Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» icon

Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони»
Скачати 82.19 Kb.
НазваЛабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони»
Дата10.07.2012
Розмір82.19 Kb.
ТипДокументи

Лабораторна робота № 2

«Оцінка запиленості повітря робочої зони»


Ціль роботи: - оволодіти навиками вагового методу визначення концентрації

пилу в повітрі робочої зони; усвоїти принципи визначення ступеню шкідливості умов праці при підвищеній запиленості повітря робочої зони


1.Загальні зведення

Ряд технологічних процесів супроводжуються виділенням у повітря твердих часток, що призводить до запиленості повітря робочої зони.

Пил відноситься до шкідливих речовин. Він не тільки шкодить здоров’ю людей, але і є причиною значних економічних утрат унаслідок передчасного зносу машин і устаткування, витрат по підтримці санітарно-технічного стану робочих місць, виробничих приміщень, а інколи і прилеглих до підприємств територій населених пунктів.

Шкідливість впливу пилу на організм людини залежить від ряду її характеристик - походження (органічна, неорганічна, змішана), хімічного складу, виду розчинника (вода, жири, кислота, і т. д.), дисперсності (ступеня здрібнювання порошин) і їх форми, кількості пилу в одиниці об’єму повітря (концентрації) і т.д.

Приймаючи до уваги фізіологічну особливість організму людини – здібність регенерації, - в одиниці об’єму повітря робочої зони не повинно бути пилу більше, ніж її гранично допустима концентрація (ГДК, мг/м3 ).

Гранично допустима концентрація - це концентрація пилу, яка при щоденній (крім вихідних днів) роботі 8 годин, або при іншій тривалості робочого дня, але не більше 40 годин на тиждень, на протязі всього робочого стажу не може викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я працюючих, що виявляються сучасними методами медицинських досліджень, у процесі роботи або у віддалені терміни життя дійсних і наступних поколінь.

Для оцінки запиленості повітря використовується ряд методів, які по своїй суті розділяються на дві наступні групи:

 • методи якісного аналізу;

 • методи кількісного аналізу.

Методи якісного аналізу застосовуються при оцінці шкідливості та концентрації пилу, характеристики якого по впливу на здоров’я працюючих невідомі. Така постановка задачі продиктована тим, що для первинної повної оцінки шкідливості пилу необхідно знати цілий комплекс характеристик - розчинність та токсичність, хімічний склад пилу, масу, кількість порошин в одиниці об'єму, форму часток пилу, їх розмір, і т.п. До методів цієї групи відносяться, наприклад, спектроскопічний, хроматографічний, рентгенівський. Ці методи дають можливість одержувати повну гігієнічну оцінку пилу по якій і визначається основний показник – гранично допустима концентрація (ГДК) в одиниці об’єму повітря (Обоснование ПДК аэрозолей в рабочей зоне: Методические указания N 2673-83/ Минздрав СССР.-М.,1987).

Методи кількісного аналізу використовуються при оцінці запиленості повітряного середовища відомими видами пилу, вищевказані характеристики яких та ГДК уже визначені методами якісного аналізу. В якості таких методів виступають, зокрема, ваговий, фотоелектричний та рахунковий. Практично методи цієї групи дозволяють визначити тільки концентрацію пилу в повітрі.

Таким чином, при аналізі умов праці в цьому аспекті, потенційним шкідливим виробничим фактором являється підвищена запиленість повітря робочої зони.

В даний час як в Україні, так і за крдоном, найбільш поширеним із групи методів кількісного аналізу є ваговий метод. Цей метод дозволяє визначити вагову концентрацію пилу в повітрі.

Відповідно до ГОСТ 12.1.016 – 79 ССБТ “Воздух рабочей зоны. Требования к методам измерения концентрации вредных веществ», вимірювальння необхідних величин, які використовуються для визначення вагової концентрації пилу, повинно виконуватись з такими максимальними похибками:

 1. Вимірювання маси фільтру - 1 мГ;

 2. Вимірювання температури повітря - 0,20 С;

 3. Вимірювання атмосферного тиску 200 Па.

Принцип виміру вагової концентрації пилу в повітрі робочої зони – метод непрямих вимірів, який полягає у визначенні маси пилу в деякому об’ємі повітря робочої зони з подальшим приведенням цієї величини до одиниці об’єму повітря.

Структура методу визначення вагової концентрації пилу наведена рис. 2.1.

2 Використовувані засоби виміру


 1. Фільтр АФА.

Ступінь затримування пилу 95%.

 1. Терези аналітичні.

Динамічний діапазон – 0,05 – 50 Г.

Похибка виміру - 1 мГ.

 1. Термометр ртутний ТМ-6.

Динамічний діапазон – 30 - +500 С.

Похибка виміру - 0,20 С.

 1. Барометр анероїдний БАММ –1.

Динамічний діапазон 80000 –100000 Па.

Похибка виміру - 200 Па.

 1. Секундомір

Динамічний діапазон 5 – 600 С.

Похибка виміру - 1 С.


3. Експериментальна частина.


Ваговий метод служить для визначення маси пилу, що знаходиться в одиниці об'єму повітря.

Структура цього методу передбачує виконання наступних етапів:

1 – Підбір необхідних приладів (див. Розділ 2);

2 – Попередню установку параметрів:

 • величину об’ємної швидкості протягування повітря через фільтр АФА

(Q, л/хв.);

 • час протягування запиленого повітря через фільтр АФА (t, хв.).

3 – Вимір параметрів:

 • температури повітря робочої зони (tр,0 C);

 • атмосферного тиску (Вр, мм. рт. ст.);

 • маси фільтру на аналітичних терезах до протягування запиленого повітря (Р1 , мГ).

4 – Протягування запиленого повітря через фільтр згідно з установленими

параметрами Q та t.

5 – Вимір маси фільтру на аналітичних терезах після протягування запиленого повітря

2 , мГ).

6 – Проведення розрахунків:

 • об’єму протягнутого запиленого повітря через фільтр при реальних

температурі повітря (tр ) та атмосферному тиску (Вр ):

Vр = (Q * t)/1000, (м3).

де 1000 – коефіцієнт приведення розрахованої величини об’єму повітря до одиниць м3 ;

 • приведення розрахованої величини об’єму протягнутого повітря (Vt ) через

фільтр до нормальних умов (t0 = 273 0 К, В0 =760 мм. рт. ст.) з використанням наступної формули:

V0 = (Vр * Вр * t0)/(( t0 + tр )* В0 ).

 • розрахунок вагової концентрації пилу (С, мГ/м3 ) в повітрі робочої зони

С = (Р1 - Р2 )/ V0 .

7 – встановлення гранично допустимої концентрації (ГДК) досліджуваного пилу;

Одержані дані заносяться в таблицю (табл. 2.1).

8 – порівняння одержаної величини вагової концентрації пилу з ГДК.

9 – прийняття рішення по результатах порівняння.

При С > ГДК розраховується величина коефіцієнта перевищення ГДК –

^ К = С/ГДК .

По одержаній розрахованій величині коефіцієнта К з допомогою таблиці атестації робочих місць (табл.2.2), установлюється ступінь шкідливості умов праці по фактору запиленості повітря робочої зони (Хст. п. ) (кількість балів).


Таблиця 2.1

Вихідні дані для оцінки запиленості повітря ваговим методом


Місце контролю ззапиленості повітря

Об’ємна швидкість протягування повітря, Q, л/хв.

Час протягування запиленого повітря,

t, хв.

Температура повітря робочої зони, t0 C

Барометричний тиск, В, мм.рт.ст.

Маса фільтра до протягування запиленого повітря, P1 мг

Маса фільтра після протягування запиленого повітря, P2 мг

Об’єм повітря, протягнутого через фільтр при реальних (заміряних) знааченнях t0 C та В, Vt , м3

Об’єм повітря, приведений до нормальних умов, V0

Конценрація пилу в повітрі робочої зони, С, мГ/м3

Гранично допустима концентрація пилу,

ГДК, мг/м3
Таблиця 2.2

Санітарно-гігієнічна атестація умов праці по шкідливому фактору запиленості

повітря робочої зони
Фактори умов праці

ІІІ-й клас шкідливості умов праці

І ступінь

(1 бал)

ІІ ступінь

(2 бала)

ІІІ ступінь

(3 бала)

Пил у повітрі робочої зони (перевищення ГДК)

До 2-х раз

До 5-ти раз

Більше, ніж у 5 раз4. Техніка безпеки при виконанні

лабораторної роботи.

 1. Приступати до виконання лабораторної роботи тільки з дозволу викладача після перевірки знання правил користування установкою.

 2. Перевірити /візуально/ справність електричного проводу і вилки.

Якщо при вмиканні установки не обертається крыльчатка вентилятора або не загоряється лампочка, необхідно відключити прилад і звернутися по допомогу до лаборанта або головного викладача.

По закінченні роботи:

- лабораторну установку відключити від електричної мережі;

- робоче місце і прилади упорядкувати і здати лаборанту або викладачу.


Контрольні питання.

 1. Пил як шкідливий і небезпечний виробничий чинник. Дія пилу на організм працюючих. Гранично допустима концентрація пилу.

 2. Класифікація методів оцінки запиленості робочої зони.

 3. Спектральний метод оцінки запиленості робочої зони.

 4. Принцип вагового методу визначення концентрації пилу.

 5. Прилади, які використовуються для визначення концентрації пилу ваговим методом.

 6. Види похибок виміру, які спостерігаються у приладах для визначення концентрації пилу ваговим методом.

 7. Методи метрології, які використовуються при визначенні концентрації пилу ваговим методом.

 8. Сутність метрологічного методу компенсації похибок в приміненні до вагового методу визначення концентраціїї пилу.


Список літератури.

 1. Метрологическое обеспечение безопасности труда / Колл. авторов под ред. И.Х.

Сологяна. Т. 1. Измеряемые параметры физических опасных и вредных

производственных факторов. – М.: Изд-во стандартов, 1989.

 1. ГОСТ 12.1.016 – 79 ССБТ “Воздух рабочей зоны. Требования к методам измерения

концентрации вредных веществ»

 1. Обоснование ПДК аэрозолей в рабочей зоне: Методические указания N 2673-83/ Минздрав СССР.-М.,1987

 2. Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. Метод. Указания: N4436 – 87/ Минздрав СССР. – М., 1987.

 3. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы.

Классификация»

 1. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

 2. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ «Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности»Навчальне видання


Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Методи оцінки небезпечних і шідливих виробничих чинників" (для студентів 4 курсу спеціальності "Охорона праці і безпека на транспорті")


Укладач: Яков Олександрович Серіков


Редактор: М. З. Аляб"єв


План 2002, поз.178

Підп. до друку Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк. на різографі. 1,0 умовн.-друк. арк. 1,2 обл – вид. арк.

Тираж 50 прим. Замовл. № Ціна договірна

ХДАМГ, 61002, Харків, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул. Революції,12


Схожі:

Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» iconЛабораторна робота №1 Тема: Оцінка ступеня забрудне ності атмосферного повітря
Тема: Оцінка ступеня забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами на ділянці магістральної вулиці (за концентрацією...
Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» iconЛабораторна робота №23
Визначити коефіцієнт в’язкості повітря І середню довжину вільного пробігу молекул повітря
Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Актуальність теми. Антибіотики найшли широке застосування у медицині, а також у сільському господарстві (тваринництво, птахівництво...
Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Актуальність теми. Антибіотики найшли широке застосування у медицині, а також у сільському господарстві (тваринництво, птахівництво...
Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» iconБуковинський державний медичний університет кафедра гігієни та екології «затверджено»
Актуальність теми. Антибіотики найшли широке застосування у медицині, а також у сільському господарстві (тваринництво, птахівництво...
Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» iconЛабораторна робота №30 Визначення ширини забороненої зони напівпровідників з температурної залежності їх провідності
Оволодіти методикою визначення ширини забороненої зони напівпровідників з температурної залежності їх провідності
Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» iconЛабораторна робота №9 Дослідження спектрального розподілу фотопровідності та пропускання напівпровідникових кристалів
Дослідити спектральний розподіл фотопровідності селенового фотоелемента, визначити ширину забороненої зони напівпровідникового кристала...
Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» iconЛабораторна робота №43 Вивчення спектральних характеристик фотоелементів
Ознайомитись із законами внутрішнього І зовнішнього фотоефектів, вивчити спектральні характеристики селенового та вакуумного фотоелементів,...
Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь1.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №2 «Оцінка запиленості повітря робочої зони» iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи