Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Скачати 488.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Сторінка1/2
Дата04.07.2012
Розмір488.41 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового проектування з курсу

ДЕТАЛІ МАШИН І ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ”

професійного напряму 0905 "Енергетика"

зі спеціальностей 6.090520 “Холодильні машини та установки”

та 6.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"

для студентів денної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач Ю.М. Вертепов


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Декан інженерного факультету А.О. Євтушенко


Суми

Вид-во СумДУ

2007


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового проектування з курсу

ДЕТАЛІ МАШИН І ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ”

професійного напряму 0905 "Енергетика"

зі спеціальностей 6.090520 “Холодильні машини та установки”

та 6.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"

для студентів денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового проектування з курсу

ДЕТАЛІ МАШИН І ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ”

професійного напряму 0905 "Енергетика"

зі спеціальностей 6.090520 “Холодильні машини та установки”

та 6.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"

для студентів денної форми навчання


Укладач доцент Ю.М. Вертепов

Редактор Н.О. Кравченко


Відповідальний за випуск С.М.Ванєєв


Підп. до друку 2007, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 50 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво по внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Деталі машин і основи проектвання” /Укладач Ю.М.Вертепов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 38 с.


Кафедра ТЕХНічної ТЕПЛОФіЗИКИ


ЗМІСТ

С.

Вступ ………………………………………………………………..4

1 Вихідні дані для виконання курсового проекту………………...4

2 Зміст і порядок виконання курсового проекту………………….7

3 Обсяг і термін виконання окремих розділів пректу……………10

4 Методичні вказівки до виконання курсового проекту…………11

4.1 Кінематичні розрахунки……………………………………..11

4.2 Розрахунок зубчатих передач……………………………….13

4.3 Розроблення ескізного проекту редуктора…………………18

4.4 Розроблення клинопасової передачі……………………….20

4.5 Розрахунок шпоночного з'єднання…………………………24

4.6 Розрахунок і вибір муфти……………………………………25

4.7 Вибір ущільнень валів……………………………………….26

4.8 Компонування приводу……………………………………..27

4.9 Уточнювальний розрахунок валів………………………….29

4.10 Перевірний розрахунок підшипників……………………..31

4.11. Змащення елементів редуктора…………………………...35

4.12. Додаткові пояснення………………………………………36

5 Захист курсового проекту……………………………………….36

Список літератури…………………………………………………37


3

Дані методичні вказівки призначені для надання допомоги судентам при виконанні курсового проекту з курсу "Деталі машин і основи проектування".

Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для виконання розрахункової і графічної частин курсового проекту, а також зміст завдань і порядок їх виконання. Зазначені завдання складені за стоваріантною схемою, де вихідні дані вибираються за останньою і передостанньою цифрами шифру залікової книжки студента.

Під час виконання курсового проекту необхідно дотримуватися таких вказівок:

 • чітко формулювати вихідні дані і назви розділів розрахунково-пояснювальної записки;

 • усі розрахунки супроводжувати коротким пояснювальним текстом, де зазначається назва визначених величин, їх розмірність, посилаючись на джерело інформації;

 • усі обчислення виконувати в системі СІ;

 • усі креслення, специфікації, текст розрахунково-пяснювальної записки і список літератури повинні виконуватися з дотримуванням вимог до графічної і текстової конструкторської документації [1].


^ 1 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Спроектувати зубчатий циліндричний редуктор з корпусом литої конструкції, який є разом з клинопасовою передачею і пружною втулково-пальцевою муфтою передавальною ланкою від зведеного електродвигуна до компресора. Скручувальний момент на вихідному валу редуктора, зуби коліс ступенів, передаточне число редуктора, число горизонтальних площин розняття, синхронна частота обертання вхідного вала редуктора наведені в табл. 1.2. Конструктивні схеми редукторів наведені на рис.1.1.

4Рисунок 1.1 – Схеми редукторів

5

Всі зубчаті пари в редукторах – із зовнішнім зачепленням. Режим навантаження редуктора – середній нормальний. Характер зубчатої передачі   нереверсивна для всіх схем редуктора. В одноступінчастих схемах клинопасова передача – знижувальна, в багатоступінчастих – підвищувальна. Всі редуктори (крім схеми а)

– знижувальні. Передавальне число клинопасової передачі uкл=2 для всіх схем редукторів. Розміщення коліс відносно підшипникових опор для всіх схем   симетричне. Всі зубчасті пари виконані без зміщення інструмента.


Таблиця 1.1

Останняцифра

шифру

Скручувальний момент

на ви-хідному

валу

Т2, Нм

Схема

редук-тора

Зуби коліс

Пере-

даточне

число

редуктора,

uред

Кількість горизон-

тальних

площинрознімання

Частота

обертання вхідного вала

редуктора

nвх , с-1

швидко-

хідна

ступінь

тихо-хід-

на ступінь

0

30

а

косі

4

1

12,25

1

100

г

прямі

прямі

6

3

49

2

160

б

косі

4

1

24,5

3

150

г

косі

косі

8

3

49

4

160

б

прямі

3

1

24,5

5

175

д

косі

косі

6

1

49

6

150

в

косі

3

2

24,5

7

115

д

прямі

прямі

8

1

49

8

125

в

прямі

4

2

24,5

9

175

е

косі

прямі

6

1

496

Таблиця 1.2

Передос-

тання

цифра

шифру

Колеса

Шестерні

матеріал –

сталь

термо-

обробка

матеріал –

сталь

термо-

обробка

0

40Х

Покращ.

40Х

Покращ.

1

45

-"-

45

-"-

2

40ХН

-"-

40ХН

Покращ. і зак.

3

35ХМ

-"-

35ХМ

-"-

4

40Х

-"-

40Х

-"-

5

35ХМ

Покращ. і зак.

35ХМ

-"-

6

40ХН

-"-

40ХН

-"-

7

40Х

-"-

40Х

-"-

8

35ХМ

Покращ.

35ХМ

Покращ.

9

40ХН

-"-

40ХН

-"-


^ 2 ЗМІСТ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


Курсовий проект вміщує графічну частину (3-4 формату А1) і розрахунково-пояснювальну записку.

Графічна частина вміщує складальне креслення редуктора (1 формат А1), установлювальне креслення редуктора з приводним електродвигуном на загальній рамі, клинопасовою передачею від електродвигуна до редуктора і муфтою на вихідному валу редуктора (1 формат А1), робочі креслення основних деталей редуктора (1-2 формату А1). Бажано виконувати графічну частину повністю чи частково із застосуванням машинної графіки.

Складальне креслення повинно давати повне уявлення про конструкцію редуктора і окремих його вузлів, про складання і фіксацію вузлів і деталей. Редуктор на складальному кресленні

7

повинен бути представлений в зборі зі шківом клинопасової передачі на вхідному валу і півмуфтою на вихідному. Повинні бути опрацьовані питання змащення редуктора, виведення масла з корпуса. Редуктор необхідно подати у трьох проекціях з необхідним числом розрізів і перетинів, які відображають всі особливості його конструкції. Допускається умовне зображення підшипників відповідно до вимог до конструкторської документації з відображенням типу кожного підшипника. На складальному кресленні необхідно зазначені габаритні й приєднувальні розміри, основні посадочні розміри, технічні характеристики редуктора і технічні вимоги щодо нього.

Установлювальне креслення вміщує три проекції редуктора з привідним електродвигуном, які розміщені на загальній рамі, і передавальними ланками від електродвигуна до редуктора і від редуктора до вала компресора. Необхідно опрацювати питання про натягнення пасів, про захист цієї передачі і втулково-пальцевої муфти. Також необхідно зазначити габаритні і приєднувальні розміри, а також технічні вимоги до установки.

Специфікації до встановлювального і складального креслень виконуються окремо від розрахунково-пояснювальної записки тільки креслярським шрифтом і потім вкладуються в неї перед захистом.

Робочі креслення необхідно виконати в такому обсязі, щоб за цими кресленнями можна було виготовити деталі редуктора ( з проставленням чистоти поверхонь, допусків і посадок, вимог до заготовок, матеріалу, відхилень форми ). Для креслення деталей повинні вибиратись шків клинопасової передачі, зубчаті колеса і шестерні, вали, кришки підшипників, корпус і кришка редуктора (після згоди з керівником проекту).

Технічні вимоги виконуються тільки креслярським шрифтом.

Розрахунково-пояснювальна записка (шифр П3) в обов' язковому порядку вміщує: титульний аркуш, зміст (формат А4 з відповідним штампом ), завдання до курсового проекту, вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок редуктора, розрахунок зубчатих коліс редуктора, попередній розрахунок валів редуктора, визначення конструктивних розмірів зубчатих коліс, визначення

8

конструктивних розмірів корпуса, вибір типу підшипників і схеми їх установки, розрахунок параметрів клинопасової передачі, розрахунок шпонкових з'єднань, вибір втулково-пальцевої муфти, вибір ущільнень валів редуктора, уточнений розрахунок валів, перевірочний розрахунок підшипників, розрахунок кількості мастильного масла в корпусі редуктора, список літератури. Нумерація розділів П3 виконується тільки арабськими цифрами. Текст П3 виконується на аркушах формату А4 з відповідними штампами. Всі довідкові дані й коефіцієнти, що використовуються в розрахунках, повинні мати посилання на джерело відповідно до його нумерації в списку літератури. Частина розрахунків виконується із застосуванням ЕОМ згідно з готовими програми чи програмами, які самостійно розробляються студентом. При цьому в П3 наводяться: алгоритм розрахунку, таблиця ідентифікаторів, блок-схема і програма розрахунку (якщо вони розроблені), результати розрахунків у вигляді таблиць чи роздрукувань на ЕОМ. Таблиці і рисунки розрахункових схем, епюр та ін. нумеруються всередині кожного розділу П3. Наскрізна їх нумерація в межах П3 не допускається. Позначення креслень і розрахунково-пояснювальної записки складається із шифру спеціальності (КМ чи ХМ), двозначного номера завдання на курсовий проект (дві останні цифри номера залікової книжки студента), трьох пар позицій (остання пара – номери деталей, передостання пара – номери складальних вузлів, перша пара – номери складальних одиниць, згідно із специфікацією). Вимоги до оформлення П3 і його приклади наведені в [1].

У ході курсового проектування щодо редуктора, що розробляється, і щодо захисту курсового проекту, в обов'язковому порядку необхідно опрацювати такі питання:

 • умови навантаження деталей редуктора;

 • основні принципи розрахунку редуктора на міцність ;

 • матеріали основних деталей редуктора й заготовки для них;

 • вимоги до якості окремих поверхонь (точність обробки, чистота, термообробка);

 • вимоги до взаємного розміщення поверхонь;

 • забезпечення співвісності вихідного вала редуктора з валом компресора;

9

 • марки масел для змазування редуктора і підшипників;

 • послідовність складання і розбирання редуктора;

 • конструкція і робота ущільнень валів редуктора;

 • схеми установки підшипників;

 • вибір типу підшипників;

 • особливості експлуатації і монтажу установки із втулково-пальцевою пружною муфтою і клинопасовою передачею;

 • переважність і недоліки вибраної конструкції редуктора, умови навантаження зубчатих пар редуктора.


^ 3 ОБСЯГ І ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ

РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ

. Завдання на виконання курсового проекту видається в шостому семестрі.

У ході курсового проектування розділи виконуються паралельно, в таблиці 3.1 зазначений термін завершення окремих розділів.

Таблиця 3.1

Номер

розділу

Зміст розділу

Обсяг,

%

Термін складання

(номер тижня)

1

Попередні розрахунки (вибір двигуна, розрахунок коліс, вибір розмірів валів, корпуса, ремінної передачі, муфти)

5

2

2

Компонування редуктора

10

4

3

Основні розрахунки

10

6

4

Складальне креслення

15

7

5

Встановлювальне креслення

15

8

6

Робочі креслення деталей

10

10

7

Оформлення П3

10

11

8

Захист проекту

-

12

10

^ 4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


4.1 Кінематичні розрахунки

При виконанні кінематичного розрахунку редуктора і виборі електродвигуна необхідно брати такі значення ККД:

передача із зубчатими циліндричними колесами пер=0,97 – 0,98;

підшипникова пара на валу редуктора пп=0,99;

клинопасова передача кл=0,95 – 0,97;

пружна втулково-пальцева муфта м=0,98;

асинхронний електродвигун дв=0,75 – 0,85.

Потужність привідного електродвигуна визначається за формулою

кВт,

де i – число зубчатих пар редуктора;

nвих – частота обертів вихідного вала редуктора, об/хв.

Частота обертів вихідного вала редуктора для схеми а дорівнює

nвих=nвхuред.

Для решти схем вона дорівнює

.

Частота обертів електродвигуна для схем а, б, в визначається за формулою

nдв=nвхuкл.

Для схем г, д, е вона дорівнює

.

Технічні дані асинхронних електродвигунів серії 4А наведені в [3], табл. П1-П2, с. 390-392, із яких береться двигун з найближчим більшим значенням потужності відносно розрахункового.


11

Для двоступінчастих редукторів за схемами г, д, е передаточні числа тихохідної uт і швидкохідної uб ступенів редуктора беруться залежно від uред із табл. 4.1


Таблиця 4.1

uред

uб

uт

6

2,5

2,4

8

3,15

2,5Потужність, яка передається на вхідний вал редуктора, дорівнює

.

Скручувальний момент на вхідному валу редуктора дорівнює

.

У схемі а потужність на вихідних валах редуктора дорівнює

.

У схемах б, в потужність на вихідному валу редуктора дорівнює

.

У схемах г, д, е потужність на проміжному валу редуктора дорівнює

.

Скручувальний момент на проміжному валу редуктора дорівнює

.


12

^ 4.2 Розрахунок зубчатих передач

Розрахунок зубчатих коліс виконується на витривалість за контактною напругою, щоб уникнути втомлювання під час викрашування робочої поверхні зубців. Значення твердості серцевини і поверхні матеріала зубчатої шестерні (індекс 1) і колеса (індекс 2), допустимі напруги за контактною витривалістю []н і за згинальною витривалістю []f знаходяться за [2], табл. 2.1, с. 8-9. Розрахункова допустима контактна напруга для косозубих циліндричних зубчатих передач дорівнює


.


Вона не повинна перевищувати значення 1,23 []н2.

Для прямозубих циліндричних зубчатих передач береться []н, яке дорівнює меншому значенню із []н1 і []н2.

Міжосьова відстань циліндричної зубчатої передачі визначається за формулою

, м,

де Т2 – скручувальний момент на колесі, Нм.

Коефіцієнт ширини при симетричному розміщенні коліс відносно опор дорівнює: для прямозубих передач а=0,125; 0,16; 0,25; для косозубих а=0,25; 0,315; 0,4; 0,5 [3], с.33. Коефіцієнт ширини визначається за формулою d=0,5а(u+1).

Коефіцієнт Ка для прямозубих передач береться Ка=4950, для косозубих Ка=4300 [3], с. 32, якщо []н в Па.

13

Коефіцієнт концентрації навантаження КН при середньому нормальному режимі навантаження дорівнює :

- для неприпрацьованих коліс ;

- для припрацьованих коліс де Х=0,5 – коефіцієнт режиму [2], с. 11.

Початковий коефіцієнт концентрації навантаження беруть за [2], табл. 2.3, с. 11 залежно від d, твердості зубців колеса і схеми редуктора.

Розрахункову величину аw округлюють до найближчого значення в мм:

1-й ряд – 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000;

2-й ряд – 71, 90, 112, 140, 180, 224, 280, 355, 450, 560, 710, 900.

Першому ряду необхідно надати перевагу перед другим [3], с. 36.

Ділильний діаметр колеса дорівнює

м.

Ширина колеса дорівнює в2=ааw, м.

Величину в2 округлюють до найближчого стандартного значення [2] табл. 24.1, с. 372.

Модуль зубчатої передачі дорівнює

м,

де Кm=6,6 для прямозубих коліс;

Кm=5,8 для косозубих коліс;

f – допустима напруга за контактною витривалістю, Па.

Розрахункову величину m округлюють до найближчого значення в мм:

14

1-й ряд – 1; 1,25; 2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 20;

2-й ряд – 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22.

Першому ряду необхідно надати перевагу перед другим [3], с. 36.

Мінімальний кут нахилу зубців косозубих коліс дорівнює

.

Сумарне число зубців передачі дорівнює

.

Значення z округлюється в менший бік до цілого числа і визначається дійсний кут нахилу зубців

.

Значення дроба обчислюється до п'яти значущих цифр.

Для косозубих коліс = 8…18о.

Число зубців шестерні дорівнює

.

Значення z1 округлюється в найближчий бік до цілого числа.

Для прямозубих коліс z1min=17, для косозубих z1min=17cos3.

Число зубців колеса зовнішнього зачеплення дорівнює

z2= z- z1.

Фактичне передаточне число . Його допустиме відхилення від прийнятого u не більше 4%.

Ділильні діаметри дорівнюють (до сотих часток, мм)

- для шестерні ;

- для колеса .

15

Перевіряється міжосьова відстань .

Ширина колеса дорівнює .

Діаметри кіл вершин dа і впадин df зубців дорівнюють

dа1= d1+2m; df1= d1-2,5m; dа2= d2+2m; df2= d2-2,5m.

Колова сила в зачепленні дорівнює

.

Радіальна сила в зачепленні дорівнює

,

де =20о (стандартне значення) і tg=0,364.

Осьова сила в зачепленні дорівнює

.

Для прямозубих коліс = 0 и Fa = 0.

Колова швидкість колеса дорівнює

.

Ступінь точності циліндричної зубчатої передачі береться за табл. 4.2.


Таблиця 4.2

Ступінь точності

Межова колова швидкість коліс, м/с

прямозубі

косозубі

6

до 15

до 30

7

10

15

8

6

10

9

2

4

Розрахункова контактна напруга перевіряється за формулою

,

16

де Кн - коефіцієнт розподілу навантаження

- для прямозубих коліс береться Кн=1,

- для косозубих коліс Кн=1,1;

Кн – коефіцієнт навантаження:

- для прямозубих коліс береться Кн=3,2105,

- для косозубих коліс Кн=2,7105.

Розбіжність між величинами H і [H] не повинна перевищувати 10%.

Коефіцієнт динамічного навантаження Кн береться за [2], табл. 2.9, с. 16 залежно від величини , ступеня точності, твердості зубців колеса і типу зубців .

Розрахунок на витривалість зубців коліс за напругами згинання виконується для попередження руйнування зубців. Розрахункова напруга згинання в зубцях коліс перевіряється
за формулою

.

У зубцях шестерні вона перевіряється за формулою

.

Для прямозубих коліс береться коефіцієнт КF =1, для косозубих коліс він береться з табл. 4.3 залежно від ступеня точності.

Таблиця 4.3.

Ступінь точності

6

7

8

9

КF

0,72

0,81

0,91

1,0

Коефіцієнт концентрації навантаження для неприпрацьованих коліс дорівнює ; для припрацьованих коліс він дорівнює де Х=0,5 – коефіцієнт для серед-

17

нього нормального режиму навантаження. Початковий коефіцієнт концентрації навантаження береться з [2], табл. 2.9, с. 15
залежно від d, твердості зубців коліс і схеми редуктора.

Коефіцієнт динамічного навантаження КF береться за [2], табл. 2,7, с. 15 залежно від величини , ступеня точності, твердості зубців колеса і типу зубців.

Коефіцієнт визначається за формулою

.

Для циліндричних зубчатих передач без зміщення інструмента (х=0) коефіцієнт форми зуба F береться за [2] табл. 4.4 залежно від числа зубців колеса.


Таблиця 4.4

z

17

20

25

30

40

50

60

80

100

F

4,27

4,07

3,9

3,8

3,7

3,65

3,63

3,61

3,6

  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України Сумський державний університет запрошує взяти участь у II етапі Всеукраїнської...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи