Щербина Л. В. Методичні вказівки icon

Щербина Л. В. Методичні вказівки
НазваЩербина Л. В. Методичні вказівки
Сторінка1/3
Дата11.07.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Щербина Л. В.


Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання (курсового проекту) з дисципліни

«КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ»

з дидактичним забезпеченням

(для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» денної форми навчання галузі знань 0201 - «Культура», 1401 - «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)


^ Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання (курсового проекту) з дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» з дидактичним забезпеченням (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» денної форми навчання галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа») /. Укл.: Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ, 2008.- 43 с.


Укладач

Щербина Л. В.

Рецензент:

доц. кафедри статистики, обліку та аудиту ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, канд. екон. наук, Чала Т. Г.Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 6 від 31 січня 2008 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................……………………………

1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни .........

2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ...................................

3. Система поточного та підсумкового контролю

знань студентів ..........................................................................

4. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ.........................................................

5. СПИСОК літературИ ................................................................

Додаток а .......................................................................................

Додаток Б ........................................................................................

4

5


6


25

31

34

41

42


ВСТУП


Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання науково-дослід-ного завдання (курсового проекту) розроблені відповідно до програми і робо-чої програми дисципліни і призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» денної форми навчання галузі знань 0201 - «Культура», 1401 - «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа».

Вивчення дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи (курсового проекту), призначеної формувати практичні навички роботи студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем функціонування туріндустрії для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств готельного, курортного, ресторанного та туристського бізнесу.

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, в до-машніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни «Кон’юнктурні дослі-дження галузевого ринку» на самостійну роботу студентів відведено 90 години, з них 36 – на виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента умілого розподілу свого часу між аудиторною та позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної та індивідуальної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів включають: тематичний план навчальної дисципліни; загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни, в тому числі до організації індивідуального наукового-дослідного завдання (курсового проекту); систему поточного та підсумкового контролю знань студентів; список рекомендованої літератури.

Фінальною формою самостійної роботи є підготовка до екзамену. Вона базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, що розглянуті на індивідуальних заняттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно та вмінні логічно викладати їх сутність.

^ 1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни


При вивченні дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» студент має ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота студента, індивідуальна науково-дослідна робота (курсовий проект).

Тематичний план дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» складається з 3 змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно самостійний блок тем, і який логічно поєднує декілька навчальних елементів дисципліни за змістом та зв’язком (табл. 1).


Таблиця 1 – Тематичний план навчальної дисципліни

Характеристика дисципліни: підготовка спеціалістів

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідно до ECTS –4,5 , у тому числі:

змістових модулів – 3,

самостійна робота;

курсовий проект (індивідуальне науково-дослідне завдання)

Шифр та назва галузі знань: 0201 - «Культура», 1401 - «Сфера обслуговування»

Нормативна

Рік підготовки: 5

Семестр: 9

Кількість годин:

усього –162 ;

у тому числі за змістовими модулями:

ЗМ 1.1 – 45

ЗМ 1.2 – 45

ЗМ 1.3 – 72

Назва напряму підготовки та спеціальності: «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»

Лекції: кількість годин – 36

Практичні заняття: кількість годин – 18

Лабораторні заняття:

кількість годин - 18

Самостійна робота: кількість годин – 90

Індивідуальна робота: кількість годин – 36

Кількість тижнів викладення навчальної дисципліни - 18

Кількість годин на тиждень – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Вид контролю: екзамен
    1. ^ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» є самостійна робота студентів з вітчизняною та зарубіжною спеціальною літературою з питань орга-нізації, методології та проведення досліджень, а також моделювання і прогно-зування в галузі туризму. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від нормованих навчальних занять, тобто лекційних, практичних та лабораторних занять (аудиторної роботи).

Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти:

вивчення лекційного матеріалу;

робота із законодавчими, нормативними матеріалами;

робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури;

підготовка до практичних занять;

підготовка до лабораторних занять;

підготовка до дискусій та інших пропонованих викладачем завдань;

робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (курсовим проектом);

самоперевірка студентом власних знань за запитаннями для самодіагностики;

підготовка до проміжного та підсумкового контролю;

укладання глосарію з основних понять, які використовуються у винесених на розгляд тем навчальної дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку». Для цього необхідно:

розібратися в сутності кожної запропонованої категорії;

підготуватися до дискусії в аудиторії щодо сприйняття вивченого матеріалу;

у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому, а також обґрунтувати з чим студент не може погодитись;

за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися у викладача.

^ Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких напрямах:

лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента;

методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;

самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи починається з процесу прослуховування і конспектування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. Студент має чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезовий запис головних положень навчального матеріалу. Складання та вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних та лабораторних занять, у визначенні напряму і обсягу подальшої роботи з літературними джерелами.

Під час підготовки до лекції студент має опрацювати матеріал попередньої лекції з використанням підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виносять на самостійне опрацювання.

^ Підготовка до практичних та лабораторних занять. Підготовка до практичних та лабораторних занять розпочинається з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані в програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.

Практичні та лабораторні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни.

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів.

Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводяться практичні чи лабораторні заняття. Щороку викладачі уточнюють тематичний план проведення семінарських, практичних та лабораторних занять, ознайомлюють з ним студентів на першому занятті.

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову лі-тературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи та до організа-ції практичних та лабораторних занять з дисципліни. У методичних вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь пи-танні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком прове-дення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити її раціональною та підвищити ефективність.

^ Робота над індивідуальним завданням. Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсовий проект) передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних практичних ситуацій. Виконання курсового проекту також передбачає розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження, що пов’язане з метою курсової роботи.

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» видає студенту викладач на початку вивчення дисципліни. Роботу він виконує самостійно при консультуванні викладачем на протязі вивчення предмету у відповідності до графіку навчального процесу, але не пізніше терміну проведення підсумкового модульного контролю. Оцінка за виконання курсового проекту враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Курсовий проект виконують з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами, за час навчання та набуття практичних навичок їх застосування при вирішенні проблем, пов’язаних з організацією і проведенням кон’юнктурних досліджень туристської індустрії.

Студент має право самостійно обрати тему проекту, але обов’язково узгодити її з викладачем. У протилежному випадку - тему курсового проекту вибирає студент із запропонованих викладачем.

Курсовий проект вимагає наявність таких елементів наукового дослідження:

теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок;

практичної значущості;

комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження;

наявність елементів творчості.

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при висвітленні теоретичної частини роботи, студент має використовувати відомості щодо новітніх досягнень в проведенні досліджень, застосовувати різноманітні підходи і аспекти досліджень кон’юнктури взагалі та в туріндустрії зокрема.

Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики. Тобто, робота має бути актуальною для країни, регіону чи туристського підприємства і її результати можуть повністю або частково бути впроваджені до потреб практики.

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження під різними точками зору – з позицій теоретичної бази і практичних навиків, умов його реалізації, аналізу, обґрунтування шляхів удосконалення і т. д. – в тісному взаємозв’язку і єдиній логіці викладу.

В процесі виконання курсового проекту, разом із теоретичними знаннями та практичними навиками за фахом, студент повинен продемонструвати здібності до науково-дослідної роботи і уміння творчо мислити, навчитися вирішувати актуальні завдання.

У процесі написання курсового проекту студент має опрацювати не менше 10-12 літературних джерел з посиланням на використання певної інформації у тексті роботи. При цьому робота має бути творчою і бути спрямована на вирішення певної проблеми чи на встановлення особистого погляду автора роботи на питання, які винесені на розгляд в даній роботі.

Курсовий проект складається: з титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, висновків, списку літератури, додатків.

Титульна сторінка має містити: назву навчального закладу, кафедри, нав-чальної дисципліни; тему курсової роботи; прізвище та ініціали студента;номер академічної групи; дату подання курсового проекту викладачеві на перевірку.

До змісту входять назви розділів, підрозділів і т.д., які розкривають тему курсового проекту, з зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені.

У вступі зазначається актуальність обраної теми дослідження, її проблематика, об’єкт, предмет, мета і задачі дослідження.

До основної частини входять декілька розділів (підрозділів) і обов’язково - взаємопов’язаних між собою теоретичної та практичної частин.

У висновках викладають перелік пропозицій, рекомендацій та результати, одержані в курсовому проекті.

Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: спочатку наводяться законодавчі та нормативні акти, далі – список загальної та спеціальної літератури в алфавітному порядку, потім Інтернет - джерела, і в кінці – література на іноземній мові.

У додатки можуть бути винесені таблиці, рисунки, схеми тощо. При наявності кількох додатків, оформляють окрему сторінку «ДОДАТКИ». Додатки позначають великими літерами українського алфавіту.

Курсовий проект слід оформляти у відповідності до вимог, розроблених і затверджених профілюючою кафедрою. Обсяг курсового проекту - становити 30-35 друкованих сторінок.

Курсові проекти, в яких матеріал викладений без використання ме-тодів, моделей та прийомів моделювання та прогнозування, приймати до захисту не будуть, а тому не можуть бути оцінені вище, аніж незадовільно.


^ Рекомендована тематика курсових проектів

1. Шляхи підвищення конкурентоспроможності готельного (туристського, санаторно-курортного) підприємства.

2. Управління ризиками на готельному (туристському, санаторно-курортному) підприємстві.

3. Управління збутом готельного (туристського, санаторно-курортного) продукту на принципах маркетингу.

4. Шляхи підвищення ефективності діяльності готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства за рахунок підвищення культури обслуговування.

5. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу готелю (туристського, санаторно-курортного, ресторанного підприємства).

6. Моніторинг в системі стратегічного управління підприємствами туріндустрії.

7. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства.

8. Дослідження ринку туріндустрії внутрішнього туризму в Україні, розробка рекомендацій щодо його розвитку.

9. Механізм вибору туристського продукту: маркетинговий підхід.

10. Шляхи підвищення ефективності надання екскурсійних послуг.

11. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (готельного, санаторно-курортного) підприємства за рахунок надання додаткових послуг.

12. Удосконалення організації управління на підприємствах ресторанного (санаторно-курортного, готельного, туристського) господарства.

13. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (санаторно-курортного, готельного, ресторанного) підприємства: диверсифікація.

14. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності туристського (санаторно-курортного, готельного, ресторанного) підприємства.

15. Шляхи вдосконалення процесу обслуговування споживачів санаторно-курортного (туристського, готельного, ресторанного) підприємства.

16. Дослідження маркетингових комунікацій надання послуг гостинності.

17. Підвищення ефективності менеджменту в готельному (туристському, санаторно-курортному, ресторанному) підприємстві.

18. Шляхи підвищення ефективного управління персоналом готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства.

19. Дослідження рекламного забезпечення просування на ринок нового турпродукту.

20. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (готельного, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства на основі синергізму.

21. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці.

22. Дослідження цінової стратегії надання освітніх послуг за спеціалізацією «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу» (спеціальності «Готельно-ресторанна справа», «Туризм»).

23. Дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств туріндустрії.

24. Шляхи підвищення ефективності роботи туристсько-готельних комплексів.

25. Дослідження проблем і перспектив розвитку туризму в Україні (регіоні).

26. Шляхи ефективності управління туристським (готельним, санаторно-курортним, ресторанним) підприємством.

27. Шляхи підвищення ефективності управління інвестиційним проектом підприємства туріндустрії.

28. Стратегія і тактика підприємства туріндустрії з виводу на ринок нового продукту.

29. Шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства туріндустрії.

30. Шляхи розвитку (удосконалення) надання туристських послуг.

31. Дослідження факторів, які впливають на собівартість туристських послуг.

32. Дослідження соціально-культурного та екологічного впливу туризму на споживача.

33. Дослідження проблем розвитку готельного господарства України (регіону).

34. Формування системи якості турпродукту (послуг) на різних стадіях його життєвого циклу.

35. Дослідження можливостей засобів розміщення м. Харкова для прийому вболівальників чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

36. Дослідження проблем диверсифікації підприємств туріндустрії.

37. Удосконалення системи страхування в туризмі.

38. Дослідження проблем використання туристсько-рекреаційних ресурсів регіону.

39. Стратегічне управління підприємствами готельного бізнесу.

40. Дослідження впровадження нових технологій в туризмі (закордонний досвід).


^ Укладання глосарію. Для цього необхідно:

розібратися в сутності кожної запропонованої категорії;

підготуватися до проведення дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;

у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому; а також обґрунтувати з чим студент не може погодитись;

за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися у викладача.


Рекомендовані терміни для укладання глосарію:

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ


  1   2   3

Схожі:

Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологія наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням (для студентів...
Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
«магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
«Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Щербина Л. В. Методичні вказівки iconС. М. Щербина, кандидат пед наук, доцент, І. Ю. Щербина
Емоційний фактор як засіб забезпечення якості навчального процесу загальноосвітньої та вищої школи
Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
...
Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
...
Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм», «Готельно-ресторанна справа» програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес»
Щербина Л. В. Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки
«Туризм» галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи