Світлична Вікторія Юріївна icon

Світлична Вікторія Юріївна
Скачати 384.78 Kb.
НазваСвітлична Вікторія Юріївна
Дата11.07.2012
Розмір384.78 Kb.
ТипАвтореферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства
Світлична Вікторія Юріївна
УДК 658: 658.115.31:643.1


ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Харків – 2004


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України, м. Харків

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент,

заслужений економіст України

^ Чечетова Наталя Федорівна,

Харківська національна академія міського господарства,

доцент кафедри обліку і аудиту


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

^ Амосов Олег Юрійович,

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, перший заступник директора з навчальної роботи


кандидат економічних наук, доцент

^ Карлова Олена Анатоліївна,

Харківська національна академія міського господарства,

доцент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві


Провідна установа:

Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України (м. Київ), кафедра аграрної економіки

Захист відбудеться “^ 10 грудня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 в Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, приміщення музею Харківської національної академії міського господарства


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Автореферат розісланий “10” листопада 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент Момот Т.В.

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми: Трансформаційні економічні процеси, що відбуваються в Україні і націлені на закріплення ринкових відносин та інтеграцію країни в Європейську спільноту, характеризуються надзвичайною багатогранністю і динамічністю. У зв’язку з цим забезпечення реалізації визначеного курсу, успішна адаптація до глобальних трансформаційних змін потребують використання якісно нових методів, засобів і підходів до управління підприємствами. Це безпосередньо є актуальним і для підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ). Виступаючи основною життєзабезпечуючою галуззю, житлово-комунальне господарство найбільш гостро переживає перехід від адміністративно-командної системи господарювання до розвинутої ринкової економіки. Відсутність системної, цілеспрямованої державної політики з формування ринкових відносин в галузі й хронічний брак фінансових ресурсів зумовили глибоку кризу комунальних підприємств країни і як результат - нездатність забезпечення населення та й всього господарського комплексу країни послугами в необхідному обсязі та відповідної якості. До того ж на сьогодні недостатньо обґрунтовані концептуальні положення економічної стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства в ринкових умовах. Як наслідок існує об’єктивна необхідність комплексного розгляду цієї складної і важливої проблеми, пошуку нових форм і методів управління господарювання в галузі, розробки нової ринкової поведінки, спрямованої на забезпечення ефективності роботи підприємств та їх подальшого розвитку.

Теоретичні й прикладні аспекти економічної стратегії розвитку підприємств висвітлені в роботах Д. Аакера, Р. Акоффа, І. Ансофа, І.Т.Балабанова, І.О. Бланка, Є.І. Велесько, Г.Б. Клейнера, Л.А. Костирко, Л.О.Лігоненко, Б.М. Мізюк, Г. Мінцберга, В.С. Пономаренка, М. Портера, О.М.Тищенка, А. Томпсона, Л.С. Шевченко та ін.

Проблеми регіональної політики й розвитку житлово-комунального господарства досліджено в наукових працях багатьох учених-економістів і практиків. Вагомий внесок у вирішення цієї проблематики внесли О.Ю.Амосов, А.Є. Ачкасов, В.М. Бабаєв, В.М. Вакуленко, А.Г. Воронін, А.А. Дронов, Д.М.Жуков, А.П. Іванов, О.А. Карлова, Т.М. Качала, Г.В. Ковалевський, Г.О.Крамаренко, Ю.Г. Лега, В.А. Лушкін, І.Г. Мінц, В.П. Ніколаєв, П.П.Руснак, Г.І. Оніщук, Г.М. Семчук, В.І. Тітяєв, Л.Н. Чернишов, Н.Ф. Чечетова, Л.М.Шутенко та ін. Проте проблема стратегічного розвитку галузі житлово-комунального господарства в контексті ринкових реформ, що відбуваються в Україні, залишається маловивченою і потребує подальшого дослідження. Все це зумовило необхідність комплексного дослідження теоретико-методологічних засад стратегії розвитку житлово-комунального господарства в умовах побудови соціально орієнтованої ринкової економіки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з основними напрямами наукових досліджень факультету економіки та підприємництва і кафедри обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства, виконаних у межах держбюджетної науково-дослідної роботи “Проблеми рівноваги економічних систем у ринкових умовах” за 2000 рік №697 від 15.01.01 р. і за 2001 рік №716 від 25.02.02 р. У рамках цієї програми автором розроблено механізм формування економічної стратегії підприємств галузі та удосконалено механізм оцінки їх фінансового стану.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних основ, методичних рекомендацій та інструментарію формування організаційно-економічних і управлінських механізмів стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства.

Поставлена мета зумовила вирішення таких завдань:

- аналіз тенденцій розвитку житлово-комунального господарства в період перебудови економіки України;

- вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду реформування житлово-комунального господарства;

- визначення сутності та особливостей умов формування економічної стратегії житлово-комунального господарства України;

- виявлення й обґрунтування факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що формують економічну стратегію підприємств житлово-комунального господарства;

- обґрунтування організаційного механізму формування стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства;

- розробка методики визначення стратегічного потенціалу підприємств житлово-комунального господарства;

- удосконалення механізму оцінки фінансового стану підприємства як основи формування його фінансової стратегії;

- обґрунтування нових підходів до формування економічної політики з підтримки економічного потенціалу розвитку підприємств ЖКГ.

Об'єктом дослідження є господарська діяльність підприємств галузі житлово-комунального господарства України.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади формування стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження є фундаментальні положення економічної теорії та регіоналістики, наукові роботи українських і зарубіжних учених з проблем функціонування, розвитку та реформування житлово-комунального господарства, а також нормативні й законодавчі акти України.

Для досягнення поставленої мети в роботі було використано такі методи: методи логіко-теоретичного узагальнення та порівняння – для виявлення закономірностей та окреслення проблем житлово-комунального господарства, визначення тенденцій розвитку підприємств галузі; економіко-статистичного і графічного аналізу - для вивчення, групування, порівняння, оцінки, інтерпретації та наочного зображення фактичних результатів діяльності підприємств житлово-комунального господарства; порівняльно-економічного аналізу - при аналізі внутрішнього і зовнішнього середовища, що формують економічну стратегію підприємств житлово-комунального господарства; економіко-математичні методи і методи графоаналітичного моделювання – для обґрунтування методичних підходів до стратегії розвитку галузі та підприємств житлово-комунального господарства.

Інформаційною базою дослідження є матеріали Державного комітету статистики України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, Міністерства фінансів України, дані про роботу підприємств житлово-комунального господарства Харківського регіону.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні теоретико-методичних основ побудови механізму економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства, зокрема:

вперше:

- розроблено механізм формування економічної стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства в умовах побудови соціально орієнтованої ринкової економіки, який враховує особливості функціонування галузі, сучасний стан її розвитку, визначає роль та значення держави у реформуванні галузі;

- визначено й теоретично обґрунтовано фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, які впливають на формування і реалізацію економічної стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства, що було враховано при розробці організаційних засад стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства;

удосконалено:

- організаційний механізм формування стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства;

- методичний інструментарій визначення і оцінки економічних та фінансових показників діяльності підприємств житлово-комунального господарства, застосування якого дозволяє виявити фактичний фінансовий стан підприємства;

- механізм моделювання фінансової стратегії розвитку житлово-комунального підприємства.

дістали подальший розвиток:

- теоретичні й методичні засади прийняття стратегічних управлінських рішень на рівні галузі й підприємств житлово-комунального господарства, які полягають у застосуванні методу й техніки проведення стратегічного аналізу як аналітичної основи прийняття стратегічних управлінських рішень;

- методичні підходи визначення ресурсного потенціалу підприємства, який є основою стратегічного потенціалу;

- напрями державної підтримки виведення житлово-комунального господарства з кризи.

Практична цінність отриманих результатів. Науково-методичні й практичні рекомендації дисертаційного дослідження щодо обґрунтування організаційних засад формування економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства створюють об’єктивне підґрунтя для розробки стратегічних планів розвитку житлово-комунального господарства України та окремих підприємств галузі.

Матеріали дисертації, зокрема методики оцінки фінансово-економічного стану, в тому числі матричного моделювання та із застосуванням регресійних моделей, впроваджуються на Державному комунальному підприємстві каналізаційного господарства “Харківкомуночиствод” (акт впровадження №684 від 5.05.2004р.).

Окремі наукові розробки і пропозиції щодо визначення організаційно-економічного механізму формування стратегії розвитку житлово-комунального господарства та засади державної підтримки економічного потенціалу розвитку підприємств галузі були використані Головним науково-експертним управлінням апарату Верховної Ради України при проведенні наукової експертизи законопроектів з питань розвитку житлово-комунального комплексу України (довідка № 16/3-1231-1 від 25.08.2004 р.).

Ряд положень дисертаційного дослідження щодо визначення і оцінки економічних та фінансових показників діяльності підприємств житлово-комунального господарства, оцінки стратегічного потенціалу підприємств використовуються при викладанні курсів “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий менеджмент”, “Звітність підприємств” на кафедрі “Облік і аудит” в Харківській національній академії міського господарства (довідка № 1168 від 25.05.2004р).

Особистий внесок здобувача. Положення та рекомендації, відображені в тексті дисертації і подані до захисту, отримані особисто автором. Висновки й положення дисертації мають самостійний характер. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційному дослідженні використані тільки ті ідеї та положення, які отримані автором особисто, що визначено у списку опублікованих праць.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати досліджень, включені до дисертації, були представлені на: ХХХ науково-технічній конференції викладачів, аспірантів та співробітників Харківської національної академії міського господарства (м. Харків, 2000 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України” (м. Харків, 2001р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Жилищная политика Украины: изменения, кадры для реформирования” (м. Харків, 2002 р.); ХХХІІ науково-технічній конференції викладачів, аспірантів та співробітників ХНАМГ, присвяченій 350-річчю м. Харкова (м. Харків, 2004 р.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані в 14 роботах, з них: 11 статей у фахових наукових виданнях, 3 - у збірниках тез наукових конференцій загальним обсягом 3,53 друк. арк., з них автору особисто належать 3,34 друк. арк.

Обсяг та структура дисертації.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 151 сторінках комп’ютерного тексту, в т. ч. таблиць 40, рисунків 23. Список використаних літературних джерел містить 242 найменування. Робота включає 9 додатків на 138 сторінках.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і задачі дослідження, визначено предмет і об’єкт дослідження, розкрито наукову новизну й практичне значення отриманих результатів.

^ У першому розділі - Теоретичні основи розробки організаційного забезпечення стратегії галузі і підприємств житлово-комунального господарства - дана соціально-економічна оцінка стану розвитку житлово-комунального господарства України, його роль та значення в перебудові економіки; проведено аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду реформування житлово-комунального господарства, визначено здобутки і окреслено проблеми, які необхідно вирішити в галузі; встановлено суть, завдання та особливості формування економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства.

Значну роль серед галузей невиробничої сфери України відіграє житлово-комунальне господарство, що забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами і суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі. Сучасний стан житлово-комунального господарства можна характеризувати як кризовий. Галузь має дуже високий рівень зносу інженерних систем і мереж, що призводить до численних аварій, які створюють екологічно небезпечні ситуації в регіонах і викликають соціальне напруження серед населення; погіршується технічний стан рухомого складу підприємств міського електротранспорту; значна частина вулично-дорожньої мережі потребує капітального ремонту; незадовільною залишається якість житлово-комунальних послуг. Причинами такого стану галузі є: залишковий характер фінансування, багаторівнева відомча підпорядкованість, відсутність стимулів зниження витрат та покращення якості послуг, неефективна енергоресурсозберігаюча політика і т. ін. Проте основною причиною такого стану житлово-комунального господарства все ж слід вважати відсутність виваженої державної стратегії з комплексного підходу до запровадження ринкових відносин в галузі, тоді як відповідні реформи відбуваються досить швидко в інших сферах національної економіки.

Аналіз тенденцій сучасного розвитку житлово-комунального господарства України дозволяє зробити висновок, що перехід підприємств галузі від регламентованої, централізовано-планової до ринкової економіки зумовлює потребу в конструктивних змінах традиційних методів управління і обумовлює актуальність розробки організаційних засад стратегії їх розвитку.

За час незалежності України у галузі відбувалися певні реформування, проте бажаного результату – якісного надання комунальних послуг та ефективного функціонування галузі не сталося. Для наукового обґрунтування стратегії розвитку житлово-комунального господарства в роботі проаналізовано суть та наслідки нормативного регулювання реформ житлово-комунального господарства України. Аналіз досвіду зарубіжних країн щодо реформування житлово-комунального господарства показав відсутність готових моделей реформування, важливість здійснення моніторингу усіх перетворень, а також необхідність розробки власної стратегії розвитку підприємств з урахуванням їх специфіки.

У роботі, з огляду на особливості функціонування житлово-комунального господарства, доведена необхідність розробки організаційних засад формування економічної стратегії на двох рівнях: економічної стратегії розвитку галузі та економічної стратегії підприємства. При цьому головним суб'єктом економічної стратегії житлово-комунальної галузі має виступати держава. Саме на державному рівні повинні здійснюватися заходи, підпорядковані стратегічним національним інтересам, мета яких - цілеспрямоване створення економічної системи, підтримка розвитку її складових і компенсація структурних диспропорцій, що неминуче виникають при її формуванні.

На основі проведених досліджень зроблено висновок, що стратегічною ціллю функціонування житлово-комунальних підприємств на сучасному етапі виступає збільшення обсягу, підвищення якості послуг при економічно обґрунтованих тарифах та наявності ефективної системи соціального захисту малозабезпечених верств населення. Під стратегією розуміється сукупність цілей і комплекс дій по їх досягненню, які враховують специфіку діяльності комунального сектора, обмеженість фінансових ресурсів, динамічність економічного середовища і переважання соціальної спрямованості функціонування житлово-комунального господарства. Сутність стратегічного управління для житлово-комунального підприємства полягає у проведенні аналізу й оцінки середовища функціонування підприємства, прогнозуванні його змін та створенні такої системи управління, яка б постійно підтримувала відповідність середовища і результатів діяльності самого підприємства.

У роботі доведено, що формування стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства потребує врахування особливих умов функціонування галузі й кожного конкретного підприємства, серед яких визначено: специфічність життєвих циклів, залежність від державного фінансування, неможливість призупинення діяльності і т. ін.

^ У другому розділі - “Організаційно-економічний механізм формування стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства” - дана оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища, які формують економічну стратегію підприємств житлово-комунального господарства; систематизовано основні фактори зовнішнього, безпосереднього та внутрішнього середовища, які впливають на діяльність житлово-комунальних підприємств; обґрунтовані методичні підходи до визначення та оцінки економічних і фінансових показників діяльності підприємств житлово-комунального господарства; запропоновано модель організаційного механізму формування стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства.

У результаті дослідження виявлено й систематизовано фактори зовнішнього середовища (макрооточення), фактори безпосереднього (прямого) впливу, які опосередковано впливають на створення загальних умов діяльності підприємства, а також фактори мікрорівня.

Стратегія розвитку підприємства реалізується через сукупність функціональних стратегій. Вважаємо, що однією з основних стратегій, які забезпечують реалізацію загальної стратегії розвитку підприємства, є фінансова стратегія. Для того щоб прогнозувати стратегію фінансової діяльності підприємства на певний період, треба мати достовірну оцінку фактичних результатів фінансової діяльності підприємства. У дисертаційній роботі доведено, що загальноприйняті методики аналізу фінансової стійкості не зовсім підходять до застосування на підприємствах житлово-комунального господарства, оскільки механізм формування фінансових та матеріальних ресурсів на таких підприємствах має певні особливості. У роботі обґрунтовано необхідність удосконалення методики аналізу фінансово-економічного стану житлово-комунальних підприємств.

Кількісну міру впливу факторів на показники фінансових результатів діяльності підприємств запропоновано визначати за допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу. Практичне застосування парних та багатофакторних регресійних моделей дозволяє виявити взаємозв'язки між показниками, що характеризують формування, функціонування та використання оборотного капіталу, і показниками фінансової стійкості підприємства, показниками джерел формування оборотного капіталу. До того ж зазначені моделі можуть бути використані для оперативного аналізу фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства. Серед багатофакторних регресійних моделей достатньо надійною (R=0,9388; F=81,72) є модель рентабельності використання оборотних активів (П/ОА):

^ П/ОА = 0,4570 – 0,3133 КЗ/ДЗ + 0,0958 КЗП , (1)

де КЗ/ДЗ – відношення кредиторської заборгованості до дебіторської заборгованості;

КЗП - коефіцієнт загального покриття.

Розрахунки виконані на прикладі комунальних підприємств м. Харкова – ТВО “Харківкомунпромвод”, АК "Харківобленерго", ДКП "Міськелектротранс", ДКП “Харківкомуночиствод” за 1997-2003 р. р.

Вони показали, що на цих підприємствах простежується нехарактерна ситуація у взаємозв'язках між економічними показниками, що вказує на значний вплив на їх діяльність зовнішнього середовища.

У дисертації доведено, що при проведенні аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища та вибору стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства доцільно застосовувати принципи й методи ситуаційного аналізу. Ситуаційний підхід дає можливість сформувати стратегію житлово-комунального підприємства з максимальним наближенням до ситуацій, що склалися на ринку його діяльності, й дозволяє оцінювати в динаміці і прогнозувати стан підприємства у різноманітних ситуаціях, які можуть бути створені зовнішнім середовищем. Застосування ситуаційного підходу дало змогу сформувати й запропонувати комплексну схему стратегічного управління житлово-комунальним підприємством (рис.1). Враховуючи необхідність моделювання можливих сценаріїв розвитку об'єкта як одного з етапів стратегічного управління, в дисертаційній роботі побудована модель сценарію розвитку житлово-комунальної галузі.

Проведені дослідження дозволили, з огляду на складність, багатоаспектність та унікальні особливості підгалузей житлово-комунального господарства, сформулювати стратегічні завдання реформування кожної з підгалузей.
Рис.1 Схема формування економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства

У третьому розділі - “Основні напрями формування економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства” - обґрунтована методика визначення стратегічного потенціалу підприємств; сформульовано й розкрито зміст категорій “ресурсний потенціал”, “стратегічний потенціал”; запропоновано методику матричного моделювання та SWOT-аналізу для оцінки рівня стратегічного потенціалу; удосконалено механізм оцінки фінансового стану підприємства як основи формування його фінансової стратегії; визначено основні напрями економічної політики з підтримки економічного потенціалу розвитку житлово-комунальних підприємств.

Реалізація стратегії значною мірою залежить від потенціалу підприємства. Аналіз теоретичних досліджень категорії “потенціал” дозволяє сформулювати визначення ресурсного і стратегічного потенціалу. Якщо ресурсний потенціал – це сукупність наявних ресурсів, що обумовлені внутрішніми факторами функціонування і здатностями підприємства, то стратегічний потенціал житлово-комунальних підприємств визначається органічним поєднанням внутрішніх і зовнішніх умов функціонування. Запропонований взаємозв'язок між складовими частинами стратегічного потенціалу має такий вигляд:

СП = РП + ?РП = РП + ?РП НУ – ?РПСУ, (2)

де СП – стратегічний потенціал;

РП – ресурсний потенціал – фактичний стан потенціалу;

?РП – нестача потенціалу для досягнення стратегічних цілей;

?РПНУ – ресурсний потенціал, необхідний для подолання несприятливих умов функціонування підприємства;

?РПСУ – економія ресурсного потенціалу, що виникає за сприятливих умов у зовнішньому середовищі при досягненні стратегічних цілей.

Ефективне управління потенціалом передбачає необхідність приділяти особливу увагу аналізу показників ефективності його використання. Відсутність єдиної точки зору щодо складу і якісного змісту цих показників значно ускладнює об'єктивність аналітичних оцінок.

Автором при визначенні ресурсного потенціалу житлово-комунальних підприємств запропоновано застосування методів фінансово-економічного аналізу, а при визначенні стратегічного потенціалу – технології SWOT-аналізу та матричного моделювання.

Багатогранність специфічних критеріїв об'єкта дослідження зумовила доцільність здійснення SWOT-аналізу в двох рівнях: макрорівень – галузь житлово-комунального господарства і мікрорівень – житлово-комунальне підприємство. Встановлено причинно-наслідковий зв'язок цих рівнів, а саме: можливості, сильні сторони житлово-комунальної галузі виступають одночасно можливостями й сильними сторонами житлово-комунальних підприємств. Окрім того, до них додаються умови, що виникають в регіоні діяльності цих підприємств.

У свою чергу, загрози й слабкі сторони житлово-комунальної галузі виступають загрозами для житлово-комунальних підприємств, а до них ще додаються умови, що виникають в регіоні (рис. 2).


Рис. 2 Взаємозв'язок умов матриць SWOT-аналізу ЖКГ та комунального підприємства

У дисертаційному дослідженні за допомогою експертного методу на прикладі окремих комунальних підприємств Харківського регіону сформований перелік сильних і слабких сторін, можливостей і загроз для цих підприємств, проведена кількісна оцінка за десятибальною системою важливості кожної з умов функціонування підприємств. Це дало змогу запропонувати стратегічний баланс SWOT-аналізу, в якому активом виступає сукупність можливостей й сильних умов, а пасивом – загроз та слабких умов діяльності. Одержані результати наочно демонструють брак стратегічного потенціалу ДКП “Харківкомуночиствод” (табл.1, 2).Таким чином, формування матриці SWOT-аналізу на рівні житлово-комунального підприємства дозволяє проаналізувати зовнішні й внутрішні умови функціонування, охарактеризувати конкретний стан підприємства на даний час та обрати пріоритетні напрямки стратегічного управління.

При побудові матричної моделі фінансового стану застосовувався динамічний підхід до його оцінки. Це дало змогу простежити динаміку стратегічного потенціалу комунальних підприємств.


^ Таблиця 1

Стратегічний баланс SWOT-аналізу ДКП "Харківкомуночиствод"


Актив

(сприятливі умови)

Рівень важливості фактора (бали)

Пасив

(несприятливі умови)

Рівень важливості фактора (бали)

1. Можливості:

1.1.Макроекономічна стабілізація в економіці

1.2.Реалізація державної політики демонополізації галузі

1.3.Наявність регіональних програм розвитку ЖКГ8


6


8

1.Загрози:

1.1.Відсутність стимулів до реформ

1.2.Низький рівень інвестицій у галузь

1.3.Недостатнє бюджетне фінансування

1.4.Низька платоспроможність населення

1.5.Низька фінансова дисципліна підприємств


6

4

3

9


4

Разом 1 розділ (О)

22

Разом 1 розділ (Т)

26

2.Сильні сторони:

2.1.Досвід функціонування

2.2.Соціальна значущість


8

6

2.Слабкі сторони:

2.1.Низький інноваційний рівень виробництва

2.2.Залежність режиму функціонування від ритму міського життя

2.3.Високий рівень дебіторської заборгованості

2.4.Низький рівень енергоресурсозбереження

2.5.Дефіцит власного капіталу

2.6.Відсутність механізму управління оборотним капіталом

2.7.Неможливість зупинення діяльності на час ремонтних робіт7


6


8


5

6


4


6

Разом 2 розділ (S)

14

Разом 2розділ (W)

42

Усього активи

(1 розділ +2 розділ)

36


Усього пасиви (1 розділ +2 розділ)

68^ Таблиця 2

Матриця SWOT-аналізу ДКП "Харківкомуночиствод"
Можливості (О)

Загрози (Т)

Сильні сторони (S)

1.Сила й можливості - 86

2.Сила й загрози – 122

Слабкі сторони (W)

3.Слабкість і можливості -280

4.Слабкість і загрози-392

Динаміка базового індексу комплексного показника фінансового стану матричної моделі (ІБАЗ) віддзеркалює динаміку стратегічного потенціалу підприємств: ТВО "Харківкомунпромвод" (рис.3), ДКП "Харківкомуночиствод", ДКП "Міськелектротранс".


З метою створення інформаційної бази фінансової стратегії житлово-комунальних підприємств, окрім матричного моделювання, в роботі запропоновано і здійснено апробацію методики аналізу фінансового стану через аналіз показників фаз кругообігу капіталу (залучення, розміщення, використання).

Дослідження дозволили встановити зв’язок між показниками фаз кругообігу капіталу, який було підтверджено за допомогою регресійного аналізу:

Кзп = 1,2421 + 0,0380Квп – 0,1672Коа + 0,0113Кра; (3)

Квп = -2,0757 + 4,0478Кзп + 2,0573Коа + 0,0020Кра; (4)

Коа = -0,0256 – 0,0432Кзп + 0,1766Квп + 0,0879Кра; (5)

Кра = -4,7279 + 0,8122Кзп – 0,1758Квп + 6,1093Коа, (6)

де Кзп – коефіцієнт загального покриття;

Квп – коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу;

Коа – коефіцієнт оборотності оборотних активів;

Кра – коефіцієнт рентабельності активів.

Базуючись на принципі наочності побудови системи показників, у графічному вигляді модель виміру фінансового стану в статиці була подана у вигляді куба (рис.4).

Статична модель фінансового стану житлово-комунального підприємства на визначений момент часу t = tі має вигляд:

S = {КВП(t ), КЗП(t), КОА(t), КРА(t)}, t = t і . (7)


S


Показники 1-ї фази кругообігу капіталу - залучення
Показники 2-ї фази кругообігу капіталу - розміщенняРис. 4 Куб виміру фінансового стану функціонування підприємства

Застосовані в дослідженні економічні методи дозволили простежити фінансовий стан підприємства в динаміці. Результати таких розрахунків, на нашу думку, можуть служити достовірною основою прийняття стратегічних рішень. Практичне використання побудованих регресійних моделей фінансових показників дозволить чітко відслідковувати динаміку фінансового стану та приймати відповідні рішення щодо нарощування стратегічного потенціалу підприємства.


В основному всі галузі національної економіки при переході на нові умови господарювання спираються на власний потенціал. Разом з тим детальний аналіз стану та умов функціонування житлово-комунального господарства дозволяє зробити висновок, що без певної державної підтримки галузі, яка отримала у спадщину одну із найбільш відсталих економік, вона самостійно не зможе досягти високого рівня розвитку. Крім того, всі моделі стратегічного розвитку галузі й підприємств, не підкріплені державною підтримкою, залишатимуться теоретичними без практичного їх впровадження. Теоретично обґрунтовано, що економічна стратегія розвитку галузі має будуватися тільки за умови державної підтримки, причому як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні.

У роботі запропоновано застосовувати особливий механізм оподаткування галузі, який передбачає надання певних податкових пільг і визначає порядок використання додатково отриманих коштів.

Важливим напрямком державної підтримки галузі має бути особлива кредитна політика, зокрема пропонується застосувати механізм здешевлення довго- й короткострокових кредитів, який передбачає погашення відсотків за кредитами за рахунок бюджетних коштів. Наявність такої державної гарантії зацікавить вітчизняні фінансові установи, оскільки повернення кредитів і сплата відсотків стануть гарантованими. Крім податкових, бюджетних та кредитних ресурсів, джерелами поповнення фінансового капіталу житлово-комунальних підприємств можуть виступати й муніципальні позики.

Запропоновано акумулювати кошти, які додатково має отримати галузь від передбачених у дослідженні заходів, в Державному цільовому фонді розвитку житлово-комунального господарства. Основними завданнями фонду має стати забезпечення стабільного фінансування галузі, реформування її економічного потенціалу як основи підвищення ефективності роботи.

Кінцевою метою стратегії розвитку житлово-комунального господарства є надання житлово-комунальних послуг достатнього обсягу та якості. Оцінка кінцевої мети стратегії потребує чіткого визначення. Для цього пропонується запровадити соціальні стандарти якості житлово-комунальних послуг, причому по кожному з видів цих послуг. Стандарти мають бути затверджені у законодавчому порядку, оскільки такий механізм їх прийняття забезпечить реалізацію конституційних прав та гарантій громадянина, регулюватиме соціальний захист населення.

ВИСНОВКИ


У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі – розробки теоретичних основ та практичного інструментарію формування економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства, що виявляється в таких головних наукових й практичних результатах:

1. Недостатність наукових розробок щодо економічної стратегії житлово-комунальних підприємств обумовлює необхідність наукових досліджень з питань стратегічного управління цією галуззю. Формування економічної стратегії обов’язково повинно враховувати особливі умови функціонування підприємств житлово-комунальної галузі.

2. Посилаючись на особливості функціонування житлово-комунального господарства, доведена необхідність розробки організаційних засад формування економічної стратегії за двома рівнями: економічної стратегії розвитку галузі та економічної стратегії підприємства. Стратегічною ціллю функціонування житлово-комунальних підприємств на сучасному етапі розвитку є збільшення обсягу, підвищення якості послуг при економічно обґрунтованих тарифах та наявності ефективної системи соціального захисту малозабезпечених верств населення. Враховуючи соціальну спрямованість функціонування житлово-комунального господарства, стратегія підприємств сформульована як сукупність цілей та комплекс дій щодо їх досягнення, що враховують специфіку діяльності комунального сектора, обмеженість фінансових ресурсів, динамічність економічного середовища. Сутність стратегічного управління для житлово-комунального підприємства полягає в проведенні аналізу й оцінки середовища функціонування підприємства, прогнозуванні його змін і створення такої системи управління, яка б постійно підтримувала відповідність середовища і результатів діяльності самого підприємства.

3. В умовах багатогранних трансформаційних процесів житлово-комунальне господарство залишається прикладом неринкового сектора економіки. Аналіз діяльності житлово-комунального господарства свідчить, що більшість підприємств галузі знаходиться у кризовому стані: найвищий рівень зносу інженерних систем та мереж; погіршення технічного стану рухомого складу підприємств міського електротранспорту; потреба капітального ремонту значної частини вулично-дорожньої мережі і т. ін. Основною причиною такого стану житлово-комунального господарства є відсутність державної стратегії з комплексного підходу до запровадження ринкових відносин у галузі.

4. Аналіз державних рішень щодо проведення певних реформ у галузі, які приймалися останнім часом майже всіма рівнями влади, показав, що не досягнуто якісного надання комунальних послуг та ефективного функціонування галузі. Одночасно вивчення досвіду зарубіжних країн з реформування житлово-комунального господарства свідчить про відсутність готової моделі реформування та необхідність здійснення моніторингу перетворень. Специфіка роботи вітчизняних підприємств вимагає формування власної дворівневої стратегії розвитку галузі та кожного з підприємств.

5. Методами аналітичного дослідження та шляхом детальної диференціації узагальнено і систематизовано фактори безпосереднього, зовнішнього і внутрішнього оточення, які найбільш істотно впливають на організаційно-економічну діяльність підприємств житлово-комунального господарства.

6. Запропоновано кількісно визначати вплив факторів на показники фінансових результатів діяльності підприємств житлово-комунального господарства за допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу. Отримані моделі доцільно використовувати для оперативного аналізу фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства.

7. Запропоновано організаційні засади механізму стратегії житлово-комунальних підприємств, інструментами якого виступають: ситуаційний підхід до розробки схеми стратегічного управління; сценарний підхід до побудови моделей розвитку житлово-комунальних підприємств з урахуванням впливу факторів оточуючого середовища; системний підхід до визначення цілей функціонування підприємств і загальної стратегії.

8. Обґрунтовано методичні підходи до визначення ресурсного потенціалу за допомогою використання методів фінансово-економічного аналізу, а стратегічного потенціалу – із застосуванням технології SWOT-аналізу та матричного моделювання.

9. З метою створення інформаційної бази фінансової стратегії житлово-комунальних підприємств, окрім матричного моделювання, в роботі запропоновано і здійснено апробацію методики аналізу фінансового стану за допомогою аналізу показників кругообігу капіталу.

10. Розроблено теоретичні й методологічні засади цілісної концепції державного регулювання розвитку підприємств житлово-комунального господарства, зокрема обґрунтовано доцільність створення державного муніципального фонду підтримки галузі; запропоновано до впровадження механізм податкових важелів, механізм кредитування та муніципальних позик, що є необхідною умовою впровадження ринкових перетворень для подолання кризового стану житлово-комунального господарства.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кулакова В.Ю. Проблема определения оптимального уровня налогообложения// Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. – Вип. 26. – К.: Техніка, 2000.-С.150-152.

2. Кулакова В.Ю. Налоговые факторы реформирования жилищно-коммунального хозяйства// Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. – Вип. 34. – К.: Техніка, 2001.-С.177-180.

3. Светличная В.Ю. ЖКХ: поиск путей выхода из кризиса// Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. – Вип. 41. – К.: Техніка, 2002.-С.98-100.

4. Светличная В.Ю. Жилищно-коммунальное хозяйство: необходимость разработки антикризисной стратегии// Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. – Вип. 46. – К.: Техніка, 2002.-С.35-39.

5. Чечетова Н.Ф., Светличная В.Ю. Гибкое развитие предприятий жилищно-коммунального хозяйства как одно из направлений выхода отрасли из кризиса// Механизм регулирования экономики: Международный научный журнал: лично автору принадлежит – обоснование финансового равновесия как главной цели экономической стратегии; анализ связи категорий устойчивость, равновесие и гибкость; обоснование финансовой устойчивости в качестве главного критерия гибкости предприятия. – Вип. 1. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003.-С.174-177.

6. Светличная В.Ю., Чечетова Н.Ф. “Бережливость – неиссякаемый капитал”: к вопросу ресурсосбережения как фактора оптимизации оборотного капитала// Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб.: лично автору принадлежит – обобщение и систематизация проблем политики энергосбережения в ЖКХ; предложение основных рекомендаций по усовершенствованию энергосберегающей политики жилищно-коммунальной отрасли. – Вип. 50. – К.: Техніка, 2003.-С.18-23.

7. Светличная В.Ю. Необходимость, проблемы и перспективы инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве в процессе реализации политики энергоресурсосбережения// Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія економічна. Вип. 76. – Донецьк, ДонНТУ, 2004.-С.138-146.

8. Светличная В.Ю. Социальный аспект реформ жилищно-коммунального хозяйства// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 192: В 4т. Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004.-С.276-280.

9. Світлична В.Ю. Необхідність удосконалення методів оцінки фінансового стану житлово-комунальних підприємств// Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. – Вип. 56. – К.: Техніка, 2004.-С.31-35.

10. Світлична В.Ю. Особливості економічної стратегії житлово-комунального господарства// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 195: В 4т. Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004.-С.791-798.

11. Світлична В.Ю. Економічна стратегія розвитку житлово-комунального господарства: формування, специфіка, перспективи// Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. – Вип. 59. – К.: Техніка, 2004.-С.78-85.

12. Кулакова В.Ю. Про вплив зовнішніх факторів на фінансову стійкість підприємства// ХХХ научно-техническая конференция ХГАГХ: Тез. докладов. Ч.3. – Харьков: ХГАГХ,-2000.-С.45-46.

13. Прасол А., Кулакова В. Проблемы налогового контроля// Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей: лично автору принадлежит – обоснование целесообразности введения механизма отсрочки платежей, способствующего отдельным налогоплательщикам стабилизировать своё финансовое положение. – Харків: ОСНОВА, 2001.-С.207-208.

14. Светличная Т.И., Светличная В.Ю. Необходимость совершенствования методик финансовой диагностики в выработке антикризисной стратегии предприятия// ХХХІІ научно-техническая конференция ХНАГХ, посвященная 350-летию г. Харькова: Тез. докладов. Ч.3. – Харьков: ХНАГХ, 2004.-С.28.

АНОТАЦІЇ


Світлична В.Ю. Організаційні засади формування економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2004.

Дисертація містить дослідження організаційних засад формування економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства. Систематизовано особливості, проблеми функціонування житлово-комунального господарства, встановлено основні напрями реформування. Визначено організаційні засади економічної стратегії підприємств галузі. Сформульовано поняття “стратегія”, “стратегічна ціль” діяльності житлово-комунальних підприємств. Систематизовано фактори, що впливають на діяльність галузі. Запропоновано організаційні засади механізму стратегії житлово-комунальних підприємств. Розроблено комплексну схему стратегічного управління підприємством та модель сценарного розвитку галузі. Запропоновано варіант розрахунку ресурсного і стратегічного потенціалів. Побудовано куб виміру фінансового стану підприємства. Обґрунтовано основні засади концепції державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства.

^ Ключові слова: житлово-комунальне господарство, економічна стратегія, організаційно-економічний механізм, стратегічний потенціал, ситуаційний аналіз, сценарний метод, SWOT-аналіз, матричне моделювання, державний муніципальний фонд підтримки житлово-комунальної галузі, соціально орієнтована цінова політика.


^ Светличная В.Ю. Организационные основы формирования экономической стратегии предприятий жилищно-коммунального хозяйства. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 - размещение продуктивных сил и региональная экономика. - Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2004.

Диссертация посвящена исследованию организационных основ формирования экономической стратегии предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Обобщенны и систематизированы специфические особенности и проблемы функционирования жилищно-коммунального хозяйства в условиях рыночных преобразований; раскрываются основные направления реформирования отрасли.

С целью повышения эффективности антикризисных программ, выработки у жилищно-коммунальных предприятий способности быстро реагировать на непрогнозируемые изменения окружающей экономической среды, обоснована целесообразность и определены организационные основы экономической стратегии предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Сформулировано понятие "стратегия жилищно-коммунальных предприятий" как совокупность целей и комплекса действий по их достижению, которые учитывают специфические критерии и социальную направленность деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ограниченность их собственных финансовых ресурсов и нестабильность экономической среды. Обосновано, что стратегической целью деятельности жилищно-коммунальных предприятий является повышение уровня качества жилищно-коммунальных услуг при формировании экономически обоснованных тарифов на них.

Методом аналитического исследования и путем детальной дифференциации систематизированы факторы непосредственного, внешнего и внутреннего окружения, существенно влияющие на организационно-экономическую деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ современного состояния жилищно-коммунальных предприятий с точки зрения экономического, технического, социальных аспектов их функционирования выявил негативную динамику основных финансово-экономических показателей: высокую степень износа основных фондов, значительный удельный вес дебиторской задолженности в активах, недостаток собственных оборотных средств, нерентабельность деятельности и недостаток ресурсного потенциала.

Предложены организационные основы механизма стратегии жилищно-коммунальных предприятий, инструментами которого выступили: ситуационный подход - разработка схемы стратегического управления; сценарный подход - построение моделей развития жилищно-коммунальных предприятий с учетом влияния факторов окружающей среды; технология SWOT-анализа; системный подход - определение целей функционирования предприятий и экономической стратегии.

Предложена методология определения ресурсного потенциала с помощью методов финансово-экономического анализа, а стратегического потенциала – с помощью технологии SWOT-анализа и матричного моделирования.

Построена матрица SWOT-анализа, сформирован перечень сильных, слабых сторон, возможностей и угроз для отрасли и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обоснована взаимообуславливающая связь двух уровней. С целью создания информационной базы финансовой стратегии по результатам анализа показателей кругооборота капитала предложена методика анализа и модель финансового состояния.

В современных условиях рыночных преобразований преодоление кризисного положения жилищно-коммунальных предприятий требует привлечения инструментария государственной поддержки. Разработаны теоретические и методологические основы целостной концепции государственного регулирования развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

- обоснована целесообразность создания государственного муниципального фонда поддержки отрасли;

- предложен механизм налоговых рычагов и муниципальных займов;

- предлагается внедрение социально ориентированной ценовой политики.

^ Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, экономическая стратегия, организационно-экономический механизм, стратегический потенциал, ситуационный анализ, сценарный метод, SWOT-анализ, матричное моделирование, государственный муниципальный фонд поддержки жилищно-коммунальной отрасли, социально-ориентированная ценовая политика.


Svitlychna V.Yu. Organization fundamentals of forming economic strategy of municipal economy enterprises. – Manuscript.

The thesis for a Candidate's degree of Economic Sciences, speciality 08.10.01– Regional economy and Organization of Production. - Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv, 2004.

The thesis encompasses research of organization fundamentals of forming economic strategy for municipal economy enterprises. Particularities, the problems of municipal economy function are systemized; the fundamental directions of reforming have been defined. The organization basis of forming economic strategy of the section under consideration have been revealed. The definitions “strategy”, “strategic goal” are formulated for municipal economy enterprises activity. The factors influencing the sector activity have been systemized. Organization fundamentals of municipal economy enterprises strategy mechanism have been proposed. A complex scheme of strategic management of an enterprise and sector scenario development model have been developed. The way of resource and strategic potential calculating has been proposed. An enterprise’s financial performance measuring cube has been built. Fundamentals of a concept of municipal economy development state regulation have been developed.

Key words: municipal economy, economic strategy, organization-economic mechanism, strategic potential, situational analysis, scenario method, SWOT-analysis, matrix modeling, state municipal foundation of municipal economy branch support, socially oriented price policy.


^

Світлична Вікторія Юріївна
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Відповідальний за випуск Торкатюк В.І.


Підп. до друку “ 5листопада 2004 р. Формат 60х84 1/16.

Папір офісний. Друк на ризографі. Обл.-вид. арк. 1,0. Тираж 100 прим.

Зам. № 2712


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ Харківської національної академії міського господарства. 61002, Харків, вул. Революції, 12

Схожі:

Світлична Вікторія Юріївна iconКафедра загальної та вікової психології биховець вікторія юріївна
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг держ пед ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів,...
Світлична Вікторія Юріївна iconТ.І. Світлична
Теоретичні основи курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання”. Навч посібник. Т.І. Світлична. – Харків: хнамг, 2004. 144...
Світлична Вікторія Юріївна iconГупаловська вікторія Анатоліївна
Гупаловська вікторія Анатоліївна (30. VI. 1971, Мукачево Закарпатс обл.) – біолог-фізіолог, психолог, канд психол наук (Професійна...
Світлична Вікторія Юріївна iconГупаловська вікторія Анатоліївна
Гупаловська вікторія Анатоліївна (30. VI. 1971, Мукачево Закарпатс обл.) – біолог-фізіолог, психолог, канд психол наук (Професійна...
Світлична Вікторія Юріївна iconСтанкевич Ірина Юріївна Сушич Катерина Сергіївна Твєрітіна Єкатерина Євгенівна Ткач Юлія Юріївна Шама Марія Борисівна список вступників, що рекомендуються до зарахування за умовами конкурс
За більш детальною інформацією звертайтесь до відбіркової комісії факультету біотехнології та екологічного контролю, б-306,307
Світлична Вікторія Юріївна iconКосенко Вікторія, Койло Вікторія, студентки 3 курсу, напрям підготовки: “Фінанси та кредит”
Косенко Вікторія, Койло Вікторія, студентки 3 курсу, напрям підготовки: “Фінанси та кредит ”
Світлична Вікторія Юріївна iconСвітлична т.І. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Обгрунтування господарських рішень І оцінювання ризиків» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Світлична Вікторія Юріївна iconХарківська національна академія міського господарства т.І. Світлична методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу
«Обґрунтування господарських рішень І оцінювання ризиків» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки...
Світлична Вікторія Юріївна iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Світлична Вікторія Юріївна iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для практичних занять з курсу
Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи