В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р icon

В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою "Економіка підприємств міського господарства", протокол №11 від 03. 2002р
НазваВ. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою "Економіка підприємств міського господарства", протокол №11 від 03. 2002р
Сторінка1/3
Дата11.07.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипРозрахунок
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки до курсового проекту

“Розрахунок економічних показників

діяльності комунального підприємства”

та самостійної підготовки

з курсу “Економіка підприємства”


(для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського господарства ” денної та заочної форм навчання)


Харків – ХДАМГ-2002

Методичні вказівки до курсового проекту “Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства” та самостійної підготовки з курсу “Економіка підприємства” для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського господарства ” денної та заочної форм навчання. - Укл. Славута О.І. - Харків: ХДАМГ, 2002.-47 с.


Укладач: О.І.Славута


Рецензент: В.М.Тюріна


Рекомендовано кафедрою “Економіка підприємств міського господарства”, протокол №11 від 7.03.2002р.


ВСТУП


Метою курсового проекту є закріплення навичок роботи з економічною інформацією з курсу «Економіка підприємств» з урахуванням специфіки фаху студентів. У проекті розглядаються питання організації на підприємстві водовідведення Цеху механічного зневоднювання осаду, використання для придбання устаткування фінансового лізингу; обчислюється величина щорічного лізингового платежу; визначаються економічні показники діяльності Цеху, вплив цієї діяльності на економічні показники підприємства в цілому, розраховуються та аналізуються відносні показники економічної діяльності підприємства водовідведення.


У процесі виконання курсового проекту студент повинен виявити:

 • наявність теоретичних знань з курсу “Економіка підприємства” та вміння використовувати їх в економічних розрахунках;

 • вміння користуватися нормативною документацією;

 • знання діючого законодавства у сфері оподаткування підприємства.


Курсовий проект складається з розрахункової і графічної частин. Розрахункова частина оформлюється на папері формату А4; відступи від краю: верхнього – 20, нижнього – 15, лівого – 25, правого – 10 мм. У разі виконання пояснювальної записки за допомогою ЕОМ шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5. Матеріал розміщують у такій послідовності:

 1. Титульний аркуш (макет титульного аркуша наведено в Додатку 1).

 2. Зміст.

 3. Розрахункова частина пояснювальної записки.

 4. Висновки.

 5. Перелік використаної літератури.


Нумерацію розділів, таблиць та рисунків здійснюють так само, як і в цих Методичних вказівках.

Графічну частину виконують на папері формату А1; відступи від лівого краю – 20, від інших – 5 мм. Зразок оформлення штампа до плакату подано в Додатку 2.

Плакат умовно розподіляють на чотири частини, кожна з яких містить у собі переважно графічну інформацію відповідно до останнього числа номеру залікової книжки. На плакаті необхідно навести інформацію чотирьох розділів курсового проекту у вигляді: розрахункової формули, таблиці, двох графіків або діаграм. У Завданні на графічну частину курсового проекту міститься інформація про варіанти, види й назви окремих частин плакату із посиланням на розділи й таблиці, потрібні для використання. Інформацію на плакаті розміщують послідовно, як і розділи пояснювальної записки. Плакат має загальну для всіх варіантів назву “Показники діяльності підприємства водовідведення”.


^ ЗАВДАННЯ НА ГРАФІЧНУ ЧАСТИНУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Графік 2

Показники використання основного капіталу (розд. 4.1)

Показники ефективності використання оборотного капіталу (розд. 4.2)

Структура витрат ЦМЗО за економічними елементами (табл. 2.4)

Фінансові показники підприємства (табл. 3.8)

Характеристика основного капіталу підприємства (табл. 3.3,3.4)

Графік 1

Динаміка трудових показників підприємства (розд. 3.3)

Схема лізингової операції (рис.1.1)

Показники використання трудових ресурсів (розд. 4.3)

Графік постійних та зміних витрат ЦМЗО (розд.2)

Структура витрат за критерієм залежності від зміни обсягу виробництва (табл. 2.5)

Таблиця

Експлуатаційні витрати ЦМЗО (табл. 2.1)

Характеристика основного капіталу підприємства (табл. 3.1,3.2)

Розрахунок загального розміру лізингового платежу (табл. 1.3)

Розрахунок середньорічної вартості устаткування ЦМЗО (табл. 1.2)

Види і вартість устаткування ЦМЗО (табл. 1.1)

Формула

Розрахунок величини лізингового платежу (розд.1)

Розрахунок витрат на електроенергію (розд.2)

Розрахунок доходів від основного виду діяльності в 2002р. (розд. 2.5)

Розрахунок коефіцієнту рентабельності витрат (розд. 4.4)

Розрахунок тривалості 1 обороту оборотних коштів (розд. 4.2)

Остання цифра залікової книжки

0,5

1,6

2, 7

3,8

4,9


^ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕХУ МЕХАНІЧНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ


У цьому розділі обґрунтовують застосування на підприємстві водовідведення сучасних технологій очистки стічної рідини, дають характеристику необхідного обладнання. Слід визначити:

 • суму капітальних вкладень на придбання обладнання;

 • величину щорічного лізингового платежу за обладнання.


На підприємстві водовідведення міста N у 2001р. було проведено аналіз виробничої та господарської діяльності, зокрема на Комплексі біологічного очищення (КБО). На Комплекс надходить стічна рідина, що являє собою суміш господарсько-побутових і промислових відходів. Спочатку вона потрапляє до споруд (ґрати типу НГ-8Т), призначених для механічного очищення стоків від великого за розміром сміття. Затримане на ґратах сміття знешкоджують і вивозять.

Для видалення із стічної рідини мінеральної частини суспензії на Комплексі діють шість секцій пісколовок горизонтального типу з конусними прорізами для видалення піску. Пісок гідроелеваторами перекачується на піщані площадки.

Після пісколовок стічні води надходять на первинні радіальні відстійники ( чотири - діаметром 28 м і три - діаметром 40 м). Їх призначення - видаляти із стічних вод зважені частки, що осідають під дією сили тяжіння, або спливають. Осад, що утворюється у відстійниках діаметром 28 м, самопливом, а з відстійників діаметром 40 м центровими і плунжерними насосами видаляється в самопливну мережу й у резервуар сирого осаду обсягом 600 м3. Після первинних відстійників прояснені стоки надходять в аеротенки, де аеруються з активним мулом, при цьому відбувається біологічне очищення стоків. Суміш активного мулу з очищеними стоками надходить на вторинні відстійники, де очищена вода відокремлюється від активного мулу.

Активний мул з відстійників надходить у резервуар активного мулу (600 м3), а очищені стоки направляються у канал і по щитовому колектору скидаються в річку. Очищені стоки хлоруються на хлораторній станції, продуктивність якої становить 150 кг хлору на годину.

З 600 м3 резервуару активний мул (зворотний) насосами 20 НДН - 3000 м3/година перекачується в аеротенки. Утворений надлишковий активний мул надходить на мулові площадки, де відбувається зневоднювання і підсушування осаду. Мулова вола, що відокремилась у результаті цього процесу, через колодязі надходить у водовідвідну мережу і на насосну станцію, звідки насосами перекачується в канал (до головної споруди).

Зневоднений і підсушений мул (кек) згрібається бульдозером до дороги, а потім екскаватором навантажується і вивозиться або складується. У 2001 р. обсяг кека, вивезеного з КБО, склав 63 тис. м3.

Підсушування осаду на мулових площадках для сучасних великих очисних станцій не завжди виявляється можливим, тому що потребує великих площ. Мулові площадки розбиті на три ділянки загальною площею 126,18 га, з яких:

 • перша ділянка займає площу 37,02 га;

 • друга - 83,94 га;

 • третя - 5,22 га.

На цих мулових площадках вологість мулу після підсушування, що триває в середньому 30 днів, зменшується з 97 до 80-85%. Сам процес підсушування осаду супроводжується неприємним запахом і сприяє розмноженню шкідливих комах - мух. Земля, на якій розташовані мулові площадки, не може бути використана в сільському господарстві протягом 15-20 років, тому що вона перенасичена шкідливими речовинами. Тому для великих станцій необхідно застосовувати більш сучасні способи зневоднення осаду, до числа яких, зокрема, відноситься механічне видалення вологи.

На підприємстві розроблено проект упровадження Цеху механічного зневоднювання осаду (ЦМЗО), необхідного як з технологічної, так і з екологічної точки зору. Видалення води центрифугуванням засновано на дії відцентрової сили, причому цей процес завершується протягом декількох хвилин. Ціль зневоднення, тобто зменшення вологості є ущільнення надлишкового мулу в цеху механічного зневоднювання. Після обробки надлишкового мулу в ЦМЗО вологість знижується з 97 до 60 - 65 %, тобто після введення Цеху площа мулових площадок зменшиться.


Таблиця 1.1.Види і вартість обладнання.

Найменування обладнання

Кількість, од.

Вартість, тис. грн./ од.

 1. Центрифуга ОГШ-459

 2. Маслонасос – 0,1

 3. Центрифуга ОГШ-631

 4. Установка підготовки флокулянта

 5. Водонагрівач ДНФ-18

 6. Насоси-дозатори

 7. Насос СМ-100-65-200

 8. Насос СМ-125-80-315

 9. Насос ВКС 2/26

 10. Вентилятори

 11. Електроприводна арматура

 12. Електроприводний транспортер

 13. Електричний підігрівач

3

4

1

1

1

4

1

1

1

10

1

4

1

90*1,0

0,5

100**2,5

80*,0

4,0

2,0

2,5

3,0

3,5

0,1

1.5

6,0

2,0

Разом:

33

Цех буде розташований в існуючому будинку на КБО біля третьої ділянки мулових площадок, загальною площею 5,2 га. Пропускна потужність Цеху передбачена в обсязі 1500 м3 осаду на добу. Для організації ЦМЗО необхідно придбати обладнаня, види і вартість якого подані в таблиці 1.1. Треба визначити величину капітальних вкладень для придбання обладнання.

В умовах обмеженості коштів у підприємства однією з можливостей придбання обладнання для ЦМЗО є лізинг. Відповідно до Закону України «Про лізинг» від 16.12.97 р. № 723/97-ВР:

Лізинг – це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових засобів і полягає в наданні лізингодавцем у виняткове користування на певний термін лізингоотримувачу майна, що є власністю лізингодавця чи придбане ним у власність за дорученням й за погодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів.

Суб'єктами лізингу є:

 • лізингодавець – суб'єкт підприємницької діяльності, в тому числі банківська чи небанківська фінансова установа, що передає в користування об'єкти лізингу за договором лізингу;

 • лізингоотримувач – суб'єкт підприємницької діяльності, який одержує в користування об'єкти лізингу за договором лізингу;

 • продавець лізингового майна – суб'єкт підприємницької діяльності, який виготовляє майно (машини, обладнання і т.п.), що є об'єктом лізингу;

 • фінансова-кредитна установа - суб'єкт підприємницької діяльності, якийнадає кредит лізингодавцю (в разі необхідності) на придбання об'єкта лізингу.

Найбільш розповсюдженими є фінансовий і оперативний лізинг.

^ Фінансовий лізинг – це договір лізингу , в результаті дії якого лізингоотримувач одержує в платне користування від лізингодавця об'єкт на термін, не менший терміну, за який амортизується 60% від вартості об'єкта лізингу.

Після закінчення терміну договору фінансового лізингу об'єкт лізингу, переданий лізингоотримувачу відповідно до договору, переходить у власність лізингоотримувача чи викуповується ним за залишковою вартістю.

^ Оперативний лізинг – це договір лізингу, в результаті якого лізингоотримувач одержує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, менший терміну, за який амортизується 90% від вартості об'єкта лізингу.

Враховуючи діяльність підприємства водовідведення, доцільним є використання фінансового лізингу із терміном дії лізингової угоди 6 років.

На рис. 1.1 подана схема здійснення лізингової операції з залученням додаткових коштів.

2
  1   2   3

Схожі:

В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р iconПрограма
Рекомендовано кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол №1 від 29. 08 2002 р
В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р iconМіністерство освіти І науки україни
Рекомендовано кафедрою Економіки підприємств міського господарства, протокол №1 від 31. 08. 10 р
В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р iconВ. М. Тюріна конспект лекцій внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства
«Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання за напрямком...
В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р iconВ. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства»
Особливості планування діяльності підприємств міського господарства" (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050100 "Економіка...
В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-аналітичної роботи (для студентів І магістрантів усіх форм навчання спеціальностей економіки та менеджменту підприємств міського господарства)
Рекомендовано кафедрою міської І регіональної економіки, протокол №1 від 29. 08. 2006 р
В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Рекомендовано кафедрою інформаційних систем І технологій в міському господарстві, протокол №30 від 30. 06. 06 р
В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства в. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова
Рекомендовано кафедрою „Інформаційних систем І технологій в міському господарстві”, протокол №79 від 31. 08. 11 р
В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства в. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова
Рекомендовано кафедрою „Інформаційних систем І технологій в міському господарстві”, протокол №79 від 31. 08. 11 р
В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р iconМіністерство освіти І науки україни
«Особливості економіки підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 050100 –„Економіка підприємств”, спеціалізації...
В. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою \"Економіка підприємств міського господарства\", протокол №11 від 03. 2002р iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства а. Є. Ачкасов, О. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Рекомендовано кафедрою „Інформаційних систем І технологій в міському господарстві”, протокол №79 від 31. 08. 11 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи