8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку icon

8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку
Скачати 112.53 Kb.
Назва8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку
Дата11.07.2012
Розмір112.53 Kb.
ТипДокументи


Тема 8. МОТИВАЦІЯ І КОНТРОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


8.1. Поняття і зміст мотивації регіонального розвитку.

8.2. Система регіонального контролю.

8.3. Регулювання регіонального розвитку.


8.1. Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку


На регіональному рівні однією з функцій регіонального менеджменту є мотивація, що представляє процес спонукання до дії представників регіональної влади для забезпечення добробуту населення на основі розвитку регіональної економіки. Мотивація регіонального розвитку – це складне поняття, тому що воно включає в себе сукупність мотивів, які спонукують суб'єкт регіонального управління діяти в інтересах регіонального розвитку. Низька мотивація в даному разі призводить до зниження темпів зростання основних показників (економічних і соціальних), що характеризують розвиток регіону. З огляду на те, що висока мотивація регіонального розвитку повинна забезпечити стале зростання добробуту населення в регіоні, необхідно звернутися до понять, пов'язаних із соціальним розвитком регіону.

До основних показників, що характеризують соціальний розвиток регіону, відносять (рис. 8.1):

доходи населення (рівень, динаміку й структуру доходів населення), яке проживає на території регіону, а також заробітну плату найманих працівників;

витрати населення регіону (обсяг, динаміку та структуру);

рівень розвитку соціальних галузей: охорони здоров'я, освіти, культури і мистецтва, фізкультури і спорту;

стан регіонального ринку праці: рівень безробіття, рівень зайнятості; співвідношення попиту та пропозиції робочої сили.

Доходи населення регіону визначають рівень і якість життя. Рівень життя показує, яким обсягом товарів і послуг може володіти людина на доходи, які вона одержує за трудову діяльність. Якість життя населення визначається структурою споживання населення. При цьому необхідно враховувати, наскільки населення може задовольнити свої потреби за обсягом і структурою.

Якщо рівень соціальних показників низький, то це означає, що регіональна економіка не є реальною основою для соціального розвитку, отже, мотивація суб'єкта регіонального управління також знаходиться на низькому рівні. Тому необхідно підвищувати мотивацію шляхом використання дієвих способів стимулювання.


Рис. 8.1. Схема взаємозв'язку економічних, соціальних і демографічних показників, що характеризують регіональну діяльність


Стимули виконують роль інструментів впливу, що викликають дію певних мотивів. Процес використання різних стимулів називається процесом стимулювання. Стимулювання регіонального розвитку має дві форми: матеріальне й моральне (рис. 8.2). Стимулювання відрізняється від мотивації тим, що стимулювання – це один із засобів, за допомогою якого можна посилити мотивацію регіонального розвитку.


^ 8.2. Система регіонального контролю


Контроль регіонального розвитку – це процес виявлення відхилень показників, що характеризують економічну та соціальну діяльність регіону, і прийняття рішень, спрямованих на усунення виявлених відхилень. Процес контролю здійснюється в системі регіонального контролю, що являє собою сукупність взаємозалежних елементів, основними з яких є:

цілі та завдання регіонального контролю;

суб'єкти (управлінський персонал, який займається контролем) й об'єкти (сукупність показників, які підлягають контролю) регіонального контролю;

процес регіонального контролю;

принципи, методи й інструменти здійснення контролю;

функції регіонального контролю;

ресурсне забезпечення процесу контролю.

Головною метою регіонального контролю є забезпечення реалізації стратегії і програм економічного і соціального розвитку регіону, тому що за допомогою цих інструментів забезпечується заплановане зростання регіональних показників у певному періоді.

Процес регіонального контролю полягає у впливі суб'єкта контролю на об'єкт, реалізації управлінських рішень, прийнятих на основі інформації, яка отримана в результаті контролю, й обміні інформацією між суб'єктом регіонального контролю і об'єктом.

До основних принципів регіонального контролю належать:

обґрунтованість управлінських рішень, що приймаються у процесі контролю;

цільова спрямованість процесу контролю;


багатофункціональність регіонального контролю;

орієнтованість регіонального контролю на кількісні та якісні стандарти;

своєчасність здійснення відповідних дій у процесі контролю;

гнучкість системи регіонального контролю;

доступність результатів контролю користувачам інформації, що є результатом контролю;

ефективність регіонального контролю.

До основних методів, що використовуються у процесі регіонального контролю, відносяться:

метод порівняння контрольованих показників із запланованими чи нормативними;

метод факторного аналізу, що дозволяє визначити ступінь впливу різних факторів на отримане відхилення показника;

алгоритмічний метод полягає в розробці алгоритмів дій щодо реагування на виявлені відхилення рівня фактичного показника від запланованого чи нормативного.

Інструментами здійснення регіонального контролю є стратегія та програми економічного і соціального розвитку регіону, що містять прогнозні й планові значення основних показників, які підлягають контролю.

Основною функцією регіонального контролю є забезпечення реалізації стратегії та програм економічного і соціального розвитку регіону. Здійснення цієї функції відбувається шляхом формування системи регіонального контролю, розробки стратегії регіонального контролю, планування контрольованих заходів, організації функціонування системи контролю, мотивації дій у межах регіонального контролю.

Система регіонального контролю дозволяє забезпечити ефективність процесу контролю, тому необхідно визначити основні етапи побудови такої системи.

На першому етапі вибирають об'єкт регіонального контролю, а саме формують сукупність показників, що підлягають контролю.

Другий етап пов'язаний з вибором виду регіонального контролю, до основних з яких відносять: стратегічний і поточний регіональний контроль. Стратегічний регіональний контроль відповідає за реалізацію стратегії економічного і соціального розвитку регіону, а поточний – за програму економічного і соціального розвитку регіону.

На третьому етапі розробляють систему стандартів контрольованих показників за кількісними і якісними параметрами. Наприклад, кількісним стандартом показника «валовий регіональний продукт» може бути встановлене його абсолютне значення, а якісним – структура цього показника.

На четвертому етапі регіонального контролю розробляють систему моніторингу контрольованих показників, що являє собою сукупність взаємозалежних елементів, які забезпечують систематичне спостереження за контрольованими показниками з метою одержання необхідної інформації.

На п'ятому етапі проводять відповідні розрахунки, одержують результати контролю і розробляють алгоритми дій за отриманими результатами (виявленими відхиленнями) (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Принципові алгоритми дій щодо усунення відхилень фактичних результатів регіональної діяльності від запланованих чи нормативних


^ 8.3. Регулювання регіонального розвитку


Регулювання регіонального розвитку здійснюється на основі формування законодавчої бази, яка регламентує економічний і соціальний розвиток регіону. Тому повинні ставитися високі вимоги до розробки і прийняття законів, які регламентують умови здійснення цього процесу. Регулювання регіонального розвитку треба вдосконалювати шляхом:

удосконалення стратегічного регіонального планування, яке б дозволяло точніше та обґрунтованіше визначати основні довгострокові та поточні пріоритети регіонального розвитку на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, враховувати їх під час розробки відповідних розділів проектів загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку України, регіональних та місцевих програм та планів;

поліпшення механізму державної підтримки розвитку регіонів, концентрації державних ресурсів на вирішенні його пріоритетних проблем. З цією метою уповноважений центральний орган виконавчої влади має щорічно, з урахуванням розробок із стратегічного регіонального планування, всебічно аналізувати пропозиції головних розпорядників коштів державного бюджету, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у регіонах щодо потреб та можливих шляхів розподілу державних капітальних вкладень між регіонами й забезпечувати найбільш ефективне використання виділених коштів. Схема фінансування заходів повинна, зокрема, передбачати в разі потреби спільне фінансування у певному співвідношенні з Державного бюджету і з місцевих бюджетів спорудження об’єктів, затверджуватися та контролюватися Кабінетом Міністрів України; необхідно посилити відповідальності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за своєчасне у повному обсязі фінансування узгоджених ними спільних заходів з регіонального розвитку;

стимулювання розвитку транскордонних та міжрегіональних економічних зв’язків на основі виробничої кооперації та інтеграції, створення відповідних промислово-фінансових груп, інших сучасних форм господарювання; законодавчо розширити можливості місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування для розвитку транскордонного та міжрегіонального економічного співробітництва та щодо впорядкування такого співробітництва;

здійснення системи заходів із розбудови інфраструктури регіонального розвитку, зокрема ринків продовольства, землі, праці та капіталу, включаючи товарні біржі, оптові ринки, агроторгові дома, аукціони, ярмарки, заготівельні кооперативи, підприємства фірмової торгівлі тощо, а також регіональні агентства розвитку, маючи на меті поліпшення умов використання передових інноваційних технологій, підвищення інвестиційної привабливості регіонів, розширення залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для регіонального розвитку, вдосконалення підготовки й перепідготовки відповідних фахівців з проблем регіонального розвитку, координації програм технічної допомоги, спрямованих на підтримку регіонального розвитку;

стимулювання розвитку регіонів чи їх частин, у межах яких показники економічного розвитку та соціального забезпечення громадян за критеріями, визначеними законодавством, значно нижчі, ніж відповідні середні показники в державі (депресивні території), шляхом запровадження особливих механізмів бюджетної, податкової, цінової, грошово-кредитної, інноваційної та інвестиційної політики щодо таких територій, визначення чітких критеріїв і строків виділення з метою стимулювання ефективнішого використання внутрішнього природного, економічного, наукового, трудового потенціалу таких територій, прискорення соціально-економічного розвитку, подолання депресивності, підтримки соціальної активності й мобільності населення, створення максимально сприятливих економічних, правових та інституційних умов у їх межах для прискорення формування та ефективного функціонування нових суб’єктів господарювання, забезпечення належного соціального захисту населення; статус депресивної території, форми державної підтримки розвитку таких територій мають бути визначені законодавством на основі науково обґрунтованої комплексної оцінки їх економічного, фінансового, екологічного, соціального стану.

Регулювання економічного розвитку має забезпечити:

формування оптимальної високоефективної структури господарства регіонів, яка б сприяла їх комплексному розвитку на основі природно-ресурсного, виробничо-економічного, науково-технічного та людського потенціалу, наявної інфраструктури, історико-культурних надбань і традицій з використанням переваг та можливостей геополітичного становища регіонів;

запровадження системи стратегічного бюджетного планування та

фінансового вирівнювання із застосуванням об’єктивних критеріїв, гарантованих державою соціальних стандартів, нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості, законодавчо затвердженого переліку завдань місцевого значення;

застосування договірних засад при визначенні спільних дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у стимулюванні регіонального розвитку, зокрема депресивних територій;

вирішення спільних регіональних та міжрегіональних проблем розвитку шляхом об’єднання фінансових ресурсів місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

комплексний розвиток територій із спеціальним економічним статусом (територій пріоритетного розвитку та спеціальних (вільних) економічних зон) за допомогою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для збереження наявних і створення нових робочих місць, подолання наслідків екологічних та техногенних катастроф, запровадження нових технологій, активізації зовнішньоекономічних зв’язків, збільшення виробництва високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури;

підвищення ролі регіонів у зовнішньоекономічному співробітництві, активне входження регіонів до міжнародних організацій та формувань, активізація міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

удосконалення системи державного стратегічного програмування регіонального розвитку, обґрунтування стратегії розвитку окремих регіонів;

децентралізацію влади, розмежування функцій та повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розширенням повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

формування інфраструктури підтримки регіонального розвитку через створення спеціальних інститутів, зокрема агентств регіонального розвитку, які б стали провідниками ефективної державної регіональної політики і власної політики розвитку окремих регіонів;

підвищення ролі регіонів у реалізації екологічної політики держави;

адаптацію національного законодавства з питань регіональної політики до норм і стандартів Євросоюзу.


Контрольні запитання:


1. Що таке мотивація регіонального розвитку?

2. Охарактеризуйте основні показники соціального розвитку регіону.

3. Як взаємопов’язані показники економічного, соціального та демографічного розвитку регіону?

4. Чим відрізняється рівень життя населення від якості життя?
^

5. Чим відрізняється мотивація від стимулювання. Охарактеризуйте форми стимулювання регіональної діяльності.


6. Що таке контроль регіонального розвитку? Охарактеризуйте основні елементи системи регіонального контролю.

7. Визначіть основні етапи побудови системи регіонального контролю.

8. Що таке регулювання регіонального розвитку?

9. Що необхідно зробити для вдосконалення регулювання регіонального розвитку, як однієї з функцій регіонального менеджменту?

10. Що має забезпечити регулювання економічного розвитку регіону?
Схожі:

8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку iconТема  регіональне прогнозування І планування
Таким чином, результатом реалізації прогнозування регіонального розвитку як однієї з функцій регіонального менеджменту є розробка...
8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку iconСтруктурні диспропорції регіонального розвитку за показником валового регіонального продукту Постановка проблеми
Структурні диспропорції регіонального розвитку за показником валового регіонального продукту
8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку iconСтан та перпективи розвитку регіонального фондового ринку теоретичні аспекти формування та розвитку регіонального фондового ринку
Забезпечуючи взаємодію позичальників і реципієн­тів капіталу, фінансові ринки виступають високоефективним механізмом перерозподілу...
8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку iconЗа підтримки Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та Української академії архітектури 9-13 листопада 2009 року відбудеться I міжнародна наукова конференція «Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища»
Беркута А. В. – Перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України, кандидат економічних наук
8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку iconТема  аналіз регіонального економічного розвитку
Аналіз економічного регіонального розвитку (регіональний економічний аналіз) – це процес дослідження показників, що характеризують...
8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку iconБібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном
П 78 Проблеми та пріоритети регіонального розвитку в Україні й за кордоном (2000 – 2008 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик / Харк нац...
8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» Дата проведення 8 квітня 2011 року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку iconТема : Наука продуктивна сила суспільства
Предмет та поняття про науку, її сутність, історичні аспекти розвитку. Процес пізнання, його види та структура, понятійний апарат,...
8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» Дата проведення 8 квітня 2011 року Місце проведення
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
8  Поняття та зміст мотивації регіонального розвитку iconСутність та зміст поняття “дослідницька компетентність” М С. Головань1, В . В. Яценко2
Головань М. С. Сутність та зміст поняття “дослідницька компетентність ” / М. С. Головань, В. В. Яценко // Теорія та методика навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи