Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Дата11.07.2012
Розмір141 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни „Технологія туристської діяльності”

(для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 - „Туризм”) / Укл.: Сегеда І.В., Познякова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 16 с.


Укладачі: І.В.Сегеда,

О.В. Познякова


Рецензент: доц., к.т.н. С.О. Погасій


^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства ,

протокол № 1 від 31 серпня 2007 р.

ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………

1. Загальні вимоги до написання та оформлення курсової

роботи……………………………………………………………………...

2. Послідовність виконання курсової роботи…………………….

Список літератури………………………………………………….

Додаток А „Тематика курсових робіт”……………………………

Додаток Б „Приклад заповнення титульного аркушу

курсової роботи”………………………………………………………….


4


5

7

10

13


15

ВСТУП


Відповідно до навчального плану студенти виконують курсову роботу з дисципліни „Технологія туристської діяльності”.

^ Туристська діяльність – це діяльність, направлена на формування, просування та реалізацію туристського продукту, здійснювання мандрувань. Ця діяльність здійснюється юридичними особами та індивідуальними підприємцями на основі спеціальних дозволів – ліцензій на туристську діяльність, а також відповідно до вимог закону України «Про туризм» та іншими законодавчими актами України.

Технологія – це операції, пов’язані з наданням туристських послуг: перевезення, тимчасове проживання в засобах розміщення, харчування, організація відпочинку та розваг.

Написання курсової роботи є необхідним етапом для закріплення теоретичних та практичних знань, набутих студентами під час лекційних, практичних (семінарських) занять.

Виконання курсової роботи з даної дисципліни складається з наступних етапів:

 • вибір теми курсової роботи;

 • опрацьовування літературних джерел;

 • збір та аналіз матеріалів за обраною темою;

 • складання плану курсової роботи;

 • формування тексту курсової роботи згідно з складеним планом;

 • проведення необхідних розрахунків;

 • оформлення, подання та захист курсової роботи.

Курсові роботи, що не відповідають зазначеним вимогам і затвердженому плану, а також не містять матеріалів діяльності конкретного підприємства, до захисту не допускаються і повертаються на доопрацювання.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота з дисципліни „Технологія туристської діяльності” є індивідуальною роботою, метою якої є поглиблення та закріплення знань, одержаних під час вивчення дисципліни, придбання навичок у розробці раціональних рішень в галузі туристської діяльності.

Курсова робота має такий зміст:

1) титульний аркуш;

2) вступ;

3) основна частина;

4) висновки;

5) список використаних джерел;

6) додатки.

Мова курсової роботи – українська, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів і літературних джерел є неприпустимим.

Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).

У друкованому варіанті текст розташовується через 1,5 міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на сторінці шрифтом Times New Roman, 14-й кегль. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту робо­ти і дорівнювати п’яти знакам.

Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – не менше за 20 мм, з правого – не менше за 10 мм, зверху – не менше за 20 мм, знизу – не менше за 20 мм.

Структурні елементи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, розділи основної частини „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ”, „ДОДАТКИ”. Додатки не нумерують, а їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту.

Всі сторінки роботи, включаючи додатки, повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і позначаються арабськими цифрами без крапки в кінці у правому верхньому кутку. Вступ і висновок не нумерують. Першою сторінкою вважається сторінка титульного аркуша, друга – змісту, далі – текст основної частини тощо.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Якщо розділи підрозділяються на декілька основних частин, то їх нумерація здійснюється також арабськими цифрами і складається з номерів розділу та підрозділу, які розділяються крапкою, наприклад 2.5 (п’ятий підрозділ другого розділу).

Ілюстрації (креслення, рисунки, фотографії, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.

Ілюстрацію позначають словом „Рис.”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних. Номер ілюстрації­ складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокре­мленого крапкою, наприклад, „Рис. 2.1.” - перший рисунок другого розділу.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Слово „Таблиця” і назву таблиці починають з великої літе­ри. Назву не підкреслюють. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

У правому верхньому куті розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, „Таблиця 2.1” - перша таблиця другого розділу, нижче розміщується назва таблиці.

Посилання в тексті роботи на джерела слід позначати порядковим номе­ром за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, „у роботах [5-9]...”.

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за перелі­ком посилань із зазначенням номера.


^ 2. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


У вступі звичайно обґрунтовують актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт і предмет дослідження.

Вступ становить 1-2 сторінки друкованого тексту, який складається з наступних складових:

 • актуальність – оцінювання сучасного стану проблеми з точки зору своєчасності й соціальної значущості, відмічаючи практично розв'язані завдання, прогалини знань, що існують у даній галузі; визначення провідних підприємств та провідних вчених і фахівців даної галузі; розкриття світових тенденцій розв'язання поставлених завдань;

 • об’єкт – підприємство або організація, обрані для вивчення і на базі даних яких виконується курсова робота;

- предмет дослідження – проблема (коло проблем), що досліджується в курсовій роботі на прикладі об'єкта дослідження;

 • мета роботи – формулюється відносно обраного предмета дослідження стосовно об'єкта дослідження;

 • галузь застосування одержаних результатів - коротко характеризують результати роботи, їх вплив на проблему, що досліджується у разі впровадження.

^ Основна частина роботи складається з двох розділів та оформлюється згідно з вищезгаданим планом курсової роботи та має включати характеристику сучасного стану проблеми, опис нормативно-правової бази, погляд різних авторів на цю проблему, позитивні та негативні недоліки проблеми.

Обсяг основної частини повинен становити не більше 25-30 сторінок друкованого тексту.

^ Перший розділ курсової роботи за змістом є теоретичним. У ньому проводиться загальна характеристика проблеми, яка вивчається в Україні та в окремих її регіонах. Також даний розділ повинен містити короткий аналіз проблеми на міжнародному рівні.

^ Другий розділ курсової роботи є практичним. Зміст цього розділу повинен включати перелік турів, які пропонуються туроператорами країни, яку студент обирає самостійно, з їх характеристикою. На основі таких даних студент робить аналіз переваг даних турів і, виходячи з цього, комбінує декілька схожих турів в один, оптимізуючи витрати ресурсів за визначеними критеріями (тривалість, витрати, ціна тощо), виходячи з потреб споживачів цих туристських продуктів.

Висновки, що наводяться в окремому розділі курсової роботи, є стислим викладенням підсумків проведеної студентом роботи.

Текст висновків може поділятись на пункти.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 1-2 сторінки.

^ Список літератури (список використаних джерел), на які є посилання в основній частині, наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки.

Джерела слід розміщувати таким чином:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови Уряду (у хронологічній послідовності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті з журналів (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Кількість використаних джерел не повинна бути менш ніж 15.

Додатки треба оформлювати як продовження роботи на її наступних сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Наприклад, „Додаток А”.

Тематика курсових робіт наведена у додатку А.


Список літератури


 1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР.

 2. Закон України „ Про внесення змін до закону України „Про туризм” від 18.11.2003 р. №1282-IV.

 3. Закон України „Про державний кордон України” від 3 квітня 2003 р. N 662-IV.

 4. Закон України „Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України”  від 3 червня 2004 р. N 1742-IV.

 5. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА розвитку туризму на 2002 - 2010 роки, Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 583. 

 6. Директива Совета Европы в области организации туристской деятельности.

 7. ДСТУ 4268:2003 „Засоби розміщення”.

 8. Перечень «Характерные туристические товары и услуги» в соответствии с ДК 016-97.

 9. ПРАВИЛА оформлення візових документів для в'їзду в Україну, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 227. 

 10. Правила оформлення та видачі консульськими установами України паспортів громадян України для виїзду за кордон, посвідчень на повернення в Україну громадян України та проїзних документів дитини, затверджені наказом Міністерства закордонних справ України від 1 липня 1997 р. N 93-сд.

 11. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 6-е, перераб. и доп. – СПб.: «Изд. дом Герда», 2004. – 448 с.

 12. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие – М.: Нолидж – 1996. – 312 с.

 13. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. – 300 с.

 14. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Начальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

 15. Организация туризма: Уч. пособие/А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н. И. Кабушкина и др. – Минск: Новое знание, 2003. – 632 с.

 16. Рудяк Ю., Кузнєцов В., Клименко А. Усе про облік та організацію туристичної діяльності. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харьков: Фактор, 2006. – 278 с.

 17. Туристична діяльність. Нормативна база. / Роїна О.М. – К.: КНТ, 2005. – 448 с.

 18. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк., 2001. – 237 с.

 19. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Уч. пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.

 20. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навч. посібник. – К.: Атака, 2006. – 264 с.

 21. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров. Серия «Учебники и учебные пособия». - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. – 416 с.

 22. Бойцова М., Піроженко О., Кузнєцов В. Усе про облік та організацію готельного бізнесу. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харьков: Фактор, 2006. - 256 с.

 23. История туризма: Уч. пособие // Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. - Харьков: ХНАГХ, 2005. – 312 с.

 24. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

 25. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избр. труды. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 256 с.

 26. Квартальнов В.А., Федорченко В.К. Туризм социальный: история и современность: Учеб. пособие. – К.: Вища школа, 1989. – 342 с.

 27. Кузнєцов В., Маханько О. Усе про облік та організацію громадського харчування. – 2-ге вид., перероб. і доп. - Харьков: Фактор, 2006. - 307с.

 28. Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 348 с.

 29. Окладникова Е. А.Международный туризм. География туристских ресурсов мира: Учеб. пособие. - М.,СПб.:ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2002. - 384 с.

 30. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. проф., д.э.н. Чудновского А. Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во „ЭКМОС”, 2001. – 400 с.

 31. Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму: Навчальний посібник. – К.: Альтер-прес, 2005. – 320 с.

 32. Экономика гостиничного хазяйства: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РДЛ, 2006. – 224 с.

 33. Яновська Н., Філатов С. Туризм: організація і облік. – 3-тє вид., перероб. – Харьков: Фактор, 2002. – 220 с.

 34. www.world-tourism.org

 35. www.travel-web.com

 36. www.hotels.net

 37. www.tourism.gov.ua

 38. www/travel.com.ua

Додаток А


Тематика курсових робіт


 1. В’їзний туризм як основний елемент розвитку національної туристської індустрії.

 2. Договірні відносини в туристському бізнесі.

 3. Диверсифікація як напрям підвищення ефективності діяльності туристського підприємства.

 4. Економічні передумови розвитку туристської індустрії.

 5. Залучення інвестицій у туристську діяльність.

 6. Інновації в туристському бізнесі.

 7. Інформаційне забезпечення туристської діяльності.

 8. Інформаційні технології в туристській діяльності.

 9. Ліцензування та сертифікація туристської діяльності.

 10. Міжнародна співпраця та організації в туризмі.

 11. Міжнародне регулювання туристської діяльності.

 12. Міжнародний туризм як специфічна форма торгівлі послугами.

 13. Організаційно-правове забезпечення туристської індустрії в Україні.

 14. Особливості функціонування туристського ринку.

 15. Перспективи розвитку світового туристського ринку.

 16. Порядок виробництва туристського продукту.

 17. Проблеми і перспективи розвитку туризму в Україні в ХХІ столітті.

 18. Соціально-економічна сутність туризму і туристської діяльності.

 19. Сутність туризму і його основні соціально-економічні категорії.

 20. Технологія екскурсійного обслуговування.

 21. Технологія функціонування готельної індустрії.

 22. Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності.

 23. Транспортне забезпечення в туризмі.

 24. Туристська діяльність як об’єкт управління.

 25. Уніфікація технологій туристських послуг туристського підприємства.

 26. Управління якістю надання туристських послуг.

 27. Формування, просування та реалізація турів.

 28. Формування професійної етики робітників сервісу.

 29. Функціонально-планувальна організація технологічних процесів надання туристських послуг.

 30. Функціонування економічних законів у туристській діяльності.

Додаток Б


Приклад заповнення титульного аркушу курсової роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства


^ КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Технологія туристської діяльності”

на тему

РОЗРОБКА ВОДНОГО МАРШРУТУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА

^ ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ”


Виконав(ла):

студент(ка) 2 курсу

групи ТУР-2005-1

Донець О.В


Перевірив:


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 - „Туризм”)


Укладачі: Ірина Василівна Сегеда,

Оксана Вікторівна Познякова


Редактор: М.З. Аляб’єв


Коректор: З. І. Зайцева


^

План 2007 (додатково)

Підп. до друку 17.12.2007

Друк на ризографі

Замовл. №

Формат 60 х 84 1/16

Умовн.-друк. арк. 0,7

Тираж 100 прим.

Папір офісний


Обл.-вид. арк. 1,2

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12
Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи