Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”
Скачати 113.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря”
Дата10.07.2012
Розмір113.41 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни “Спеціальні холодильні машини

і установки кондиціонування повітря”

зі спеціальності 7.090520 “Холодильні машини і установки”

для студентів денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни “ Спеціальні холодильні машини

і установки кондиціонування повітря ”

зі спеціальності 7.090520 “Холодильні машини і установки”

для студентів денної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач: С.С. Мелейчук

Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

В.о.декана інженерного факультету О.Г.Гусак


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни “ Спеціальні холодильні машини

і установки кондиціонування повітря ”

зі спеціальності 7.090520 “Холодильні машини і установки”

для студентів денної форми навчання


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Редактор Н.В.Лисогуб

Комп’ютерне верстання С.С.Мелейчука


Підп. до друку 25.11.2008, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.

Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 40 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини і установки кондиціонування повітря”/ Укладач С.С. Мелейчук - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 15 с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


ЗМІСТ
С.

Вступ………………………………………………………

4

1 Лабораторна робота 1 «Побудова схеми теплонасосної установки»……………………………..……………….......


4

2 Лабораторна робота 2 «Побудова схеми системи кондиціонування повітря»………………………...……..


8

3 Лабораторна робота 3 «Дослідження вихрового охолоджувача»…………………………………………...


11

Список рекомендованої літератури……………………..

15ВСТУП

Дані методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальні холодильні машини та установки кондиціонування повітря». У рамках даної дисципліни виконуються три лабораторні роботи, що мають на меті закріпити знання з устаткування складових компонентів спеціальних холодильних машин.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, що пройшли інструктаж з техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт.

Протоколи лабораторних робіт оформляються на аркушах білого паперу формату А4 з виконанням необхідних ескізів та розрахунків та захищаються в установленому порядку.

^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

«Побудова схеми теплонасосної установки»


  1. Мета роботи


Метою роботи є ознайомлення з будовою теплонасосної установки та побудовою її схеми.


1.2 Устаткування та прилади для роботи


Як лабораторне устаткування використовується теплонасосна установка, побудована на базі холодильного поршневого компресора ФВБС6, що має такі технічні характеристики: кількість циліндрів – 2 із зовнішнім діаметром 0,0675 м, частота обертання колінчастого вала 1440 об/хв., стандартна холодопродуктивність – 7,23 кВт, потужність електродвигуна – 5,25 кВт.

Запуск і зупинення електродвигуна компресора здійснюється магнітним пускачем, з яким зблоковано електромагнітний вентиль марки СВМ, що відключає ресивер від випарної системи при зупиненні компресора.

Принципова схема стенда теплонасосної установки наведена на рисунку 1.1.
Рисунок 1.1 – Принципова схема стенда (1 – компресор;
2 – конденсатор; 3 – фільтр-осушувач; 4 – теплообмінник; 5 –випарник; 6 – насос гарячої води; 7 – бак циркуляційний; 8 –радіатор опалення)


Конденсатор являє собою змійовиковий теплообмінник типу "труба в трубі" із противоточним рухом холодоагенту
й оборотної води; виготовлений з мідних труб 20х2 і
36х2. Фільтр-осушувач заповнено селікагелем.

Подача холодоагенту у випарну систему може регулюватися автоматично за допомогою терморегулюючого вентиля або вручну регулюючим вентилем. Терморегулюючий вентиль марки ТРВ-2.5 забезпечує надійне регулювання
подачі при холодопродуктивності Q0 не нижче 2-4 кВт.
Тому при більш низьких значеннях Q0 необхідно використати ручний регулювальний вентиль.

Крім зазначених на схемі елементів, стенд містить всі необхідні для нормальної експлуатації регулювальні, вимірювальні та захисні пристрої.

Захист компресора по високому й низькому тиску забезпечується здвоєним реле тиску марки РД-3-02. Потужність, споживана електродвигуном, виміряється трифазним
ватметром.

Витрата оборотної води через конденсатор регулюється запірними вентилями і виміряється витратоміром,
установленим на лінії зливу води з конденсатора. Електродвигун, електричні прилади і каркас стенда надійно заземлені.


1.3 Зміст і порядок проведення роботи:


– ознайомитися із принципом роботи, конструкцією й характеристиками устаткування стенда;

– побудувати повну схему стенда теплонасосної установки, для чого накреслити принципову схему, наведену на рисунку 1.1, і доповнити її усіма відсутніми елементами (згідно з таблицею 1.1).

Таблиця 1.1 – Додаткові елементи схеми


Позначення

Найменування

Позначення

Найменування
- оглядове вікно


- манометр


-прилад вторинний


-ротаметр


-регулятор напруги
-відбір тиску


-термометр скляний


-термопара


-термобалон


-вимикач електричний1.4 Контрольні питання:


 • призначення та принцип дії теплонасосної установки;

 • основні складові елементи теплонасосної установки;

 • способи регулювання теплопродуктивності теплонасосної установки;

 • розрахунок теплопродуктивності теплонасосної установки для заданих умов;

 • контрольно-вимірювальні прилади та автоматика;

 • низькопенційні джерела теплонасосної установки.^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

«Побудова схеми системи кондиціонування повітря»


2.1 Мета роботи

Метою роботи є вивчення конструкції та побудова схеми системи кондиціонування повітря.


2.2 Устаткування та прилади для роботи

Як лабораторне устаткування використовується побутовий віконний кондиціонер БК-1500. БК-1500 є віконним кондиціонером. У ньому компресорно-конденсаторний відсік виставляється за вікно, що зменшує шум у приміщенні й поліпшує умови відведення тепла від відсіку. Випарно-вентиляторний відсік розміщується всередині кондиційованого приміщення. Недоліки віконних кондиціонерів: відсутність твердої опори при кріпленні у віконній рамі, погіршення зовнішнього вигляду фасадів будинків через виступаючих з вікон кондиціонерів, зменшення світлової площі вікна.

Умовна схема автономного побутового віконного кондиціонера наведена на рисунку 2.1.Рисунок 2.1 – Схема автономного побутового віконного кондиціонера (1 – осьовий вентилятор; 2 – електродвигун вентилятора; 3 – заслінка; 4 – центробіжний вентилятор; 5 – випарник; 6 – фільтр; 7 – теплоізольована перегородка; 8 – пульт керування; 9 – капілярна трубка; 10 – фільтр-осушувач;
11 – віддільник рідини; 12 – компресор; 13 – конденсатор)


Найбільше поширення для кондиціонування повітря отримали «спліт-системи» (рисунок 2.2). «Спліт-системи» складаються із зовнішнього блоку (компресорно-конденсаторного) і внутрішнього блоку (випарникового). Зовнішній блок установлюється на зовнішньому боці фасаду будинку. Внутрішній блок встановлюється безпосередньо в кондиційованому приміщенні і призначений для охолодження або нагрівання повітря.Рисунок 2.2 – Схема «спліт-системи»


Переваги «спліт-системи» в їх простоті, безшумності внутрішнього блоку, швидкому та відносно легкому встановленні та широкий діапазон використання. Одним із недоліків кондиціонерів цього типу є неможливість подавання в приміщення свіжого повітря.

Рисунок 2.3 – Складові елементи «спліт-системи»:

1 – компресор; 2 – клапан; 3 – конденсатор; 4 – звукоізоляція;
5 – вентилятор; 6 – кожух; 7 – вихідна решітка; 8 – клапан;
9 – клапан; 10 – піддон; 11 – зливний патрубок; 12 – випарник; 13 – вентилятор; 14 – решітка; 15 – фільтр; 16 – жалюзі;
17 – стулки; 18 – панель; 19 – світлодіоди; 20 – датчики температури; 21 – плата керування; 22 – монтажна плата; 23 – пульт дистанційного керування.


2.3 Зміст і порядок проведення роботи:


– виконати неповне розбирання віконного побутового кондиціонера БК-1500;

– ознайомитися зі складовими елементами та побудувати схему кондиціонера;

– ознайомитися з контрольно-вимірювальними приладами та автоматикою.


2.4 Контрольні питання:


 • принцип дії системи кондиціонування повітря;

 • основні функції системи кондиціонування повітря;

 • класифікація, основні переваги і недоліки відомих систем кондиціонування повітря;

 • типи компресорних агрегатів, що використовуються у сучасних системах кондиціонування повітря.^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

«Дослідження вихрового охолоджувача»


3.1 Мета роботи


Метою роботи є ознайомлення з вихровим ефектом одержання низьких температур і визначення робочих характеристик вихрового генератора холоду (вихрової труби).


3.2 Загальні положення


Вихрова труба – це прилад, де за рахунок перерозподілу енергії потоку, що входить до вихрової труби, відбувається створення нагрітого і охолодженого потоку.

Основні параметри, що характеризують роботу вихрової труби:

– ступінь зниження температури газу у вихровій трубі як різниця температури гальмування потоку стисненого газу t0 і вихідного холодного потоку tХ;

– ступінь нагрівання гарячого потоку як різниця температури між одержуваним гарячим потоком tГ і стисненим газом t0;

– частка масової витрати холодного потоку, що дорівнює відношенню масової витрати холодного потоку GХ до загальної витрати стисненого газу G0;

– частка масової витрати гарячого потоку що дорівнює відношенню масової витрати гарячого потоку GГ до загальної витрати стисненого газу G0;

– ступінь розширення газу у вихровій трубі, що дорівнює відношенню повного тиску стисненого газу на вході у вихрову трубу Р0 до повного тиску холодного потоку РХ.

– питома холодопродуктивність, Дж/кг,

де – теплоємність газу,

Енергетична ефективність вихрових труб характеризується температурним к.к.д.:

,

де – ефект охолодження при ізоентропному розширенні від параметрів входу до тиску холодного потоку .


3.2 Устаткування та прилади для роботи


Схема лабораторної установки наведена на рисунку 3.1.
Рисунок 3.1 – Схема лабораторної установки


У балоні 1 знаходиться стиснений газ, тиск якого контролюється манометром 2. Початковий тиск перед вихровою трубою 3 встановлюється редуктором 4 за допомогою вентиля 5 і фіксується манометром 6. За допомогою вентиля 7 встановлюється витрата газу на вихрову трубу, його величина визначається розрахунком на підставі показань манометрів 8 і 9, з'єднаних із датчиками статичного й повного тиску. Після вихрової труби кількість холодного газу визначається аналогічно до показників манометрів 10 і 11. Регулювання тиску на холодному кінці вихрової труби відбувається вентилем 12, регулювання холодопродуктивності й ступеня охолодження – за допомогою вентиля 13. Повний тиск гарячого потоку вимірюється через датчик манометром 14. Температура газу на вході й виході вихрової труби вимірюється термопарами 15, 16, 17 шляхом фіксації їх е.р.с. потенціометром 18.


3.3 Зміст та порядок проведення роботи:


 • ознайомитися зі складом лабораторного стенда;

 • ознайомитися з будовою і принципом дії вихрової труби;

 • відкриваємо повністю вентилі 7, 12, 13;

 • відкриваємо вентиль 5 редуктора 4 і встановлюємо заданий тиск перед вихровою трубою;

 • прикриваючи вентилі 12 й 13, установлюємо заданий режим роботи вихрової труби;

 • робимо виміри тисків й е.р.с. термопар;

 • регулюванням вентиля 13 установлюємо ще 4-5 режимів роботи й виконуємо попередні виміри;

 • обробити експериментальні дані і побудувати графіки залежності , і .3.4 Контрольні питання:


– будова вихрової труби;

–принципи температурного поділу у вихровій трубі;

– вплив масової частки холодного потоку на ефективність роботи вихрової труби;

– принцип виміру витрати за допомогою датчиків тиску.

Список рекомендованої літератури


1. Холодильные машины: Учебник для ВТУЗов/ Под общ. ред. И.А. Сакуна.-Л.: Машиностроение, 1985.-510 с.

2. Чумак И.Г., Чепурненко В.П. Холодильные установки. –М.: Агропромиздат, 1991.-495 с.

3. Рей Д., Макмайкл Д. Тепловые насосы/ Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1982.-224 с.

4. Вихревые аппараты/А.Д. Суслов, С.В. Иванов и др.–М.: Машиностроение, 1985.-256 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Спеціальні холодильні машини І установки кондиціювання повітря" для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні холодильні машини і установки кондиціювання повітря” спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Холодильні установки”
Лабораторна робота 1 «Неповне розбирання І збирання поршневого компресора»
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2508 методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Холодильні машини” І "Об'ємні компресори"
Холодильні машини” І "Об'ємні компресори" для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні машини”
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Холодильні машини та установки" та 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка"
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” iconО. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електричні машини"
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Холодильні машини" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Холодильні машини”/ укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Сумський державний університет,...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні холодильні машини І установки кондиціонування повітря” iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет 2513 методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплофізичні основи низькотемпературної техніки”
Теплофізичні основи низькотемпературної техніки” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050604 «Енергомашинобудування»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи