Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка”
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка”
Сторінка1/5
Дата04.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни “Гідрогазодинаміка”

для студентів денної форми навчання напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"


Суми

Вид-во СумДУ

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни “Гідрогазодинаміка”

для студентів денної форми навчання напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач Ю.М. Вертепов

Відповідальній за випуск С.М. Ванєєв

В.о. декана інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни “Гідрогазодинаміка”

для студентів денної форми навчання напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"


Відповідальній за випуск С.М. Ванєєв

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання Л.М. Антонова, О.В. Казбан


Підп. до друку 16.10. 2008, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл..-вид. арк.

Тираж 40 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3067 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування»/ Укладач Ю.М. Вертепов, - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 40с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


Дані методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам під час розв’язання задач на практичних заняттях з курсу «Гідрогазодинаміка».

Методичні вказівки містять умови завдань до основних розділів курсу і рекомендації, необхідні для їх виконання.

Завдання складені за варіантною схемою, в якій початкові дані вибираються за номером варіанта, що відповідає порядковому номеру прізвища студента в журналі групи.

Під час виконання завдань необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

– чітко формулювати мету розв’язання і початкові дані;

– розв’язання супроводжувати коротким текстом пояснення, в якому вказувати хід розв’язання і назви величин, які визначаються, допоміжні побудови і схеми;

– розв’язання проводити в одній системі одиниць вимірювання (переважно СІ) з зазначенням розмірності отримуваних величин.


  1. ^ ОСНОВНИЙ ЗАКОН ГІДРОСТАТИКИ

І ТИСКУ В РІДИНІ


Дане заняття призначене для закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні розділів «Основний закон гідростатики», «Надлишковий тиск і вакуум», і набуття практичних навичок розрахунку тиску в нерухомій рідині.

Задача 1.1Відкрита зверху і знизу посудина масою , що покоїться на нерухомому поршні, складається з двох циліндричних частин з внутрішніми діаметрами і (рис.1.1). Визначити, який мінімальний об’єм води повинен міститися у верхній частині посудини, щоб та спливла над поршнем. Тертям посудини об поршень знехтувати. Задачу розв’язати в абсолютному і надлишковому тисках. Вихідні дані наведені в таблиці 1.1.

Рисунок 1.1

3

Таблиця 1.1

Номери варіантів

Дані задачі

m, кг

D, м

d, м

1,7

2,8

3,9

4,10

5,11

6,12

16

20

25

10

30

35

0,5

0,6

0,8

0,4

1,0

1,1

0,3

0,4

0,5

0,25

0,7

0,8


Задача 1.2
У трубку дифманометра
(рис. 1.2) залита ртуть ( кг/м3) і рідина з густиною . Знайти, який встановиться перепад в дифманометрі, якщо обидва його коліна відкриті в атмосферу, а висота стовпа ртуті . Вихідні дані наведені в таблиці 1.2.

Рисунок 1.2Таблиця 1.2

Номери

варіантів

Дані задачі

, кг/м3

, мм

1,7

2,8

3,9

4,10

5,11

6,12

1

1,245

0,96

0,924

0,845

0,745

100

120

150

180

200

240


4

Задача 1.3Знайти силу тиску води на круглу заслінку С, що розміщена у вузькому кінці верхньої частини посудини, що опущена під рівень рідини у нижній посудині (рис. 1.3). Діаметр вузького кінця d, різниця рівнів води у посудинах h, координата заслінки стосовно води у верхній посудині дорівнює Z. Показання приладів V і М. Задачу розв’язати в абсолютному і надлишковому тисках, побудувати графік зміни тиску в рідині по висоті h. Вихідні дані наведені в таблиці 1.3.

Рисунок 1.3


Таблиця 1.3

Номери варіантів

Дані задачі

d, мм

h, м

Z, м

V, атв

M, ати

1,7

2,8

3,9

4,10

5,11

6,12

100

80

60

120

150

200

5

5,5

6

4,5

5,5

4

4

3

3,5

2,5

4,5

3

0,2

0,4

0,5

0,6

0,3

0,1

0,1

0,15

0,3

0,4

0,15

0,05


Задача 1.4Тонкостінна посудина з двох циліндрів діаметрами d і D нижнім відкритим кінцем відпущена під рівень води і покоїться на опорах, розміщених на висоті в над цим рівнем (рис. 1.4). Знайти силу, що сприймається опорами, якщо в посудині створений вакуум, що викликав підняття води в ній на висоту а + в. Маса посудини дорівнює m. Побудувати графік зміни тиску в рідині за її висотою. Вихідні дані наведені в таблиці 1.4.

Рисунок 1.4

5

Таблиця 1.4

Номери варіантів

Дані задачі

d, мм

D, мм

в, м|

(а + в), м

m, кг

1,7

2,8

3,9

4,10

5,11

6,12

300

250

200

150

100

75

800

700

600

500

400

300

1,5

1,2

1,1

1,4

1,3

1,6

1,9

1,6

1,5

2,1

2

2,2

100

75

150

250

200

50


Задача 1.5Циліндрична посудина діаметром ^ D, наповнена водою до висоти h, висить без тертя на плунжері діаметром d (рис. 1.5). Визначити вакуум V, що забезпечує рівновагу посудини масою m, і сили тиску на верхню і нижню кришки. Вихідні дані наведені в таблиці 1.5.

Рисунок 1.5

Таблиця 1.5

Номери

варіантів

Дані задачі

D, см

d, см

h, м

m, кг

1,7

2,8

3,9

4,10

5,11

6,12

40

35

50

45

30

60

20

18

25

23

15

30

0,3

0,25

0,4

0,35

0,2

0,45

50

75

100

80

60

120

Задача 1.6Визначити вагу дзвону (рис. 1.6), що має розміри D1, D2, D3, якщо глибина його занурення у воду при плаванні в закритій посудині Н, підйом рівня води усередині дзвону h, а надлишковий тиск на поверхні води поза дзвоном дорівнює М. Вихідні дані наведені в таблиці 1.6.

Рисунок 1.6

6

Таблиця 1.6

Номери

варіантів

Дані задачі

D1, м

D2, м

D3, м

H, м

h, м|

M, кПа

1,7

2,8

3,9

4,10

5,11

6,12

0,1

0,15

0,25

0,4

0,35

0,2

0,2

0,25

0,35

0,6

0,5

0,3

0,4

0,5

0,55

1,0

0,8

0,6

0,3

0,4

0,45

0,6

0,55

0,5

0,1

0,15

0,1700,3

0,25

0,2

20

30

35

50

45

40

Задача 1.7Циліндрична посудина діаметром D і висотою h, заповнена водою, опирається на плунжер діаметром d (рис. 1.7). Визначити показання манометра М і навантаження на болти верхньої і нижньої кришок, якщо маса верхньої кришки m1, циліндричної частини m2, нижньої кришки m3. Вихідні дані наведені в таблиці 1.7.

Рисунок 1.7

Таблиця 1.7

Номери

варіантів

Дані задачі

D, м

d, м

h, м

m1, кг

m2, кг

m3, кг

1,7

2,8

3,9

4,10

5,11

6,12

0,2

0,25

0,5

0,4

0,35

0,2

0,1

0,15

0,25

0,2

0,2

0,15

0,4

0,35

0,9

0,75

0,6

0,5

300

100

220

200

175

150

150

200

500

400

300

250

120

130

200

180

150

140

Задача 1.8На якій висоті H встановиться вода в трубці, спочатку заповненій водою, а потім перекинутій і зануреній відкритим кінцем під рівень води (рис. 1.8),
якщо атмосферний тиск дорівнює
735,6 мм рт. ст., температура води t, тиск насиченої пари рНП, густина . Вихідні дані наведені в таблиці 1.8.

Рисунок 1.8

7

Таблиця 1.8

Номери варіантів

Дані задачі

t, oC

pНП, кПа

, кг/м3

1,7

2,8

3,9

4,10

5,11

6,12

4

20

40

30

60

80

0,62

2,3

6,1

4

12,1

47,4

1000

998

992

996

983

972


Рекомендації до виконання задач

Умова спливання посудини в задачі 1.1 виконується, якщо сила тиску з боку стовпа води, налитої у верхній частині посудини, дорівнює її вазі.

Перепад тиску в дифманометрі в задачі 1.2 визначається за умови рівності тиску, що створюється стовпами ртуті і води.

Сила тиску води на заслінку в завданні 1.3 визначається перепадом тисків, що діють на неї зверху і знизу.

Реакція опор посудини в завданні 1.4 визначається за умови її рівноваги під дією сил тиску з боку води і повітря над нею, а також сили ваги самої посудини.

Вакуум над поверхнею води в задачі 1.5 визначається за умови рівноваги посудини під дією сил ваги посудини і сил тиску на її верхню і нижню кришки.

Вага дзвону в задачі 1.6 визначається за умови його рівноваги під дією сили ваги, сили тиску води і сил тиску від повітря з внутрішньої і зовнішньої сторін дзвону.

У задачі 1.7 за умови рівноваги посудини під дією сили ваги і сил тиску на її кришці визначається надлишковий тиск, що показує манометр.

Висота тиску стовпа води у задачі 1.8 визначається різницею атмосферного тиску і тиску насичених парів води.


8

^ 2. СИЛИ ТИСКУ РІДИНИ НА ПЛОСКУ

І КРИВОЛІНІЙНУ СТІНКИ


Дане заняття призначене для закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні розділів «Сила тиску рідини на плоску стінку», «Сила тиску рідини на криволінійну стінку», і набуття практичних навичок розрахунку сил тиску рідини на стінки різної конфігурації.

Задача 2.1Клапанний затвор (рис. 2.1), що має плоску поверхню розміром LхB, створює підпір води Н. Визначити сумарну силу натягнення тросів Т, що утримують затвор в заданому положенні, найбільший момент М на затворі, що вигинає його, і силу R, що сприймається цапфами опори. Тертям в цапфах знехтувати. Вихідні дані наведені в табл.2.1

Рисунок 2.1

Таблиця 2.1

Номери варіантів

Дані задачі

L, м

B, м

H, м

1,7

2,8

3,9

4,10

5,11

6,12

2,5

3

4

5

3,5

4,5

10

9

8

10

4

6

2,3

2,5

3,5

4,5

3,2

4

Задача 2.2Прямокутний поворотний щит (рис. 2.2.) розміром LхB закриває випускний отвір дамби. Праворуч від щита рівень води Н1, ліворуч Н2. Визначити початкову силу Т натягнення тросів, необхідну для відкриття щита, і знайти, з якою силою щит притискається до порога в закритому положенні. Тертям в цапфах знехтувати. Вихідні дані наведені в таблиці 2.2.

Рисунок 2.2

9

Таблиця 2.2

Номери

варіантів

Дані задачі

L, м

B, м

H1, м

H2, м

1,7

2,8

3,9

4,10

5,11

6,12

3

4

4

5

5

6

4

5

5

4

6

6

5

6

7

7

8

8

2

3

2

3

4

4

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Термоекономічні розрахунки кліматичних установок”/ Укладачі: В. М. Арсеньєв,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні типи компресорів”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні типи компресорів” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2518 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології використання стиснутих газів”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології використання стиснутих газів" для студентів денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І
Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І “Спеціальні розділи теплофізики” напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Наукові дослідження...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Радіоекологія для студентів спеціальності 040106
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Радіоекологія” / укладачі: Р. А. Васькін, І. В. Васькіна. – Суми: Сумський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи