Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Скачати 68.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Дата04.07.2012
Розмір68.71 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуального завдання

Властивості, одержання і використання технічних газів.

Технології, машини і апарати”

з курсу „Технологія використання стиснутих газів”

для студентів спеціальності 090508

“Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка”

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач Г.А. Бондаренко


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

В.о. декана інженерного факультету О. Г. Гусак


Суми

Вид-во СумДУ

2008

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуального завдання

Властивості, одержання і використання технічних газів.

^ Технології, машини і апарати”

з курсу „Технологія використання стиснутих газів”

для студентів спеціальності 090508

“Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка”

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуального завдання

Властивості, одержання і використання технічних газів.

Технології, машини і апарати”

з курсу „Технологія використання стиснутих газів”

для студентів спеціальності 090508

“Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка”

денної форми навчання


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Редактор Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання О.В. Казбан


Підп. до друку 11.03. 2008, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. . Обл.-вид.арк. 0,30.

Тираж 40 пр. 0,47. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання „Властивості, одержання і використання технічних газів. Технології, машини і апарати” з курсу „Технологія використання стиснутих газів” /Укладач Г.А. Бондаренко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 8 с.


Кафедра ТЕХНічної ТЕПЛОФіЗИКИ


ЗМІСТ

С

Вступ...................................................................................................4

1 Вихідні дані для виконання завдання….………………………..4

2 Зміст завдання….............................................................................5

2.1 Властивості газу………………………………………………5

2.2 Технології одержання і використання газу…………………5

2.3 Машини і апарати для виробництва і використання газу….6

3 Методичні рекомендації….............................................................6

Список літератури…………………………………………………..7


3


ВСТУП

Дані методичні вказівки призначені для допомоги студентам 4-го курсу спеціальності "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" при виконанні самостійної роботи з курсу "Технологія використання стиснутих газів".

Метою самостійної роботи є оволодіння знаннями та набуття навичок в галузі техніки і технології стиснення газів та їх використання у народному господарстві, а також одержання знань з властивостей та особливостей поведінки технологічних газів.

У методичних вказівках наведено рекомендований зміст завдання. Залежно від конкретного типу газу складові частини можуть змінюватися.


^ 1 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ


Вихідні дані наведені в таблиці 1.


Таблиця 1

Варіант

Тип газів

1

Аргон

2

Нейтральні гази (неон, криптон, ксенон)

3

Хлор

4

Коксовий газ

5

Доменний газ

6

Водень

7

Вуглекислий газ

8

Піролізний газ

9

Агломераційні гази

10

Гелій

11

Стиснуте повітря

12

Біогази

Примітка. На розсуд викладача можливе надання завдання іншого змісту


4

^ 2 ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

Робота повинна вміщувати такі розділи:


2.1 Властивості газу

2.1.1 Загальні відомості про газ:

 • історична довідка (походження назви, хто, де і коли винайшов);

 • хімічна формула, місце в таблиці Менделєєва, молекулярна вага. Для сумішей – перелік компонентів.

2.1.2 Фізичні властивості:

 • колір, запах, шкідливі властивості, їх виявлення;

 • параметри фазових переходів газ-рідина-тверде тіло;

 • критичні параметри;

 • густина різних фаз;

 • вплив на властивості магнітного поля, ультрафіолетового випромінювання, електричного розряду і т. ін.

2.1.3 Хімічні властивості:

 • стійкість у чистому вигляді і в сполученнях;

 • хімічна активність, з’єднання з іншими елементами;

 • здатність до горіння, вибуху, межі допустимих концентрацій;

 • взаємодія з металами та сплавами.

2.1.4 Поширення газу в природі:

 • у чистому вигляді;

 • у сполученнях;

 • умови виникнення.


^ 2.2 Технології одержання і використання газу

2.2.1 Одержання газу в промисловості:

 • способи та методи;

 • схеми технологічних установок, апаратів, принцип дії, робочі параметри;

 • зберігання та транспортування.

2.2.2 Використання газу в народному господарстві:

 • мета і способи використання;


5

 • конкретні приклади галузей, виробництв, процесів, устаткування, де використовується газ (з пояснювальними схемами технологічних процесів, режимами, параметрами).


^ 2.3 Машини і апарати для виробництва і використання газу (компресори, детандери і т. ін.)


2.3.1 Загальний вигляд машини, апарата (фото, компонувальне креслення, поздовжній перетин).

2.3.2 Технічні характеристики (таблиця, графіки).

2.3.3 Текстова частина:

 • особливості конструкції;

 • матеріали, що використовуються, їх стійкість, вплив газів на їх характеристики;

 • особливості експлуатації (шкідливість, вплив на людей);

 • техніка безпеки, перша допомога.^ 3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


3.1 Пошук необхідного матеріалу потрібно виконувати в бібліотеках та в Інтернеті.

Рекомендована схема пошуку:

 1. предметний каталог (за найменуванням газу);

 2. предметні науково-технічні журнали (наприклад, "Технические газы", "Химическое и нефтехимическое машиностроение");

 3. енциклопедії (де зазначається бібліографія);

 4. консультації фахівців кафедри "Машини і апарати хімічних виробництв" і т. ін.;

 5. номенклатура компресоробудівних заводів, технічні проспекти, бюлетені;

 6. патенти на винахід та відкриття.


6

3.2 У разі, коли виявляється багато використань газу у різних галузях, потрібно разом з викладачем вибрати основні напрямки використання для включення у реферат.


3.3 Завдання виконується у вигляді реферату з урахуванням вимог до текстових документів.

Мова реферату українська або російська.

3.4 Текстовий матеріал повинен супроводжуватися рисунками, графіками, діаграмами та таблицями у необхідній кількості.

3.5 Позначення на схемах згідно з діючими стандартами.

3.6 У кінці реферату наводиться перелік використаної літератури та інших джерел інформації.

3.7 Реферат повинен бути переплетений у м’якій обкладинці.

3.8 Оформлення титульного аркуша згідно з діючими у СумДУ нормативами.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Глущенко И.М. и др. Основа научных исследований. – Киев: Вища школа, 1983.- 158с.

 2. Костюк В.Н. Методология научного исследования. – Киев: Вища школа, 1976.- 179с.7

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України Сумський державний університет запрошує взяти участь у II етапі Всеукраїнської...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи