“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 117.16 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата11.07.2012
Розмір117.16 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді

кафедри пропедевтики дитячих хвороб

Завідувач кафедри


професор ____________ Нечитайло Ю.М.

“___” ___________ 2008 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


студентам 3 курсу спеціальність «Лікувальна справа»

спеціальність «Педіатрія»

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ


Модуль 2. АФО, методи дослідження та семіотика враження систем дитячого організму

Змістовий модуль 4 Нервова система у дітей

Тема заняття №1 ^ Анатомо-фізіологічні особливості, методика, семіотика нервової системи у дітей.


Навчальний предмет:

«Пропедевтична педіатрія»

3 курс

спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

Кількість годин: 4


Методичну розробку склала:

доцент Ковтюк Н.І.


Чернівці – 2008

^ 1. Актуальність теми: Нервова система координує роботу всіх систем та органів, впливає на рівень енергетичних процесів, забезпечує єдність організму, отримує інформацію (функція пам’яті) та перетворює її на регулюючі імпульси. Тим самим забезпечує взаємодію організму з навколишнім середовищем. Своєчасне виявлення захворювань, відхилень з боку нервової системи має важливе значення, оскільки дозволяє на ранніх етапах провести необхідну корекцію.

^ 2. Тривалість заняття: 4 год

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

1. Знати анатомо-морфологічні особливості нервової системи у дітей різного віку.

2. Вміти вибрати з анамнезу дані, що відображають наявність у дитини ураження центральної та периферійної нервової системи.

3. Вміти досліджувати і оцінювати стан нервової системи у дітей різного віку.

4. Інтерпретувати найбільш інформативні ознаки ураження нервової системи при об’єктивному і лабораторному дослідженні хворого.

 1. ^ Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

 1. Анатомія людини.

 2. Гістологія.

 3. Фізіологія.

 4. Патологічна анатомія.

 5. Патологічна фізіологія.

 6. Догляд за хворими.

Знати особливості будови і функції нервової системи. Етапи розвитку та формування нервової системи. Основні рефлекси періоду новонародженості, методику обстеження та семіотику ураження цієї системи у дітей.Патологічну анатомію та фізіологію нервової системи.

Вміти інтерпретувати результати параклінічних методів дослідження, знати методики їх проведення. інтерпретувати результати додаткових методів дослідження, визначати синдроми ураження цих систем

Знати схему збирання анамнезу в залежності від віку дітей та загальну схему обстеження дитини.

Вміти Збирати анамнез у дітей та їх батьків в залежності від стану важкості, проводити оцінку стану важкості в різні вікові періоди, проводити обстеження дитини згідно загальних принципів
 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

^ 5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін

Визначення

Оволодіти методикою огляду дитини з оцінкою функції черепно-мозкових нервів у дітей різного віку


Оцінка сухожильних рефлексів


Оцінка функції аналізаторів


Дослідження спинномозкової рідини у

дітей.

Запаморочення


Параліч


Парез


Виконувати в наступній послідовності:

 • оцінка симетричності обличчя, шиї, кінцівок, тулуба

оцінка функції черепно-мозкових нервів по 12 – ти парам. Звернути увагу на фізіологічні зміни у новонароджених та дітей раннього віку

Виконувати у послідовності з верху до низу, з визначенням фізіологічних та патологічних рефлексів.

Руки лікаря повинні бути чисті, теплі, помірно вологі

Визначити стан зорового, слухового , смакового та вестибулярного аналізаторів.

Методика, порядок проведення люмбальної пункції у дітей, покази та протипокази.

Короткочасна втрата свідомості з різкою блідістю шкірних покровів та сповільненим диханням

Повна втрата спроможності до виконання самовільних рухів

Часткова втрата спроможності до виконання самовільних рухів


^ 5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. АФО головного мозку дитини?

 2. АФО спинного мозку дитини?

 3. Які Фізіологічні рефлекси новонароджених, та як їх викликати?

 4. Склад спинномозкової рідини у дитини?

 5. Яка методика проведення клінічного обстеження нервової системи у дітей?

 6. Яка методика проведення спинномозкової пункції?

 7. Які ви знаєте інструментальні методи дослідження нервової системи у дітей?

 8. Основні синдроми ураження нервової системи?

 9. Вроджені аномалії розвитку нервової системи?

^ 5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1.Опитування хворого

2.Обєктивне обстеження хворого

3. Визначення стану важкості хворого

4. Оцінка неврологічного статусу у дітей раннього віку

5. Оцінка неврологічного статусу у дітей старшого віку

6. Визначення стндромів ураження

7. Знайомство з методикою проведення інструментальних та лабораторних методів дослідження нервової системи

Зміст теми:

Анатомічні особливості нервової системи у дітей:

1. Особливості будови головного мозку: головний мозок новонародженого становить близько 10 % від маси тіла (у дорослого – 2,5%). Нервові клітини, як і весь організм дитини, наводнені, мають високий вміст води. Борозни та звивини мають малу висоту та глибину, мілких борозен мало, вони появляються в основному після народження дитини. З віком змінюється топографічне положення, форма, кількість, розміри борозен та звивин головного мозку. Особливо інтенсивно це проходить на першому році життя дитини. Після 5-ти річного віку темпи розвитку сповільнюються. Закінчується їх розвиток до 7-річного віку.

Сіра речовина мозку відносно погано віддиференційована від білої речовини. Диференціювання кори закінчується в переддошкільному віці, але цей процес триває до 20-25 річного віку. Розміри лобної долі відносно менші, ніж у дорослої людини, а потилична доля навпаки більша.

2. Особливості кровопостачання головного мозку: добре розвинута капілярна сітка, 3/4 - 4/5 всього кровопостачання приходиться на сіру речовину. Відтік венозної крові від головного мозку у дітей відрізняється від дорослого. Формування диплоїтичних вен проходить лише після закриття тім'ячка. Утруднення відтоку крові створюють умови для кумулювання токсичних речовин і метаболітів при різних захворюваннях. У дітей раннього віку частіше виникають і мають важкий перебіг токсичні форми інфекційних захворювань;

Висока проникливість гематоенцефалічного бар'єру, що зумовлює підвищену чутливість тканини головного мозку до дії токсичних речовин. Процес його становлення розпочинається пренатально , триває до 5-6 річного віку , а в ранньому дитинстві багато інтракраніальних структур представляють собою безбар'єрні зони.

3. Особливості будови нервових волокон: відсутня мієлінова оболонка, незавершений процес мієлінізації нервових волокон. Мала швидкість проведення нервового імпульсу.

4. Особливості мозкових оболонок: тверда мозкова оболонка, м’яка та павутинна у новонародженого відносно тонка; субдуральні та субарахноїдальні простори зменшені; венозні пазухи тонкостінні, вужчі ніж у дорослої людини.

Особливості дослідження нервової системи:

1.Оцінка положення дитини;

2.Оцінка стану свідомості;

3.Оцінка неврологічного статусу з урахуванням особливостей для дітей молодшого та старшого віку;

4.Оцінка стану зорового та слухового аналізатора.

Лабораторні методи дослідження (дослідження спинномозкової рідини)

Електрофізіологічні методи дослідження нервової системи:

 1. Електроенцефалографія;

 2. Електронейроміографія;

 3. Реоенцефалографія;

Ультразвукові методи дослідження:

 1. Нейросонографія;

 2. Двомірна ехоенцефалоскопія.

Рентгенологічні методи дослідження:

 1. Оглядова;

 2. Контрастна (пневмоенцефалографія, мієлографія);

 3. Комп’ютерна томографія;

 4. Ядерно магнітний резонанс.

Семіотика уражень нервової системи у дітей: зміна рухової активності, стану свідомості, положення, патологічні зміни виявлені при оцінці неврологічного статусу. Найчастіші синдроми ураження нервової системи у дітей :

 1. Синдром головного болю;

 2. Синдром ліквородинамічних порушень;

 3. Менінгіальний синдром;

 4. Синдром центрального та периферичного параліча.

Матеріали для самоконтролю:

А. Тести для самоконтролю:

1. Рефлекс, який викликається шляхом подразнення шкіри в ділянці куточка рота, не торкаючись губ, i супроводжується опусканням губи, відхиленням язика i поворотом голови у бік подразнення, називається:

1. рефлекс Бабкіна

2. рефлекс Моро

3. рефлекс Куссмауля*

4. рефлекс Бауера

5. рефлекс Переса

2. Шийне та поперекове потовщення спинного мозку формуються у дітей:

1. після 6 місяців

2. після 3-ох років*

3. після 1-го років

4. після 2-ох років

5. після 5-ти років

3. Нейтрофільний плеоцитоз у лікворі, як правило, свідчить про:

1. гнійний менінгіт*

2. серозний менінгіт

3. пухлину мозку

4. субарахноїдальний крововилив

5. нейротоксикоз

4. В основному мiєлiнiзацiя нервових волокон завершується до:

1. 20-22 років

2. 10-12 років

3. 8-9 років

4. 3-5 років*

5. до 6 місяців

5. Наявність у дитини блювання, головного болю, позитивних симптомів Керніга, Брудзинського свідчить про синдром:

1. менінгіальний*

2. енцефалітичний

3. паретичний

4. гіперкінетичний

5. атаксичних розладів

6. Критичним періодом внутрішньоутробного розвитку для формування ЦНС є:

1. 5-6 тиждень

2. 8-18 тиждень*

3. 20-24 тиждень

4. 30-32 тиждень

5. 34-36 тиждень

7. Жовтуватий колір (ксантохромiя) спинномозкової рідини у дітей старшого віку свідчить про:

1. стан норми

2. вміст нейтрофiлiв

3. вміст продуктів розпаду гемоглобіну*

4. підвищений вміст лімфоцитів

5. підвищений рівень білку

8. Нейросонографiя – ультразвуковий метод дослідження, різновидність двомірної ехоенцефалографiї, проводиться дітям:

1. до 1 року

2. до закриття великого тім’ячка*

3. від 1 до 3-х років

4. дошкільного віку

5. раннього шкільного вiку

9. Кількість спинномозкової рідини у новонародженої дитини складає:

1. 10 мл

2. 15-20 мл*

3. 30-40 мл

4. 120-150 мл

5. 800-1000 мл

10. Стан дитини, при якому відсутня відповідь на звичайні подразники, а надмірно сильні можуть викликати реакцію захисного типу, і безумовні рефлекси збережені, називається:

1. кома

2. сопор*

3. сомноленція

4. запаморочення

5. судоми

11. Рефлекс, при якому дитина лежачи на животі, імітує сповзаючі рухи, носить назву:

1. Багера*

2. Бабінського

3. Керніга

4. Галанта

5. Бабкіна

12. Підвищення внутрішньочерепного тиску, збільшення кількості цереброспинальної рідини в порожнині черепа є характерним для синдрому:

1. епiлептичного

2. менiнгiального

3. енцифалітичного

4. гiпертензивно-гiдроцефального*

5. центрального паралічу

13. На момент народження у дитини сформовано нервових клітин у ___% від загальної кількості:

1. 20-25%*

2. 30-40 %

3. 50-60 %

4. 80-90 %

5. 90-100%

14. Кількість спинномозкової рідини у дитини старшого вiку складає:

1. 10 мл

2. 15-20 мл

3. 30-40 мл

4. 120-150 мл*

5. 800-1000 мл

15. До загальномозкових симптомів відносяться:


1. гіпертонія м’язів

2. послаблення рефлексів

3. гіперстезія шкіри

4. порушення свідомості*

5. наявність патологічних рефлексів

16. Для якісного визначення кількості глобулінів в спинномозковій рідині найбільш часто використовують реакцію:

1. Вiдаля

2. Преципітації

3. Манту

4. Пандi*

5. на визначення С-реактивного білку

17. Мікроцефалія - патологічний стан, що супроводжується:


1. збільшенням розмірів черепа i головного мозку

2. зниження внутрішньочерепного тиску

3. зменшенням розмірів черепа i головного мозку*

4. укороченням спинного мозку

5. зменшенням розмірів шлуночків мозку

18. Рефлекс Бабiнського може бути фiзiологiчним у дітей до:

1. 1 місяця

2. 9 місяців

3. 2 років*

4. 7 років

5. 10 років

19. Виникнення у дітей раннього вiку явищ нейротоксикозу переважно пов'язано з:


1. високою проникністю гемато-енцефалiчного бар’єру*

2. незрілими мiжнейpонними зв’язками

3. високим тиском спинномозкової рідини

4. високим вмістом білка в спинномозковій рідині

5. незавершеною мієлінізацією

20. У дітей раннього вiку висока проникність гемато-енцефалічного бар’єру призводить до:

1. порушення сну у дитини

2. частих респіраторних захворювань

3. розвитку судом на фоні гіпертермії*

4. затримки психомоторного розвитку 5. появи горизонтального ністагму


Б. Задачі для самоконтролю:

  1. Дитині 7 років. Звернулись до лікаря із скаргами на головний біль, що супроводжується нудотою, блювотою яка не приносить полегшення. Об’єктивно розширення вен скроневої ділянки голови, зміни на очному дні застійного характеру. Є підозра на підвищення внутрішньочерепного тиску. Які дослідження потрібно провести?

  2. Дитині 6 міс. Звернулись до лікаря із скаргами на неспокійний сон дитини, часте просинання, тремор ручок та підборіддя. Мати під час вагітності часто хворіла. При народженні дитині виставлявся діагноз: Гіпоксично – ішемічне ураження нервової системи. Які дослідження потрібно провести?

Література.

Основна:


 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. - Москва: МЕДпресс, 1998. – 607с.

 2. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. Руководство для врачей. Санкт – Петербург. – спец. литература. – 1996. – С.283 – 308.

 3. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней.- М.: Медицина, 2000.- С.136-222.

 4. Медицина дитинства / Под ред. П.С.Мощича. К.:Здоров'я, 1997. Том 1. -С.210-213.

 5. Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років».

 6. Нечитайло Ю.М., Ковтюк Н.І. Нервова система у дітей. Навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів.- Чернівці:БДМА, 2002.- 64 с.

Додаткова


 1. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста /Под ред. С.Ю.Циркина. – С.-Петербург: Питер, 1999.- 752 с.

 2. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. – Москва: МЕДпресс, 1998. – 304с.

Методична


Нечитайло Ю.М., Ковтюк Н.І. Нервова система у дітей. Навчальний посібник для студентів та лікарів - інтернів. - Чернівці: БДМА, 2002.- 64 с.

Наукова:

 1. Лукьянова Е.М. Медицинские и педагогические аспекты проблемы сохранения здоровья детей // Международный медицинский журнал. – 2003. – №3. – С. 6-9.

 2. Майданник В.Г. Перспективи розвитку клінічної педіатрії в ХХІ столітті // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2002. – №1. – С. 8-12.

Методична:

 1. Нечитайло Ю.М., Безрук В.В. Довідник студента з вивчення дисципліни «Пропедевтична педіатрія» - Чернівці, 2008. – 24с.

Методичну вказівку склав

доцент кафедри Ковтюк Н.І.


Рецензія позитивна

д.мед.н., професор Нечитайло Ю.М.


Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи