Тема  аналіз регіонального економічного розвитку icon

Тема  аналіз регіонального економічного розвитку
Скачати 272.99 Kb.
НазваТема  аналіз регіонального економічного розвитку
Дата11.07.2012
Розмір272.99 Kb.
ТипДокументи


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

ФУНКЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 5. АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


5.1. Зміст аналізу економічного регіонального розвитку.

5.2. Види й принципи регіонального аналізу.

5.3. Методика аналізу основних показників, що характеризують економіку регіону.


5.1. Зміст аналізу економічного регіонального розвитку


Аналіз (від грецьк. – analisis) буквально означає розчленовування, розкладання досліджуваного об'єкта на частини, елементи, на внутрішньо властиві цьому об'єкту складові (уявні чи реальні) [3, с. 3]. Аналіз економічного регіонального розвитку (регіональний економічний аналіз) – це процес дослідження показників, що характеризують економіку регіону, визначення динаміки цих показників і виявлення впливу на них сукупності факторів (за значенням та характером).

Об'єктами аналізу регіонального економічного розвитку є показники, що характеризують економіку регіону. Суб'єктами – органи регіональної влади, які займаються дослідженням рівня регіонального економічного розвитку.

Результати аналізу регіонального економічного розвитку необхідні для реалізації функцій прогнозування та планування на регіональному рівні. Це дозволяє забезпечити обґрунтованість регіональних концепцій, стратегій і програм, а також формулювати адекватну регіональну політику.

Аналіз регіонального економічного розвитку повинен здійснюватися поетапно, що дозволяє забезпечити логіку реалізації цього процесу. При цьому до основних його етапів необхідно віднести:

1. Постановку цілей і формування системи показників, які необхідно проаналізувати. Як правило, метою такого аналізу є виявлення динаміки основних показників, що характеризують економіку регіону, за певний період часу і виявлення, а також вивчення факторів, що забезпечили виявлену динаміку показників.

2. Відбір і підготовка необхідної вихідної інформації для здійснення регіонального економічного аналізу.

3. Вибір методів дослідження показників, що характеризують економіку регіону. При треба необхідно дотримуватись основних принципів аналізу показників, тому що це дозволяє одержати реальний результат, адекватний ситуації, яка склалася в регіоні.

4. Проведення аналізу економічних показників, що характеризують регіональної розвиток, тобто виконання відповідних аналітичних розрахунків, побудова необхідних моделей, їх розрахунок та інтерпретація результатів.

5. Перевірка правильності отриманих результатів аналізу, адекватності моделей аналізу.

6. Підготовка і подання результатів аналізу в відповідному вигляді, наприклад, у вигляді таблиці індексів основних економічних показників. Підготовка рекомендацій за результатами аналізу.


^ 5.2. Види й принципи регіонального економічного аналізу


У практиці регіонального менеджменту регіональний економічний аналіз, як одна з функцій управління здійснюється з використанням усіх його видів, тобто діє принцип комплексності регіонального аналізу економічних показників, тому розглянемо його конкретні види.

Горизонтальний регіональний економічний аналіз досліджує динаміку основних показників, що характеризують економіку регіону в певному періоді. При цьому досліджують:

динаміку показників звітного періоду в зіставленні з показниками базового періоду. При цьому базовим можуть бути: попередній рік, будь-який інший рік досліджуваного періоду, наприклад, за базовий прийнятий 2000 р., а за звітний – 2003 р. Необхідно визначити динаміку показника валової доданої вартість по регіонах України. Автономна республіка Крим: ріст показника складає 178,92%, а приріст – 78,92%;...; Чернігівська область: ріст показника складає 148,91%, а приріст – 48,91% (табл. 5.1);

річну динаміку показників, тобто зіставлення показника з аналогічним показників попереднього року, наприклад, необхідно визначити річну динаміку показника валової доданої вартості по регіонах України. Автономна республіка Крим: ріст у 2003 р. відносно 2002 р. складав 121,15%, а приріст – 21,15%; у 2002 р. відносно 2001 р. складав 109,85%, а приріст – 9,85%; у 2001 р. відносно 2000 р. складав 134,44%, а приріст – 34,44%;...; Чернігівська область: ріст у 2003 р. відносно 2002 р. складав 119,29%, а приріст – 19,29%; у 2002 р. відносно 2001 р. складав 110,70%, а приріст – 10,70%; у 2001 р. відносно 2000 р. складав 112,76%, а приріст – 12,76% (табл. 5.1);

горизонтальну динаміку показників за весь досліджуваний період, наприклад, треба визначити горизонтальну динаміку показника валової доданої вартості по регіонах України за період з 2000 р. до 2003 р. Автономна республіка Крим: ріст складав 178,92%, а приріст – 78,92%; Чернігівська область: ріст складав 148,91%, а приріст – 48,91% (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

^ Валова додана вартість по регіонах України[8]

(у фактичних цінах; млн. грн.)

Регіони України

Значення показника по регіонах

2000

2001

2002

2003

УКРАЇНА*


137993

183296

204342

244497

Автономна Республіка Крим

4085

5492

6033

7309

Області:

Вінницька

3802

5008

5319

6167

Волинська

2195

2872

3112

3512

Дніпропетровська

13163

16340

18059

21311

Донецька

17278

22863

25285

30316

Житомирська

2835

3173

3549

4201

Закарпатська

2151

2781

3211

4016

Запорізька

7568

7968

8629

10177

Івано-Франківська

3117

3901

4518

5544

Київська

5926

6439

6868

8129

Кіровоградська


2159

3174

3399

4023

Луганська

6403

7451

8570

9954

Львівська

5850

7305

8578

10547

Миколаївська

3314

4353

4702

5337

Закінчення табл. 5.1

Одеська

7072

9525

10788

12792

Полтавська

5712

6638

7811

8853

Рівненська

2513

3186

3467

4053

Сумська

3495

4121

4384

4822

Тернопільська

1853

2347

2631

3098

Харківська

8271

10465

11801

14515

Херсонська

2348

2999

3265

3799

Хмельницька

2949

3611

3944

4698

Черкаська

3179

3590

3852

4565

Чернівецька

1313

1864

2135

2539

Чернігівська

3073

3465

3836

4576

Міста:

Київ

15715

31167

35200

43920

Севастополь

654

1198

1396

1724


Примітка:

* У 2000 р. вказано підсумок за регіонами, з 2001 р. – загальний обсяг ВДВ по Україні.


Вертикальний (структурний) регіональний аналіз заснований на структурному розкладанні окремих показників, що характеризують економіку регіону. При цьому досліджують:

структуру основних економічних показників за конкретними періодами: роками, кварталами, місяцями. Наприклад, необхідно визначити регіональну річну структуру показника валової доданої вартості у 2003 р. Вінницька область – 2,52%;...; Харківська область – 5,94%;...; Чернігівська область – 1,87%. У 2000 р. Вінницька область – 2,76%;...; Харківська область – 5,99%;...; Чернігівська область – 2,23% (табл. 5.1).

Порівняльний регіональний аналіз заснований на здійсненні горизонтального й вертикального порівняння показників, що характеризують економіку регіону. Наприклад, необхідно порівняти, як змінилася структура показника валової доданої вартості за період з 2000 р. по 2003 р. в Харківській області? Питома вага валової доданої вартості тут знизилася за досліджуваний період на 0,05% (горизонтальне порівняння). Якщо, наприклад, треба визначити на скільки питома вага показника валової доданої вартості у 2003 р. в Харківській області більше ніж у Вінницькій області? Питома вага валової доданої вартості в 2003 р. в Харківській області відносно Вінницької області була більше на 3,42% (вертикальне порівняння).

Факторний регіональний аналіз заснований на виявленні й дослідженні впливу різних факторів на показники, що характеризують економіку регіону. У загальному вигляді факторна модель є такою:


РП = f(частинні фактори),


де РП – результативний показник, що характеризує економіку регіону;

f(частинні фактори) – частинні показники, що мають вплив на результативний показник.

Факторний регіональний аналіз дозволяє одержати результати, що характеризують вплив різних факторів на економіку регіону. При цьому цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. У разі позитивного впливу факторів на результативні показники, що характеризують економіку регіону, це вплив необхідно посилювати, якщо це забезпечить надалі сталий економічний ріст у регіоні, і, навпаки.

Найважливішим у процесі регіонального економічного аналізу є обґрунтування результатів, тобто обґрунтування того, за рахунок чого був отриманий той чи інший результат економічної діяльності в регіоні. Це є складним аналітичним завданням в умовах ринкового середовища, що постійно змінюється.

Принципи здійснення регіонального економічного аналізу:

наукова обґрунтованість результатів аналізу полягає в тому, що отримані результати повинні бути засновані на логіці наукових досліджень з використанням економіко-математичного апарату й об'єктивних економічних законів регіонального розвитку, наприклад, закон попиту та пропозиції на ринку;

логічна послідовність здійснення регіонального економічного аналізу полягає в послідовному виконанні певних етапів аналізу його реалізації, що дозволяє одержати адекватні результати, які максимально ефективно відбивають реальну економічну ситуацію в регіоні;

безперервність здійснення аналізу полягає в тому, що цей процес повинен відбуватися безупинно з певною періодичністю дослідження основних економічних показників;

порівнянність результатів регіонального економічного аналізу полягає в тому, що одиниці виміру основних економічних показників повинні бути адекватними, що забезпечить можливість їх порівняння з відповідними показниками;

повнота аналізу полягає в необхідності зіставлення основних показників, що характеризують економіку регіону, з аналогічними показниками в інших регіонах;

використання в регіональному економічному аналізі адекватної та достовірної інформації, що відбиває реальну економічну ситуацію в регіоні;

комплексність аналізу полягає в необхідності використання різноманіття видів і методів регіонального економічного аналізу.


^ 5.3. Методика аналізу основних показників, що характеризують економіку регіону


Методику аналізу основних економічних показників, що характеризують економіку регіону, доцільно представити на конкретному прикладі: необхідно здійснити економічний аналіз Київської області за основними показниками, що наведені в табл. 4.2.

Мета аналізу вже сформульована в завданні, тому наступний етап аналізу – це вибір інформації, потрібної для досягнення мети. У табл. 5.2. наведені не тільки економічні, але й соціальні показники, тому потрібно сформувати таблицю вихідних даних, яка буде містити необхідну для економічного аналізу вихідну інформацію (табл. 5.3).

^ Таблиця 5.2

Основні соціально-економічні показники Київської області
[2]


Показники

Значення показників за роками

2000

2001

2002

2003

2004

Валова додана вартість (у фактичних цінах), млн. грн.

5926

6439

6868

8129

11883

Продовження табл. 5.2

у розрахунку на душу населення, грн.

3255

3506

3780

4513

6652

Основні засоби (у фактичних цінах, на кінець року), млн. грн.

30450

35158

32297

36232

42289

Доходи населення, млн. грн.

2544

6500

7067

8144

9503

Витрати та заощадження населення,

млн. грн.

2483,9

6499,7

7067

8144

9503

Індекс споживчих цін

(грудень до грудня попереднього року), відсотків

125,8

106,1

98,7

108,2

112,9

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків

120,4

105,5

103,2

11,5

110,0

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (у фактичних цінах), млн. грн.

14,8

546,2

155,8

553,6

1410,2

Продукція промисловості (у фактичних цінах), млн. грн.

4458,2

5914,3

6769,8

8459,6

*

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн. грн.

*

*

*

*

12336,8

Продукція сільського господарства

(у порівнянних цінах 2000 р.), млн. грн.

3254,1

3445,0

3728,4

3585,8

4050,8

рослинництва

1886,6

1864,4

1916,4

1922,0

2259,3

тваринництва

1367,5

1580,6

1812,0

1663,8

1791,5

Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млн. грн.

946,7

1322,5

1656,7

2917,6

3547,4

Введення в експлуатацію загальної площі житлових
будинків, тис. кв. м

337

382

412

433

547

Відправлення вантажів автомобільним транспортом загального користування, млн. т.

36,3

32,2

35,2

35,4

40,4

Відправлення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, млн. осіб

81,2

49,6

67,2

71,4

67,4

Роздрібний товарооборот (у фактичних цінах), млн. грн.

1011,4

1222,7

1446,9

1603,9

2191,5

Обсяг вироблених послуг (у фактичних цінах ), млн. грн.

487,7

796,0

1389,4

996,1

1416,7

Експорт товарів та послуг, млн. дол. США

260,9

326,4

329,7

384,4

561,6

Імпорт товарів та послуг, млн. дол. США

356,4

454,4

471,6

770,4

1259,3

Закінчення табл. 5.2


Кількість постійного населення, (на кінець року), тис. осіб

1835,1

1818,7

1802,6

1778,1

1773,1

Природний приріст, скорочення (-) населення, тис. осіб

-16,6

-17,1

-16,3

-16,0

-15,5

Кількість зайнятих економічною діяльністю, тис. осіб

739

736

736

739

764

Кількість безробітних у віці 15-70 років (за методологією МОП), тис. осіб

108

98

80

80

69

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року), осіб

53462

43655

39481

31549

29690

у тому числі жінок

32887

27254

25198

20496

19289

Середньомісячна заробітна плата, грн.

241

317

378

470

592


Примітка:

* – дані відсутні.


Таблиця 5.3

^ Основні економічні показники, що характеризують Київську область (вихідні дані)


Показники

Значення показників за роками

2000

2001

2002

2003

2004

Валова додана вартість (у фактичних цінах), млн. грн.


5926


6439


6868


8129


11883

у розрахунку на душу населення, грн.

3255

3506

3780

4513

6652

Основні засоби (у фактичних цінах, на кінець року), млн. грн.


30450


35158


32297


36232


42289

Індекс споживчих цін

(грудень до грудня попереднього року), %125,8106,198,7108,2112,9

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), %120,4105,5103,2111,5110,0

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (у фактичних цінах), млн. грн.14,8546,2155,8553,61410,2

Продукція промисловості (у фактичних цінах), млн. грн.


4458,2


5914,3


6769,8


8459,6


*

Закінчення табл. 5.3

Продукція сільського господарства

(у порівнянних цінах 2000р.), млн. грн.


3254,1


3445,0


3728,4


3585,8


4050,8

рослинництва

1886,6

1864,4

1916,4

1922,0

2259,3

тваринництва

1367,5

1580,6

1812,0

1663,8

1791,5

Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млн. грн.


946,7


1322,5


1656,7


2917,6


3547,4

у розрахунку на душу населення, грн.

115,9

727,2

919,1

1640,9

2000,7

Роздрібний товарооборот (у фактичних цінах), млн. грн.


1011,4


1222,7


1446,9


1603,9


2191,5

Обсяг вироблених послуг (у фактичних цінах ), млн. грн.


487,7


796,0


1389,4


996,1


1416,7

Експорт товарів та послуг, млн. дол. США


260,9


326,4


329,7


384,4


561,6

Імпорт товарів та послуг, млн. дол. США

356,4

454,4

471,6

770,4

1259,3

Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг, млн. дол. США


617,3


780,8


801,3


1154,8


182,1

Зовнішньоторговельне сальдо, млн. дол. США


-95,5


-128,0


-141,9


-386,0


-697,7


Примітка:

* – дані відсутні.


Дані табл. 5.3. свідчать, що за період з 2000 по 2004 рр. волова додана вартість у регіоні збільшилася на 100,5%. При цьому в середньому річний приріст цього показника за досліджуваний період склав 20,0%.

З урахуванням індексу інфляції (індексу споживчих цін) валова додана вартість за досліджуваний період зросла на 123,4%. При цьому в середньому річний приріст цього показника склав 22,9%.

Таким чином, реальна динаміка показника валової доданої вартості була більше ніж фактична. У розрахунку на душу населення цей показник за досліджуваний період збільшився на 104,4%, однак, з огляду на, те що за цей період населення Київської області скоротилося на 62 тис. осіб такий приріст був отриманий не тільки за рахунок економічного розвитку області, а й за рахунок погіршення демографічної ситуації в регіоні.

Вартість основних засобів у Київській області (матеріальний ресурс економічного розвитку регіону) за період з 2000 по 2004 рр. збільшилася на 38,9%. При цьому в середньому річний приріст цього показника за досліджуваний період склав 9,1%.

У середньому річний рівень інфляції за період з 2000 по 2004 рр. знизився на 3,2%, що позитивно позначилося на реальній економічній ситуації в Київській області.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування мав позитивну динаміку і збільшився за досліджуваний період більш ніж у 95 разів, що свідчить про підвищення рентабельності діяльності підприємств, які . діють на території даного регіону.

Обсяги промислового виробництва за період з 2000 по 2003 рр. в Київській області збільшилися на 89,8%. Середньорічна динаміка цього показника склала 124,0%.

З урахуванням індексу цін виробників промислової продукції за період з 2000 по 2003 рр. обсяги продукції промисловості в Київській області збільшилися більш ніж у 2 рази. При цьому середньорічні темпи приросту цього показника склали 29,6%.

У Київській області продукція рослинництва в загальному обсязі сільськогосподарської продукції в середньому за період з 2000 по 2004 рр. склала 54,6%. Динаміка цього показника за досліджуваний період була позитивної і склала 119,8%. Середньорічний приріст цього показника склав 5,8%, що викликане або ростом цін виробників сільськогосподарської продукції (фактор негативного впливу), або розширенням виробництва сільськогосподарської продукції (фактор позитивного впливу).

Інвестиції в основний капітал є найважливішим економічним показником регіонального розвитку. Особливо важливим є показник освоєння інвестицій у регіоні, однак у загальноприйнятій сукупності соціально-економічних показників, якими офіційно звітують області України, його не має (табл. 4.2). За період з 2000 по 2004 рр. обсяг інвестицій в основний капітал у Київській області збільшився в 3,9 раза, що позитивно характеризує інвестиційний клімат у регіоні. При цьому середньорічний приріст цього показника за досліджуваний період склав 40,7%.

У розрахунку на душу населення регіону інвестиції в основний капітал за період з 2000 по 2004 рр. збільшився у 3,9 раза, що викликано ростом обсягу інвестування (фактор позитивного впливу) і зниженням кількість населення в Київській області в досліджуваному періоді (фактор негативного впливу).

Роздрібний товарооборот за період з 2000 по 2004 рр. в регіоні виріс більш ніж у 2 рази. При цьому річні прирости цього показника за досліджуваний період склали в 2001 р. 20,9%; у 2002 р. – 18,3%; у 2003 р. – 10,9%; у 2004 р. – 36,6%. Взагалі річна динаміка роздрібного товарообороту в Київській області мала позитивний характер у досліджуваному періоді, але темпи приросту цього показника знаходяться в межах від 10 до 37%, що може бути викликано впливом різних факторів, наприклад, фактором підвищення рівня інфляції чи фактором зниження платоспроможності населення Київського регіону.

Обсяг наданих послуг у регіоні за період з 2000 по 2004 рр. збільшився майже в 3 рази. При цьому річна динаміка цього показника мала позитивно-негативний характер, обумовлений тим, що в 2001, 2002 і 2004 рр. обсяги цього показника зростали, а в 2003 р. обсяг цього показника знизився на 28,3%, що призвело до зменшення середньорічних темпів приросту цього показника за досліджуваний період.

Зовнішньоекономічна діяльність у Київській області за період з 2000 по 2004 рр. мала негативний характер, тому що зовнішньоторговельний оборот регіону знизився на 70,5%, а зовнішньоторговельне сальдо більш ніж у 7 разів. При цьому обсяг експорту в регіоні в досліджуваному періоді виріс більш ніж у 2 рази, а обсяг імпорту – у 3,5 раза. Щодо базового 2000 р. обсяги експорту товарів і послуг виросли в середньому на 153,5%, а обсяги імпорту – на 207,3%.

Таким чином, результати аналізу економічної ситуації, що склалася в Київському регіоні за період з 2000 по 2004 рр. показали, що взагалі вона була позитивною, що підтверджує позитивна динаміка більшості досліджених основних економічних показників, але для більш об'єктивної оцінки результатів регіонального економічного аналізу необхідно визначити вплив факторів на основні показники, що характеризують економіку регіону. Тому подальші дослідження в межах регіонального економічного аналізу треба проводити за допомогою факторного аналізу.


Контрольні запитання:


1. Визначіть регіональний економічний аналіз, а також його об'єкти й суб'єкти.

2. Назвіть і охарактеризуйте етапи аналізу економічного розвитку регіону.

3. Назвіть види регіонального економічного аналізу і визначіть в чому їх розходження?

4. Охарактеризуйте горизонтальний і вертикальний економічний аналіз. Для чого вони необхідні?

5. Охарактеризуйте порівняльний і факторний економічний аналіз. Для чого вони необхідні?

6. Назвіть і охарактеризуйте принципи регіонального економічного аналізу.

7. Що таке темпи росту й темпи приросту показника? Що вони показують?

8. Що таке фактори впливу на економічні показники, які характеризують регіональний розвиток. Наведіть приклади.

9. Як інфляція впливає на рівень економічного показника? Обґрунтуйте свою відповідь.

10 Що таке стала позитивна динаміка економічного показника?

Схожі:

Тема  аналіз регіонального економічного розвитку iconТема  регіональне прогнозування І планування
Таким чином, результатом реалізації прогнозування регіонального розвитку як однієї з функцій регіонального менеджменту є розробка...
Тема  аналіз регіонального економічного розвитку iconТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку...
Тема  аналіз регіонального економічного розвитку icon8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку
З огляду на те, що висока мотивація регіонального розвитку повинна забезпечити стале зростання добробуту населення в регіоні, необхідно...
Тема  аналіз регіонального економічного розвитку iconСтруктурні диспропорції регіонального розвитку за показником валового регіонального продукту Постановка проблеми
Структурні диспропорції регіонального розвитку за показником валового регіонального продукту
Тема  аналіз регіонального економічного розвитку iconТема Аналіз оточуючого середовища І проблем стратегічного розвитку
Аналіз безпосереднього оточення організації. Характеристика галузі. Модель галузевої конкуренції за Портером
Тема  аналіз регіонального економічного розвитку icon1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми...
Тема  аналіз регіонального економічного розвитку iconТема  визначення рівня економічного розвитку регіону
Таким чином, обґрунтування економічного розвитку можна одержати, тільки виключивши усі фактори, що суб'єктивно завищують значення...
Тема  аналіз регіонального економічного розвитку iconСтан та перпективи розвитку регіонального фондового ринку теоретичні аспекти формування та розвитку регіонального фондового ринку
Забезпечуючи взаємодію позичальників і реципієн­тів капіталу, фінансові ринки виступають високоефективним механізмом перерозподілу...
Тема  аналіз регіонального економічного розвитку iconЗа підтримки Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та Української академії архітектури 9-13 листопада 2009 року відбудеться I міжнародна наукова конференція «Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища»
Беркута А. В. – Перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України, кандидат економічних наук
Тема  аналіз регіонального економічного розвитку iconТема  організація регіонального управління
Методи й принципи проектування організаційних структур системи регіонального управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи