С. Л. Дмитрієв методичні вказівки icon

С. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Скачати 101.54 Kb.
НазваС. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Дата11.07.2012
Розмір101.54 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


С.Л. Дмитрієв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи з дисципліни


ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА В БУДІВНИЦТВІ”


(для студентів спеціалізації

6.092100, 7.092101, 8.092101 - “Охорона праці в будівництві”)


Харків – ХНАМГ – 2008


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві” (для студентів спеціалізації 6.092100, 7.092101, 8.092101 – “Охорона праці в будівництві”) / Укл.: Дмитрієв С.Л. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 8с.


Укладач: С.Л. Дмитрієв


Рецензент: доц. Ю.І. Жигло


Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”,

протокол № 11 від 03.03.2008 р.

ВСТУП


Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві” розроблені ці методичні вказівки, які передбачають поглиблену проробку студентами найбільш важливих тем дисципліни самостійно. Самостійна робота студентів є одним з основних способів засвоєння навчального матеріалу, що вивчається студентами у вільний від обов’язкових занять час.

Згідно навчального плану спеціалізації 6.092100, 7092100 “Охорона праці в будівництві” на самостійне вивчення дисципліни “ Пожежна профілактика в будівництві” виділяється 114 годин.

В обсяг матеріалу, що підлягає самостійному вивченню студентами входять: нормативна та правова документація, навчальна та науково-технічна література з пожежної безпеки, інструктивні матеріали, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, конспект лекцій.

Формою контролю самостійної роботи студентів є звіт, що подається викладачу за 2 тижня до закінчення 8-го семестру. При відсутності звіту студент не допускається до складання іспиту.


^ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Вид самостійної роботи

Тривалість у годинах

1.

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних робіт та оформлення звітів


74

2.

Самостійне опанування окремих питань дисципліни

35

3.

Оформлення звіту про самостійну роботу

5

4.

Всього

1141.Самостійна робота студентів

1.1. Мета самостійної роботи

Мета самостійної роботи студентів дисципліни “ Пожежна профілактика в будівництві”:

  • закріплення викладених на лекційних заняттях, основних теоретичних положень курсу;

  • спонукання і активізація творчих здібностей студента, розвиток навичок роботи з технічною літературою і ресурсами INTERNET;

  • поглиблене ознайомлення з правовою та нормативною літературою з питань пожежної безпеки;

  • якісна підготовка до виконання лабораторних робіт та складання звітів.

Задачі самостійної роботи студентів:

  • виробіток і придбання практичних навичок з аналізу пожежонебезпечності об'єкта;

  • придбання досвіду по пропонуванню інженерних рішень системи попередження пожежі і протипожежного захисту.


^ 1.2 Зміст самостійної роботи

Однією з важливих вимог підготовки фахівців з охорони праці є виробіток студентами навичок і здатності самостійного придбання знань і умінь, необхідних для вирішення питань, щодо вимог пожежної безпеки. Робочою програмою курсу передбачається не тільки вивчення студентами визначеної науково-технічної, правової і нормативної інформації, а також організація самостійно-пізнавальної діяльності студентів шляхом роботи з технічною літературою і нормативною документацією з пожежної безпеки.

Запланована послідовність вивчення дисципліни відповідає темам і змісту робочої програми. Вивчення нової теми починається після повного пророблення і освоєння попереднього матеріалу. Студенти здійснюють самоконтроль знань по кожній темі шляхом відповідей на основні питання робочої програми.

При підготовці до наступного лекційного заняття, відповідно до робочої програми, за рахунок бюджету часу, який відведено навчальним планом на самостійне вивчення курсу, студент працює з рекомендованою літературою і нормативними документами з ціллю поглиблення, розширення і закріплення лекційного матеріалу.


^ 1.3 Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних

робіт та оформлення звітів


Протягом семестру студент повинен при підготовці до лабораторних робіт вивчити матеріал лекцій та додаткової літератури згідно з наведеним нижче переліком. Розрахунок часу здійснено на основі, що на вивчення лекційного матеріалу відведено по 2 год. на кожну лекцію, а на підготовку до лабораторних робіт та оформлення звітів по1,5 год. на кожне заняття.

Структурно до дисципліни основи пожежної безпеки входять такі складові частини:

Загальні вимоги із забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд.

Об'ємно-планувальні рішення будівель та споруд.

Протидимний захист будівель.

Противибуховий захист.

Протипожежне нормування при розробці генеральних планів.


^ Теми для самостійного вивчення окремих питань дисципліни:
з/п

Найменування тем

Кількість

годин

1
^

Система попередження пожежі.


2

2

Система протипожежного захисту.


2

3

Небезпечні фактори пожежі.

1

4
^

Визначення категорій будівель і приміщень по вибухопожежній і пожежній небезпеці.


3

5

Класифікація будівель і споруджень по ступені вогнестійкості.


3

6

Протипожежне нормування при розробці генпланів. Генплани с/г підприємств

2

7

Принципи забудови сельбищної зони міських і сільських населених пунктів

2

8

Протидимний й противибуховий захист будівель. Димовидаляючі пристрої.

2

9

Протидимний захист будинків звичайної поверховості

2

10
^

Легкоскидані конструкції. Їх призначення й область застосування.


2

11

Конструктивне виконання ЛСК.


3

12
^

Класифікація сходів, сходових клітин та зовнішніх пожежних драбин.


2

13

Обмеження поширення пожежі між будинками.


2

14
^

Обмеження поширення пожежі в будинках.


2

15

Забезпечення безпечної евакуації людей.


3

16
^

Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації.


2
Всього

35^ 2.5 Контрольні заходи з дисципліни

Обов’язковим елементом процесу пізнання і навчання є контроль знань, тому викладач використовує перевірку знань, умінь та навичок студентів для внесення коректив у навчальний процес.

Розроблена робоча програма передбачає поточний і підсумковий контроль знань за графіком, який затверджується кафедрою та деканатом.


^ 2.5.1. Поточний контроль знань

Викладач використовує результати поточного контролю не тільки для оцінки рівня знань студентів, а й для коректив навчального процесу. Крім того, може бути з’ясована необхідність в проведенні додаткових консультацій по неясним задля студентів окремих питань, в проведенні додаткових занять, тощо.

Поточний контроль виконання студентами лабораторного практикуму здійснюється у формі контрольного опитування перед початком лабораторної роботи і співбесіди при захисті лабораторної роботи з кожним студентом. Для цього виділяється час на опитування студентів на кожному лабораторному занятті. У спеціальному журналі фіксуються результати захисту лабораторної роботи кожним студентом.

Поточний контроль знань питань, що розглядаються на лекціях здійснюється у формі тестів, складених по тематиці проведених лекцій.


^ 2.5.2. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль визначає систему і структуру знань студента в цілому і є заключним з дисципліни.

Після закінчення занять 8-го семестру студенти складають іспит по отриманим знанням. Результати складання іспиту фіксується у заліковій відомості, що надається до деканату. Підсумковим контролем у 9-му семестрі є виконання та захист курсового проекту на тему “Проведення експертизи прийнятих технічних рішень на відповідність протипожежним вимогам” та складання заліку.

До складання екзамену допускаються студенти, які успішно засвоїли лекційний матеріал та пророблені питання винесені на самостійну підготовку, а також виконали і захистили всі лабораторні роботи, що підлягають вивченню.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Нормативна та правова документація:

Закон України "Про пожежну безпеку".

НАПБ Б.07.005-86. ОНТП 24-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной пожарной опасности


Навчальна та науково-технічна література з пожежної профілактики в будівництві:

Пожежна безпека будівель та споруд. Навч. посіб. –Харків, 2004. –271с.

Пожежна безпека. Нормативні акти. т.т. 1-13. Протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва., -К: ТОВ “Пожінформтехніка” 1997 - 2006.

Інструктивні матеріали:

ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ДБН В.1.1-7- 2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків і споруд"

ДБН 360-92** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

ДБН В.2.2-15-2005 Жилые здания. Основные положения

ДБН В.2. 2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

НАПБ Б.06.004-97 "Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації"

СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

СНиП 2.09.02—85* Производственные здания

Методичні вказівки:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Протипожежна експертиза прийнятих проектних рішень” з курсу “Протипожежна профілактика у будівництві” (для студентів 5 курсу спец. ОПБ). – Х., 2004.


Ресурси Інтернет:

http://www.0-1.ru/ Все о пожарной безопасности

http://secpro.narod.ru/ Проектирование систем инженерного оборудования и систем безопасности

http://fireman.ru/bd/nd.htm Нормативные документы

http://www.dnop.kiev.ua Нормативные документы

http://mns.gov.ua сайт МНС України

http://normativ.com.ua Нормативные документы

Конспект лекцій
^

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві” (для студентів спеціалізації 6.092100, 7.092101 8.092101– “Охорона праці в будівництві”).


Укладач: Сергій Львович Дмитрієв


Редактор: М.З.Аляб’єв
План 2008, поз. 194М

Підп. до друку 30.04.08 Формат 60  84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк.арк. 0,5 Обл.-вид.арк. 0,8

Тираж 70 прим. Зам.№__________


61002, ХНАМГ, Харків, вул..Революції,12


Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

Схожі:

С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconС. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів заочного факультету спеціальності...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconС. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Пожежна безпека” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconС. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання спеціалізації...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу “Електробезпека” (для студентів денної І заочної форм Академії). Укл....
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв, С. В. Нестеренко методичні вказівки
Охорона праці на електричному транспорті”) та індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
С. Л. Дмитрієв методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи