Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону icon

Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону
Скачати 140.04 Kb.
НазваТема  визначення рівня економічного розвитку регіону
Дата11.07.2012
Розмір140.04 Kb.
ТипДокументи


Тема 3. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


3.1. Економічний розвиток регіону.

3.2. Показники, що характеризують економічний розвиток регіону.

3.3. Методика визначення і оцінки рівня економічного розвитку регіону.


3.1. Економічний розвиток регіону


Економічний розвиток регіону – це якісне поліпшення показників, що характеризують економіку регіону. Поняття «економічного розвитку» часто ототожнюють з поняттям «економічного росту», однак між цими двома категоріями існує розходження, яке полягає в тому, що економічний розвиток зв'язаний з удосконаленням стану економіки, а економічний ріст забезпечується збільшенням показників, що характеризують у даному випадку економіку регіону. Проте, економічний ріст не відповідає на запитання: «За рахунок чого отримано збільшення показників, при визначенні їх зміни? Для наочності наведемо приклад: валова додана вартість у Харківській області в 2003 р. в порівнянні з попереднім роком зросла на 22,99%, у 2002 р. – на 12,78%, у 2001 р. – на 26,53% (табл. 3.1). Найбільший приріст валової доданої вартості був отриманий у 2001 р. відносно 2000 р. (26,53%), а найменший у 2002 р. відносно 2001 р. (12,78%). При цьому валова додана вартість обчислювалась у фактичних цінах, тобто приріст валової доданої вартості міг бути отриманий за рахунок росту рівня інфляції в періоді, який досліджувався. Для виключення фактора інфляції, треба визначити реальний приріст валової доданої вартості. У 2003 р. в порівнянні з попереднім роком він склав 12,99%, у 2002 р. – 20,45%, у 2001 р. – 49,89%. Отримані дані дозволяють стверджувати, що найбільший розвиток досліджуваного показника був отриманий у 2001 р. відносно 2000 р. (49,89%), а найменший в 2003 р. відносно 2002 р. (12,99%), що не відповідає попереднім висновкам. Таким чином, обґрунтування економічного розвитку можна одержати, тільки виключивши усі фактори, що суб'єктивно завищують значення економічних показників і спотворюють реальні значення показників, які характеризують економіку регіону.


Таблиця 3.1

^ Випуск, проміжне споживання та валова додана вартість у Харківській області; індекси інфляції [9]


Показники

Значення показників за роками

2000

2001

2002

2003

Випуск, у фактичних цінах, млн. грн.

20239

26189

28643

34507

Проміжне споживання у фактичних цінах, млн. грн.


11968


15724


16842


19992

Валова додана вартість у фактичних цінах, млн. грн.


8271


10465


11801


14515

Індекси інфляції, %

125,8

106,1

99,4

108,2

Валова додана вартість у реальних цінах, млн. грн.


6575


9855


11872


13415^ 3.2. Показники, що характеризують економічний розвиток регіону


Визначення рівня економічного розвитку регіону пов'язано з необхідністю формування системи показників, за рівнем яких можна судити про стан регіональної економіки. У практиці управління розвитком регіонів (областей України) існуюча сукупність показників, за якими здійснюється аналіз економічного й соціального розвитку, не дає можливість об’єктивно виявити характер їх динаміки, тому необхідно обґрунтувати таку сукупність економічних й соціальних показників, аналіз яких дозволяє отримати об’єктивні результати. (табл. 3.2).

^

Таблиця 3.2

Основні економічні показники обласного регіону

Показники

Значення показників за роками

1n

Валова додана вартість


Валова додана вартість у розрахунку на одну особу


Доходи бюджету області


Витрати бюджету області


Вартість основних засобів на кінець року


Індекс споживчих цін


Індекс цін виробників:


продукції промисловості


продукції сільського господарства


продукції будівництва


Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування


Обсяг виробленої продукції:


промисловості


сільського господарства


житлового будівництва


Обсяг реалізованої продукції:


промисловості


сільського господарства


житлового будівництва


Інвестиції в основний капітал


Інвестиції в основний капітал у розрахунку на душу населення


Обсяг освоєних інвестицій


Іноземні інвестиції


Іноземні інвестиції в основний капітал у розрахунку на душу населення


Обсяг освоєних іноземних інвестицій


Роздрібний товарооборот


Обсяг вироблених послуг


Експорт товарів


Експорт послуг


Імпорт товарів


Імпорт послуг


Зовнішньоторговельний товарооборот


Слід зазначити, що найважливіші соціальні показники є індикаторами розвитку економіки регіону. При цьому до соціальних необхідно віднести такі показники:

кількість постійного населення;

природний приріст населення;

доходи населення;

кількість безробітних;

рівень безробіття;

середньомісячну заробітну плату;

обсяг споживання товарів та послуг.

Економічні й соціальні показники повинні бути представлені в таких цінах, щоб вони могли бути порівнянні з відповідними показниками інших областей України. При цьому можуть бути використані: фактичні ціні; діючі ціни та порівняльні ціни. Обсяги експорту, імпорту й іноземних інвестицій доцільно представляти в млн. дол. США.


^ 3.3. Методика визначення і оцінки рівня економічного розвитку регіону


Рівень економічного розвитку необхідно визначати за досягнут рівнем економічного потенціалу регіону. Сучасні тенденції розвитку регіональної економіки і нерівномірність забезпечення регіонів ресурсами обумовлюють необхідність визначення та оцінки економічного потенціалу регіону. Економічний потенціал регіону – це сукупність ресурсів, які є в регіоні, а також можливостей їх використання у процесі економічної діяльності. Залежно від економічних і правових умов, створених у регіоні, економічний потенціал реалізується в більшій чи меншій мірі. Тому важливо створити сприятливі умови для реалізації економічного потенціалу регіону. Використовуючи логіку визначення економічного потенціалу регіону, його можна подати у вигляді формули:


ЕПРі=ПРі+ МРі+ТРі+ФРі+ІРі (3.1)

де, ЕПРі – економічний потенціал і-го регіону;

ПРі– природні ресурси і-го регіону;

МРі – матеріальні ресурси і-го регіону;

ТРі– трудові ресурси і-го регіону;

ФРі – фінансові ресурси і-го регіону;

ІРі – інформаційні ресурси і-го регіону


Визначення і оцінка економічного потенціалу регіону повинна здійснюватися поетапно, що передбачає формування змісту та реалізацію п'яти основних етапів. На першому етапі необхідно сформулювати мету визначення й оцінки економічного потенціалу регіону. Залежно від досягнутого рівня економічного розвитку, потенціалу можливостей і стратегічних перспектив, треба розробити «дерево-цілей» оцінки економічного потенціалу регіону. Це дозволить уточнити спрямованість оцінки економічного потенціалу регіону ще на початковій стадії процесу оцінки. Головна мета оцінки полягає у визначення рівня економічного розвитку кожного регіону України для обґрунтування необхідності й пошуку шляхів його зміцнення. Досягнення цієї мети може бути забезпечене на основі досягнення основних цілей оцінки економічного потенціалу регіону, до яких слід віднести:

забезпечення сталих темпів реального росту валового регіонального продукту на основі економії ресурсів і використання інновацій у всіх сферах економічної діяльності регіону;

удосконалення системи управління регіональною економікою на основі розвитку законодавчого поля і посилення відповідальності, а також розширення повноважень органів регіональної влади;

розвиток соціальних показників у регіоні, насамперед за рахунок підвищення заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення частки оплати праці у структурі собівартості продукції на основі зниження питомої ваги матеріальних і енергетичних витрат;

На другому етапі треба сформувати сукупність показників, що характеризують економічний потенціал регіону, і описати їх кількісно. До таких показників варто віднести показники, представлені в табл. 3.2. Слід охарактеризувати більш докладно найважливіші економічні показники, що характеризують регіональний розвиток. Валова додана вартість, яка створена в регіоні (ВДВ), є результатом економічної діяльності регіону в певному періоді й розраховується як різниця між регіональним випуском та проміжним споживанням. Вона містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва й розподіляються між ними. Регіональний випуск – це вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої діяльності одиниць – резидентів, які діють у регіоні в певному періоді. Проміжне споживання містить витрати на товари й послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб регіону (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Структура регіонального випуску

На третьому етапі визначення і оцінки економічного потенціалу регіону необхідно формалізувати показники, за якими передбачається оцінювати рівень його розвитку за формулою:


Уij=, (3.2)

де, Уіj - питома вага i-го показника в j-му регіоні (області) країни;

Зij – значення i-го показника в j-му регіоні (області) країни;

Зiкр – значення i-го показника в країні.


На четвертому етапі необхідно розробити критерії оцінки значень показників, що характеризують економічний потенціал регіону, отриманих на основі формули (3.2) за формулою:


=, (3.3)

де, – середнє значення питомої ваги i-го показника;

Уmax i – максимальне значення питомої ваги i-го показника;

Уmin i – мінімальне значення питомої ваги i-го показника.


Критерії оцінки й результати розрахунків зручно подати у вигляді таблиці, структура якої наведена в табл. 3.3.

^ Таблиця 3.3

Оціночні критерії економічного потенціалу j-го регіону (області)Назва i-го показника в j-му регіоні та країні

Значення показника

Зij Зiкр

Питома вага

Уij

Середнє значення питомої ваги i-го показника

=


Вище за середнє значення (+), нижче середнього значення (–)

1n

Сума позитивних оцінок по j-му регіону

На п'ятому етапі необхідно оцінити рівень розвитку економічного потенціалу j-го регіону за середнім критерієм оцінки й визначити вище за середній чи нижче середнього рівня розвитку економічного потенціалу знаходиться j-й регіон країни на основі визначення та порівняння суми позитивних оцінок. У випадку, якщо вона перевищує половину всіх оцінок, то можна стверджувати, що економічний потенціал j-го регіону знаходитися вище за середній рівень розвитку, в протилежному разі – нижче. Це дозволить визначити рівень розвитку економічного потенціалу в кожному регіоні (області) України; обґрунтувати прийняті рішення, спрямовані на зміцнення економічного потенціалу регіону, й ресурсні можливості реалізації програм економічного розвитку регіону (області).

Представлена методика оцінки економічного потенціалу регіону дозволяє одержати попередні результати, що надалі повинні аналізуватися, шляхом виявлення і обґрунтування факторів, які впливають на рівень розвитку економічного потенціалу регіону, а також класифікувати їх на фактори позитивного й негативного впливу.

На рівень економічного потенціалу регіону побічно впливають якість і рівень життя економічно активного населення. Якість життя визначається структурою споживання, до складу якого входять перелік продовольчих товарів, а також непродовольчих товарів і послуг, на придбання яких економічно активне населення витрачає свої доходи. Рівень життя економічно активного населення визначається рівнем доходів, а також їх структурою. При цьому повинні проводитися порівняння рівня доходів економічно активного населення України з аналогічним показником у розвинутих країнах світу, а також із прожитковим мінімумом, регламентованим чинним законодавством. Аналізуючи показник, що характеризує середньомісячну заробітну плату найманих працівників треба порівнювати рівень реальної і номінальної заробітної плати, а також темпи їх росту. При цьому реальна заробітна плата повинна враховувати рівень інфляції не тільки офіційної, але і фактичної.

Таким чином, методика оцінки економічного потенціалу регіону, дозволяє визначити рівень його розвитку, а отже, оцінити зовнішні й внутрішні можливості регіону формувати й зміцнювати свій економічний потенціал, що необхідно для сталого нарощування обсягів валової доданої вартості, росту промислового та сільськогосподарського виробництва, зміцнення регіональної та національної економіки з метою забезпечення реальної основи для підвищення рівня життя населення України.


Контрольні запитання:


1. Дайте визначення економічного розвитку регіону.

2. Чим поняття “економічний розвиток” відрізняється від поняття “економічний ріст”? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Які показники характеризують економічний розвиток регіону? Чому?

4. Які показники характеризують соціальний розвиток регіону? Обґрунтуйте свою відповідь.

5. В яких цінах представляються основні економічні показники? Дайте визначення кожному виду цін.

6. Що таке економічний потенціал регіону? З яких складових він формується? Визначіть їх.

7. Назвіть і охарактеризуйте етапи визначення і оцінки економічного потенціалу регіону.

8. Назвіть основні структурні елементи регіонального випуску та волової доданої вартості. Визначіть їх.

9. Для чого треба визначати й оцінювати економічний потенціал регіону?

10. Хто повинен займатися визначенням і оцінкою економічного потенціалу регіону?

Схожі:

Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону iconТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку...
Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону iconТема  аналіз регіонального економічного розвитку
Аналіз економічного регіонального розвитку (регіональний економічний аналіз) – це процес дослідження показників, що характеризують...
Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону iconН. О. Могильна, В. А. Омельяненко, В. О. Садовий
Стаття присвячена формуванню іміджу регіону як фактора залучення іноземних І внутрішніх інвестицій. Розглянуто основні етапи формування...
Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону iconЗаявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону iconЕколого-економічні засади розвитку регіону
Оскільки екологоорієнтованість процесів розвитку регіону визначається, в першу чергу, процесами функціонування підприємств території,...
Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону iconАнотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2009-2011 р
Тема ндр „Визначення рівнів господарської освоєності природно-ресурсного потенціалу регіонів України як засіб збалансування їх соціально-економічного...
Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону iconТема доповіді
Статистичне прогнозування промислового розвитку регіону в умовах перервності часових рядів
Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону iconКалендарно-тематичний план
Визначення вихідного рівня базових знань студентів. Тема „Про себе та свою родину”. Визначення тематики І літератури для пач. Ур....
Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону iconКалендарно-тематичний план
Визначення вихідного рівня базових знань студентів. Тема „Про себе та свою родину”. Визначення тематики І літератури для пач. Ур....
Тема  визначення рівня економічного розвитку регіону iconМіжнародна стратегія економічного розвитку регіону
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи