Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Скачати 178.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Дата04.07.2012
Розмір178.63 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни “Холодильні технології”

для студентів денної форми навчання напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"

спеціальності 090520 “Холодильні машини і установки”


Суми

Вид-во СумДУ

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни “Холодильні технології”

для студентів денної форми навчання напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"

спеціальності 090520 “Холодильні машини і установки”


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач Ю.М. Вертепов

Відповідальній за випуск С.М. Ванєєв

В.о. декана інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни “Холодильні технології”

для студентів денної форми навчання напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"

спеціальності 090520 “Холодильні машини і установки”


Відповідальній за випуск С.М. Ванєєв

Редактор Н.В.Лисогуб

Комп’ютерне верстання Л.М. Антонова


Підп. до друку 16.11. 2008, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк.. Обл.-вид.арк. .

Тираж 40 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», спеціальності 090520 "Холодильні машини і установки" Укладач Ю.М Вертепов., - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 40с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


Дані методичні вказівки призначені для закріплення студентами теоретичних знань, отриманих при вивченні розділів курсу «Холодильні технології», і набуття практичних навиків при розрахунку параметрів різних процесів холодильної обробки харчових продуктів і вибору холодильного обладнання для здійснення цих процесів.


  1. ^ Волога в біологічних матеріалах та її властивості


Задача 1

Визначити енергію зв'язку вологи, що знаходиться в рівновазі з концентрованим розчином продукту і льодом при температурі t, за формулою Д.Г.Рютова. Залежність питомої теплоти плавлення льоду від температури має вигляд . Взяти теплоємність води . Температура змінюється в інтервалі

Задача 2

Визначити частку води, що виморозилася, для яловичини, в якій спільний вміст води дорівнює W=0,74|, вміст зв'язаної води дорівнює при температурі Кріоскопічну температуру яловичини взяти такою, що дорівнює tкр=-0,950С.

Задача 3

Знайти кількісний і процентний вміст вільної і зв'язаної води, що міститься в ^ 2 т яловичини, беручи її загальний вологовміст W=0,74 і вміст зв'язаної води .


3

Задача 4

Використовуючи вихідні дані задачі 3, визначити кількість зв'язаної і вимороженої води, що міститься в 2 т яловичини.

Задача 5

Використовуючи вихідні дані задачі 2 і результати розрахунків частки вимороженої води, в цій задачі при обчислити розрахункову питому теплоємність яловичини в тому самому інтервалі температур t, беручи питому теплоємність сухої речовини, питому теплоємність льоду , питому теплоємність води .

Задача 6

Використовуючи вихідні дані задачі 2 і результати розрахунків частки вимороженої води, в цій задачі при обчислити розрахункову питому теплоємність яловичини через теплоємність незамороженої яловичини, що дорівнює .

Результати розрахунків порівняти з результатами, отриманими при розв’язанні задачі 5, при однаковій температурі t.

Задача 7

Використовуючи вихідні дані задачі 2 і результати розрахунків частки вимороженої води, в цій задачі при обчислити коефіцієнт теплопровідності яловичини в тому самому інтервалі температур t, беручи коефіцієнт теплопровідності незамороженої яловичини , а приріст теплопровідності при заморожуванні .


4

Задача 8

Знайти частку вимороженої води при температурах охолоджування t1=-50 і заморожування t2=-180 для продуктів, наведених у таблиці. 1.1, при заданих вологомісткості, кріоскопічній температурі і вмісті зв'язаної води.

Таблиця 1.1

Вид продукту

W, кг/ кг

, 0С|

, кг/кг

Тріска

Яєчний білок

Зелений горошок

0,8

0,86


0,76

-0,91

-0,45


-1,74

0,27

0,27


0,08


Задача 9

Користуючись емпіричними залежностями, наведеними в [1], для яловичини з вологомісткістю, W=0,74 кг/кг і тріски з вологомісткістю W=0,8 кг/кг, обчислити густину, а також густину, розрахункову питому теплоємність і теплопровідність при додатних і від’ємних температурах. Початкову вологомісткість взяти такою, що дорівнює Wн=0,5.

Задача 10

Використовуючи вихідні дані і результати розрахунків задачі 2 і задачі 6, визначити повну питому теплоємність яловичини при температурі t=-20С, беручі зміну частки вимороженої води , а питому теплоту кристалізації води .


5

  1. Розрахунок параметрів процесів холодильної обробки харчових продуктів


2.1 Розрахунок параметрів процесу охолодження


Задача 1

Для процесу охолодження яловичини в напівтушах в повітряному середовищі з температурою tс=-50С від =350С до =-40С при товщині стегна =15м і коефіцієнті тепловіддачі від повітря камери з відносною вологістю до поверхні напівтуші знайти тривалість процесу охолодження. Використовувати вихідні дані і результати розрахунків задачі 2 і задачі 9 попереднього розділу. Вважати напівтушу за пластину з характерною товщиною . Для визначення критерію Фурьє використовувати номограму для пластини (додаток А). Для визначення густини яловичини, її теплопровідності і питомої теплоємності до і після охолодження використовувати емпіричні залежності, наведені в [1] (див. задачу, розділ 1).

Задача 2

Використовуючи і-d - діаграму вологого повітря (додаток Г) і вихідні дані попередньої задачі, знайти усихання яловичини при її охолодженні, беручі конвективний коефіцієнт тепловіддачі ; температуру поверхні напівтуші (ентальпії повітря біля поверхні напівтуші іП і охолоджуючого повітря визначаються в і-d діаграмі). Масу однієї напівтуші взяти такою, що дорівнює m1=125кг, а загальну масу охолоджуваної яловичини m=1000кг. Площа поверхні напівтуші розраховується за формулою F1=0,017m1+2,15м2. Питома теплота пароутворення води дорівнює (при атмосферному тиску). Питома теплоємність вологого повітря визначається за формулою для двофазного середовища, коли повітря і волога знаходяться у тепловій рівновазі.

6

Задача 3

Використовуючи вихідні дані і результати розрахунку задачі 1 даного розділу, визначити середньооб’ємну початкову і кінцеву температуру яловичини і теплоту, що відводиться при її охолоджуванні, знаходячи питомі початкову і кінцеву ентальпії з таблиці (додаток Б). Визначити потрібну при охолоджуванні холодопродуктивність холодильної машини на хладоні R22 і підібрати за по каталогом холодильного обладнання, а також вибрати повітроохолоджувач як камерне обладнання. Коефіцієнт форми для пластини , коефіцієнт n=2 для повітряного охолоджування.

Задача 4

Визначити місткість, будівельну площу, сумарну довжину підвісних шляхів і тривалість процесу охолоджування для камери охолоджування свинини в напівтушах з міжрядними радіаційними батареями (як камерне обладнання) продуктивністю Мс=30т/сут, зі швидкістю руху повітря біля стегнової частини напівтуш , =370С, =40С; =-20С. Кінематична в'язкість повітря при дорівнює ; коефіцієнт теплопровідності . Теплопровідність м'яса. Маса напівтуші m1=81кг. Товщина стегнової частини . Тривалість завантаження і вивантаження камери .

Середня температура поверхні напівтуші =50С, температура поверхні батарей tб=tс-100=-120С. Коефіцієнт тепловіддачі за рахунок випаровування . Коефіцієнт форми для пластини Норма завантаження на 2 будівельної площі gF=250 кг/м2, норма завантаження на підвісного шляху g1=280 кг/м.

Коефіцієнт температуропровідності м'яса дорівнює а=0,0005 м2/год.

7


Задача 5

Риба в кількості М=30т, що фасується по М1=20кг в ящики з пластмаси масою mящ=3кг і питомою теплоємністю , охолоджується від початкової температури =200С до кінцевої температури =20С. Питома теплоємність риби . Визначити кількість відведеної теплоти і потрібну холодопродуктивність обладнання , якщо час охолоджування .

Задача 6

Риба транспортується на судах з охолоджуваними| трюмами. Питома теплоємність риби . На скільки більше риби можна транспортувати в холодну пору року (=00С), ніж у теплу (tГ=200С), якщо кількість використовуваного для охолодження льоду та сама, а кріоскопічна температура риби tкр=-0,90С.

Задача 7

Визначити масу льоду, необхідну для охолодження риби масою М=8т з питомою теплоємністю , від початкової температури =200С до кінцевої =00С, якщо кріоскопічна температура риби tкр=-0,90С, питома теплота льодоутворення , питома теплоємність льоду .

Задача 8

Визначити кількість теплоти, що відводиться при охолодженні риби у кількості М=15т від початкової температури =+150С до кінцевої =-200С, використовуючи початкові дані таблиці 2.1 [2]. Знайти потрібну холодопродуктивність обладнання, беручи тривалість процесу охолодження .

8


Таблиця 2.1

Номер

зони

Зона зниження температури, 0С

Питома кількість теплоти, що виділилася при охолоджуванні

1

2

3

4

15 . -1

-1 . -5

-5 .-12

-12 .-20

54,93

184,72

52,29

44,8


Задача 9

Визначити кількість теплоти, що відводиться при охолодженні молока масою ^ М=1т від початкової температури =360С до кінцевої =60С, і час охолодження. Взяти середню теплоємність молока при температурах вище за температуру замерзання . Середня холодопродуктивність холодильної машини Qо=9,33кВт|

Задача 10

Підібрати холодильну машину для охолоджування молока масою m=2т за 4год від початкової температури =360С до кінцевої =60С, беручи середню теплоємність молока . Якщо холодопродуктивністі вибраної за каталогом холодильної машини буде недостатньо, використовувати як додаткове джерело холоду акумулятор холоду у вигляді водяного льоду з питомою теплотою плавлення , який холодильна машина наморожуватиме у перервах між охолоджуванням молока. Вважати доїння за триразове з інтервалом 8 год.


9


^ 2.2. Розрахунок параметрів процесу підморожування


Задача 1


Для процесу підморожування яловичини в напівтушах у повітряному середовищі знайти середньооб’ємну початкову і кінцеву температури, глибину незамороженого шару і глибину замороженого шару. Загальна маса яловичини М=1000кг, кріоскопічна температура tкр=-0,950С; температура повітряного охолоджуючого середовища tс=-100С, коефіцієнт тепловіддачі від повітря до поверхні напівтуші , початкова температура яловичини =100С, кінцева на 10 нижче за температуру повітря в поверхні напівтуші. Вважати напівтушу за пластину з характерним розміром . Взяти середньооб’ємну температуру . Густину яловичини, коефіцієнт теплопровідності і питомі теплоємності визначити за емпіричними залежностями, що наведені в [1] (див. задачу 9 розділу 1). Вміст зв'язаної води в яловичині =0,27кг/кг. Коефіцієнт n при охолоджуванні в повітряному середовищі взяти таким, що дорівнює n=2.

Задача 2

Використовуючи початкові дані і результати розрахунків для попереднього завдання, обчислити тривалість процесу підморожування яловичини в напівтушах і потрібну холодопродуктивність обладнання. При визначенні кількості теплоти, що відводиться при підморожуванні, початкову і кінцеву питомі ентальпії яловичини визначити з таблиці (додаток Б) за відповідними середньооб’ємними температурами. Підібрати за каталогом необхідну холодильну машину, що працює на хладоні R22.


10


^ 2.3. Розрахунок параметрів процесу заморожування


Задача 1

Для процесу заморожування яловичини в напівтушах у повітряному середовищі знайти середньооб’ємну початкову і кінцеву температури, тривалість і середню лінійну швидкість процесу заморожування, а також потрібну холодопродуктивність обладнання. Загальна маса яловичини М=1000кг, товщина стегнової частки напівтуші =0,15м, кріоскопічна температура яловичини =-0,950С, температура охолоджуючого середовища tс=-200С, швидкість , кінематична в'язкість , коефіцієнт теплопровідності , початкова температура яловичини =-40С; кінцева =-180С. Густина яловичини, коефіцієнт теплопровідності і питому теплоємність охолодженої яловичини визначити за емпіричними залежностями, що наведені в [1] (див. задачу 9 розділу 1). Вміст зв'язаної води у яловичині =0,27кг/кг, питома теплоємність сухої речовини . При визначенні теплоти, що відводиться при заморожуванні, початкову і кінцеву питому ентальпії яловичини визначити з таблиці за відповідними середноьоб’ємними температурами (додаток Б).

Задача 2

Визначити кількість теплоти, яку треба відвести від риби у кількості М=5т при її охолоджуванні і заморожуванні від початкової температури =200С до кінцевої температури
=-180С. Вміст зв'язаної води у рибі =0,27кг/кг, питома теплота льодоутворення , вологовміст риби W=0,67кг/кг, кріоскопічна температура tкр=-0,90С, питома теплоємність незамороженої риби замороженої риби .

11

Визначити також кількість теплоти, що відводиться при доморажуванні замороженої риби до температури t2=-240С.

Задача 3

Визначити кількість теплоти, що відводиться при заморожуванні морського окуня в кількості ^ М=6т від початкової температури =200С до кінцевої температури =-200С,, беручи теплоємність сухої речовини вологовміст W=0,67кг/кг, питому теплоємність незамороженої| риби , питому теплоємність води , питому теплоту льодоутворення кріоскопічну температуру tкр=-0,90С, питому теплоємність льоду , вміст зв'язаної води в=0,27кг/кг.


^ 2.4. Розрахунок параметрів процесу холодильного зберігання

Задача 1

Для процесу зберігання яловичини в напівтушах (після охолоджування) у повітряному середовищі розрахувати кількість теплоти, що відводиться, тривалість зберігання, потрібну для зберігання холодопродуктивність і площу поверхні охолоджуючих батарей, якщо спільна маса яловичини

М=1000 кг, відносна вологість в камері зберігання , початкова температура яловичини =10С, кінцева температура =-20С, температура середовища tс=-50С, що охолоджує, коефіцієнт теплопередачі камерних охолоджуючих батарей ,препад температур між середою, що охолоджує, і температурою поверхні приладів охолоджування ,

12

коефіцієнт тепловіддачі від повітря до приладів охолоджування , а від поверхні напівтуш до повітря дорівнює . Коефіцієнти А і при визначенні тривалості зберігання взяти таким, що дорівнює відповідно до 2,15 і 0,05.

Задача 2

Використовуючи початкові дані і результати розрахунків для попередньої задачі, визначити величину усихання при зберіганні і кількість вологи, що відбирається від яловичини при її зберіганні. Питома теплоємність вологого повітря при температурі поверхні батарей визначається за формулами для двофазного середовища при тепловій рівновазі фаз, а параметри сухого повітря беруться з таблиці додатка В. Для визначення вологовмісту охолоджувального повітря і повітря біля поверхні напівтуш скористатися і-d - діаграмою вологого повітря (додаток Г).

При розрахунку параметрів зберігання після заморожування середньооб’ємна початкова і кінцева температури продукту знаходяться через критерій Біо, в який входить теплопровідність замороженого продукту, в іншому розрахунки не відрізняються від тих, які виконуються для зберігання після охолоджування (див. задачі 1 і 2 даного розділу) а вологість повітря в камері зберігання забезпечується крижаними екранами. Вологовміст визначати за і-d - діаграмою (додаток Д).


^ 2.5. Розрахунок параметрів процесу розморожування


Задача

Для процесу розморожування яловичини в напівтушах у повітряному середовищі визначити підведену теплоту і тривалість процесу, якщо спільна кількість яловичини

М=1000 кг, товщина стегнової частки , кріоскопічна температура яловичини tкр=-0,950С, температура повітря в

13

камері tс=80С, початкова температура розморожування

=-180С, кінцева =40С, коефіцієнт тепловіддачі від повітря до поверхні напівтуші. Коефіцієнт m, що враховує тривалість першої стадії розморожування, взяти таким, що дорівнює m=1,3. Густину яловичини, коефіцієнти теплопровідності і питомі теплоємності визначити за емпіричними залежностями наведеними в [1] (див. задачу 9 розділу 1). При визначенні середньооб’ємних температур продукту взяти коефіцієнт n=2.


Список літератури

  1. Аверин Г.Д. и др. Физико-технические основы холодильной обработки пищевых продуктов|.-М.: Агропромиздат, 1985.-255 с.

  2. Куцакова В.Е. и др. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов.-М.:Колос С, 2003.-240 с.

  3. Вертепов Ю.М. Методічні вказівки| до виконання| індивідуальної роботи| «Розрахунок параметрів| процесів| холодильної| обробки| харчових| продуктів|». – Суми: Вид-во СумДУ, 2006.-12 с.14

^ ДОДАТОК В

Фізичні властивості сухого повітря ()

Тем-пе-рату-

ра|, |

Щі-льність|

кг/м3

Питома

Теплоємність,

кДж/(кг До)

Теплопровідність

Темпе-ратуропровідність

Кіне-ма

тична в'яз-кістьЧисло

Пран-дтля

Pr|

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1,584

1,515

1,453

1,395

1,342

1,293

1,247

1,205

1,165

1,128

1,093

1,013

1,013

1,03

1,009

1,009

1,005

1,005

1,005

1,005

1,005

1,055

2,04

2,12

2,20

2,28

2,36

2,44

2,51

2,59

2,67

2,76

2,83


12,7

13,8

14,9

16,2

17,4

18,8

20,0

21,4

22,9

24,3

25,7

9,23

10,04

10,80

11,61

12,43

13,28

14,16

15,01

16,00

16,96

17,95

0,728

0,728

0,723

0,716

0,712

0,707

0,705

0,703

0,701

0,699

0,698
15


^ ДОДАТОК Б

Ентальпії харчових продуктів при різних температурах, кДж/кг

Темпе-ратура

про-дукту

|


Яловичина,

птиця

Баранина

Свинина

Риба худа

-20

-18


40

0

4,6

13,0

22,2

30,2

39,4

57,3

75,3

98,8

185,5

232,2

235,5

238,2

245,5

248,2

264,5

270,8

280,4

296,8

312,0

329,0

345,0

361,0

0

4,6

12,6

21,8

29,8

38,5

55,6

74,0

95,8

179,5

224,0

227,0

230,0

236,3

249,0

255,3

261,4

271,2

286,7

301,8

314,0

334,0

349,8

0

4,6

12,2

21,4

28,9

34,8

54,4

73,3

91,6

170,0

211,8

214,7

217,8

224,0

235,8

241,7

248,2

256,8

272,5

287,7

301,8

317,8

332,2

0

5,0

14,3

24,8

33,6

43,5

64,0

88,4

111,6

212,2

265,8

269,5

272,9

280,0

293,9

301,0

308,0

314,4

336,0

353,6

371,0

388,0

406,016

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2518 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології використання стиснутих газів”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології використання стиснутих газів" для студентів денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Термоекономічні розрахунки кліматичних установок”/ Укладачі: В. М. Арсеньєв,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І "Об'ємні компресори"
Холодильні машини” І "Об'ємні компресори" для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні типи компресорів”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні типи компресорів” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Холодильні установки”
Лабораторна робота 1 «Неповне розбирання І збирання поршневого компресора»
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2513 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”
Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи