Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Скачати 95.93 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Дата04.07.2012
Розмір95.93 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14

Перший проректор М.І.Волков


РОБОЧА ПРОГРАМА


конструкторсько-технологічної практики студентів

професійного напряму 0905 "Енергетика"

спеціальностей 090520 "Холодильні машини та установки" та 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"

для студентів денної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач А.Ф. Курилов


Відповідальний за випуск А.М. Павлюченко

Декан інженерного факультету А.О. Євтушенко


Суми Вид-во СумДУ 2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


^

РОБОЧА ПРОГРАМА


конструкторсько-технологічної практики студентів

професійного напряму 0905 "Енергетика"

спеціальностей 090520 "Холодильні машини та установки" та 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"

для студентів денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006


Навчальне видання


^

РОБОЧА ПРОГРАМА


Конструкторсько-технологічної практики студентів професійного напряму 0905 "Енергетика"

спеціальностей 090520 "Холодильні машини та установки" та 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"

для студентів денної форми навчання


Укладач доцент А.Ф. Курилов


Відповідальний за випуск доктор техн. наук, професор А.М. Павлюченко

Редактор С.М. Симоненко


План 2005р., поз.

Підп. до друку Формат 6084/16. Обл.-вид.арк.

Наклад 50 прим. Замовлення № Ум. друк. арк.

Собівартість вид.


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007,Суми,вул.Р.-Корсакова,2


“Друкарня” СумДУ.

40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2


Робоча програма конструкторсько-технологічної практики студентів професійного напряму 0905 "Енергетика" спеціальностей і 090520 "Холодильні машини та установки" і 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" /Укладач А.Ф. Курилов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.- 9с.


Кафедра ТЕХНічної ТЕПЛОФіЗИКИ  1. ВСТУП


Тривалість практики за навчальним планом – 5 тижнів. Основні бази практики – підприємства м’ясної, молочної і рибної промисловості, підприємства торгівлі і громадського харчування з охолоджувальним обладнанням, компресорні станції загального і спеціального призначення, проектні і конструкторські організації холодильної і компресорної техніки, виробничі цехи і лабораторії компресорних підприємств.

Основні обов’язки студентів: виконувати правила внутрішнього розпорядку підприємства-бази практики, дотримуватись вимог техніки безпеки і протипожежної безпеки, виконувати всі завдання у відповідності до програми практики, регулярно вести щоденник практики.

Керівник практики від підприємства повинен організувати проходження практики студентів (виробнича робота, екскурсії і теоретичні заняття) і здійснювати постійний контроль за роботою студентів, веденням щоденника і складанням звіту з практики. По закінченні практики дає виробничу характеристику кожному практиканту і виставляє відповідну оцінку.

Керівник практики від університету вживає організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику, видає індивідуальні завдання студентам і забезпечує проходження практики у відповідності до графіка і програми практики.


  1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета практики – це ознайомлення студентів з виробництвом, експлуатацією і ремонтом холодильних і компресорних машин, їх конструкцією і призначенням та набуття практичних навичок у самостійній діяльності як бакалавр.

Під час проходження практики студенти повинні ознайомитися з основами організаційно-економічної діяльності підприємств – баз практики, вивчити конкретні вироби з тематики підприємства, вникати в питання їх виробництва, експлуатації і ремонту.


3

  1. ^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ


3.1 Місця проходження практики і розподіл часу

Студенти проходять практику, виходячи з можливостей і особливостей баз практики, на штатних посадах, або як дублери помічника машиніста чи змінного інженера компресорної станції, помічника майстра або майстра виробничих цехів, дублера інженера в КБ, НДІ і в лабораторії кафедри ТТФ.

Для виконання своїх обов’язків на базі практики студенти приступають тільки після проходження ними інструктажу (вступного і на кожному конкретному місці) по правилах охорони праці і протипожежної безпеки.

Час практики – 5 тижнів – розділяється за таким графіком:


Пор.

номер

Етап практики

К-ть днів

1

Оформлення наказу, перепусток та інструктажу з ТБ

1

2

Ознайомлення з місцем практики у підрозділі підприємства і його роботою

2

3

Ознайомлення з роботою суміжних підрозділів підприємства

3

4

Виконання виробничих завдань у підрозділі

6

5

Виконання індивідуальних завдань з практики

5

6

Відвідування лекцій і екскурсій

4

7

Оформлення звіту

3

8

Залік з практики

1
Усього

25


3.2 Індивідуальні завдання

Кожний студент виконує три індивідуальні завдання за конструкцією поршневих компресорів, за технологією машинобудування і за теплотехнічними вимірами і приладами з таким приблизно змістом:


4

  • за конструкцією – вивчити будову і роботу кожного вузла, матеріал основних деталей компресора, способи їх отримання, технологію складання і розбирання вузлів і всього компресора;

  • за технологією машинобудування скласти маршрутну технологію виготовлення однієї з основних деталей компресора (поршня, штока, гільзи, шатуна, шатунного гвинта, вкладки підшипників, колінчастого вала, поршневих кілець, деталей ущільнень та ін.), виконати ескізи основних механічних операцій із зображенням обладнання та інструментів;

  • скласти технологію ремонту окремих деталей чи вузлів, або технологію ремонту компресора чи потрібну технологію складання і монтажу компресора;

  • за технологічними вимірами і приладами – побудувати функціональну схему теплотехнічного контролю холодильної чи компресорної установки і обґрунтувати вибір вимірювальних приладів.

Зміст завдань уточнюється керівниками практики залежно від конкретних умов бази практики. Матеріали, отримані студентами при виконанні індивідуальних завдань, можуть бути використані у подальшому для виконання курсового проекту з об’ємних компресорів і випускної бакалаврської роботи.


3.3 Заняття і екскурсії

У період проходження практики провідні спеціалісти підприємства проводять заняття зі студентами у вигляді лекцій, семінарів, консультацій, практичних і лабораторних робіт, які сприяють більш повному глибокому розкриттю змісту практики, теоретичному навчанню з використанням матеріальних можливостей бази практики і готової продукції підприємства. Заняття також повинні показати студентам перспективи розвитку спеціальності й галузі. З метою розширення кругозору студентів передбачаються екскурсії на дане підприємство, а також на сусідні промислові підприємства, в науково-дослідні організації, місця експлуатації компресорних машин.

5

Проведення занять і екскурсій організовує керівник практики від підприємства.


^ 4 ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


Поточний контроль за відвідуванням, виконанням виробничих завдань, записами в щоденнику та іншою діяльністю практиканту відповідно до програми практики здійснює керівник практики від підприємства кожний день. Він же підбиває підсумки виконання окремих розділів програми практики.


  1. ^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ


За результатами практики складається докладний звіт об’ємом 30-35 сторінок формату А4. Текст може бути надрукований на машинці, набраний на комп’ютері чи написаний від руки, необхідні ілюстрації виконані у вигляді ескізів, фотографій або креслень, листки пронумеровані і переплетені. У звіті повинна бути конкретно описана робота студента з виконання програми практики, особливо з розділу індивідуальних завдань. У звіті не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії підприємства, технічних описів та інструкцій), а також цитування літературних джерел.

Звіт повинен мати таку структуру:

титульний аркуш, заголовок, текстову частину з ілюстраціями, список використаної літератури, додаток.

У "вступі" необхідно дати коротку характеристику основної продукції підприємства, перспектив підприємства і галузі.

В основній частині звіту необхідно дати опис пристрою і роботи холодильної чи компресорної установки, відомості щодо монтажу і експлуатації, результати виконання індивідуальних

завдань – конструкція компресора, технологія обробки деталі чи технологія ремонту, складання, опис функціональної схеми установки з обґрунтуванням вибору приладів теплотехнічного контролю.


6

У висновках дати оцінку діяльності підприємства, причини виникнення "вузьких" місць у виробництві, рекомендації щодо їх ліквідації.


  1. ^ ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Попередні підсумки підбиває керівник практики від підприємства. Він підписує звіт, складає виробничу характеристику на студента, яка містить дані про виконання програми практики та індивідуальних завдань, про ставлення студента до роботи і дає рекомендаційну оцінку його діяльності на практиці за чотирибальною системою. Диференційований залік з практики приймає комісія, яка призначається завідувачем кафедри. Оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики чи незадовільну оцінку при здаванні заліку, направляється на практику повторно під час канікул або відраховується з навчального закладу відповідно до рішення ректорату.


7

^ 7 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРАПор.

номер

Назва

Наявн.

кільк. прим.

Вид
^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА1

Технология компрессоростроения/ Н.А. Весельский; А.И. Кондаков, В.Д. Лубенец, А.Н. Виноградов – М.: Машиностроение, 1987-336 с.

32

Підр.

2

Свечков И.Н., Ярославский А.М. Технология компрессоростроения.– М.: Машиностроение, 1978.-200с.

14

-//-

3

Рудометкин Ф.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. – М.: Пищевая промышленность, 1975.-263.

3

Моногр.
^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА4

Справочник "Эксплуатация холодильников". -М.: Пищевая промышленность, 1977.- 417.

3

Довід.

5

Крючков А.В. Автоматизация поршневых компрессоров. – Л.: Машиностроение, 1972.-228.

7

Моногр.

6

Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Технологические измерения и приборы. – М.: Энергоиздат, 1984.-223с.

4

-//-

7

Фотин Б.С. Поршневые компрессоры. -Л.: Машиностроение, 1987.-372с.

47

-//-8

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України Сумський державний університет запрошує взяти участь у II етапі Всеукраїнської...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи