Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І
Сторінка1/7
Дата28.07.2012
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2506 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять студентів

з дисциплін “Газова динаміка” і

Спеціальні розділи теплофізики”

напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування"

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять студентів

з дисциплін “Газова динаміка” і

Спеціальні розділи теплофізики”

напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування"

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач: Ю.М. Вертепов

Відповідальній за випуск С.М. Ванєєв

В.о. декана інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми

Видавництво СумДУ

2008


Навчальне видання


^ МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять студентів

з дисциплін “Газова динаміка” і

Спеціальні розділи теплофізики”

напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування"

денної форми навчання


Відповідальній за випуск С.М. Ванєєв

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання О.В. Казбан


Підп. до друку 16.11. 2007, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 40 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” і “Спеціальні розділи теплофізики” напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування»/ Укладач Ю.М.Вертепов, - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 40с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


Дані методичні вказівки містять рекомендації, необхідні для розв’язання задач, складених за варіантною схемою. Вихідні дані вибираються за номером варіанта, який відповідає порядковому номеру прізвища студента в журналі групи.

При виконанні задач необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

  • чітко формулювати мету розв’язання і вихідні дані;

  • розв’язання супроводжувати коротким пояснювальним текстом, в якому вказувати назву відповідних величин;

  • розв’язання виконувати в одній системі одиниць вимірювань із зазначенням розмірності одержаних величин.


^ РОЗДІЛ 1. ОДНОВИМІРНА ТЕЧІЯ ГАЗУ


Дані практичні задачі призначені для закріплення теоретичних знань, одержаних при вивченні розділу "Одновимірна течія газу", і набуття практичних навичок розрахунку параметрів газових одновимірних потоків, які рухаються з близько - звуковими швидкостями.

При виконанні задач процес течії газу вважати ізоентропним.


^ ЗМІСТ ЗАДАЧ


Задача 1.1

При витіканні газу із посудини термометр, який встановлений у деякому перетині газового струменя, показує температуру . Кут Маха в тому самому перетині дорівнює . Температура газу в посудині дорівнює , теплоємність при постійному об’ємі , газова стала R.

Визначити коефіцієнт неповноти гальмування чутливої частини термометра, швидкість і статичну температуру газового струменя в даному перетині.


3

Вихідні дані наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Номери варіантів

Дані задачі

, оС

, оС

, град

, Дж/(кгК)

R, Дж/(кгК)

1,9

200

250

45

794

297

2,10

220

275

30

764

260

3,11

250

325

60

925

189

4,12

180

230

45

1603

462

5,13

230

285

30

717

287

6,14

210

270

60

1691

489

7,15

190

260

45

1440

320

8,16

240

340

30

1760

296


Задача 1.2

Газ при тиску р має густину і тече зі швидкістю . Теплоємність газу при постійному тиску дорівнює ср, газова стала R.

Нехтуючи неповнотою гальмування газу на термометрі, знайти температуру, яку покаже термометр, нерухомо установлений у газовому потоці.

Вихідні дані наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Номери варіантів

Дані задачі

р, кгс/см2

, кг/м3

, м/с

, Дж/(кгК)

R, Дж/(кгК)

1,9

10

6,3

80

2220

520

2,10

8

9,6

150

1091

297

3,11

6

7,3

100

1024

260

4,12

4

5,8

120

1114

189

5,13

5

15,6

140

2065

462

6,14

7

8,4

160

1004

287

7,15

9

12,5

180

2180

489

8,16

12

14,0

200

1760

320


Задача 1.3

Тіло рухається в атмосфері зі швидкістю . Тиск повітря дорівнює р, а густина - . Знайти число Маха і зведену швидкість. Задачу виконати за формулами і за допомогою таблиць газодинамічних функцій [5].

4

Вихідні дані наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Номери варіантів

Дані задачі

, км/ч

р, кПа

, г/м3

1,9

1000

5,4

90

2,10

1200

4,0

80

3,11

1500

3,8

75

4,12

1700

3,5

70

5,13

1300

4,5

85

6,14

900

5,8

95

7,15

1400

6,2

100

8,16

1600

6,5

110


Задача 1.4

Потік повітря при тиску р і температурі t проходить зі швидкістю .

Знайти параметри гальмування цього потоку при адіабатному гальмуванні до стану спокою.

Задачу виконати за формулами і за допомогою таблиць газодинамічних функцій [5].

Вихідні дані наведені в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Номери варіантів

Дані задачі

р, ат

t, оС

, м/с

1,9

10

-20

100

2,10

20

-15

110

3,11

12

-10

120

4,12

16

-5

140

5,13

14

0

160

6,14

8

5

180

7,15

24

10

200

8,16

26

15

150


Задача 1.5

Визначити теоретичну швидкість адіабатного витікання кисню, який знаходиться під тиском р1 і при температурі t1, у середовище з протитиском р2.

Вихідні дані наведені в таблиці 1.5.

5

Таблиця 1.5

Номери варіантів

Дані задачі

р1, МПа

t1, оС

р2, МПа

1,9

7

-50

0,2

2,10

8

-40

0,4

3,11

9

-30

0,6

4,12

10

-20

0,8

5,13

13

-10

1,0

6,14

6

0

0,15

7,15

5

5

0,12

8,16

4

10

0,1


Задача 1.6

Температура повітря в баці То. Повітря виходить із бака через сопло зі швидкістю в n раз меншою теоретично можливої максимальної швидкості виходу.

Знайти статичну температуру повітря в струмені.

Вихідні дані наведені в таблиці 1.6.


Таблиця 1.6

Номери варіантів

Дані задачі

То, К

n

1,9

300

2

2,10

350

2,5

3,11

400

3

4,12

450

3,5

5,13

500

4

6,14

550

4,5

7,15

600

5

8,16

650

5,5


Задача 1.7

Визначити діаметр вузького перетину сопла Лаваля, якщо масова витрата повітря через сопло дорівнює m, тиск гальмування дорівнює ро, температура tо.

Вихідні дані наведені в таблиці 1.7.


6

Таблиця 1.7

Номери варіантів

Дані задачі

m, кг/с

ро, ат

tо, оС

1,9

1,045

3,6

33

2,10

1,06

3,8

30

3,11

1,08

4

25

4,12

1,1

5,0

20

5,13

1,0

4,5

15

6,14

0,9

3,5

10

7,15

1,5

3,0

5

8,16

2,0

5,5

0


Задача 1.8

Із бака з повітрям при тиску р і густині виходить струмінь повітря зі швидкістю . Знайти критичну швидкість і швидкість звуку в струмені.

Вихідні дані наведені в таблиці 1.8.

Таблиця 1.8

Номери варіантів

Дані задачі

р, МПа

, кг/м3

, м/с

1,9

0,11

1,3

240

2,10

0,15

1,8

250

3,11

0,18

2,0

260

4,12

0,2

2,5

230

5,13

0,22

3,0

270

6,14

0,24

3,5

280

7,15

0,26

3,8

290

8,16

0,3

4,0

300


Задача 1.9

Знайти критичні параметри повітря і площу критичного перетину при русі його в трубі (без тертя і теплообміну) діаметром d з масовою витратою m, початковим тиском р1 і температурою t1.

Вихідні дані наведені в таблиці 1.9.


7


Таблиця 1.9

Номери варіантів

Дані задачі

d, мм

m, кг/с

р1, кПа

t1, оС

1,9

100

2

430

300

2,10

120

3

400

310

3,11

150

3,5

450

320

4,12

175

4,0

475

330

5,13

200

4,5

500

340

6,14

250

5,0

380

350

7,15

80

1,5

350

360

8,16

90

2,5

300

400

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І iconМетодичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін "Газова динаміка" І " Спеціальні розділи теплофізики"
Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” і “Спеціальні розділи теплофізики” напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Термоекономічні розрахунки кліматичних установок”/ Укладачі: В. М. Арсеньєв,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні типи компресорів”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні типи компресорів” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2518 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології використання стиснутих газів”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Технології використання стиснутих газів" для студентів денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Наукові дослідження...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи