Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата11.07.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В. В. Княжеченко


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання контрольної роботи з дисципліни

«Планування діяльності підприємства»


(для студентів заочної форми навчання спеціальності

6.050100 - «Економіка підприємства»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства»). /Укл. Княжеченко В.В. Харків: ХНАМГ, 2008. 32 с.


Укладач: В.В. Княжеченко


Рецензент: доц. В.М. Тюріна


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 16 від 01.07.08 р.ЗМIСТ
Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Частина 1 Методи планування . . . . . . . . . . . . . . . 7


  1. Балансовий і нормативний методи. . . . . . . . . . . . . . . 7

  2. Метод точки беззбитковості. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  3. Метод граничних витрат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13ЧАСТИНА 2. Складання плану діяльності підрозділу підприємства . . . 16
^

2.1. Розрахунок планових обсягів збуту і виробництва продукції . . . 16

2.2. Планування забезпеченості виробничої програми потужністю. . . 17


2.3. Планування матеріальних витрат для технологічних потреб . . . 19

2.3.1. Планування витрат на електроенергію, що використовують

технологічні потреби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.3.2. Планування витрат на матеріали . . . . . . . . . . . 20

2.4. План із праці та заробітної плати . . . . . . . . . . . . 21

2.5. Розрахунок планової собівартості . . . . . . . . . . . . 24

2.6. Планування прибутку й рентабельності . . . . . . . . . . 28


ЧАСТИНА 3. Питання для самостійної перевірки готовності до захисту

контрольної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31


^

Загальні положення


Метою виконання даної контрольної роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, що отримані пiд час вивчення дисципліни "Планування і контроль діяльності підприємства", опанування методологічними основами здійснення процесу планування, а також здобуття навичок самостійної творчої роботи із спеціальності під час використання отриманих теоретичних знань при здійсненні системи взаємозв’язаних планових розрахунків.

Контрольна робота складається з двох частин:

 • частина 1 - виконання завдань, що ставлять на меті закріплення навичок з використання основних методів планування,;

 • частина 2 - виконання низки розрахунків, що ставлять на меті систематизацію та комплексне використання отриманих теоретичних знань за напрямками планової діяльності під час здійснення планування результатів діяльності об’єкта планування.

Як об’єкт планування при виконанні другої частини контрольної роботи виступає умовний структурний підрозділ вагоно-ремонтного заводу, що здійснює ремонт рухомого складу і виготовлення запчастин для підприємств міського електричного транспорту (трамвайно-тролейбусних депо). План його діяльності розробляють за основними напрямками планування вiдповiдно до функціональної спрямованості планових розрахунків на пiдприємствi. Планові розрахунки в контрольній роботі здійснюють на перший квартал року, що відповідає часу захисту контрольної роботи.

Студент виконує контрольну роботу в повному обсязі або одну із двох її частин виходячи з завдання кафедри.

Контрольна робота є однією з форм самостійної роботи студента. У процесі роботи над контрольною роботою і пiд час її захисту студент повинен виявити:

 • наявність теоретичної підготовки i здатність правильно застосовувати її при проведенні необхідних планово-економічних розрахунків;

 • знання питань організації діяльності підприємства;

 • вміння використовувати сучасні методи обґрунтування планових рішень.

^ Для виконання контрольної роботи студент отримує на кафедрі завдання в якому частина даних визначається з урахуванням двох останніх цифр (ХZ) його залікової книжки (індивідуальний вихідні дані), а iншi данi однаковi для усiх варіантів (загальнi вихiднi данi). Крім того значення частини даних завдань, що наведені безпосередньо в контрольній роботі, також залежать від двох останніх цифр (ХZ) залікової книжки студента.

Розробка контрольної роботи здійснюється студентом самостійно під керівництвом викладача-консультанта, який призначається кафедрою.

^ Після виконання контрольної роботи повинен бути проведений її захист.

Контрольна робота допускається до захисту, якщо в ній немає помилок або вони не принципові. Для підготовки до захисту в контрольній роботі наведені питання, що дозволяють студенту самостійно перевірити свою готовність до нього.

^ Контрольна робота не допускається до захисту, якщо :

 • вона розрахована за даними, що не співпадають з iндивiдуальним варiантом або мають iншi ніж у завданні загальнi данi;

 • при наявності в контрольній роботі значних помилок, що свідчать про відсутність у студента знань теоретичних основ здійснення планування діяльності підприємства і які докорінно змінюють подальші результати розрахунків, що унеможливлює достовірну оцінку (перевірку) останніх.

За результатами перевірки контрольної роботи і її захисту викладач приймає рішення про рівень володіння студентом необхідними теоретичними знаннями й наведеними в контрольній роботі розрахунками.

Контрольна робота вважається такою, що захищена, якщо відповіді студента та якість розрахунків заслуговують оцінки «задовільно» та більш високих оцінок.

^ Критерії визначення оцінки

При перевірці робота може бути оцінена:

- «задовільно», що може мати місце при правильних відповідях на бiльшу частину поставлених запитань або бiльш важливi з отриманих запитань. При цьому в розрахунках наявні різні непринципові похибки чи помилки;

- «незадовільно» ( робота вважається такою, що не захищена) у випадку, якщо студент не володіє методикою розрахунків (при неправильних відповідях на поставлені запитання) чи при наявності принципових помилок у розрахунках.

Контрольну роботу оформляють на папері формату А4.

Матеріал розміщується в такій же послідовності, що i в методичних вказівках.

^ Допускається подання на перевірку контрольної роботи з використанням копії методичних вказівок, де до таблиць вносять результати розрахунків, а до формул, що завершуються знаком дорівнює ( “=” ), вносять вихiднi данi й результат розрахунків. У цьому разi до тексту методичних вказівок з метою пояснень до розрахунків можуть бути додані додаткові обгрунтування розрахунків, якщо студент вважає це за потрібне. На пояснення робиться посилання у встановленому порядку, а самі пояснення наводять у додатках. Порядок оформлення посилань та додатків дивись у методичних вказівках до виконання дипломної роботи [ 3 ].

Під час виконання контрольної роботи слід звернути увагу на те, що значення показників, які отримані під час розрахунків, необхідно обов’язково округлювати за правилами, що наведені в завданні.


^ Частина 1. Методи планування

  1. Балансовий метод

Для успішного функціонування економічної системи будь-якого рівня потрібно забезпечити баланс можливостей забезпечення наявності ресурсу та попиту на нього (продукція, послуги, потужність та ін.).

Баланс у перекладі з французької – рівновага двох сторін одного постійно змінного явища. Сутність розробки будь-якого балансу полягає у забезпеченні відповідності між ресурсами й попитом на них. Балансовий метод планування виходить з того, що кожний товар (послуга) є, з одного боку, результатом діяльності, а з другого, – ресурсом для забезпечення попиту (іншої діяльності). Використання балансового методу дозволяє планомірно оновлювати матеріальні, трудові й вартісні пропорції під час розвитку економічної системи (нехай то держава, регіон чи підприємство). До ресурсів відносять: наявність товарів на початок року, в тому числі у вигляді запасів, виробництва товарів власними силами, надходження товарів (імпорт, купівля, бартер). До попиту (потреб) відносять: потреби виробництва (очікуваний попит), виконання зобов’язань (експорт, продаж, бартер), формування залишків на кінець року (в тому числі запаси).

Для розрахунку балансів потрібна відповідна нормативна база - система норм та нормативів, що визначають міру витрат різноманітних матеріальних ресурсів у натуральних одиницях вимірювання, витрат трудових ресурсів, коштів на виробництво одиниці продукції чи надання послуги.

Використання норм і нормативів – основа нормативного методу розробки прогнозних та планових документів.

Норма – науково обгрунтована міра витрат ресурсів на виготовлення одиниці продукції (виконання роботи або надання послуги) відповідної якості. Як економічна категорія норма характеризує рівень суспільного розподілу праці, є кількісною мірою витрат праці.

Норматив – поелементна складова норми, що характеризує рівень використання ресурсу чи його питомі витрати на одиницю виміру. Економічні нормативи відображають вимоги суспільства до результатів діяльності або регламентують відношення у процесі перерозподілу результатів діяльності.

Далі наведений перелік завдань, що необхідно виконати у рамках виконання підрозділу 1.1 контрольної роботи, й самі завдання.

Таблиця 1.1 – Завдання до підрозділу 1.1

Сутність завдання

Остання цифра номера залікової книжки ( z)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Навести приклад використання балансового й нормативного методу на виробництвіВсім

Вирішити завдання №

1 і 2

1і 3

1 і 4

1 і 5

2 і 3

2 і 4

2 і 5

3 і 4

3 і 5

4 і 5


1. Підприємству згідно з виробничою програмою необхідно забезпечити очищення (30 – Х,Z) млн. м3 води на рік. Очищення 1000 м3 потребує 5 кг хлору. На підприємстві повинен бути так званий страховий запас (СЗ) – 12000кг. Залишок запасів хлору на початок року склався на рівні 14000 кг. Залишок хлору на кінець року очікується на рівні 13000 кг (у тому числі СЗ). У звітному році оплачено поставку 10000 кг, що надійдуть на підприємство в плановому періоді. Вартість 1 кг хлору становить 0,6 гр. од.

Визначити планові потреби в хлорі й розмір коштів для його закупівлі. Які методи планування використовуються під час виконання цього завдання?


2. Визначити загальну й додаткову потребу в сировині на плановий рік й джерела покриття додаткової потреби на підставі розробки матеріального балансу на рівні підприємства, якщо відомо, що:

 • підприємство випускає комплектуючі, потреба в яких на плановий рік становить (185000 – XZ) од.;

 • норма витрат сировини 3 кг/од.;

 • на початок року підприємство мало 12000 кг сировини;

 • відповідно до сплачених договорів у плановому році очікується надходження 60000 кг сировини;

 • відповідно до зобов’язань підприємство повинно за зустрічними поставками (бартер) передати 200000 кг;

 • у зв’язку із зміною умов постачання залишок на кінець року планується в обсязі 18000 кг.


3. На початок року в депо знаходяться запаси запчастин “А” в кількості 200 одиниць. Планується, що ремонтні майстерні протягом року мають виготовити (600 + XZ) од. Для покриття потреб у запчастинах на початок наступного року необхідно забезпечити залишок на кінець року в розмірі 150 од. Очікується, що в плановому році підлягає ремонту 60 од. рухомого складу, в кожній одиниці 20 деталей “А”. Імовірність, того, що вони будуть вимагати заміни, складає 80%.

Розробити баланс за даним видом запчастин, якщо відомо, що в плановому році підприємство зобов’язано передати 100 деталей на умовах бартеру, і при необхідності визначити додаткове завдання на виробництво деталей “А” в майстернях.


4. У звітному році на підприємстві при обсязі виробництва 500 т.од. було витрачено 220000 кг сировини. У плановому році передбачається довести обсяг виробництва до 520 тис. од. та знизити питомі витрати сировини на (2 + 0,ХZ) відсотки. Залишки сировини на початок планового року становили 1200кг, на кінець року 1300 кг.

Визначити на підставі складення матеріального балансу річні витрати підприємства на закупівлю сировини, якщо вартість однієї тонни 1600 гр.од.


5. На початок року на підприємстві залишки матеріального ресурсу “А” становили 100 од. Планується, що власними силами буде вироблено ще (400 + XZ) од. цього виду ресурсів. Для покриття потреб у ресурсі на початок наступного року необхідно забезпечити залишок на кінець поточного року в розмірі 200 од. Очікувана потреба на поточний рік становить 1000 од. ресурсу «А».

Розробити баланс за даним видом запчастин, якщо відомо, що в плановому році підприємство зобов’язано передати 100 деталей на умовах бартеру, і, при необхідності, визначити додаткове завдання на виробництво деталей “А” силами підприємства.


^ 1.2. Метод точки беззбитковості

Під час проведення планових розрахунків виникає потреба у визначенні оптимальних обсягів виробництва або у встановленні мінімально допустимої ціни при різних обсягах виробництва, прийнятті рішення про доцільність нарощування виробництва, визначенні доцільності виготовлення комплектуючих власними силами або їх закупівлі. У цих випадках може стати в нагоді використання методики, що базується на визначенні точки беззбитковості (“критичної точки”, “точки порогу збитковості”, “точки нульового прибутку”), застосовувати цю методику слушно у разі стабільних цін та питомих витрат в межах очікуваного обсягу виробництва в плановому періоді.

При розрахунках слід вміти відокремлювати умовно-постійні і змінні витрати. При цьому критерієм віднесення конкретних витрат до постійних або змінних витрат є вплив зміни обсягів виробництва на розмір цих витрат.

Розрахунок “точки нульового прибутку” доповнюється графіком, на якому можуть бути відображені:

 • змінні (VC) витрати;

 • постійні (FC) витрати;

 • загальні витрати (TC);

 • доходи (Д).

При виконанні контрольної роботи на графіку достатньо навести зміну доходів і загальних витрат при зміні обсягів виробництва.

При побудові графіка по горизонталі визначають обсяги виробництва у натуральних одиницях виміру, по вертикалі – вартісні показники. Завдання до розділу 1.2 наведені в табл. 1.2.


Таблиця 1.2 – Завдання до підрозділу 1.2
Показники
Варіанти – остання цифра № залікової книжки (Z)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1. Середні питомі витрати матеріалів, грн./од. продукції


2. Витрати, пов’язані з:

 • оплатою праці керівників й службовців, тис.грн;

 • утриманням виробничих приміщень, тис.грн;

 • амортизацію ОФ, тис.грн.


3. Оплатою праці робітників, що знаходяться на:

  1. погодинній формі оплати праці, тис. грн;

  2. відрядній формі оплати праці, грн/од. продукції


4. Інші витрати:

   • мовно-постійні,

тис. грн;

   • змінні, грн/од. продукції


5. Очікувані в плановому році:

   • обсяг реалізації продукції, тис.од.;

   • ціна одиниці продукції, грн.2


0,5


0,8


0,7


1


-


3

3


3


7
15


30


120


50


4


3


28


8


33


42
8


2


148


100


10


-


240


12


30


40

4


1


-


3


-


6


16


10


1,0


36

20


24


8


160


40


-


300


6


35


40

4


1


2


0,4


3,1


-


5,5


6


4


14

1


2


3


0,5


-


1,5


6,5


3,5


2,8


10

5


3


-


2


2


1


6


8


9


20

3


-


-


5


1


-


9


11


1,4


25

18


20


10


30


30


-


360


5


20


50Розрахунки проводять у такий послідовності:

1. Умовно-постійні витрати

FC =

2. Змінні витрати

VC =

3. Обсяг виробництва, що відповідає точці беззбитковості (Vт.б.).

Vт.б.=


Б
удуємо графік:

Обсяг виробництва

Рис.1.1. Графік “точки нульового прибутку”


Висновки за результатами розрахунків:


^ 1.3. Метод граничних витрат

Під граничними витратами (доходами) розуміють приріст витрат (доходів), що обумовлений зміною обсягів виробництва більш ніж на одиницю. Інакше кажучи, граничні витрати (доходи) в якомусь інтервалі зростання виробництва – це середні значення показника. Вони показують скільки в середньому будуть становити витрати на виробництво кожної додаткової одиниці продукції (скільки буде отримано доходів від кожної такої одиниці продукції) у визначеному інтервалі обсягів виробництва.

Перевагою методики граничних витрат перед методикою “точки нульового прибутку” є те, що вона може використовуватися в умовах, коли витрати й ціни змінюються під впливом зростання обсягів виробництва.

За допомогою розрахунку граничних витрат і доходів можна визначити межі обсягів виробництва, в яких зростання доходів випереджатиме зростання витрат.

Необхідна інформація для виконання завдань наведена в табл. 1.3.


Таблиця 1.3 – Завдання до підрозділу 1.3

Показники

Варіанти


5 і 6

1і 7

2 і 8

3 і 9

4 і 0

1. Обсяг виробництва,

тис. од.

0

100

200

300

400

500

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

200

300

400

500

-

-

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

5000

5500

6000

6500

7000

-

2. Витрати на відповідний обсяг виробництва,

тис. грн.

50

200

360

540

730

880

2.5

5.0

6.25

7.0

7.5

8.5

720

1080

1460

1800

-

-

10

20

25

28

30

34

880

955

1040

1150

1275

-

3. Ціна одиниці продукції, грн.

3

3

2.8

2.7

2.5

2.2

40

40

37.5

34.0

30.0

25.0

5.6

5.4

5.0

4.5

-

-

80

80

75

68

60

50

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

-
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи