Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту icon

Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту
Скачати 97.61 Kb.
НазваТема  теоретичні основи регіонального менеджменту
Дата11.07.2012
Розмір97.61 Kb.
ТипДокументи


Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


2.1. Поняття соціально-економічної системи регіону та її складових.

2.2. Принципи, методи й інструменти регіонального менеджменту.

2.3. Ресурсне забезпечення регіонального управління.


2.1. Поняття соціально-економічної системи регіону та її складових


Регіональний менеджмент – це наука, що вивчає складові системи управління розвитком території, взаємозв’язок між ними при врахуванні дії об’єктивних економічних законів. Регіональний менеджмент реалізується в соціально-економічній системі регіону, ґрунтуючись на підсистемі регіонального управління.

Будь-який регіон може бути представлений у вигляді соціально-економічної системи, що обумовлено функціонуванням на території цього регіону соціальної і економічної діяльності. Соціально-економічна система регіону представляє сукупність взаємозв’язаних складових: економічної та соціальної підсистем. Економічна підсистема є основою для розвитку соціальної підсистеми регіону. У свою чергу, кожна з цих підсистем представляє сукупність взаємозалежних складових (елементів), до найважливіших з який відносять:

вхід і вихід підсистеми;

цілі та завдання функціонування і розвитку підсистеми;

принципи, методи й інструменти функціонування та розвитку підсистеми;

підсистему управління, що включає найважливіший елемент – процес управління (розробка, обґрунтування, затвердження та реалізація управлінських рішень, спрямованих на забезпечення сталого економічного та соціального розвитку регіону);

ресурси, необхідні для функціонування і розвитку підсистем.

Соціально-економічна система регіону (рис. 2.1), як і її підсистеми, є системою відкритого типу, що обґрунтовано її взаємодією із зовнішнім середовищем. Для регіональної соціально-економічної системи зовнішнім середовищем є насамперед соціально-економічна система країни. Залежно від характеру впливу зовнішнього середовища на систему, змінюються її властивості й внутрішнє середовище, що впливає на стан складових і елементів системи.

Можливість представлення регіону у вигляді соціально-економічної системи обґрунтовує доцільність використання системного підходу в регіональному управлінні. Системний підхід припускає управління економікою регіону з позицій єдиного цілого на основі системного аналізу. Системний аналіз – це процес дослідження регіональних об'єктів управління за допомогою представлення їх як підсистеми й аналізу цих підсистем. Системний аналіз у регіональному управлінні використовується для:

1. Виявлення та чіткого формулювання проблеми регіонального розвитку в умовах невизначеності;

2. Вибору стратегії дослідження;

3. Точного визначення систем і підсистем (границь, входів, виходів та інших складових);

4. Виявлення цілей розвитку та функціонування соціально-економічної системи регіону і її підсистем;

5. Виявлення функцій і складу знову створеної системи та підсистем, якщо це необхідно.

Підсистема регіонального управління складається з наступних елементів:

входу і виходу;

цілей функціонування та розвитку підсистеми регіонального управління;

процесу управління, що включає суб'єкт управління, об'єкт управління та взаємодії між ними;

функцій управління;

принципів, методів й інструментів управління;

сукупності ресурсів, що забезпечують процес управління.


На вході в підсистему регіонального управління зосереджені проблеми, що вимагають прийняття управлінських рішень, відповідно на виході – самі управлінські рішення.

Залежно від рівня розвитку соціально-економічної системи регіону формулюється головна мета управління соціально-економічною системою регіону, що деталізується в основні цілі, у цілі першого рівня і т.д. до формулювання конкретних завдань, вирішення яких досягається шляхом реалізації окремих заходів соціального й економічного характеру. Цілі та завдання регіонального управління взаємозв’язуються в «дереві-цілей», схема якого представлена на рис. 2.2.

Процес регіонального управління полягає у впливі суб'єкта управління (представників регіональної влади, у тому числі органів місцевого самоврядування) на об'єкти управління (рис. 2.1) по спеціальних каналах передачі інформації. Від об'єкта до суб'єкта управління також по спеціальному каналу передачі інформації надходять дані про стан об'єкта управління, що є підставою для подальшого прийняття управлінських рішень.


^

ГОЛОВНА МЕТА


Основні цілі


Цілі 1-го рівняЦілі n-го рівня


…………………………………………………..


ЗАВДАННЯ

1


ЗАВДАННЯ m


…………………………………………


Рис. 2.2. Схема «дерева-цілей» регіонального управління


Основні функції регіонального управління докладніше розглянуті в наступних темах, однак тут необхідно їх коротко охарактеризувати. До основних функцій регіонального управління відносяться:

визначення рівня економічного та соціального розвитку регіону й аналіз сформованої ситуації, в результаті якого повинні бути отримані конкретні дані. Це дозволяє виявити проблеми в регіональному розвитку, намітити шляхи їх вирішення і мобілізувати засоби для їх розв’язання;

прогнозування і планування регіонального розвитку. Ця функція управління на регіональному рівні полягає в розробці стратегії економічного й соціального розвитку регіону, на основі якої формуються програми економічного та соціального розвитку регіону, а також інші змістові програми;

організація регіонального управління полягає у формуванні організаційних структур управління регіоном на основі проектування нових або вдосконалювання існуючих;

мотивація регіонального розвитку полягає в необхідності забезпечення постійного підвищення рівня життя населення на основі сталого економічного росту як у межах регіону, так і в масштабі всієї країни;

контроль процесу економічного й соціального розвитку регіону повинен здійснюватися з метою досягнення поставлених цілей і подолання проблемних ситуацій, що вимагають вирішення;

регулювання регіонального розвитку здійснюється на основі законодавчого поля, що діє на території регіону і формується в результаті спільної діяльності органів законодавчої, виконавчої влади національного й обласного рівнів, а також органів місцевого самоврядування.

^ 2.2. Принципи, методи й інструменти регіонального менеджменту


Принципи регіонального управління повинні залишатися незмінними, а мінятися можуть тільки методи й інструменти залежно від поставлених цілей, а також від зовнішніх і внутрішніх умов розвитку регіону. Реалізація основних функцій регіонального управління повинна здійснюватися на основі таких принципів:

принципа наукової обґрунтованості управлінських рішень, що передбачає розробку якісних управлінських рішень, заснованих на об'єктивних економічних законах і результатах попереднього аналізу рівня регіонального розвитку;

принципа погодженості всіх елементів системи регіонального управління, що полягає у формулюванні адекватних цілей діяльності й розвитку регіону, виконанні для їх реалізації основних функцій регіонального управління, а також використанні необхідних методів управління при відповідному ресурсному забезпеченні;

принципа раціоналізації діапазону регіонального управління, що полягає в розробці та функціонуванні ефективних організаційних структур управління, що забезпечують суб'єкту управління відповідну керованість об'єктом управління;

принципа оптимізації співвідношення централізації та децентралізації в процесі регіонального управління, що повинен забезпечити раціональне об'єднання єдиноначальності й делегування повноважень, що дозволяє приймати якісні управлінські рішення і реалізовувати їх у запланований термін;

принципа формування та використання адекватної і достовірної управлінської інформації на основі ефективної організації інформаційних потоків, що полягає в одержанні та використанні необхідної управлінської інформації про стан об'єкта регіонального управління;

принципа максимізації результату регіонального управління при мінімізації ресурсних витрат, заснованого на одержанні запланованого результату управління при використанні необхідного обсягу природних, матеріально-технічних, фінансових, трудових і інформаційних ресурсів.

До основних методів регіонального управління відносяться:

економіко-правові методи регіонального управління, щоі полягають у створенні сприятливих правових умов (на основі прийняття адекватної законодавчої бази) для забезпечення сталого економічного росту в регіоні;

організаційно-адміністративні методи регіонального управління, що полягають у використанні сукупності методів проектування та удосконалення раціональних організаційних структур регіонального управління, функціонування яких забезпечує досягнення поставлених цілей регіонального розвитку;

морально-психологічні методи регіонального управління, що полягають у формуванні позитивного іміджу представників регіональної влади, заснованого на сумлінному виконанні своїх посадових обов'язків, що виражається в досягненні реального зростання економічних показників у регіоні й на цій основі підвищенні рівня життя населення.

До інструментів регіонального менеджменту відносяться:

регіональна політика: економічна, соціальна, демографічна;

концепція економічного й соціального розвитку регіону;

стратегія економічного й соціального розвитку регіону;

програми економічного й соціального розвитку регіону, а також інші програми, що класифікуються за змістовною ознакою (наприклад, програми інвестиційного розвитку міста);

баланси: трудових ресурсів регіону; фінансових ресурсів регіону; регіональний баланс виробництва й розподілу продукції; зовнішньоторговельний баланс регіону, а також інші змістовні баланси (наприклад, баланс виробництва та споживання електроенергії в регіоні і т.д.);

місцеві бюджети: бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети і бюджети місцевого самоврядування [7].

Взаємозв'язок інструментів регіонального управління представлений на рис. 2.3.


^ 2.3. Ресурсне забезпечення регіонального управління


ХІ століття визнане століттям раціонального використання ресурсів. Тільки ті країни й регіони, де використовуються ресурсозберігаючі технології, можуть претендувати на конкурентоздатність національної і регіональної економік. Це очевидно, оскільки невичерпаних ресурсів не існує, тому конкурентоздатність економіки залежить від ефективності використання ресурсозберігаючих технологій, а також новизни цих технологій.

Основу ресурсного забезпечення регіонального управління складає ресурсний потенціал, що представляє сукупність, матеріальних (в тому числі природних ресурсів), фінансових, трудових та інформаційних ресурсів.
Матеріальні ресурси представляють накопичені у засобах виробництва й предметах споживання матеріалізовану працю, яку має у своєму розпорядженні система управління регіоном. Відповідно до характеру використання у процесі управління у складі матеріальних ресурсів можна виділити матеріальні виробничі ресурси й матеріальні невиробничі ресурси. Від рівня матеріального забезпечення регіону залежить оснащеність системи регіонального управління необхідними технічними засобами, що впливають істотний чином на розробку, прийняття та реалізацію управлінських рішень.

Фінансові ресурси складають фінансову основу для реалізації основних функцій регіонального управління і представляють грошові кошти, що акумулюються в місцевих бюджетах. Трудові ресурси в процесі регіонального управління забезпечують усі функції управління людським фактором, який розробляє і реалізовує управлінські рішення, направлені на досягнення певних цілей і вирішення завдань регіонального розвитку. Інформаційні ресурси – це ресурси, що забезпечують процес регіонального управління необхідною інформацією. При цьому ефективність регіонального управління залежить від точності й достовірності інформації.

Таким чином, ресурсне забезпечення має велике значення для підвищення якості регіонального управління. В умовах дефіциту ресурсів необхідно оптимізувати їх використання за критеріями: мінімізація витрат ресурсу кожного виду і можливість якісного забезпечення функцій регіонального управління.


Контрольні запитання:


1. Що таке регіональний менеджмент, чим він відрізняється від регіонального управління?

2. Що таке соціально-економічна система регіону? Охарактеризуйте її складові.

3. Якого типу є соціально-економічна система регіону? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Чим обґрунтоване використання системного підходу в управлінні регіоном і чому?

5. Охарактеризуйте з погляду складових підсистему регіонального управління.

6. Поясніть як здійснюється процес регіонального управління? Назвіть суб’єкти й об'єкти цього процесу.

7. Охарактеризуйте основні функції регіонального управління.

8. Перелічіть й охарактеризуйте принципи регіонального управління.

9. Охарактеризуйте методи регіонального управління.

10. Перелічіть інструменти регіонального управління і обґрунтуйте взаємозв’язок між ними.

11. Що розуміється під ресурсним забезпечення регіонального управління? Охарактеризуйте кожний вид регіональних ресурсів.

Схожі:

Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту iconТема  регіональне прогнозування І планування
Таким чином, результатом реалізації прогнозування регіонального розвитку як однієї з функцій регіонального менеджменту є розробка...
Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту iconТема  організація регіонального управління
Методи й принципи проектування організаційних структур системи регіонального управління
Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту iconРозділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки
Економічна система, що базується на ринкових відносинах, висуває високі вимоги до кваліфікації і компетентності фахівця, який спеціалізується...
Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту iconТеоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Для студентів спеціальностей: 050106 “облік та аудит”, 050107 – “економіка підприємства”
Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту iconДокументи
1. /Основи виробничого менеджменту/Основи виробничого менеджменту лекц_х.doc
2....

Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту iconСтан та перпективи розвитку регіонального фондового ринку теоретичні аспекти формування та розвитку регіонального фондового ринку
Забезпечуючи взаємодію позичальників і реципієн­тів капіталу, фінансові ринки виступають високоефективним механізмом перерозподілу...
Тема  теоретичні основи регіонального менеджменту iconТема Види та форми роботи
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи корекційно-педагогічної діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи