приміщенні, що охолоджується, з підбором і розміщенням камерного обладнання, виконанням планування охолоджувального приміщення і машинного відділення.

2. Розрахунок випарника розсільної системи охолодження.

3. Розрахунок випарника безпосереднього охолодження.

4. Розрахунок конденсатора повітряного охолодження.

5. Розрахунок конденсатора водяного охолодження.

6. Розрахунок і проектування регенеративного теплообмінника.

7. Розрахунок і проектування ресивера.

8. Розрахунок міжступеневого холодильника.

9. Розрахунок запобіжного клапана.

10. Розрахунок переохолоджувача.

11. Розрахунок камерного обладнання.

12. Розрахунок масловідділювача.

13. Розрахунок фільтра осушення.


Б. Розрахунки оцінки застосування спроектованого компресора чи іншого елемента холодильної машини:

1. Для двоступеневої холодильної машини на холодоагенті R717.

2. Для двоступеневої холодильної машини на холодоагенті R22.

3. Для теплонасосного режиму роботи.

4. Для роботи на інших холодоагентах.

5. Для роботи на іншу систему охолодження.

6. Для іншого виду охолоджувального середовища конденсатора.

7. Для розрахунку проміжної посудини у комплексному варіанті завдання.


В. Розрахунки енергозберігаючих рішень:

1. Розрахунок теплового насоса для утилізації теплоти конденсації спроектованої холодильної машини.

2. Оптимізація роботи конденсатора в літній період.


5

3. Оптимізація роботи конденсатора в зимовий період.

4. Розрахунок пристроїв для акумуляції холоду.

5. Оптимізація роботи системи оборотного водопостачання.

6. Розрахунок енергозберігаючих конструкторських чи експлуатаційних рішень для спроектованого компресора (клапани змазування, регулювання та ін.).


Г. Розрахункові дослідження:

1. Розрахунок і аналіз режимних характеристик спроектованого компресора.

2. Розрахунок і аналіз теплового стану робочих елементів компресора.

3. Порівняльний аналіз способів охолодження циліндрів компресора.

4. Розрахунок і аналіз динамічних характеристик компресора при заміні холодоагенту.

5. Складання математичної моделі і програмування окремих процесів у холодильних машинах.


Для спеціальності 6.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" перелік тем випускних робіт можуть бути представлені таким чином.

А. Проектно-конструкторські розрахунки і розробки, які доповнюють курсовий проект або ж видані підприємством чи випусковою кафедрою:

1. Розрахунок проміжного теплообмінника з повітряним охолодженням.

2. Розрахунок проміжного теплообмінника з водяним охолодженням.

3. Розрахунок кінцевого теплообмінника.

4. Розрахунок теплообмінника циркуляційної системи змащування.

5. Розрахунок і проектування шестерінчастого маслонасоса.

6. Розрахунок і проектування синхронізованих шестерень.

7. Розрахунок мультиплікатора для привода компресора.

8. Розрахунок і проектування компресорів інших типів.

6

9. Розрахунок масловіддільника.

10. Розрахунок запобіжного клапана.

11. Розрахунок блоку очищення чи осушення.


Б. Розрахунки оцінки використання спроектованого компресора для:

1. Роботи на інших газах.

2. Роботи у режимі вакуум-насоса.

3. Роботи в пересувних компресорних станціях.

4. Роботи з іншими ущільненнями вала.

5. Роботи із примусовим охолодженням проміжного теплообмінника від муфти-вентилятора.

6. Обчислення стиснення середовища при розрахунку компресора чи його характеристик.


В. Розрахунки енергозберігаючих рішень:

1. Оптимізація регулювання продуктивності.

2. Розрахунки щодо обмеження чи виключення змащення робочих елементів тертя у компресорі.

3. Застосування енергоефективних газорозподільних і ущільнювальних пристроїв.

4. Розрахунок системи автоматичного регулювання енергоспоживання компресора.


Г. Розрахункові дослідження:

1. Розрахунок і аналіз режимних характеристик спроектованого компресора.

2. Розрахунок і аналіз теплового стану робочих елементів компресора.

3. Розрахунок і аналіз впливу температури і вологості газу на вході в компресор на його об’ємні і енергетичні характеристики.

4. Розрахунок і аналіз втрат продуктивності компресора.

5. Розрахунок і аналіз діапазону завантаження бази компресора.

6. Розрахунок і аналіз динамічних характеристик компресора при заміні газу чи впливу інших факторів.

7

^ 4 СТРУКТУРА, ОБСЯГ І ВИМОГИ ДО ЗАВДАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ (РПЗ)


Структурний зміст випускної роботи бакалавра рекомендується виконувати у такій послідовності:

  1. Титульний аркуш (додаток А).

  2. Завдання (додаток Б).

  3. Зміст.

  4. Вступ.

  5. Розрахункова частина.

  6. Висновки.

  7. Список літератури.

  8. Додатки.

У завданні до випускної роботи формулюються мета завдання, наводяться основні вихідні дані. У вступі наводяться актуальність завдання, аналіз вибору об’єкта і методів його розрахунку, вибираються додаткові вихідні дані і зазначається в будь-якій формі алгоритм розв’язання поставленої задачі.

Структура розрахункової частини випускної роботи суттєво залежить від належності завдання до тієї чи іншої групи, наведеної в розділі 3. В будь-якому варіанті, однак, головним є теплотехнічний розрахунок, який може доповнюватися гідродинамічними і міцнісними розрахунками, а у деяких випадках техніко-економічними оцінками.

Розрахункова частина випускної роботи повинна супроводжуватися необхідними рисунками, графіками, таблицями. Обов’язковою вимогою до розрахункової частини є виконання окремих етапів чи всього розрахунку з використанням комп’ютерної техніки.

У висновках наводиться критична порівняльна оцінка одержаних результатів і обґрунтування економічно доцільної області їх застосування.

Зміст і обсяг графічної частини випускної роботи також залежить від належності її завдання до тієї чи іншої групи, представленої у розділі 3. При виконанні випускних робіт з тематикою групи А графічна частина в обсязі формату А1 вміщує

8

складальне креслення устаткування (наприклад, теплообмінника) чи складального вузла (наприклад, ущільнення компресора), розміри і роботоздатність якого підтверджені в РПЗ тепловим, гідрогазодинамічним і міцнісним розрахунками, а також схеми холодильної машини (компресорної установки, системи змащування і т.ін.) і її циклу в одній із теплових діаграм чи робочих креслень деталей устаткування чи вузла в об’ємі формату А1. При виконанні випускних робіт з тематикою груп Б, В, Г графічна частина може включати (крім складальних креслень і схем) результати порівняльних розрахунків у вигляді таблиць чи графіків, характеристики обладнання чи характер впливу на нього різних параметрів у графічному вигляді, алгоритми розрахунків, блок-схеми, тексти розрахункових програм для ЕОМ та інші матеріали, які належать до змісту і результатів випускної роботи в обсязі до 2 форматів А1. При цьому загальною вимогою до графічної частини випускної роботи є часткове чи повне використання машинної графіки при її виконанні.

Загальний обсяг РПЗ випускної роботи становить не менше 25-30 сторінок ручного чи машинного тексту через 1,5 інтервалу, оформленого згідно з вимогами ЄСКД до виконання текстових документів курсових і дипломних проектів для студентів СумДУ.


^ 5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


Випускна робота бакалавра, представлена для захисту в ДЕК, вміщує таку документацію:

1. Графічна документація зазначеної випускної роботи (не менше 1-2 аркушів формату А1).

2. Розрахунково-пояснювальна записка випускної роботи.

3. Відгук керівника випускної роботи.

4. Рецензія випускової кафедри.

5. Анотація випускної роботи.


9

У ряді випадків, наприклад, для випускної роботи дослідницького характеру зазначений перелік документації може доповнюватися плакатами з графіками, діаграмами, схемами, а також іншими наочними посібниками (планшетами, макетами).

Відгук керівника вкладається у розрахунково-пояснювальну записку і зачитується перед захистом випускної роботи.

Відгук (письмовий висновок) керівника роботи пишеться у вільній формі з висвітлюванням таких основних положень:

1. Відповідність роботи завданню і повнота розроблення окремих розділів.

2. Позитивні сторони і недоліки роботи.

3. Чи проявив студент достатню теоретичну підготовку і вміння використовувати свої знання при розв’язанні практичних задач.

4. Чи має робота в цілому (чи окремі її частини) реальну практичну цінність (методика чи програма розрахунку, конструктивні рішення і т.ін.) і сфера її застосування.

5. Перелік помилок, допущених у курсовому проекті.

6. Загальна оцінка роботи за п’ятибальною системою і оцінка її відповідності ОКХ і ОПП.

Перед захистом випускнику рекомендується скласти тези своєї доповіді на захисті в ДЕК, погодивши їх з керівником роботи. У доповіді (тривалістю не більше 10-15 хвилин) випускник повинен сформулювати мету і задачі роботи і викласти основні методи розрахунку і конструювання елементів

розробленої машини з обґрунтуванням конструктивних рішень і їх порівняльною оцінки стосовно тих, що застосовуються на підприємствах за місцем розподілу.

Для випускної роботи дослідницького характеру в доповіді відображаються новизна і актуальність дослідження, огляд інформації за даним питання з постановкою задачі, формулюється мета дослідження, розкриваються методи дослідження, його зміст і аналізуються одержані результати з оцінкою похибки і вірогідності одержаних результатів.


10

На засіданні ДЕК при представленні випускної роботи для захисту оголошується середній бал успішності студента в період його навчання. Виправлення помилок, зроблених керівником у відгуку випускної роботи, не допускається.

У штампах розрахунково-пояснювальної записки і креслень вказується шифр теми випускної роботи згідно з наказом по університету.

З метою погодження реальності і практичної цінності випускної роботи відносно виробництва за місцем розподілення випускників рекомендується уже на етапі підготовки завдань до випускної роботи, враховуючи технологію і технічне оснащення даного виробництва.

Дані методичні вказівки рекомендуються для використання випускниками і їх керівниками на всіх стадіях виконання випускної роботи.


11

Додаток А

(обов’язковий)


Зразок оформлення розрахунково-пояснювальної записки випускної роботи бакалавра


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ НАПРЯМОМ 6.050604 "ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ"


Спеціальності 6.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка",

6.090520 "Холодильні машини і установки"


Тема "Розрахунок випарника безпосереднього охолодження фреонової холодильної машини холодопродуктивністю 20 кВт"


Завідувач кафедри ТТФ


Керівник роботи


Студент


Суми 2009


12

Додаток Б

(обов’язковий)


Зразок оформлення завдання до випускної роботи бакалавра


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАВДАННЯ ДО ВИПУСКОЇ РОБОТИ


РОЗРАХУВАТИ І СПРОЕКТУВАТИ ВИПАРНИК БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ФРЕОНОВОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ


Вихідні дані:

холодопродуктивність Qo=20 кВт;

холодоагент – хладон R22;

температура в камері холодильника t = -2oC;

конструктивне виконання – пристінне (стельове)

труби: а) мідні із зовнішнім оребренням, dвн = 13,2 мм;
dзов = 21 мм; ст = 3,9 мм;

б) стальне неоребрення, dвн = 20 мм, dн = 24 мм; ст = 2 мм.


13

Схожі:

6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І "Об'ємні компресори"
Холодильні машини” І "Об'ємні компресори" для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка”, 090520 “Холодильні машини І установки”
6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка”, 090520 “Холодильні машини І установки”
6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання iconРобоча програма конструкторсько-технологічної практики студентів
Холодильні машини та установки" та 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"
6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Холодильні машини та установки" та 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"
6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні холодильні машини і установки кондиціювання повітря” спеціальності...
6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання iconПрограма фахових вступних випробувань
«магістр» за спеціальністю 05060405 І 05060405 – «Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка» є виявлення здібностей студента...
6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Проектування холодильних установок" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Проектування холодильних установок” спеціальності 090520, 090520 “Холодильні...
6. 090508 \"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка\", 090520 \"Холодильні машини І установки\" денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “ електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Електротехнологічні установки та пристрої. Вакуумна техніка” ( для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи