Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» icon

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент»
НазваМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент»
Сторінка1/2
Дата11.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні рекомендації

до виконання практичних робіт з курсу

«Операційний менеджмент»


(для студентів 3 курсу денної форм навчання

спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”)


Харків – ХНАМГ – 2008


Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» (для студентів 3 курсу денної форм навчання спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”). Укл.: Козирєва О.В. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 42 с.


Укладач: к.е.н., доц. О.В. Козирєва


Рецензенти: к.е.н., доц О.Ю. Єгорова


Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві, протокол № 1 від 29. 08. 2008 р.

ЗМІСТ


1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З КУРСУ……………………..4

2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ………………………………………………...5

^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ З РОЗПОДІЛОМ НАВЧАЛЬНОГО

ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ І ФОРМАМИ ЗАНЯТЬ…………………………….…….6

4. ПРОГРАМА КУРСУ………………………………………………………..…7

5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ……………………………………………….14

6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ……………………………………………………37

7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………..40


^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З КУРСУ


Метою викладання курсу «Операційний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання курсу, є надання студентам:

усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібне докорінне знання основ і категорійного апарату операційного менеджменту;

знання принципів і методів раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;

уміння розробляти операційну стратегію підприємства;

вміння обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;

вміння здійснювати менеджмент якості й управляти продуктивністю операційної діяльності організації;

знання особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.

^ 2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

2. 1. Необхідна навчальна база перед початком вивчення курсу

Дисципліну вивчають на основі базової загальноекономічної і правової підготовки студентів, вивчення курсу «Основи менеджменту», «Системи технологій», «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Дослідження операцій».

Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов'язаних з галузевою специфікою та спеціалізацією.

Методика вивчення курсу базується на синтезі лекцій, семінарських, практичних занять, які передбачають розв'язання розрахункових задач, аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри, тестування, та самостійну поза аудиторну роботу студентів.

2. 2. Перелік знань, якими повинні оволодіти студенти у процесі вивчення курсу

Студенти повинні знати:

сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту;

сутність та етапи розробки операційної стратегії;

операційні пріоритети;

класифікаційні підходи до операційних систем;

типи операційних процесів, їх ознаки, принципи їх організації у просторі й часі;

проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи;

роль і завдання управління матеріальними ресурсами та запасами;

сутність проектного підходу до управління організацією;

особливості операційного менеджменту в різних галузях економіки.


2.3. Перелік умінь і навичок, які повинні бути сформовані в студентів у процесі вивчення курсу

2.3.1. Загальнофункціональні вміння і навички:

вивчення характеру дії економічних законів, установлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства;

наукове обґрунтування поточних і перспективних планів;

контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за ощадливим використанням ресурсів;

пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки й практики;

оцінка результатів діяльності підприємства щодо виконання планів, досягнутого рівня розвитку економіки, використання наявних можливостей;

розробка заходів щодо використання виявлених резервів у процесі господарської діяльності.

2.3.2. Фундаментальні вміння і навички:

розробка операційної стратегії;

створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

2.3.3. Предметно-видові вміння і навички:

уміти розробляти операційну стратегію підприємства, обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її

поточного функціонування;

уміти здійснювати менеджмент якості й управляти продуктивністю операційної діяльності організації;

знати особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.


^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ З РОЗПОДІЛОМ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА МОДУЛЯМИ, ТЕМАМИ І ФОРМАМИ ЗАНЯТЬ


Зміст

Всього кредитів

Всього занять (годин)

Аудиторні заняття

Самостійна робота

лекції

практичні заняття

Модуль 1.Теорія операційного менеджменту

3

108

12

12

84

ЗМ 1.1.Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

1

36

4

6-

26

1.Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту
7

1

-

6

2.Операційна стратегія
9

1

2

6

3.Операційна система організації
10

1

2

7

4.Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати
10

1

2

7ЗМ 1.2. Управління операційною діяльністю

2

72

8

6

58

1.Управління процесом проектування операційної системи
17

2

1

14

2. Управління поточним функціонуванням операційної системи
18

2

2

14

3.Управління проектами
20

2

2

16

4. Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності
17

2

1

14


^ ПРОГРАМА КУРСУ

Вступ.


Загальна характеристика курсу «Операційний менеджмент»: мета, завдання, проблематика. Предмет і об'єкт дослідження. Значення курсу для підготовки фахівців. Система курсу «Операційний менеджмент» та його зв'язок з іншими дисциплінами. Порядок вивчення курсу та контролю знань студентів.


Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту


Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (процесом).

Природа операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту. Поняття «операції» і «виробництво», їх взаємозв'язок і розбіжність. Виробничий і операційний менеджмент: спільні і відмінні характеристики.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.

Особливості операційного менеджменту: цілі й основні завдання. Принципи, функції і методи операційного менеджменту. Операційний менеджер і процес управління.


Тема 2. Операційна стратегія


Коло стратегічних питань, що вирішуються в операційному менеджменті.

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Операційні пріоритети. Пріоритети, що визначаються місцем на ринку. Зсув конкурентних пріоритетів.

Формування стратегії виробництва товару.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті й процес, що повторюється. Порівняння стратегій процесів.

Особливості стратегій сервісних процесів.

Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. Виражена компетентність і конкурентні переваги.

Застосування «дерева рішень» у проектуванні товару або процесу.


Тема 3. Операційна система організації


Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об'єкт управління. Особливості й властивості операційної системи.

Складові частини операційної системи: перероблююча підсистема, підсистема забезпечення і підсистема планування та контролю.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Виштовхуючі й витягуючі операційні системи. Одиничні (проектні) системи. Дрібносерійні системи. Системи масового виробництва. Системи з безперервним процесом.


Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси й результати


Поняття операційної діяльності підприємства.

Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Поняття недостатнього, надлишкового і ресурсу обмеженої потужності. Товари (послуги) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації і складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу в просторі й часі.

Поняття, структура і тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.


Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи


Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв і факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Зміни операцій. Сучасний рівень розвитку операційних систем: системи автоматизованого проектування, автоматизовані системи управління виробництвом, системи автоматизованого складування та подачі товарів, гнучкі виробничі системи, Інтегровані автоматизовані системи управлення виробництвом.

Відмінності в проектуванні продукту і послуги. Реалізація функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Схеми розміщення і масштаби виробничих потужностей. Розміщення обладнання для поточного виробництва. Проектування поопераційної (функціональної) схеми розміщення обладнання. Гнучкі схеми. Методологія схеми розміщення потужностей. Розміщення приміщень і обладнання сервісних підрозділів підприємства. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків: методи, засоби, інструментарій. Проектування робіт і нормування праці.


Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи


Стратегічне, тактичне і оперативне планування операцій, агрегативне планування.

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст і фази оперативного управління. Організація диспетчеризації виробництва. Регулювання незавершеного виробництва. Види систем оперативного управління виробництвом.

Контроль за виконанням робіт. Контроль операційного процесу. Контроль якості сировини, матеріалів, товарів і послуг. Контроль запасів.

Роль і завдання управління матеріальними ресурсами й запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами й пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Методи диспетчеризації запасів. Система управління «точно у термін».

Робоче середовище й умови праці, режим роботи. Класифікація робочих місць. Принципи організації праці. Розподіл і кооперація праці. Мотивація роботи. Робочі завдання. Основи нормування праці. Методи нормування праці. Хронометраж (система нормативів часу). Методи нормування часу.


Тема 7. Управління проектами


Сутність проектного підходу до управління організацією. Життєвий цикл проекту. Менеджмент проекту.

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Ганта. Розклад проектів. Контролінг проектів. Методи сітьового планування: переваги й недоліки. Техніка управління проектами методом оцінки і розгляду програми (РЕКТ) та методом критичного шляху (СРМ). Програмне забезпечення управління проектами.


Тема 8. Менеджмент якості й управління продуктивністю операційної діяльності


Загальний менеджмент якості. Поняття, значення і фактори забезпечення якості товарів і послуг. Показники якості й методи їх оцінки. Нормативи якості товарів і послуг.

Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз програм забезпечення якості У. Е. Демінга, Д. Джурана, П. Кросбі, К. Їшикава, Ш. Шинго. Методи Дж. Тагуші. Підхід з точки зору загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Групи управління якістю і система боротьби за якість товарів.

Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Показники результативності функціонування операційних систем. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації. Шляхи підвищення продуктивності праці в організації.

Особливості операційного менеджменту в різних галузях економіки.


^ ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ

  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» iconДо виконання практичних занять «операційний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Операційний менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент ”
Операційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / Укладачі:...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент”
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” (для студентів спеціальності 050 201 „Менеджмент...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» iconН. М. Богдан Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «інноваційний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «інноваційний менеджмент» (для студентів 6 курсу напряму...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» iconМіністерство аграрної політики України державний вищій навчальний заклад державний агроекологічний університет екологічний факультет методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Геоекологічний ризик”
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Геоекологічний ризик» розроблено доцентом кафедри моніторингу...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» iconМетодичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних та розрахункових робіт для студентів напрямів
Чисельні методи: Метод. Рекомендації до виконання практичних та розрахункових робіт для студентів напрямів “Комп’ютерні науки”, “Програмна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи