Шановні науковці! icon

Шановні науковці!
Скачати 83.77 Kb.
НазваШановні науковці!
Дата28.07.2012
Розмір83.77 Kb.
ТипДокументи

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

Бібліотекою одержана слідуюча література.


ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ.


616 Актуальні питання клінічної та експериментальної медицин:

А43 Матеріали 86-ї підсумкової конференції науковців БДМУ.-

Чернівці: БДМУ, 2005.- 238 с.: Бібліогр.: в кінці кожн. статті.


616-08 Матеріали до державної атестації випускників Івано-Франківського

М54 державного медичного університету: з спеціальностей : 7.110101

Лікувальна справа, 7.110104 Педіатрія/ Гол. Ред. Нейко Є.М.-

Івано - Франківськ.- 596 с.: іл.- Бібліогр.: в кінці кожн. розд.


  1. Рациональная терапия гепатитов В и С (данные рандомизированных

Р27 клинических исследований).- СПб.: Тактик-Студио, 2007.- 104 с.

Библиогр.: в конце кажд. ст.


  1. Професійні хвороби: Рекомендовано МОЗ України як навчальний

П84 посібник для студентів ВМНЗ ІУ рівня акредитації/Ред. Маленький

В.П.- Вінниця: Нова книга, 2005.- 336 с.: іл.- Бібліогр.: с. 340-344.


ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ.


616-08 Матеріали до державної атестації випускників Івано-франківського

М54 державного медичного університету: з спеціальностей : 7.110101

Лікувальна справа, 7.110104 Педіатрія/ Гол. Ред. Нейко Є.М.-

Івано-Франківськ.- 596 с.: іл.- Бібліогр.: в кінці кожн. розд.


  1. Рациональная терапия гепатитов В и С (данные рандомизирован-

Р27 клинических исследований).- СПб.: Тактик-Студио, 2007.- 104 с.

Библиогр.: в конце кажд. ст.


616.36 Хухліна О.С., Коломоєць М.Ю.

Х98 Неалкогольна жирова хвороба печінки та інсулінорезистентність:

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування глутаргіном:

Монографія.- Чернівці: БДМУ, 2008.- 320 с.: іл.-

Бібліогр.: с. 265-319.


НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКО.


616.831 Румянцева С.А., Силина Е.В.

Р86 Энергокоррекция и качество жизни при хронической ишемии

мозга.- М.: Медицинская книга, 2007.- 60 с.: ил.

Библиогр.: с. 49-52.


616.89 Артемчук А., Абрамов Э.

А86 Дорога жизни: О методике доктора А.Р. Довженко в вопросах и

ответах.- Харьков-Феодосия: ФОЛФОК, 2004.- 268 с.: фото.

Библиогр.: с. 256-261.


  1. Чернобровкина Т.В.

Ч-49 Синергетическая медицина: теоретические и практические

аспекты в аддиктологии: Монография/Т.В. Чернобровкина, Б.М.

Кершенгольц, А.Ф. Артемчук.- Харьков: ПП «Плеяда», 2007.-

240 с.: ил.- Библиогр.: с. 210-235.


^ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, ГЕНЕТИКИ ТА ГІСТОЛОГІЇ.


611 Вовк Ю.М., Антонюк О.П.

В61 Анотований словник морфологічних термінів: Частина І.

„Голова”.- Луганськ-Чернівці: Вид-во „Шико” ТОВ „Віртуальна

реальність”, 2006.- 230 с.- Бібліогр.: с. 228-229.


611 Вовк Ю.М., Антонюк О.П.

В61 Анотований словник морфологічних термінів: Частина ІІ.

„Загальні положення, спинний мозок, спиномозкові нерви,

хребтовий стовп, спина, структура шиї, грудна клітка”.- Луганськ-

Чернівці: Вид-во „Шико” ТОВ „Віртуальна реальність”, 2008.-

216 с.- Бібліогр.: с. 212-213.


611 Вовк Ю.М., Антонюк О.П.

В61 Анотований словник морфологічних термінів: Частина ІІІ.

„Кінцівки. Структура таза”.- Луганськ-Чернівці: Вид-во „Шико”

ТОВ „Віртуальна реальність”, 2008.- 212 с.- Бібліогр.: с. 208-209.


57:61 Медична біологія=Medical Biology: Рекомендовано МОЗ України

М42 як навчальний посібник для студентів ВМНЗ ІУ рівня акредита-

ції, які опановують навчальну дисципліну англійською мовою

/Ю.І. Бажора, Н.М. Гламаздіна, М.М. Чеснокова, В.В. Ніколаєвсь-

кий.- Одеса: ОДМУ, 2006.- 352 с.: іл.- (Бібліотека студента-

медика).- англ. мовою.- Бібліогр.: с. 348.


ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ.

88 Абрамова Г.С.

А16 Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов.-

4-е изд.- М.: Академический проект, 2003.- 704 с.- (Gaudeamus).


88 Ершова-Бабенко И.В.

Е80 Психосинергетические стратегии человеческой деятельности

(Концептуальная модель): Монография.- Вінниця: Нова книга,

2005.- 360 с.- Библиогр.: в конце кажд. гл.


^ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.


016:57 Сидорчук Ігор Йосипович: 40 років наукової та педагогічної діяль-

С34 ності. Бібліографія /Н.М. Каспрук, В.П. Пішак, Р.П. Ляшук, Г.Д.

Коваль.- Чернівці: БДМУ, 2008.- 116 с.: фото.- (Вчені Буковини).

Бібліогр.: с. 69-112.


614.2 Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологи-

П78 ческих наук и практического здравоохранения: Труды Крымского

государственного медицинского университета им. С.И. Георгиев-

ского.- Т. 143, Ч. ІУ/ Гл. ред. Бабанин А.- Симферополь: КГМУ,

2007.- 120 с.- ил.- Библиогр.: в конце кажд. ст.


ФАРМАКОЛОГІЇ.


615.2 Висоцький І.Ю., Храмова Р.А.

В53 Курс лекцій з курсу «Фармакологія». Розділ «Засоби, що

впливають на центральну нервову систему»: Навчальний посібник.-

Суми: СумДУ, 2008.- 82 с.- Бібліогр.: с. 80.


615 Клінічна фармакологія: У двох томах. Т. І/ О.М. Біловол, О.В.

К49 Возіанов, І.К. Латогуз та ін.; Ред. Біловол О.- Допущено МОЗ

України як підручник для студентів та інтернів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів

акредитації.- К.: Здоров’я, 2005.- 608 с.- Бібліогр.: с. 597-601.


615 Клінічна фармакологія: У двох томах. Т. ІІ/ О.М. Біловол, О.В.

К49 Возіанов, І.К. Латогуз та ін.; Ред. Біловол О.- Допущено МОЗ

України як підручник для студентів та інтернів ВМНЗ ІІІ-ІУ рівнів

акредитації.- К.: Здоров’я, 2005.- 684 с.- Бібліогр.: с. 672-676.


КАРДІОЛОГІЇ, РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЛФК ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ.


  1. Лікувальна фізкультура в санаторно-курортних закладах/ Ред.

Л56 Фісенко Л.- К.: Купріянова, 2005.- 400 с.- Бібліогр.: с. 403-404.


ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ТА ВИЩОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ.


  1. Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах: Допущено МОЗ

К49 України як навчальний посібник для студентів ВМЗО І-ІІІ рівнів

акредитації/ В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.В. Паламар та ін.; Ред.

Тарасюк В.С.- К.: Медицина, 2006.- 176 с.


АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТОЛОГІЇ.


618.3 Перинатологія: Посібник для акушерів, неонатологів та сімейних

П27 лікарів.- Кіровоград: Поліум, 2007.- 568 с.-

Бібліогр.: в кінці кожн. теми.


ГІГІЕНИ ТА ЕКОЛОГІЇ.


  1. Професійні хвороби: Рекомендовано МОЗ України як навчальний

П84 посібник для студентів ВМНЗ ІУ рівня акредитації /Ред. Маленький

В.П.- Вінниця: Нова книга, 2005.- 336 с.: іл.- Бібліогр.: с. 340-344.


ІНОЗЕМНИХ МОВ.


4И(Англ) Англійська мова для медичних психологів=Englisch in Psychology

А64 Science: Навчальний посібник для студентів медичних вузів /Н.

Войткевич, О. Рак, Н. Соловйова, Г. Шалаєва; Ред. Соловйова Н.М.

Чернівці: Медакадемія, 2004.- 386 с.


МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ.


577.1 Прімова Л.О., Висоцький І.Ю.

П76 Курс лекцій з біохімії. Розділ „Метаболізм ліпідів”: Навчальний

посібник.- Суми: СумДУ, 2008.- 82 с.- Бібліогр.: с. 80.


ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ.


  1. Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах: Допущено МОЗ

К49 України як навчальний посібник для студентів ВМЗО І-ІІІ рівнів

акредитації/ В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.В. Паламар та ін.;

Ред. Тарасюк В.С.- К.: Медицина, 2006.- 176 с.

ОНКОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ.

615.2 Пішак В.П.

П36 Основи протипухлинної хіміотерапії: Посібник/ В.П. Пішак, Р.В.

Сенютович, В.П. Унгурян.- Чернівці: БДМУ, 2006.- 405 с.

Бібліогр.: с. 401-405.


ОФТАЛЬМОЛОГІЇ.


617.7 Лучик В.І.

Л87 Невідкладна офтальмологічна допомога: Посібник.- 2-е вид., доп. і

перероб.- Чернівці: БДМУ, 2007.- 232 с.: іл.- (Література практику-

ючого лікаря).- Бібліогр.: с. 224-225.


ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ, КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ.


016:57 Сидорчук Ігор Йосипович: 40 років наукової та педагогічної діяль-

С34 ності: Бібліографія/Н.М. Каспрук, В.П. Пішак, Р.П. Ляшук, Г.Д.

Коваль.- Чернівці: БДМУ, 2008.- 116 с.: фото.- (Вчені Буковини).-

Бібліогр.: с. 69-112.


СУСПІЛЬНИХ НАУК ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА.


4У Мельник П.О.

М48 Ненормативні українські слова і вислови в медицині: Короткий

словник – довідник.- Чернівці: Прут, 2006.- 266 с.

Бібліогр.: с. 261-262.


ТРАВМАТОЛОГІЇ, ОРТОПЕДІЇ ТА НЕЙРОХІРУРГІЇ.


616.8 Нейрохірургія=Neurosurgery: Підручник/ В.М. Шевага, А.В. Паєнок,

Н46 А.М. Нетлюх, Н. Яворська.- Затверджено МОЗ України.- Львів: Кварт,

2007.-252 с.: іл.- Англ. мовою.- Бібліогр.: с. 250.


ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ТА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ.


616.31 Матеріалознавство у стоматології: Рекомендовано МОЗ України як

М34 навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів

ВМНЗ ІУ рівнів акредитації/ М.Д. Король, О.Д. Оджубейська, В.І.

Доценко та ін.; Ред. Король М.- Вінниця: Нова книга, 2008.- 236 с.: іл.

Бібліогр.: с. 215-222.


ФІЗІОЛОГІЇ.


611.01 Кухарчук А.Л.

К95 Стволовые клетки: эксперимент, теория, клиника: Эмбриональные,

мезенхимальные. Нейральные и гемопоэтические стволовые клетки

/А.Л. Кухарчук, В.В. Радченко, В.М. Сирман.- Чернівці: Золоті

литаври, 2004.-505 с.: ил.- Библиогр.: с. 478-504.


^ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ.

611 Цигикало О.В.

Ц58 Топографічна анатомія та оперативна хірургія. Частина 1=

Topographical Anatomy and Operative Surgery. Part 1: Навчальний

посібник для англомовних іноземних студентів.- англ. мовою.-

Чернівці: Прут, 2008.- 290 с.


АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ.


618.3 Перинатологія: Посібник для акушерів, неонатологів та сімейних

П27 лікарів.- Кіровоград: Поліум, 2007.- 568 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. Теми.


КУРС ПЕРИНАТОЛОГІЇ.


618.3 Перинатологія: Посібник для акушерів, неонатологів та сімейних

П27 лікарів.- Кіровоград: Поліум, 2007.- 568 с.

Бібліогр.: в кінці кожн. теми.


616-053.31

Н52

Неонатологія з позиції сімейного лікаря: Навчально-методичний

посібник для студентів МВ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, лікарів-

інтернів, неонатологів і лікарів сімейної медицини за спеціальнос-

тями „Неонатологія”, „Загальна практика та сімейна медицина”

/Т. Знаменська, О. Ковальова, В. Похилько, О. Жданович.-Рекомен-

довано МОЗ України.- К.: Б. вид., 2007.- 390 с.-Бібліогр.: с. 240 - 251.


КУРС ЛОР-ХВОРОБ.


616.31 Коваль Н.И.

К56 Хроническая лимфэдема губ. Клиника. Диагностика. Лечение:

Монография.- К.: Юрисконсульт, 2007.- 94 с.: фото.

Библиогр.: с. 70-78.


З повагою:

Директор бібліотеки В.І. Цимбал

28.11.2008 р.

Схожі:

Шановні науковці! iconШановні науковці!
Станом на 06. 06. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Шановні науковці! iconШановні науковці!
Станом на 18. 04. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Шановні науковці! iconШановні колеги!
...
Шановні науковці! iconШановні науковці! Продовжується набір статей в електронне видання «науковий вісник донбасу» (педагогічні науки)
move to 0-35352272
Шановні науковці! iconШановні студенти, магістри, аспіранти, молоді науковці!
«Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців в умовах євроінтеграційного процесу»
Шановні науковці! iconШановні науковці!
П36 Дикорослі лікарські рослини Буковини. Еколого-ресурсне та медичне значення. Чернівці: бдму, 2008. 208 с
Шановні науковці! iconШановні науковці!
Мислицький Валентин Францович: 70 років від дня народження, М65 років наукової, педагогічної та громадської діяльності. Чернівці
Шановні науковці! iconШановні науковці, фахівці, практики!
Факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної металургійної академії України з метою сприяння оприлюдненню...
Шановні науковці! iconШановні колеги! 26 квітня 2013 року
Одеський державний університет внутрішніх справ проводить V міжнародну науково-практичну конференцію «Роль та місце овс у розбудові...
Шановні науковці! iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи