Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”
Скачати 204.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”
Дата04.07.2012
Розмір204.15 Kb.
ТипРозрахунок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних

холодильних машин”

з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”

зі спеціальності 6.090520 “Холодильні машини та установки”

для студентів денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних

холодильних машин”

з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”

зі спеціальності 6.090520 “Холодильні машини та установки”

для студентів денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач Ю.М. Вертепов


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Декан інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних

холодильних машин”

з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”

зі спеціальності 6.090520 “Холодильні машини та установки”

для студентів денної форми навчання


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Редактор Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання О.В. Казбан


Підп. до друку 16.11. 2007, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. 1.40. Обл.-вид.арк. 0,94.

Тираж 40 пр. Собівартість вид. 1 грн 84 к.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” /Укладач Ю.М. Вертепов - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 23с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


ЗМІСТ

С.

Вступ………………………………………………………………….4

1 Вихідні дані для виконання індивідуальної роботи……………..4

2 Зміст і порядок виконання індивідуальної роботи………………7

3 Методичні рекомендації до виконання розділів

індивідуальної роботи……………………………………………...8

Список рекомендованої літератури………………………………..21


3

ВСТУП

Дані методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам під час виконання індивідуальної роботи з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”.

Методичні вказівки містять матеріали, необхідні для побудови і розрахунку теоретичних і дійсних циклів повітряних холодильних машин (ПХМ), а також завдання, зміст і порядок їх виконання.

Завдання складені за стоваріантною системою, де вихідні дані вибираються за останньою і передостанньою цифрами шифру залікової книжки студента.

Під час виконання індивідуальної роботи необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

1 Чітко формулювати мету розрахунку і вихідні дані.

2 Рішення супроводжувати коротким пояснювальним текстом, у якому вказувати назви величин, що визначаються, і посилатись на джерело інформації, з якого під час розрахунків використовуються графічні чи розрахункові дані, коефіцієнти, характеристики.

3 Усі розрахунки виконувати в одиницях системи СІ.

4 Усі малюнки, схеми, таблиці і список літератури необхідно виконувати, дотримуючись вимог до оформлення текстової документації.


^ 1 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Визначити параметри теоретичних і дійсних ПХМ, які працюють за замкненими і розімкненими циклами, маючи такі дані:


Робоче тіло ПХМ повітря

Показник адіабати повітря ^ К 1,4

Газова постійна повітря Rсв, Дж/(кгК) 287

Газова постійна водяної пари Rвп, Дж/(кгК) 462

Механічний к.к.д. компресора мк 0,99

4

Механічний к.к.д. детандера мк 0,99

Температура повітря навколишнього середовища

Тос, К 288

Тиск повітря на вході в компресор ро, МПа 0,1013

Тиск повітря після детандера (у розімкненому

циклі) р4, МПа 0,1095

Недорекуперація в проміжному теплообміннику

Т1, К 5

Відносна вологість повітря на вході в компресор

(для розімкненого циклу) див. табл. 1.1

Холодопродуктивність ПХМ Qo, кВт див. табл. 1.1

Температура холодного повітря Тх, К див. табл. 1.1

Тиск нагнітання компресора (в нерегенеративному

циклі) , МПа див. табл. 1.2

Тиск нагнітання компресора (в регенеративному

циклі) р, МПа див. табл. 1.2

Ізоентропний к.к.д. компресора sк див. табл. 1.2

Ізоентропний к.к.д. детандера s див. табл. 1.2

К.к.д. передачі від приводу до ПХМ, пер 0,98

Недорекуперація в апараті Т2, К 5

Коефіцієнти відновлення повного тиску:

в проміжному холодильнику пх 0,98

в газоохолоджувачі (апараті) а 0,98

в регенераторі р 0,98

в трубопроводах (для нерегенеративного циклу) 0,995

в трубопроводах (для регенеративного циклу) 0,99

Температура охолоджувальної води на

вході в проміжний теплообмінник Тw1, К 283

Теплообмін в регенеративному теплообміннику вважається ідеальним, тобто недорекуперація відсутня. Показник адіабати для сухого і вологого повітря береться однаковим таким, що дорівнює К.

5

Таблиця 1.1

Передостання цифра шифру

Холодопродуктивність ВХМ Qo, кВт

Температура холодного повітря Тх, оС

Відносна вологість повітря на вході в компресор

0

40

-85

0,5

1

45

-80

0,55

2

50

-75

0,6

3

55

-70

0,65

4

60

-65

0,7

5

65

-60

0,75

6

70

-55

0,8

7

75

-50

0,85

8

80

-45

0,9

9

85

-40

0,95Таблиця 1.2

Остання цифра шифру

Тиск нагнітання , МПа

Тиск нагнітання р, МПа

Ізоентропний к.к.д. компресора sк

Ізоентропний к.к.д детандера s

0

0,31

0,14

0,74

0,825

1

0,32

0,15

0,75

0,83

2

0,33

0,16

0,76

0,835

3

0,34

0,17

0,77

0,84

4

0,35

0,18

0,78

0,845

5

0,36

0,19

0,79

0,85

6

0,37

0,2

0,8

0,855

7

0,38

0,21

0,81

0,86

8

0,39

0,22

0,82

0,865

9

0,4

0,23

0,83

0,87


Схеми ПХМ із замкненим нерегенеративним і регенеративним теоретичним і дійсним циклами в Т-s діаграмі наведені на
рис. 1.1, а схеми ПХМ з розімкненим нерегенеративним теоретичним і дійсним циклами в Т-s діаграмі наведені на рис. 1.2.

6Рисунок 1.1


^ 2 ЗМІСТ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Індивідуальне завдання має такі розділи:

1 Розрахунок і побудова теоретичного нерегенеративного замкненого циклу ПХМ.

2 Розрахунок і побудова дійсного нерегенеративного замкненого циклу ПХМ.

3 Порівняння теоретичного і дійсного замкнених нерегенеративних циклів ПХМ.

4 Розрахунок і побудова теоретичного регенеративного замкненого циклу ПХМ.

7

5 Розрахунок і побудова дійсного регенеративного замкненого циклу ПХМ.

6 Порівняння теоретичного і дійсного регенеративного замкнених циклів ПХМ.

7 Порівняння дійсних нерегенеративного і регенеративного замкнених циклів ПХМ.

8 Розрахунок і побудова теоретичного розімкненого нерегенеративного циклу ПХМ.

9 Розрахунок і побудова дійсного розімкненого нерегенеративного циклу ПХМ.

10 Порівняння теоретичного і дійсного розімкненого нерегенеративного циклів ПХМ.Рисунок 1.2


^ 3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

РОЗДІЛІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Під час розрахунку замкнених циклів ПХМ вважається, що повітря є сухим, і його теплоємність, Дж/(кгК), дорівнює

.


8

Температура повітря на виході з проміжного холодильника, К, з урахуванням недорекуперації дорівнює

.

Температура повітря на виході з апарата, К, з урахуванням недорекуперації дорівнює .

Під час розрахунку теоретичних циклів ПХМ в розділах 1, 4, 8 не враховуються гідравлічні втрати в трубопроводах і апаратах, відношення тисків у компресорі і детандері однакові (), процеси стиснення у компресорі і розширення у детандері вважаються адіабатними, а недорекуперація в апараті та проміжному холодильнику відсутня. Параметри ПХМ для замкненого нерегенеративного циклу на відміну від параметрів з регенеративним циклом машини позначаються зі штрихами.

Під час виконання розділу 1 температура повітря на вході у детандер дорівнює його температурі на виході з проміжного теплообмінника: . Температура повітря після адіабатного розширення у детандері Д, К, дорівнює

.

Температура повітря на виході повітроохолоджувача А, К, береться Т6х.

Питома масова холодопродуктивність ПХМ, Дж/кг, дорівнює

.

Масова витрата повітря у ПХМ, кг/с, дорівнює

.

Температура повітря на виході з компресора КМ, К, дорівнює .

Питоме теплове навантаження на проміжний холодильник ПХ, Дж/кг, дорівнює


9

.

Питома робота адіабатного стиснення у компресорі, Дж/кг, дорівнює

.

Питома робота адіабатного розширення в детандері, Дж/кг, дорівнює

.

Питома робота теоретичного циклу ПХМ, Дж/кг, дорівнює

.

Холодильний коефіцієнт ПХМ з теоретичним нерегенеративним замкненим циклом дорівнює

.

Ефективна потужність компресора, Вт, дорівнює

.

Ефективна потужність детандера, Вт, дорівнює

.

Потужність на привод теоретичної ПХМ, Вт, дорівнює

.

Під час розрахунку дійсних циклів ПХМ у розділах 2, 5, 9 враховуються гідравлічні втрати в трубопроводах і апаратах ПХМ за допомогою відповідних коефіцієнтів відновлення повного тиску, а процеси стиснення в компресорі і розширення в детандері є політропними.

Відношення тисків у компресорі з урахуванням гідравлічних втрат дорівнює

10

.

З урахуванням цього під час виконання розділу 2 відношення тисків у детандері буде меншим, ніж відношення тисків у компресорі, і дорівнюватиме .

Температура повітря після його політропного розширення у детандері, К, дорівнює

.

Питома масова холодопродуктивність ПХМ, Дж/кг, дорівнює

.

Масова витрата повітря в ПХМ, кг/с, дорівнює

.

Температура повітря на виході з компресора, К, дорівнює

.

Питоме теплове навантаження на проміжний холодильник, Дж/кг, дорівнює

.

Питома робота політропного стиснення у компресорі, Дж/кг, дорівнює

.

Питома робота політропного розширення у детандері, Дж/кг, дорівнює

.

11

Питома робота дійсного циклу ПХМ, Дж/кг, дорівнює

.

Холодильний коефіцієнт ПХМ з дійсним нерегенеративним замкненим циклом дорівнює

.

Ефективна потужність компресора, Вт, дорівнює

.

Ефективна потужність детандера, Вт, дорівнює

.

Потужність на привод дійсної ПХМ, Вт, дорівнює

.

Під час виконання розділу 3 необхідно порівняти значення температур на виході детандера і компресора, питомих масових холодопродуктивностей, масових витрат повітря, питомих теплових навантажень на проміжний холодильник, питомих робіт компресора, детандера і циклу, холодильних коефіцієнтів, ефективних потужностей компресора і детандера, потужностей на привод ПХМ для теоретичного і дійсного циклів, пояснити причини в розходженні цих величин і зробити висновок про економічність ПХМ в обох випадках.

Під час виконання розділу 4 вважається, що і , а температура повітря в кінці адіабатного розширення в детандері Д, К, дорівнює

.

Питома масова холодопродуктивність ПХМ, Дж/кг, дорівнює

.

12

Масова витрата повітря у ПХМ, кг/с, дорівнює

.

Температура повітря на нагнітанні компресора КМ, К, дорівнює

.

Питоме теплове навантаження на проміжний холодильник ПХ, Дж/кг, дорівнює

.

Питоме теплове навантаження на регенератор Р, Дж/кг, дорівнює

.

Питома робота адіабатного стиснення у компресорі, Дж/кг, дорівнює

.

Питома робота адіабатного розширення в детандері, Д, Дж/кг, дорівнює

.

Питома робота теоретичного циклу ПХМ, Дж/кг, дорівнюєХолодильний коефіцієнт ПХМ із теоретичним регенеративним замкненим циклом дорівнює

.

Ефективна потужність компресора, Вт, дорівнює


13

.

Ефективна потужність детандера, Вт, дорівнює

.

Потужність на привод теоретичної ПХМ, Вт, дорівнює

.

Під час виконання розділу 5 відношення тисків у детандері через гідравлічні втрати у трубопроводах і апаратах ПХМ буде меншим, ніж у компресорі, і дорівнює .

Відношення тисків у компресорі з урахуванням гідравлічних втрат дорівнює .

Температура повітря після його політропного розширення в детандері, К, дорівнює

.

Питома масова холодопродуктивність ПХМ, Дж/кг, дорівнює

.

Масова витрата повітря у ПХМ, Дж/кг, дорівнює

.

Температура повітря на виході з компресора, К, дорівнює

.

Питоме теплове навантаження на проміжний холодильник, Дж/кг, дорівнює


14

.

Питоме теплове навантаження на регенератор, Дж/кг,
дорівнює

.

Питома робота політропного стиснення в компресорі, Дж/кг, дорівнює

.

Питома робота політропного розширення в детандері, Дж/кг, дорівнює

.

Питома робота дійсного циклу ПХМ, Дж/кг, дорівнює

.

Холодильний коефіцієнт ПХМ з дійсним регенеративним замкненим циклом дорівнює

.

Ефективна потужність компресора, Вт, дорівнює


.

Ефективна потужність детандера, Вт, дорівнює

.

Потужність на привод дійсної ПХМ, Вт, дорівнює

.

Під час виконання розділів 6 і 7 необхідно за аналогією з розділом 3 провести порівняння параметрів циклів, що зрівнюються, і зробити висновки про їх економічність.

15

Під час розрахунків теоретичного і дійсного розімкнених нерегенеративних циклів ПХМ беруть Т1=Тос, тиск на вході в компресор р1=ро, Т3=Тw1+Т1. Тиски сухої насиченої пари води, які відповідають температурам повітря на вході в детандер і виході з нього , визначають із [1], табл. 56, с.165, а на вході в компресор тиск дорівнює . У розрахунках теоретичного розімкненого нерегенеративного циклу нехтуєть гідравлічними втратами в трубопроводах і апаратах ПХМ, тобто р2s=р3, а процеси стиснення в компресорі і розширення в детандері вважають адіабатними, тому відношення тисків у них однакові (кт=т). Парціальний тиск водяної пари на вході в компресор,Па, дорівнює.

Вологомісткість повітря перед компресором, кг/кг, дорівнює

.

Вважаємо, що повітря не містить краплинної вологи, тоді ентальпія вологого повітря на вході в детандер Д, Дж/кг, дорівнює

,

де rо=2500 кДж/кг – прихована теплота випаровування води при 0оС;

сВП=1,89 кДж/кг – питома теплоємність водяної пари;

d3=0,622 - вологомісткість вологого повітря перед детандером.

Вважаємо, що вся волога, яка випала з повітря при розширенні в детандері, перетворилась у лід, тоді його ентальпія, Дж/кг, дорівнює

,

де rпл=335 кДж/кг – прихована теплота плавлення льоду;

сл=2,09 кДж/кг – питома теплоємність льоду;


16

d4=0,622 - вологомісткість вологого повітря після детандера.

Газова стала вологого повітря при вході в детандер, Дж/(кгК), дорівнює

.

Теплоємність вологого повітря перед детандером, Дж/(кгК), дорівнює

.

Температура повітря після його адіабатного розширення в детандері, К, дорівнює

.

Тиск повітря перед детандером, Па, дорівнює

.

Під час виконання розділу 8 ступінь розширення детандера т можна визначити з нелінійного виразу для його роботи, Дж/кг:

.

Відношення тисків у детандері знаходять розв’язанням наведеного вище нелінійного виразу графоаналітичним методом. У координатах (lT, T) будуються графічні залежності і , точка перетину яких дає значення відношення тисків у детандері Т і питому роботу адіабатного розширення в ньому lT . Значення Т під час цих побудов задаються у межах 2Т4 [3].

Після цього визначаються остаточні величини Т4s, p3, d4, і4s за наведеними вище формулами.


17

Умовна питома холодопродуктивність ПХМ з теоретичним розімкненим нерегенеративним циклом, Дж/кг, дорівнює

.

Масова витрата холодного повітря, яке подається споживачу, кг/с, дорівнює

.

Масова витрата повітря через компресор, кг/с, дорівнює


.

Масова витрата вологи, яка випадає в проміжному холодильнику, кг/с, дорівнює

.

Температура повітря після адіабатного стиснення в компресорі, К, дорівнює

.

Газова стала повітря при вході у компресор, Дж/(кгК), дорівнює

.

Теплоємність вологого повітря перед компресором, Дж/(кгК), дорівнює

.

Питома робота адіабатного стиснення в компресорі, Дж/кг, дорівнює

.


18

Питоме теплове навантаження на проміжний холодильник, Дж/кг, дорівнює

.

Питома робота теоретичного циклу ПХМ, Дж/кг, дорівнюєУмовний холодильний коефіцієнт ПХМ з теоретичним нерегенеративним розімкненим циклом дорівнює

.

Ефективна потужність компресора, Вт, дорівнює

.

Ефективна потужність детандера, Вт, дорівнює

.

Потужність на привод теоретичної ПХМ, Вт, дорівнює

.

Під час виконання розділу 9 враховуються гідравлічні втрати у трубопроводах і апаратах ПХМ, а процеси стиснення у компресорі і розширення у детандері є політропними. Величини залишаються такими самими, як у розділі 8.

Тиск повітря за компресором з урахуванням гідравлічних втрат, Па, дорівнює .

Відношення тисків у компресорі к дорівнює

.

Питома ентальпія повітря на виході з детандера, Дж/кг, дорівнює

.

19

Температура повітря після його політропного розширення в детандері, К, дорівнює

.

Тиск повітря перед детандером, Па, дорівнює

.

Відношення тисків у детандері к визначається з нелінійного виразу, Дж/кг,

.

Розв’язанням нелінійного рівняння для графоаналітичним методом у координатах (,), який застосовувався в розділі 8, визначаються відношення тисків у детандері і питома робота адіабатного розширення в ньому . Після цього визначаються остаточні значення Т4, d4, і4 , p4. Величинами при побудовах задаються в інтервалі 24 [3].

Умовна питома холодопродуктивність ПХМ з дійсним розімкненим нерегенеративним циклом, Дж/кг, дорівнює

.

Масова витрата холодного повітря після детандера, кг/с, дорівнює

.

Масова витрата повітря через компресор, кг/с, дорівнює

.

Масова витрата вологи, яка випадає в проміжному холодильнику, кг/с, дорівнює .

Температура повітря після політропного стиснення в компресорі, К, дорівнює .

20

Питома робота політропного стиснення в компресорі, Дж/кг, дорівнює


.

Питоме теплове навантаження на проміжний холодильник, Дж/кг, дорівнює

.


Питома робота дійсного циклу ПХМ, Дж/кг, дорівнює

.

Умовний холодильний коефіцієнт ПХМ з дійсним нерегенеративним розімкненим циклом дорівнює

.

Ефективна потужність компресора, Вт, дорівнює

.

Ефективна потужність детандера, Вт, дорівнює

.

Потужність на привод дійсної ПХМ, Вт, дорівнює

.

Під час виконання розділу 10 за аналогією з розділом 3 необхідно провести порівняння параметрів теоретичного і дійсного розімкненого нерегенеративного циклів ПХМ і зробити висновок про їх економічність.


21

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Богданов С.Н., Иванов О.П., Куприянова А.В. Холодильная техника: свойства веществ. Справочник.-М.: Агропромиздат,
1985.-208 с.

2. Холодильные машины /Под ред. И.А. Сакуна. - Л.: Машиностроение, 1985.-506 с.

3. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин /Под ред. И.А. Сакуна. – Л.: Машиностроение, 1987.-422 с.


22

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” iconМетодичні вказівки до індивідуальної роботи Розрахунок циклів повітряних
Методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2513 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”
Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” iconМетодичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних
Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування на тему “Розрахунок параметрів повітряних холодильних машин, які працюють...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Деталі машин І основи проектвання” /Укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Вид-во СумДУ,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальної роботи на тему Розрахунок ротаційного пластинчастого
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи на тему “Розрахунок ротаційного пластинчатого однокамерного холодильного компресора...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні машини”
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм
Дм та птм "Кінематичний розрахунок привода І розрахунок зубчастої передачі редуктора"/укладач В. Б. Курочкін. – Суми: Сумський державний...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи