Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І "Об'ємні компресори"
Скачати 351.19 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І "Об'ємні компресори"
Сторінка1/4
Дата04.07.2012
Розмір351.19 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2508 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисциплін “Холодильні машини” і "Об'ємні компресори"

для студентів денної форми навчання напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування",

спеціальностей 090520 “Холодильні машини і установки”

і 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"


Суми

Видавнитство СумДУ

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

^ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисциплін “Холодильні машини" і "Об'ємні компресори"

для студентів денної форми навчання напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування",

спеціальностей 090520 “Холодильні машини і установки”

і 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач Ю.М. Вертепов

Відповідальній за випуск С.М.Ванєєв

В.о. декана інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисциплін “Холодильні машини і "Об'ємні компресори"

для студентів денної форми навчання напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування",

спеціальностей 090520 “Холодильні машини і установки”

і 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"


Відповідальній за випуск С.М.Ванєєв

Редактор М.Я.Сагун

Комп’ютерне верстання Л.М. Антонова


Підп. до друку 16.12. 2008, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. 1,86. Обл.-вид.арк. 1,59.

Тираж 40 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машиниі "Об'ємні компресори" для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», спеціальності 090520 "Холодильні машини і установки" і 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" /Укладач Ю.М. Вертепов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 33с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


Дані методичні вказівки призначені для закріплення студентами теоретичних знань, отриманих при вивченні розділів курсу «Холодильні машини», і набуття практичних навичок при розрахунку різних видів компресорного, теплообмінного і допоміжного устаткування парокомпресійних, тепловикористовуючих і газових холодильних машин.

При виконанні завдань необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

- чітко формулювати вихідні дані і мету розв’язання;

- алгоритм розв’язання супроводжувати коротким текстом пояснення із зазначенням назви і розмірності визначуваних величин;

- розв'язання виконувати в одній системі одиниць вимірювання (СІ).


^ РОЗДІЛ 1 ОБ'ЄМНІ ХОЛОДИЛЬНІ КОМПРЕСОРИ


Задача 1.1

Знайти дійсну об'ємну продуктивність поршневого одноступінчатого аміачного холодильного компресора, якщо його ефективна потужність , холодильний коефіцієнт . Температура переохолодження перед дроселюванням . Використовувати і -р – діаграму для R 717 (додатки Б,В).


Задача 1.2

Знайти, як зміниться об'ємний коефіцієнт подачі поршневого холодильного компресора при додаванні під клапанну дошку прокладки товщиною =1 мм, з ходом поршня S=88 мм. Без неї він би дорівнював при відносному мертвому об'ємі С=4%.


Задача 1.3

Одноступінчастий аміачний поршневий компресор простої

3

дії має частоту обертання колінчастого вала n=1000 об/хв, діаметр поршня Дп=120 мм, відносний хід , еквівалентну площу всмоктувальних клапанів Фвс=3,4 см2, відносний мертвий об'єм С=3%,

рн =1 МПа, рвс=0,25 МПа, tвс=5 0С. Коефіцієнт опору у щілині клапана . Як зміниться коефіцієнт дроселювання при зменшенні еквівалентної площі всмоктувальних клапанів на 50%?


Задача 1.4

Знайти еквівалентну площу всмоктувальних клапанів для одноступінчастого аміачного поршневого компресора з діаметром поршня Дп=100 мм, частотою обертання колінчастого вала n=1500 об/хв і відносним ходом . Температура пари аміаку на всмоктуванні дорівнює tвс =10 0С, число Маху потоку через всмоктувальний клапан дорівнює Мвс=0,25. Показник адіабати аміаку К=1,3.


Задача 1.5

Знайти діаметр поршня одноступінчастого трициліндрового поршневого компресора простої дії з частотою обертання колінчастого вала n=1000 об/хв, відносним ходом , коефіцієнтом подачі , якщо його холодопродуктивність Qо=90 кВт, а питома об'ємна холодопродуктивність дорівнює .


Задача 1.6

Як зміниться дійсна об'ємна продуктивність одноступінчастого поршневого компресора, що працює на R 22, при підвищенні тиску нагнітання від рн1=0,56 МПа до рн2=0,66 МПа, при рвс=0,15 МПа і відносному мертвому об'ємі С=4%? Зміною коефіцієнтів нехтувати, втрати тиску і вибрати самостійно.


Задача 1.7

Поршневий одноступінчатий непрямотечний компресор з

4

ходом S=130 мм і С=3% має і продуктивність . Розрахувати товщину додаткової прокладки між циліндром і клапанною дошкою, якщо продуктивність треба зменшити на 20%. Зміною коефіцієнтів подачі , нехтувати.


Задача 1.8

Як зміниться продуктивність одноступінчастого аміачного поршневого компресора простої дії при збільшенні відносного мертвого об'єму від С1=3% до С2=5%, якщо рн=0,6 МПа при рвс=0,15 МПа. Зміною коефіцієнтів подачі і нехтувати, втрати тиску на всмоктуванні і нагнітанні вибрати самостійно.


Задача 1.9

Знайти еквівалентну площу нагнітальних клапанів аміачного поршневого компресора з діаметром поршня Дп=80 мм, частотою обертання колінчастого вала n=1500 об/хв. і відносним ходом , якщо температурний режим число Маху Мн=0,25, показник адіабати К=1,3. Використовувати і-р – діаграму для R 717.


Задача 1.10

Як зміниться дійсна об'ємна продуктивність одноступінчастого фреонового поршневого компресора при пониженні тиску всмоктування від рвс1=0,2МПа до рвс2=0,15МПа, якщо рн=0,56МПа і відносному мертвому об'ємі С=3%. Зміною коефіцієнтів і нехтувати, втрати тиску і вибрати самостійно.


Задача 1.11

Обчислити оптимальний проміжний тиск в циклі триступінчастого стискування на R 717, якщо . Використовувати

і-р – діаграму для R 717.


5

Задача 1.12

Знайти описаний об'єм фреонового безкрейцкопфного компресора і потужність електродвигуна для його приводу через клінопасову передачу, якщо масова витрата R 22 дорівнює М=0,14 кг/с, коефіцієнт подачі , температурний режим роботи . Відсутні дані вибрати самостійно.

Використовувати і-р – діаграму для R 22 (додаток А).


Задача 1.13

Знайти потужність електродвигуна поршневого фреонового компресора з холодопродуктивністью Qo=80 кВт, коефіцієнтом подачі і питомою об’ємною холодопродуктивністю . Середній тиск тертя взяти ртр=40 КПа. Дани, яких не вистачає, взяти самостійно.


Задача 1.14

Знайти потужність електродвигуна для хладонового поршневого компресора, якщо масова витрата пари М=0,15 кг/с, температурний режим роботи .

Індикаторний к.к.д. знайти за формулою Левіна, величини, яких не вистачає, вибрати самостійно. Привід від електродвигуна через пружну муфту.


Задача 1.15

Визначити масу, середній діаметр обода з товщиною 40 мм і маховий момент чавунного вилитого маховика при частоті обертання колінчастого вала , якщо запас його кінетичної енергії А=480 Дж, допустима окружна швидкість на ободі , привід компресора від двигуна через пружну муфту (ступінь нерівномірності обертання колінвала ).


Задача 1.16

Перевірити, чи виконується умова для аміачного поршневого компресора з частотою обертання колінвала n=1500 об/хв

6

і ходом поршня S=88 мм, якщо діаметр поршня Дп=80 мм. Клапани кільцеві з коефіцієнтом опору щілини і площею прохідного перетину щілини . Температура всмоктування .


Задача 1.17

Знайти температуру пари хладону R 22 в кінці двоступінчастого стиснення з повним і неповним проміжним охолоджуванням і порівняти з температурою нагнітання при одноступінчастому стисненні для температурного режиму компресора . Знайти оптимальний проміжний тиск. Використовувати і-р – діаграму для хладону R 22.


Задача 1.18

Знайти діаметр поршня одноступінчастого двоциліндрового поршневого компресора подвійної дії з частотою обертання коленвала , відносним ходом коефіцієнтом подачі , відносним діаметром штока . Холодопродуктивність компресора Qo=120 кВт, питома масова холодопродуктивність , густина пари холодильного агента на всмоктуванні .


Задача 1.19

Обчислити потужність електродвигуна одноступінчастого безкрейцкопфного компресора з приводом через клинопасову передачу в холодильній установці, що працює за циклом Карно, якщо холодопродуктивність установки Qo=120 кВт, температура кипіння у випарнику , температура конденсації . Величини , яких не вистачає, вибрати самостійно.


Задача 1.20

Підібрати за каталогом одноступінчастий хладоновий компресор на хладоні R 22, якщо його температурний режим роботи , при холодопродуктивності Qo=18 кВт. Стандартний середньотемпературний режим роботи

7

,. Відносний мертвий об'єм дорівнює С=4%. Використовувати і-р – діаграму для хладону R 22.


Задача 1.21

Знайти хід, середню швидкість поршня і радіус кривошипа для одноступінчастого двоциліндрового поршневого аміачного компресора простої дії, якщо відносний хід поршня дорівнює , частота обертання колінчастого вала , холодопродуктивність Qo=60кВт, коефіцієнт подачі , температурний режим роботи, , . Використовувати і-р – діаграму для аміаку.


Задача 1.22

Знайти ширину обода чавунного вилитого маховика поршневого компресора, якщо запас кінетичної енергії маховика А=550 Дж, частота обертання колінвала n=1000 об/хв, радіальна товщина обода S=0,05 м. Привід компресора від електродвигуна через пружну муфту, допустима окружна швидкість на ободі маховика , густина чавуну .


Задача 1.23

Знайти діаметр штока поршневого одноциліндрового безкрейцкопфного компресора, якщо діаметр поршня Д=0,12 м,

частота обертання колінвала n=975 об/хв, відносний хід поршня , коефіцієнт подачі . Холодопродуктивність Qo=38 кВт, питома об'ємна продуктивність .


Задача 1.24

Знайти необхідну масу протинавантажень для рівноваги сил інерції від обертальних мас одноколінчастого поршневого компресора з ходом S = 88 мм, якщо маса шатунної шейки колінвала mм = 0,7 кг, маса шатуна mшат = 3 кг, маса щоки колінвала mщ = 1,2 кг, радіус центра мас нерівноважної частини

8

щоки = 36 мм, радіус центра мас противаги rпр = 40 мм.


Задача 1.25

Знайти необхідну масу протинавантажень для рівноваги сил інерції першого порядку від поступально-рухомих частин кутового безкрейцкопфного одноколінчастого дворядного компресора з кутом розвалу циліндрів 90о, в якому маси поступально-рухомих частин в обох рядах однакові. Маса поршня mп = 3,6 кг, маса шатуна mшат = 3 кг, радіус центра мас противаги rпр = 40 мм, хід поршня 88 мм..


Задача 1.26

Поршневий одноступінчастий компресор, який працює на хладоні R22, з відносним "мертвим" об’ємом с = 5%, температурою конденсації і температурою кипіння у випарнику , працював з кільцевими клапанами при відносній депресії на всмоктуванні і відносною депресією на нагнітанні . При заміні кільцевих клапанів на прямотечійні відносні величини депресій зменшилися до і . Нехтуючи зміною коефіцієнтів щільності пл і підігрівання w, визначити, як зміняться дійсна об’ємна продуктивність і відносні втрати на ступені компресора.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Холодильні машини та установки" та 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні машини”
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”/...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2506 методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І
Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисциплін “Газова динаміка” І “Спеціальні розділи теплофізики” напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2513 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”
Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні холодильні машини і установки кондиціювання повітря” спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Термоекономічні розрахунки кліматичних установок”/ Укладачі: В. М. Арсеньєв,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І \"Об\Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи