Харківська національна академія icon

Харківська національна академія
НазваХарківська національна академія
Сторінка1/3
Дата11.07.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ


МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять і самостійної роботи

з дисципліни „БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”

(для студентів 4 курсу спеціальності 6.050100 „Облік і аудит”)


Харків-2004Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни „Біржова діяльність” (для студентів 4 курсу спеціальності 6.050100 „Облік і аудит”). Укл. Ситник Ю.О.- Харків: ХНАМГ, 2004.- 38 с.


Укладач : Ю.О. Ситник

Рецензент: к.е.н., доц. Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту протокол № 2 від 21.09.2004 р.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок і вмінь щодо:

 • розробки стратегії поведінки гравця на біржі;

 • визначення результату від здійснення деяких видів біржових операцій.

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм завдання під керівництвом викладача після самостійного вивчення теми, користуючись літературними джерелами і конспектом лекцій.

Розподіл часу практичних занять відповідно до кожної теми наведений у табл. 1.

Таблиця 1- Теми практичних занятьзаняття
Тема заняття

Кількість

годин

1

Історія розвитку біржової торгівлі та її сучасні тенденції

2

2

Ф’ючерсний контракт

2

3

Хеджування

2

4

Опціонні угоди

2

5

Операції спреду на ф’ючерсних ринках

2

6

Біржові операції з цінними паперами

2

7

Брокерська фірма та її місце на біржі

2

8

Ділова гра “Брокерська діяльність”

2

9

Підсумковий контроль знань

2

Разом:
18


^ 2. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи

студентів

Заняття №1 - семінар

Тема: Історія розвитку біржової торгівлі та її сучасні тенденції

Мета заняття:

 • визначити роль і місце біржі у ринковій економіці;

 • прослідкувати еволюційний розвиток біржової діяльності та виявити сучасні тенденції біржової торгівлі;

 • обговорити особливості біржового ринку України та можливі напрямки його розвитку;

Теоретичні знання студенти виявляють шляхом виступу і дискусії на семінарі.

Питання для обговорення:

  1. Головні відмінності біржі від оптового ринку.

  2. Охарактеризуйте етапи розвитку біржової торгівля за кордоном.

  3. Дайте характеристику біржових ринків різних країн.

  4. Особливості товарних бірж, що функціонували у період НЕПу.

  5. Умови і чинники відродження бірж в Україні у 1990-1991 рр.

Завдання для самостійної роботи

У письмовому вигляді підготувати короткий огляд історії розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні. Для цього потрібно ознайомитися з діяльністю Одеської, Миколаївської та Київської бірж, які відіграли найважливішу роль у розвитку біржової торгівлі.

Література: 4,5,8,10,15,16,18,19,21.

^

Практичне заняття №2


Тема: Ф’ючерсний контракт

Мета заняття

 • закріпити теоретичний матеріал щодо основ ф’ючерсної торгівлі;

 • одержати практичні навички розрахунку результату ф’ючерсного контракту;

 • опанувати механізмом обчислення рахунків клієнтів щодо ф’ючерсних контрактів.

Питання для обговорення

  1. Передумови та чинники виникнення ф’ючерсної торгівлі.

  2. Характеристика ф’ючерсних угод, їх переваги.

  3. Поняття , види та розрахунок маржі.

  4. Порядок розрахунків на ф’ючерсному ринку.

  5. Технологія біржової ф’ючерсної торгівлі.

Література: 4,7,8,12,13,14,18,19.


Ф’ючерсний контракт - це стандартизована угода на купівлю або продаж конкретного товару, в конкретні місце і час у майбутньому за ціною, встановленою на вільних біржових торгах у централізованому регульованому місці за правилами цього ринку.

Іншими словами, ф’ючерсний контракт є юридично зафіксованим зобов’язанням доставити у зазначене місце товар стандартної кількості і якості за ціною, узгодженою в торговельній ямі чи кільці товарної біржі протягом часу, зазначеного у контракті.

Особливістю ф’ючерсного контракту є цілковита стандартизація всіх його параметрів, за винятком ціни, що встановлюється шляхом попиту та пропозиції.

Стандартизація ф’ючерсного контракту означає уніфікацію таких його умов, як споживча вартість товару, базисна якість і розмір доплат за відхилення від неї, умови і термін поставки, форма оплати, санкції за порушення умов контракту, порядок арбітражу тощо.

Кожний контракт представлений двома сторонами: покупцем і продавцем. Покупця ф’ючерсного контракту називають стороною, що має довгу позицію, а продавця – стороною, що має коротку позицію.

Операції за ф’ючерсними контрактами поділяють на відкриття і закриття або ліквідацію позиції. Початкова купівля або продаж ф’ючерсного контракту означає відкриття позиції для продавця чи покупця.

Для ліквідації зобов’язання за контрактом учасник угоди дає наказ брокеру щодо здійснення зворотної операції:

власник довгої позиції – наказ на продаж такого контракту;

власник короткої позиції – наказ на купівлю такого контракту.

Різниця у вартості контракту на момент його укладення і ліквідації становить або прибуток учасника , або збиток, що також списується з його рахунку.

Різниця у вартості контракту за довгою та короткою позицією визначається як різниця між ціною виконання угоди та поточною котировкою на терміновому ринку, помножена на кількість товару:

G=(P1-P0)*C , (1)

де P0 - ціна виконання угоди;

P1 - поточна котировка на терміновому ринку;

С – кількість товару.

Обов’язковий елемент ринку – маржа.

Маржа – це сума грошей, яку повинні внести покупці і продавці ф’ючерсних контрактів у вигляді депозиту на свої рахунки з метою гарантування виконання контрактів.

У ф’ючерсній торгівлі існують два види маржі:

 • початкова маржа – депозит, що вноситься при відкритті ф’ючерсної позиції;

 • варіаційна маржа – переказ грошових коштів, що забезпечує відповідність вартості.

Початкова маржа, яка встановлюється у вартісному вираженні, зазвичай становить 2-10% від вартості ф’ючерсного контракту.

Якщо цінові зміни негативні щодо позиції клієнта, його початкова маржа зменшується. Тому всі біржі встановлюють варіаційну маржу, яка вноситься у розмірі, що відновлює суму грошей на рахунку до рівня початкової маржі. Більшість бірж встановлює варіаційну маржу на рівні 75% від початкової маржі.

Кожен день розрахункова палата після закінчення біржових торгів та визначення котировок виконує перерахунок рахунків клієнтів, де відображаються зміни у вартості відкритих позицій.

Умовний приклад розрахунку рахунку клієнтів (табл. 2).

Ф’ючерсний контракт на кукурудзу (одиниця контракту 5000 бушелів).

Ціна виконання 1,8 умовних одиниць (у.о.)/ буш.

Початкова маржа 450 у.о. за контракт (5% вартості контракту).

Кількість контракту –1.

Варіаційна маржа 337,5 у.о за контракт ( 75% вартості контракту).

Таблиця 2 – Розрахунок рахунків клієнтів

Дата

Продавець

Котирування у.о/буш

Покупець

Маржа,

у.о

Рахунок, у.о.

+

-

Маржа,

у.о

Рахунок,

у.о.

+

-

05.07

450

450

0

1,80

450

450

0

06.07

450

500

+50

1,81

450

400

-50

08.07

450

600

+150

1,83

450


600

300

+запит на 150 у.о.


450

-150


-150

09.07

450

450

0

1,80

600

600

0

10.07

450

350

-100

1,78

600

700

+100

Відкриваючи позицію 05.07, покупець та продавець внесли на рахунок гарантійний депозит у розмірі 450 у.о.( 0,05*1,80*5000).

06.07 - розрахункова ціна збільшилась на 0,01 у.о. за бушель (1,81-1,80). Ця зміна розрахункової ціни принесла прибуток покупцю у розмірі 50 у.о. (0,01*5000) , який було переведено на його рахунок. Одночасно рахунок продавця було дебетовано на таку ж суму.

08.07 - розрахункова ціна збільшилась на 0,02 у.о./ буш. Позицію покупця було кредитовано ще на 100 у.о (0,02*5000), а рахунок продавця було дебетовано на 100 у.о. Сума коштів на рахунку продавця менша, ніж варіаційна маржа 300<337,5 у.о., тому він отримає запит на 150 у.о. Продавець може внести 150 у.о. готівкою або ліквідувати свої зобов’язання за контрактом. При цьому збиток на 09.07 становить 150 у.о.

До 09.07 розрахункова ціна знизилася на 0,03 у.о./ буш., що принесло прибуток продавцю. Його рахунок було кредитовано на 150 у.о. (0,03*5000), а рахунок покупця – дебетовано на таку ж суму. У підсумку і покупець і продавець мають нульовий прибуток на своєму рахунку.

10.07 - розрахункова ціна знизилася ще на 0,02 у.о./ буш. Позицію продавця було кредитовано на 100 у.о., а позицію покупця дебетовано на 100 у.о.

Розрахунок виконується доти, доки клієнт ліквідує свої зобов’язання за ф’ючерсним контрактом.


Завдання для практичної роботи

Задача 1

Торговець, що має довгу позицію за контрактами на срібло, вирішив ліквідувати своє зобов’язання. Що йому потрібно зробити? Вартість ф’ючерсного контракту з моменту його укладання зросла на 10 у. о. Програв чи виграв торговець?

Задача 2

Визначити прибуток або збиток для торговця, який має довгу позицію за контрактом на соєву олію, якщо ціни зросли на 0.05 у.о./ фунт. Одиниця контракту – 60 000 фунтів.

Задача 3

Вартість ф’ючерсного контракту 100 у.о. Маржа складає: 1) 10 у.о. ;2) 50 у.о.; 3) 100 у.о. Яку рентабельність дасть 10%-ний приріст вартості ф’ючерсного контракту?

Задача 4

Розрахуйте стан рахунків клієнтів за контрактами на кукурудзу (одиниця контракту – 5000 бушелів). Початкова маржа складає 10% вартості контракту, варіаційна маржа – 75% від початкової маржі ( табл. 3).

Таблиця 3- Дані для розрахунку

Дата

Продавець

Котирування, у.о/ буш

Покупець

Маржа, у.о.

Рахунок, у.о.

Маржа, у.о.

Рахунок, у.о.

05.051,3206.051,3707.051,4108.051,3509.051,33
Завдання для самостійної роботи

Задача 5

Торговець, що має коротку позицію за контрактом на пшеницю, вирішив ліквідувати своє зобов’язання. Що йому потрібно зробити? Вартість ф’ючерсного контракту з моменту його укладання знизилась на 30 у. о. Програв чи виграв торговець?

Задача 6

Дилер продав 200 000 барелів нафти за березневими ф’ючерсними контрактами за 14,5 у.о./бар. Маржа склала 2000 у.о. за контракт, одиниця контракту – 10000 барелів. Яка буде сума його рахунку, якщо він закриє угоду за ціною 14,35 у.о./бар.

Задача 7

Торговець продав 20 січневих ф’ючерсних контрактів на нафту по 14,5 у.о./бар (одиниця контракту – 1000 барелів, початкова маржа – 1000 у.о. за контракт). При цьому він вніс облігації на суму 50 000 у.о. Ціна нафти піднялась до 15,2 у.о./ бар. Чи є необхідність вносити варіаційну маржу, якщо вона становить 75% від початкової маржі?

Задача 8

Розрахуйте стан рахунків клієнтів за контрактами на золото (одиниця контракту – 100 тройських унцій). Початкова маржа складає 15% вартості контракту, варіаційна маржа – 75% від початкової маржі ( табл. 4).

Таблиця 4- Дані для розрахунку

Дата

Продавець

Котирування у.о/ буш

Покупець

Маржа, у.о

Рахунок, у.о.

Маржа, у.о

Рахунок, у.о.

05.07390,0006.07391,0007.07390,2508.07390,5509.07390,7510.07391,00

  1   2   3

Схожі:

Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господаства жван В. Д., Помазан М. Д., Жван О. В. До друку дозволяю Проректор з інформаційних та інноваційних технологій
Михайлович (Державний навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»), Торкатюк Володимир Іванович...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства в. В. Бізюк, Л. М. Александрова, О. Ф. Грєвцова збірник задач з алгебри
Харківська національна академія міського господ.; уклад.: Бізюк В. В., Александрова Л. М., Грєвцова О. Ф. Х: Хнамг, 2012
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи