Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін icon

Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін
Скачати 329.87 Kb.
НазваПоложення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін
Дата10.07.2012
Розмір329.87 Kb.
ТипДокументи


ПОЛОЖЕННЯ


про оцінювання залишкових знань студентів

у формі комплексних контрольних робіт

з навчальних дисциплін


Львів–2009

 1. Загальні положення
  1. Це положення регламентує порядок оцінювання залишкових знань студентів Національного університету «Львівська політехніка» (надалі – Університет) у формі комплексних контрольних робіт (надалі – ККР) з навчальних дисциплін.

  2. ККР – контрольний захід із навчальної дисципліни, який здійснюється з метою виявлення рівня залишкових знань студентів та контролю за якістю навчального процесу. На цей контрольний захід виносять весь матеріал, передбачений навчальною програмою дисципліни.

  3. Оцінювання рівня залишкових знань студентів здійснюють з нормативних дисциплін, вивчення яких закінчено у попередньому семестрі або навчальному році.

  4. Термін проведення ККР та перелік нормативних дисциплін, з яких буде здійснюватися ККР, визначає наказ ректора з урахуванням пропозицій навчально-методичних комісій базових напрямів. Пропозиції повинні містити навчальні дисципліни з трьох циклів нормативної частини навчального плану:

 • гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

 • математичної, природничо-наукової підготовки;

 • професійної та практичної підготовки.

  1. До виконання ККР залучають всі академічні групи студентів денної форми навчання кожного напряму підготовки другого – четвертого років навчання освітньо-кваліфікаційного рівня (надалі – ОКР) «бакалавр» та кожної спеціальності першого і другого (за наявності) років навчання ОКР «спеціаліст» та «маґістр».

  2. Контрольний захід вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше ніж 75 % спискового складу академічної групи.

  3. Студенти однієї академічної групи виконують контрольні завдання ККР не більше ніж з однієї дисципліни на день.

  4. Результати ККР враховують у рейтинговій оцінці студентів згідно з «Тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу».^ 2. Склад, зміст та порядок розроблення пакетів ККР


  1. Пакет ККР – це сукупність документів, які мають забезпечити об’єк­тивне оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальної дисципліни.

  2. До складу пакета ККР входить:

   1. Робоча навчальна програма дисципліни.

   2. Контрольні завдання з дисципліни – перелік формалізованих завдань, виконання яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни.

   3. Критерії оцінювання виконання контрольних завдань ККР.

   4. Перелік матеріалів, використання яких дозволяється під час виконання контрольних завдань ККР.

   5. Дві рецензії на пакет ККР (одна внутрішня і одна зовнішня – з іншого навчального закладу).

  3. Варіанти контрольних завдань ККР із кожної дисципліни повинні містити формалізовані завдання однакової складності. Сумарна оцінка за кожне контрольне завдання повинна становити 100 балів.

  4. Контрольні завдання повинні укладатися згідно з «Рекомен­даціями до формування завдань для контрольних заходів та екзаменаційного контролю» (додаток 3 «Тимчасового положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу»).

  5. Контрольні завдання можуть формуватися кафедрою або Центром тестування та діагностики знань (надалі – ЦТДЗ) у співпраці з кафедрою.

  6. Оцінка за виконання контрольних завдань ККР виставляється за 100-бальною шкалою Університету та національною 4-бальною шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

  7. Розробляючи критерії оцінювання контрольних завдань, за основу необхідно брати повноту і правильність їхнього виконання. Крім цього, необхідно враховувати здатність студента:

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях та практичній діяльності;

 • інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

 • аналізувати й оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень;

 • викладати матеріал логічно та послідовно.

  1. Рецензії на пакет ККР дають фахівці з відповідної галузі.

У рецензії необхідно відобразити:

 • відповідність варіантів завдань вимогам навчальної програми;

 • професійне спрямування та реалізацію принципу комплексності у розроблених варіантах завдань;

 • рівнозначність варіантів завдань за їхньою складністю;

 • можливість застосування комп’ютерної техніки для виконання контрольних завдань;

 • обґрунтованість критеріїв оцінювання виконуваних завдань;

 • обґрунтованість та достатність матеріалів, якими студент може користуватися під час виконання контрольних завдань;

 • спроможність завдань діагностувати набуті знання, вміння та навички з конкретної навчальної дисципліни.

  1. До переліку матеріалів, якими студент може користуватися під час виконання завдань ККР, входять таблиці, каталоги, довідники, які не містять методик здійснення розрахунків або короткого викладу процесів і явищ.

  2. Пакети ККР розробляють на кафедрах Університету, розглядають на засіданнях кафедр і скеровують на рецензування. Затверджує пакети ККР проректор з науково-педагогічної роботи.

  3. Затверджений пакет ККР (зразок титульної сторінки – додаток 1) зберігається на кафедрі, що його розробляла, а копія – у відділі забезпечення функціонування системи управління якістю (надалі – ВСУЯ) НМУ.
 1. ^ Організація проведення, перевірка і аналіз результатів ККР
  1. Переліки дисциплін, що пропонуються для проведення ККР (додатки 2, 3), подаються методичними комісіями напрямів та науково-методичними радами навчально-наукових інститутів у визначений наказом ректора термін до ВСУЯ.

  2. Тривалість проведення ККР – до двох академічних годин.

  3. Складання розкладу проведення ККР, доведення його до кафедр і деканатів Університету та оперативний контроль за виконанням розкладу здійснює відділ моніторингу та оперативного планування навчального процесу (надалі – ВОП) НМУ.

  4. Для проведення ККР завідувач кафедри призначає відповідальних викладачів.

  5. Відповідальний викладач отримує в деканаті три примірники відомостей ККР (додаток 4) із заповненими стовпцями «1», «2», «3» та «4». Стовпець «4» заповнюють за національною 4-бальною шкалою.

  6. Під час виконання ККР в присутності представника деканату або НМУ, викладач, відповідальний від кафедри за проведення ККР, роздає студентам контрольні завдання з титульним аркушем (додаток 5), інформує про мету і завдання перевірки знань, відповідає на запитання студентів щодо змісту контрольних завдань, вимог до їхнього виконання, критерії оцінювання.

  7. У відомості ККР фіксують відсутніх студентів.

  8. Через 15 хв. після початку контрольного заходу відповідальний викладач залишає аудиторію і надалі студенти виконують контрольні завдання ККР в присутності лише представника деканату або НМУ.

  9. Присутність в аудиторії інших осіб у цей час не допускається.

  10. Студентам забороняється обмінюватися інформацією у будь-якій формі або використовувати інші матеріали та засоби, крім дозволених.

  11. Студент, який виконав контрольне завдання, здає роботу представ­нику деканату або НМУ і залишає аудиторію.

  12. Кафедри або ЦТДЗ у триденний термін здійснюють перевірку виконаних студентами контрольних завдань ККР, заповнюють відомості ККР (три примірники), опечатують в конверті виконані контрольні завдання. На конверті зазначають назву кафедри, назву навчальної дисципліни, дату проведення оцінювання залишкових знань, курс, академічну групу, кількісний склад студентів, а також прізвища осіб, які брали участь у перевірці. Конверт підписує директор ЦТДЗ або завідувач відвідної кафедри. Відомості ККР та конверти зберігаються на кафедрі протягом трьох років на правах архівних документів.

  13. По одному примірнику заповнених відомостей ККР не пізніше ніж у три­денний термін від дати проведення ККР передають у відповідний деканат та у ВСУЯ.

  14. За результатами виконання контрольних завдань ККР на відповідних кафедрах складають зведені відомості за встановленою формою (додаток 6).

  15. Результати ККР обговорюють на засіданні кафедри та науково-методичних рад навчально-наукових інститутів (надалі – ННІ).

  16. Деканати ННІ у тижневий термін після завершення проведення ККР складають у двох примірниках зведені відомості за напрямами та спеціальностями (додаток 7) та передають один примірник у ВСУЯ.

  17. На засіданнях відповідних науково-методичних рад ННІ:

   1. Розглядають результати виконання контрольних завдань ККР за зведеними відомостями за напрямами та спеціальностями.

   2. Порівнюють результати виконання контрольних завдань ККР з попередніми.

   3. Розглядають ухвалені кафедрами рекомендації щодо удоскона­лення викладання відповідних навчальних дисциплін.

   4. Обговорюють та приймають ухвали щодо вжиття заходів для усунення та недопущення виникнення невідповідностей у підготовці фахівців.

3.18. ВСУЯ аналізує результати ККР за напрямами, спеціальностями та ННІ і його результати передає проректору з науково-педагогічної роботи.


ДОДАТКИ


Д


одаток 1

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра______________________________

(назва кафедри)


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

___________ ______________

(підпис) (ПІБ)

____________________ 200__ р.


ПАКЕТ

комплексної контрольної роботи

з дисципліни

________________________________________

(назва дисципліни)

для напряму (спеціальності)

_____________________________________________

(код, назва)


Схвалено на засіданні кафедри ______________________

(назва кафедри)

Протокол № __ від ___________200__ р.

Завідувач кафедри___________ ___________ ___________

(назва кафедри) (підпис) (ПІБ)


Схвалено на засіданні Науково-методичної ради________

(ННІ)

Протокол № __ від __________200__ р.

Голова Науково-методичної ради_______ _______ _________

(ННІ) (підпис) (ПІБ)


Львів 200__

Додаток 2


Проректору

Національного університету

«Львівська політехніка»

____________________________

(ПІБ)

Голови Науково-методичної ради

___________________________

(ННІ)

____________________________

(ПІБ)


П О Д А Н Н Я


Просимо включити на __________ 200__ р. до розкладу виконання комплексних

(місяць)

контрольних робіт студентами _______ ОКР «бакалавр» такі нормативні дисципліни:

(ННІ)

Напрям ________________ _______________________________

(код) (назва)
з/п

Дисципліна

Блок

дисцип-

лін

Курс

Група

Кафедра,

за якою закріплена дисципліна

ПриміткаГолова

Науково-методичної ради ННІ____________________ ____________________

(ННІ) (ПІБ)

Дата


Додаток 3


Проректору

Національного університету

«Львівська політехніка»

______________________________

(ПІБ)

Голови Науково-методичної ради

______________________________

(ННІ)

______________________________

(ПІБ)


П О Д А Н Н Я


Просимо включити на ___________ 200__ р. до розкладу виконання комплексних

(місяць)

контрольних робіт студентами _________ ОКР «спеціаліст» та «маґістр» такі нормативні

(ННІ)

дисципліни:

з/п

Код

спе-ціаль-ності

Назва спеціальності

Назва дисципліни

Група

Кафедра,

за якою закріплена дисципліна

ПриміткаГолова

Науково-методичної ради ННІ ____________________ ____________________

(ННІ) (ПІБ)

Дата


Додаток 4

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут _______________________________________

(назва ННІ)


ВІДОМІСТЬ № ________

^ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Навчальна дисципліна: _____________________________________________

за ____ семестр 200 __/200__ навчального року.


Група_______________ Дата_______________


Лектор __________________________


ККР проводив ____________________ Кафедра______________________
з/п

Прізвище, ініціали студентазалікової

книжки

Оцінка останнього

семестрового

контролю

(за національною шкалою)

Оцінка ККР

Підпис

викла-дача

за 100-бальною

шкалою

за

націонал.

шкалою

1

2

3

4

5

6

7Продовження

1

2

3

4

5

6

7


Студентів у групі _____________.


Декан (заступник)______________ ____________ Дата ______________

(підпис) (ПІБ)


Останній семестровий контроль

Комплексна контрольна робота

Не з’явилосяЗ’явилосяВідмінноДобреЗадовільноНезадовільно

Викладач _________________

(підпис)


Додаток 5


Національний університет «Львівська політехніка»


Інститут _______________________________________

(назва ННІ)


Комплексна контрольна робота

(варіант № _______)

( № варіанта)


з дисципліни ______________________________

(назва дисципліни)

студента групи ________________

(абревіатура групи та номер)


________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


__________________ _______________________

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Додаток 6


Напрям (спеціальність) ________ ______________________________

(код) (назва)


^ Зведена відомість

результатів виконання ККР з дисципліни ____________________________

(назва дисципліни)

студентами __________ ____ курсу груп ________________

(ННІ)

у __________________ семестрі 200_/200_ н.р.

(осінньому/весняному)Результати останнього семестрового контролю (ОСК)

Результати комплексної контрольної роботи (ККР)

Відхилен-ня ККР від ОСК

Кількість студентів

Одержали оцінку

Абс. успішн.

Одерж. «4» та «5»

Кількість студентів

Вик.

ККР

Одержали оцінку

Абс. успішн

Одерж. «4» та «5»

Абс. успішн.

Одерж. «4» та «5»

«5»

«4»

«3»

«2»

«5»

«4»

«3»

«2»

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

%

%

%

%

%

%

Завідувач кафедри ____________________ ________________ ____________________

(назва кафедри) (підпис) (ПІБ)

Додаток 7

Напрям (спеціальність) _______ ________________________________

(код) (назва)


^ Зведена відомість

результатів виконання ККР

студентами ___________

(ННІ)

у __________________ семестрі 200_/200_ н.р.

(осінньому/весняному)


№ з/п

Дисципліна

Результати останнього семестрового контролю (ОСК)

Результати комплексної контрольної роботи (ККР)

Кількість студентів

Одержали оцінку «5»

Одержали оцінку «4»

Одержали оцінку «3»

Одержали оцінку «2»

Абсол. успішн.

Здали на «4» і «5»

Кількість студентів

Виконували ККР 

Одержали оцінку «5»

Одержали оцінку «4»

Одержали оцінку «3»

Одержали оцінку «2»

Абсол. успішн.

Викон. ККР на «4» і «5»

Відхилення

ККР від ОСК

Абсол. успішн.,

Викон. ККР
на «4» і «5»

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

%

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

%

%

%

%

1


2


3


4


5


6


7


Директор _________ _______________ _______________________


(ННІ) (підпис) (ПІБ)


Видавництво Львівської політехніки. Наклад 150 прим. Зам. 90225


Схожі:

Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін iconПоложення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1
Донецькому державному університеті управління впроваджується і реалізується новий порядок оцінювання знань студентів всіх освітньо-кваліфікаційних...
Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін iconЗвіт про проведення ректорських контрольних робіт
З метою перевірки рівня якості знань та рівня залишкових знань студентів на факультеті філології та журналістики з 14. 11. 11 р по...
Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін iconЗвіт про проведення ректорських контрольних робіт
З метою перевірки рівня якості залишкових знань студентів з 05. 12. 11 р по 12. 11 р проводилися ректорські контрольні роботи на...
Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін iconДодаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт
Комплексні контрольні роботи (ккр) з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін відносяться до засобів діагностики якості...
Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін iconСумський державний університет методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії
Методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії / Укладачі: Л.І. Гребеник, Л. О. Прімова, І. Ю....
Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін iconСумський державний університет методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії
Методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії / Укладачі: Л.І. Гребеник, Л. О. Прімова, І. Ю....
Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін iconСумський державний університет методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії
Методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії / Укладачі: Л.І. Гребеник, Л. О. Прімова, І. Ю....
Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін iconПро порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення
Система контролю якості знань студентів передбачає оцінювання засвоєних теоретичних знань та практичних навичок, набутих у процесі...
Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін iconПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів...
Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін iconПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи