Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” icon

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент”
НазваПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент”
Сторінка1/4
Дата11.07.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА


НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „КУРОРТОЛОГІЯ”


(для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 - „Менеджмент”)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007


Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 - «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»). Укл.: Рябєв А.А., Степанов А.Є. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 51с.


Подані програма і робоча програма навчальної дисципліни, їх зміст за змістовими модулями ї темами, вміщено плани лекцій і практичних (семінарських) занять, матеріал щодо закріплення знань (індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота, контрольні питання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів.


Рекомендовано для студентів спеціальності «Менеджмент організації».


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол №1 від 31.08.2007 р.Розробники:

ст. викладач кафедри туризму і готельного господарства к.м.н. А.Є. Степанов,

асистент кафедри туризму і готельного господарства А.А. Рябєв


Міністерство освіти і науки України


^ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ


ПРОГРАМА Н А В Ч А Л Ь Н О І Д И С Ц И П Л І Н И


К У РО Р Т О Л О Г І Я ”


Видання офіційне


Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр


Напрям 0502 Менеджмент


Спеціальність ^ 6.050200 Менеджмент організацій


Спеціалізація Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу


Статус дисципліни Варіативна (за вибором ХНАМГ)


Загальна кількість кредитів/годин 3/108


Форма підсумкового контролю Екзамен


Стандарт чинний з дати затвердження.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства


Харків – ХНАМГ – 2007

^ Програма розроблена на основі:


СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.


СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.


СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2006.


1. Мета, предмет і місце дисципліни


1.1. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних вмінь та навичок використання природно-кліматичних та санаторно–курортних ресурсів.

1.2. Предмет вивчення з дисципліни є діяльність курортної інфраструктури.

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: вивчення даної дисципліни безпосередньо спирається на вивчення дисциплін ВПП 10 – „Організація туризму” і ВПП 13 – „Технологія обслуговування”.


2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1 „КУРОРТОЛОГІЯ”(3 кредити / 108 години)


Змістовий модуль 1. Основи курортології (1,5 кредита / 54 години)


Тема 1. Курорти – провідний сегмент туристського ринку.

1.1. Історія розвитку курортної справи.

1.2. Курорти України.

1.3. Класифікація курортів.


Тема 2. Клімат та кліматотерапія.

2.1. Географічне положення курортів і клімат курортів.

2.2. Кліматичні курорти і кліматичне лікування.

2.3. Медичне оцінювання погоди та клімату.

2.3. Кліматичні споруди. Санаторно-технічне обладнання курортних споруд.


Тема 3. Методи кліматолікування. Медична кліматологія.

3.1. Аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія, спелеотерапія.

3.2. Медична кліматологія.

3.3. Фізичні і фізіологічні основи дозиметрії і дозування кліматолікувальних процедур. Вплив клімату на організм, адаптація, акліматизація.

3.4. Загартування організму.


Тема 4. Лікування водою. Лікування паром.

4.1. Питна вода, питна прісна вода.

4.2. Особливості лікувального впливу на організм прісної води. Водні процедури.

4.3. Водолікування, вплив водолікувальних процедур на організм людини.

4.4.Лікування паром.


Тема 5. Полоїди та мінеральні водойми. Лікування глиною.

5.1. Хімічний состав пелоїдів та мінеральні водойми. Механізм дії грязьових процедур на організм.

5.2. Використання пелоїдів, глини та інших субстанції з метою лікування.


Тема 6. Фітотерапія. Апітерапія.

6.1. Рослини у житті людини.

6.2. Самолікування. Лікування та алкоголь, та похилий вік.

6.3. Цілющі властивості меду та його використання при хворобах.


Тема 7. Лікувальна фізкультура, масаж.

7.1. ЛФК.

7.2. Масаж.

Змістовий модуль 2. Використання курортних умов для лікування хвороб людини (1,5 кредита / 54 години)


Тема 8. Організація санаторно-курортного лікування.

8.1. Особливості санаторно-курортного лікування. Експлуатація курортно-туристських комплексів.

8.2. Дієтичне їжа в санаторно-курортних установах.


Тема 9. Хвороби серцево-судинної системи та їх лікування в умовах курортів. Санаторно-курортне лікування органів дихання.

9.1. Ішемічна та гіпертонічна хвороби, стенокардія, інфаркт міокарда.

9.2. Хронічні бронхіт та пневмонія, бронхіальна астма, емфізема легень, пневмосклероз, дихальна недостатність.


Тема 10. Санаторно-курортне лікування хвороб органів шлунка. Курортне лікування кишечника.

10.1. Хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунку.

10.2. Хронічні захворювання кишечнику. Коліт та ентерит.


Тема 11. Використання санаторно-курортних умов з метою лікування обміну речовин та ожиріння.

11.1. Цукровий діабет.

11.2. Ожиріння.


Тема 12. Санаторно-курортне лікування хвороб печінки. Курортне лікування хвороб нирок та сечовидних протоків.

12.1. Хронічні хвороби печінки – холецистит, холангит, гепатит.

12.2. Хронічні хвороби нирок та сечовидних протоків – сечокам’яна хвороба, хронічні пієлонефрит, цистит, простатит, аденома простати.


Тема 13. Курортне лікування хвороб опорно –рухового апарату.

13.1. Використання умов курортів для фізичних методів лікування хвороб опорно – рухового апарату – ревматоїдний, бруцельозний, подагричний артрити, поліартрит радикуліт.

Тема 14. Лікування хвороб головного мозку, психотерапія в умовах курорту.

14.1. Мозковий інсульт, травми головного мозку, мігрень та їх лікування на курортах.

14.2. Психотерапія в умовах курорту.

^ 3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Вміння та знання

Сфери діяльності (соціальна)

Функції діяльності

^ Моніторинг і впровадження нововведень. На основі моніторингу нововведень розробляти пропозиції з їх впровадження.

Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами інформаційних технологій

Організаційна

^ Аналіз стану та динаміки попиту на рекреаційні послуги

З урахуванням особливостей застосування натуральних та вартісних показників в підприємствах готельного, курортного і туристського сервісу, використовуючи стандартні методики, обґрунтувати програму виробництва й обсяг діяльності

^ Аналізувати і планувати обсяг реалізації послуг, їх номенклатуру на середньостроковий період

Забезпечення охорони праці та техніки безпеки

^ Нести соціальну відповідальність за діяльність праці

Сприяти піднесенню кваліфікаційного рівня працівників, вивченню іноземних мов та оволодіння прогресивними засобами обслуговування клієнтів

^ Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення

Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати за новаторські ідеї

Займати активну життєву та громадянську позицію

^ Забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства

Нести соціальну відповідальність за діяльність праці

Контрольна^ 4. Рекомендована література


Див. Робочу програму навчальної дисципліни.


5. Анотація


Анотація до програми навчальної дисципліни „Курортологія”

Мета: Мета та завдання вивчення дисципліни

^ Формування у студентів теоретичних вмінь та навичок використання санаторно–курортних ресурсів.

Предмет: Діяльність курортної інфраструктури.

Модуль 1. Курортологія. Змістові модулі (ЗМ): ЗМ 1. Основи курортології. ЗМ 2. Використання курортних умов для лікування хвороб.


Discipline annotation of the educational program: „Foundations of balneology & sanatorium-and-spa treatment”

Purpose: Forming of the practical skills & theoretical knowledge about balneology & sanatorium-and-spa treatment.

Subject: Activities in resort infrastructure.

Мodule 1. Foundations of balneology & sanatorium-and-spa treatment. Content module (CM) 1. Foundations of balneology. CM 2. Resort application for sanatorium-and-spa treatment.

.

Аннотация программы учебной дисциплины „Курортология”

Цель: Формирование знаний и умений по использованию природно–климатических и санаторно-курортных ресурсов курортов.

Предмет: Деятельность курортной инфраструктуры.

Модуль 1. Курортология. Содержательный модуль: (СМ) 1. ^ Основи курортологии. СМ 2. использование курортных условий для лечения болезней.


Робоча програма навчальної дисципліни

Курортоогія”


Вступ


Курортологія – наука про природні лікувальні фактори, їх вплив на організм людини, методи використання з метою лікування та профілактикі хвороб у людини.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних вмінь та навичок використання природно-кліматичних та санаторно–курортних ресурсів.

Предмет вивчення з дисципліни є діяльність курортної інфраструктури.

Під час навчання студенти будуть ознайомлені з особливостями історичного розвитку та сучасним станом санаторно-курортної справи в Україні і за кордоном.

Курс дисципліни „Курортологія” дає уявлення про вплив на розвиток курортної справи природно – ресурсних факторів (рельєф, гідрографія, клімат та інше), а також використання у санаторно-курортної справі фізичних факторів, фізичної лікувальної фізкультури, масажу. Приділяється увага фітотерапії і новому методу курортного лікування – лікування продуктами бджолівництва – апітерапія.

Тематика курсу розкриває характеристику гідромінеральних природних лікувальних ресурсів. Під час навчання студенти знайомляться з принципами курортної справи, отримають загальні дані про курорти та їх типологію.

Дисципліна наводить факти й положення, які можуть стати стимулом до подальшого і глибокого розвитку санаторно-курортної індустрії України.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: вивчення даної дисципліни безпосередньо спирається на вивчення дисциплін:

 • ВПП 10 – „Організація туризму”;

 • ВПП 13 – „Технологія обслуговування”.

Робоча програма розроблена на основі:

 • СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.

 • СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.

 • СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2006.


Структура робочої програми навчальної дисципліни наведена в табл. 1.


Таблиця 1 - ^ Структура навчальної дисципліни

Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних до ECTS – 3: у тому числі: модулів – 1;

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – РГР

Шифр та назва напрямку:

0502 „Менеджмент”

Варіативна за вибором ВНЗ.

Рік підготовки: 3.

Семестр: 5.

Кількість годин:

Усього – 108 годин;

за змістовними модулями:

ЗМ 1 – 72 годин;

ЗМ 2 – 36 годин.

Шифр та назва спеціальності:

6.050200 „Менеджмент організацій”

Лекцій: кількість годин – 15.

Практичні (семінарські):

кількість годин – 30.

Самостійна робота: кількість годин – 63, у тому числі Індивідуальна робота: кількість годин – 20.

Кількість тижнів викладання дисципліни: 15. Кількість годин за тиждень – 3

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр


Вид контролю: іспитТаблиця 2 - ^ Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи


Спеціальність,

спеціалізація,

(шифр, абревіатура)

Всього

кредит/ /годин

Семестр

Години

Екзамен (семестр)

Залік (семестр)

Аудиторні

у тому числі

Самостійна робота

у тому числі

Лекції

Практичні, семінари

Лабораторні

Контр. роб

КП/КР

РГР

6.050200 МО

денне відділення

3/108

5

45

15

30

-

63

-

-

20

5

-


У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Велике значення у процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Всі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.


^ 1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі курортології

„Курортологія” є варіативною дисципліною за вибором ВНЗ.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: дисципліна безпосередньо спирається на знання та навички, які студенти отримують під час вивчення згідно з ОПП наступних дисциплін: „Організація туризму” (ВПП 10) і „Технологія обслуговування” (ВПП 13).

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні цілющі властивості природних лікувальних факторів, властивостей та механізми їх впливу на організм людини;

 • нормативно-правові акти у сфері курортології;

 • діяльність курортної інфраструктури;

 • вплив природно – ресурсних факторів на розвиток курортної справи;

 • питання санітарної охорони курортів.

вміти:

 • знаходити курортні ресурси;

 • вивчати можливості використання курортних факторів з метою туризму, рекреації, лікування та профілактики на курортах;

 • вивчати попит населення у санаторно-курортному лікуванні;

 • організувати туризм, рекреацію, лікування та профілактику на курортах.


Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної підготовки бакалавра.


^ 2. Тематичний план навчальної дисципліни


При вивченні дисципліни „Курортологія” студент має ознайомитись з програмою дисципліни, її структурою, змістом та обсягом кожного змістового модуля, формами та методами навчання, з усіма видами й методами контролю знань і методикою оцінювання цих знань з самого початку вивчення дисципліни.

Тематичний план навчальної дисципліни „Курортологія” складається з одного модуля, яки логічно пов’язує два змістових модуля за змістом та взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні (семінарські) заняття, індивідуальна науково-дослідна робота (РГР), самостійна робота студента.

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена у табл. 3.


Таблиця 3 - ^ Структура залікового кредиту навчальної дисципліни


Тема

Кількість годин

Лекції

ПЗ

Індивід. робота (РГР)

СРС

1

2

3

4

5

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Основи курортології

Тема 1. Курорти – провідний сегмент туристського ринку.

2

4
3

Тема 2. Клімат та кліматотерапія.

1

2
3

Тема 3. Методи кліматолікування. Медична кліматологія.

1

2
3

Тема 4. Лікування водою. Лікування паром.

1

2
3

Тема 5. Полоїди та мінеральні водойми. Лікування глиною.

1

2
3

Тема 6. Фітотерапія. Апітерапія.

1

2
3

Тема 7. Лікувальна фізкультура, масаж.

1

1
3

Разом годин за ЗМ 1

8

15

10

21

Змістовий модуль 2. Використання курортних умов для лікування хвороб

Тема 8. Організація санаторно-курортного лікування.

1

3
4

Тема 9. Хвороби серцево-судинної системи та її лікування в умовах курортів. Санаторно-курортне лікування органів дихання.

1

2
3

Тема 10. Санаторно-курортне лікування хвороб органів шлунка. Курортне лікування кишечника.

1

2
3

Тема 11. Використання санаторно-курортне умов з метою лікування обміну речовин та ожиріння.

1

2
3

Тема 12. Санаторно-курортне лікування хвороб печінки. Курортне лікування хвороб нирок та сечовидних протоків.

1

2
3

Тема 13. Курортне лікування хвороб опорно – рухового апарату.

1

2
3

Тема 14. Лікування хвороб головного мозку. Психотерапія в умовах курорту.

1

2
3

Разом годин за ЗМ 2

7

15

10

22

Всього годин

15

30

20

43

3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями й темами


Модуль 1 (3 кредити / 108 годин)

Змістовий модуль 1. Основи курортології


Тема 1. Курорти – провідний сегмент туристського ринку.

1.1. Історія розвитку курортної справи.

Вступ в дисципліну „Курортологія”. Історія розвитку курортної справи – основні етапи історії.

1.2. Курорти України.

Перелік курортів України та місце їх розташування.

1.3. Класифікація курортів.

Кліматичні курорти. Бальнеологічні курорти. Грязелікувальні курорти.

Клімат курортів України.


Тема 2. Клімат та кліматотерапія.

2.1. Географічне положення курортів і клімат курортів.

Поняття клімату. Умови формування клімату. Кліматичні умови в Україні.

2.2. Кліматичні курорти та кліматичне лікування.

Кліматичне лікування. Вплив клімату на організм здорової і хворої людини. Використання клімату з лікувальною метою.

2.3. Медичне оцінювання погоди та клімату.

Медичне оцінювання погоди й клімату. Хімічні фактори повітря, хімічний зміст та його вплив на організм. Фізичні метеорологічні фактори – температура, атмосферний тиск, вологість повітря, хмарність, опади, вітер, їх характеристика, взаємозалежність, класифікація, вимірювання. Космічні фактори, магнітне поле Землі, космічне випромінювання. Класифікація погоди. Три групи погоди. Вплив погоди на людину, реакції організму людини.

^ 2.4. Кліматичні споруди. Санаторно-технічне обладнання курортних споруд.

Кліматичні споруди: кліматопавільйони, аеросолярії, відкриті та закриті басейни, лікувальні пляжі та їх види. Обладнання кліматичних споруд для проведення різновидів кліматолікувальних процедур. Устаткування кліматичних споруд. Служби та їх обладнання при кліматичних спорудах (медична, метеорологічна, воднорятувальна та ін.).


Тема 3. Методи кліматолікування. Медична кліматологія.

3.1. Аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія, спелеотерапія.

Аеротерапія, повітряні ванни, геліотерапія, таласотерапія, спелеотерапія – визначення та мета цих терапій, призначення, принципи й умови проведення.

3.2. Медична кліматологія.

Метеорологія. Медична кліматологія та її розділи. Кліматотерапія, її визначення, зміст.

3.3. Фізичні й фізіологічні основи дозиметрії і дозування

 • кліматолікувальних процедур. Вплив клімату на організм людини, адаптація,

 • акліматизація.

Історія дозування кліматолікувальних процедур. Дві групи кліматопроцедур. Дозування процедур (сонячні та водні ванні) та їх залежність від кліматичних умов. Визначення адаптації. Акліматизації та її чотири фази. Кліматопатичні реакції. Метеопатичні реакції.

3.4. Загартування організму.

Принципи та цілі гартування. Використання властивостей повітря та фізичних властивостей води. Використання сонячного опромінення.


Тема 4. Лікування водою. Лікування паром.

4.1. Питна вода, питна прісна вода.

Значення води. Розподіл води в гідросфері. Водні ресурси України, підземні води, артезіанські води – місце розташування, зміст.

4.2. Особливості лікувального впливу на організм прісної води. Водні процедури.

Обливання, обмивання, обтирання, укутування, компрес, як методи використання води з метою впливу на організм людини та загартування. Лікувально-профілактичні купання – види та об’єкти впливу, три фази купання. Морське й лікувально-морське купання – цілі й правила. Каскадне купання. Водні процедури в басейнах.

^ 4.3. Водолікування, вплив водолікувальних процедур на організм людини.

Історія водолікування. Водолікування – гідротерапія та бальнеотерапія. Температурний, хімічний, механічний фактори ванн. Ванни та їх різновиди. Душ та його види.

4.4.Лікування паром.

Історія бані. Типи бань (руська, фінська, японська та ін.). Вплив бані на організм людини та її використання. Банний віник та його види.


Тема 5. Полоїди й мінеральні водойми. Лікування глиною.

5.1. Хімічний склад пелоїдів та мінеральні водойми. Механізм дії грязьових процедур на організм.

Визначення пелоїдів та їх види. Хімічний зміст – мінеральні й органічні. Структурний розподіл грязей. Регенерація грязей. Мінеральні водойми. Санітарні зони.


^ 5.2. Використання пелоїдів, глини та інших субстанції з метою лікування.

Грязьова аплікація та її використання, типи аплікацій. Парафінолікування, лікування озокеритом, лікування нафталанською нафтою. Хімічний склад глини та її цілющі властивості. Макро- та мікроелементи. Зовнішнє й внутрішнє використання глини. Пісочні ванни.


Тема 6. Фітотерапія. Апітерапія.

6.1. Рослини у житті людини.

Історія використання рослин. Лікарські форми та їх види.

6.2. Самолікування. Вживання алкоголю та ліки.

6.3. Цілющі властивості меду та його використання при хворобах.

Історія використання меду та продуктів бджільництва. Макро- та мікроелементи (хімічний зміст), вітаміни меду, перга, прополіс, маточне молоко, бджолиний віск, пилок, використання для лікування різноманітних хвороб.


Тема 7. Лікувальна фізкультура, масаж.

7.1. ЛФК.

Історія та основи ЛФК. Форми занять ЛФК та структура, покази щодо рекомендування пересувального режиму. Принципи формування груп хворих та послідовність використання окремих форм ЛФК.

7.2. Масаж.

Масаж у комплексі санаторно-курортного лікування. Умови праці масажиста та обладнання масажного кабінету.


Змістовий модуль 2. Використання курортних умов

для лікування хвороб


Тема 8. Організація санаторно-курортного лікування.

8.1. Особливості санаторно-курортного лікування. Експлуатація курортно-туристських комплексів.

Різновиди курортів та санаторіїв – однопрофільні й спеціалізовані. Санаторний і загальнокурортний режими. Основи курортного лікування (кліматичні, бальнеологічні, фізіотерапевтичні, та інші фактори).

8.2. Дієтичне їжа в санаторно-курортних установах.

Дієтичне годування, його цілі, призначення й особовості при використанні в санаторно-курортних установах дієтичного годування.


Тема 9. Хвороби серцево-судинної системи та їх лікування в умовах курортів. Санаторно-курортне лікування органів дихання.

9.1. Ішемічна та гіпертонічна хвороби, стенокардія, інфаркт міокарда.

Основні ознаки хвороб серцево-судинної системи, механізми виникнення та ходу хвороб. Використання та методики фітотерапії, кліматотерапії та апітерапії для лікування.

^ 9.2. Хронічні бронхіт і пневмонія, бронхіальна астма, емфізема легень, пневмосклероз, дихальна недостатність.

Основні ознаки хвороб органів дихання. Виникнення та хід хвороб органів дихання. Застосування обставин курортів для лікування кліматом, вживання , апітерапія, дихальна гімнастики та її структура, методики занять ЛФК.


Тема 10. Санаторно-курортне лікування хвороб органів шлунка. Курортне лікування кишечника.

10.1. Хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунка.

Основні ознаки хвороб органів шлунку. Використання умов курорту для лікування хвороб органів шлунка. Апітерапія, фітотерапія при захворюваннях ЖКТ.

10.2. Хронічні захворювання кишечнику. Коліт та ентерит.

Ознаки хвороби – виникнення, хід, її лікування. Лікувальне годування при хворобах кишечника в санаторно-курортних умовах. Апітерапія, фітотерапія на курортах при захворюваннях кишечника.


Тема 11. Використання санаторно-курортне умов з метою лікування обміну речовин та ожиріння.

11.1. Цукровий діабет.

Основні ознаки діабету – умови виникнення, хід, лікування. Використання фітотерапії і санаторно-курортних умов для лікування діабету.

11.2. Ожиріння.

Основні ознаки ожиріння (умови виникнення, лікування, хід хвороби). Чотири ступені ожиріння. Основні принципи життя та правильного годування. Різновиди дієт.


Тема 12. Санаторно-курортне лікування хвороб печінки. Курортне лікування хвороб нирок та сечовідних протоків.

12.1. Хронічні хвороби печінки – холецистит, холангит, гепатит.

Основні ознаки хвороби - умови виникнення, різновиди хвороби, хід хвороби, її лікування. Кліматолікувальні процедури, фіто- та апітерапія при хворобах печінки.


^ 12.2. Хронічні хвороби нирок і сечовідних протоків – сечокам’яна хвороба, хронічні пієлонефрит, цистит, простатит, аденома простати.

Основні ознаки хвороби – умови виникнення, хід хвороби, її лікування. ЛФК, кліматолікування, водолікування, лікування глиною, дієтичне годування в курортних умовах при хворобі нирок та сечовідних протоків.


Тема 13. Курортне лікування хвороб опорно – рухового апарату.

13.1. Використання умов курортів для фізичних методів лікування хвороб опорно – рухового апарату – ревматоїдний, бруцельозний, подагричний артрити, поліартрит радикуліт.

Основні ознаки хвороб опорно - рухового апарату – умови виникнення, хід хвороби, її лікування. Масаж, лікування водою, дієтичне годування, ЛФК та її завдання в умовах курортів при лікуванні хвороб опорно – рухового апарату.


Тема 14. Лікування хвороб головного мозку, психотерапія в умовах курорту.

14.1. Мозковий інсульт, травми головного мозку, мігрень та їх лікування на курортах.

Атеросклероз та його ознаки, форми, умови виникнення хід хвороби, лікування на курортах. Порушення спочивати у людини. Мозковий інсульт (етимологія, класифікація, лікування, реабілітація). Інші хвороби мозку та нервів.

^ 14.2. Психотерапія в умовах курорту.

Поняття, методи психотерапії в умовах курорту. Основні напрямки для використання психотерапії. Служба психотерапії, її функції на курортах та поза курортами, обладнання, формування штату.


^ 4. План лекцій


Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи курортології


Тема 1. Курорти – провідний сегмент туристського ринку.

1.1. Історія розвитку курортної справи.

1.2. Курорти України.

1.3. Класифікація курортів.

Література: основна [5, 14, 16, 21, 22]; додаткова [3, 5-8].


Тема 2. Клімат та кліматотерапія.

2.1. Географічне положення курортів та клімат курортів.

2.2. Кліматичні курорти та кліматичне лікування.

2.3. Медичне оцінювання погоди та клімату.

2.3. Кліматичні споруди. Санаторно-технічне обладнання курортних споруд.

Література: основна [2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 21, 22]; додаткова [1- 3, 5, 6, 8].


Тема 3. Методи кліматолікування. Медична кліматологія.

3.1. Аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія, спелеотерапія.

3.2. Медична кліматологія.

3.3.Фізичні та фізіологічні основи дозиметрії і дозування кліматолікувальних процедур. Вплив клімату на організм людини, адаптація, акліматизація.

3.4. Загартування організму.

Література: основна [2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 21, 22]; додаткова [1, 3, 5, 6, 8].


Тема 4. Лікування водою. Лікування паром.

4.1. Питна вода, питна прісна вода.

4.2. Особливості лікувального впливу на організм прісної води. Водні процедури.

4.3. Водолікування, вплив водолікувальних процедур на організм людини.

4.4.Лікування паром.

Література: основна [3, 5, 7, 10, 11, 14-22]; додаткова [3-6, 8].

Тема 5. Полоїди й мінеральні водойми. Лікування глиною.

5.1. Хімічний склад пелоїдів та мінеральні водойми. Механізм дії грязьових процедур на організм.

5.2. Використання пелоїдів, глини та інших субстанції з метою лікування.

Література: основна [3, 4, 5, 7, 8, 11, 14-22] ; додаткова [3, 4, 8].


Тема 6. Фітотерапія. Апітерапія.

6.1. Рослини житті людини.

6.2. Самолікування. Вживання алкоголю та лікування.

6.3. Цілющі властивості меду та його використання при хворобах.

Література: основна [5, 7, 11, 14, 15, 17-22]; додаткова [3, 8].


Тема 7. Лікувальна фізкультура, масаж.

7.1. ЛФК.

7.2. Масаж.

Література: основна [2, 5–7, 9, 11–15, 17-22]; додаткова [1, 3, 7, 8].


Змістовий модуль 2. Використання курортних умов

для лікування хвороб


Тема 8. Організація санаторно-курортного лікування.

8.1. Особливості санаторно-курортного лікування. Експлуатація курортно-туристських комплексів.

8.2. Дієтичне їжа в санаторно-курортних установах.

Література: основна [5, 7, 9-11, 13-22]; додаткова [3, 6, 7, 8].


Тема 9. Хвороби серцево-судинної системи та її лікування в умовах курортів. Санаторно-курортне лікування органів дихання.

9.1. Ішемічна та гіпертонічна хвороби, стенокардія, інфаркт міокарда.

9.2. Хронічні бронхіт та пневмонія, бронхіальна астма, емфізема легень, пневмосклероз, дихальна недостатність.

Література: основна [2, 5, 6, 7, 9, 10, 12-15, 21, 22]; додаткова [1, 3, 6, 8].


Тема 10. Санаторно-курортне лікування хвороб органів шлунка. Курортне лікування кишечника.

10.1. Хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунка.

10.2. Хронічні захворювання кишечника. Коліт і ентерит.

Література: основна [1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14- 22]; додаткова [3, 6, 7, 8].


Тема 11. Використання санаторно-курортне умов з метою лікування обміну речовин та ожиріння.

11.1. Цукровий діабет.

11.2. Ожиріння.

Література: основна [1, 3, 4, 5, 7-10, 14- 17, 21, 22]; додаткова [1, 3, 6, 8].


Тема 12. Санаторно-курортне лікування хвороб печені. Курортне лікування хвороб нирок та сечовидних протоків.

12.1. Хронічні хвороби печінки – холецистит, холангит, гепатит.

12.2. Хронічні хвороби нирок та сечовидних протоків – сечокам’яна хвороба, хронічні пієлонефрит, цистит, простатит, аденома простати.

Література: основна [1, 3-5, 7, 8, 10, 14-16, 21, 22]; додаткова [1, 3, 6, 8].


Тема 13. Курортне лікування хвороб опорно –рухового апарату.

13.1. Використання умов курортів для фізичних методів лікування хвороб опорно – рухового апарату – ревматоїдний, бруцельозний, подагричний артрити, поліартрит радикуліт.

Література: основна [2-5, 7, 8, 10, 12, 14-16, 21, 22]; додаткова [1, 3, 6, 8].


Тема 14. Лікування хвороб головного мозку, психотерапія в умовах курорту.

14.1. Мозковий інсульт, травми головного мозку, мігрень та їх лікування на курортах.

14.2. Психотерапія в умовах курорту.

Література: основна [2-5, 7, 9, 10, 12-16, 21, 22 ]; додаткова [1, 3, 6, 8].


5. План практичних (семінарських) занять


Теми практичних (семінарських) занять


Практичне (семінарське) заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентами теоретичних знаньё отриманих на лекціях, під час самостійного вивчення матеріалу дисципліни та при виконанні індивідуально – наукової роботи (розрахунково-графічного завдання).

Практичне заняття - форма навчального заняття, спрямованого на формування вмінь та навичок виконання певних видів роботи, а саме проведення аналізу і подання обґрунтованих висновків щодо напрямів санаторно-курортної справи та її діяльності.

За кожною темою викладач проводить семінарське заняття (табл. 4), на якому організує обговорення із студентами питань з тем, визначених робочою навчальною програмою, формує у студентів вміння та навички практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом індивідуального виконання відповідно сформованих завдань.

Завдання вмістить проведення попереднього контролю знань умінь, та навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, перевірку та оцінювання.

Підсумкові оцінки за кожне заняття вносять у відповідний журнал. Оцінки, отримані студентом під час семінарських занять, враховуються при виставленні поточної оцінки за змістовими модулями з навчальної дисципліни „Курортологія”.

Проведення практичного заняття базується на попередньо підготовленому матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, пакети завдань різного ступеня складності для розв’язування їх студентами на занятті.


Таблиця 4 - ^ План проведення практичних (семінарських) занять

Назва теми

Перелік практичної роботи

(опрацьованих питань)

Кількість годин

Література

Модуль 1

^ ЗМ 1. Основи курортології

1

2

3

4

Тема 1. Курорти – провідний сегмент туристського ринку.

 1. Історія розвитку курортної справи.

 2. Курорти України.

3. Визначення класифікації курортів.

4


Література: основна [5, 14, 16, 21, 22];

додаткова [3, 5-8].

Тема 2. Клімат та кліматотерапія.

 1. Географічне положення курортів та клімат курортів.

 2. Кліматичні курорти та кліматичне лікування.

 3. Характеристика медичного оцінюван-ня погоди та клімату.

 4. Кліматичні споруди. Санаторно-технічне обладнання курортних споруд.
2


Література: основна [2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 21, 22];

додаткова [1, 2, 3, 5, 6, 8].

Тема 3. Методи кліматолікування. Медична кліматологія.

 1. Визначення аеротерапії, геліо-терапії, таласотерапії, спелеотерапія.

 2. Визначення медичної кліматології. Фізичні й фізіологічні основи дози-метрії і дозування кліматолікуваль-них процедур – їх характеристика.

 3. Аналіз вплив клімату на організм, адаптація, акліматизація.

 4. Характеристика загартування організму, його послідовність.

2


Література: основна [2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 21, 22];

додаткова [1, 3, 5, 6, 8].

Тема 4. Лікування водою. Лікування паром.

 1. Характеристика питної води, питної прісної води. Особливості лікувального впливу на організм прісної води.

 2. Характеристика водних процедур. Напрями водолікувальних процедур.

 3. Характеристика впливу водоліку-вальних процедур на організм людини.

 4. Характеристика лікування паром. Порівняльний аналіз використання різних бань.
2


Література: основна [3, 5, 7, 10, 11, 14-22];

додаткова [3-6, 8].

Тема 5. Полоїди та мінеральні водойми. Лікування глиною.

 1. Характеристика хімічного змісту пелоїдів та мінеральних водойм.

 2. Визначення механізму дії грязьових процедур на організм.

 3. Характеристика використання пелоїдів, глини та інших субстанції з метою лікування.
2


Література: основна [3, 4, 5, 7, 8, 11, 14-22];

додаткова [3, 4, 8].
Продовження табл. 4

Тема 6. Фітотерапія. Апітерапія.

 1. Характеристика використання росли-ни у нашому житті та їх властивості.

 2. Аналіз діяльності з метою самолікування.

 3. Аналіз одночасного вживання алкоголю та лікування

 4. Цілющі властивості меду та його використання при хворобах.
2


Література: основна [5, 7, 11, 14, 15, 17-22];

додаткова [3, 8].

Тема 7. Лікувальна фізкультура, масаж.

 1. Характеристика використання на курортах ЛФК.

 2. Визначення масажу. Характеристика використання масажу в санаторно-курортних умовах.
1


Література: основна [2, 5–7, 9, 11–15, 17-22];

додаткова [1, 3, 7, 8].


ЗМ 2. Використання курортних умов для лікування хвороб

Тема 8. Організація санаторно-курортного лікування.

 1. Характеристика особливостей санаторно-курортного годування.

 2. Характеристика особливостей санаторно-курортного лікування.

 3. Використання різноманітних видів дієт.
3


Література: основна [5, 7, 9-11, 13-22];

додаткова [3, 6, 7, 8].Тема 9. Хвороби серцево-судинної системи та її лікування в умовах курортів. Санаторно-курортне лікування органів дихання.

 1. Визначення хвороб серця (ознаки, умови виникнення, санаторно-курортне лікування).

 2. Лікування хвороб серця ваннами.

 3. Визначення хвороб органів дихання (ознаки, умови виникнення, санаторно-курортне лікування) – емфізема легень, бронхіти, бронхіальна астма, запалення легень.

 4. Хвороби органів дихання та спелео-, таласотерапія
2


Література: основна [2, 5, 6, 7, 9, 10, 12-15, 21, 22];

додаткова [1, 3, 6, 8].


Тема 10. Санаторно-курортне лікування хвороб органів шлунка. Курортне лікування кишечника.

 1. Хвороби шлунку, хронічні хвороби шлунка. Хронічний гастрит, виразна хвороба шлунка.

 2. Етимологія хвороб шлунка, використання курортів для їх лікування.

 3. Хронічні захворювання кишечника. Коліт і ентерит.

 4. Використання курортів, як засобу для лікування хвороб кишечника.
2


Література: основна [1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14- 22];

додаткова [3, 6, 7, 8].


Тема 11.

Використан-ня санаторно-курорт-не умов з метою лікування обміну речовин та ожиріння.

 1. Цукровий діабет (ЦД).

 2. Ожиріння.

 3. Лікування ЦД та ожиріння в умовах санаторно-курортних.
2


Література: основна [1, 3, 4, 5, 7-10, 14- 17, 21, 22];

додаткова [1, 3, 6, 8].Продовження табл. 4

Тема 12. Санаторно-курортне лікування хвороб печінки. Курортне лікування хвороб нирок та сечовідних протоків.

 1. Хронічні хвороби печінки – холецистит, холангит, гепатит.

 2. Хронічні хвороби нирок та сечовідних протоків – сечокам’яна хвороба, хронічні пієлонефрит, цистит, простатит, аденома простати.
2


Література: основна [1, 3-5, 7, 8, 10, 14-16, 21, 22];

додаткова [1, 3, 6, 8].


Тема 13. Курортне лікування хвороб опорно – рухового апарату.

 1. Хвороби опорно - рухового апарату – ревматоїдний, бруцельозний, подагричний артрити, поліартрит, радикуліт.

 2. Характеристика використання умов курортів для методів фізичного лікува-ння хвороб опорно – рухового апарату
2


Література: основна [2-5, 7, 8, 10, 12, 14-16, 21, 22];

додаткова [1, 3, 6, 8].


Тема 14. Лікування хвороб головного мозку. Психотерапія в умовах курорту.

 1. Хвороби головного мозку. Атеросклероз. Параліч. Мігрень. Міжреберна невралгія.

 2. Мозковий інсульт, травми головного мозку, мігрень та їх лікування на курортах.

 3. Перша допомога при хворобах мозку та нервів.

 4. Психотерапія в умовах курорту.

 5. Праця служби психотерапії.

2


Література: основна [2-5, 7, 9, 10, 12-16, 21, 22 ];

додаткова [1, 3, 6, 8].6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Індивідуальне завдання (далі ІНДЗ) необхідне для систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Курортологія». ІНДЗ дозволяє студентам опанувати необхідними практичними навичками при вирішенні конкретних практичних завдань, розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння методикою ведення наукових досліджень, пов'язаних з темою ІНДЗ.

Метою виконання ІНДЗ є: закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами під час набуття теоретичних і практичних нави-чок і їхнього використання в умовах санаторно-курортного лікування, туризму, рекреації в менеджменті готельного, курортного й туристського сервісу.

При виконанні ІНДЗ студент повинен продемонструвати вміння у сфері науково-дослідної діяльності, роботи з готовими матеріалами, уміння творчого й оригінального вирішенні постановених завдань.

ІНДЗ студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни «Курортологія» з проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.

ІНДЗ включає наступні елементи наукового дослідження:

 • Практична значущість;

 • Комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання;

 • Використання сучасних теоретичних методологій і наукових розробок та досліджень за даною темою;

 • Застосування творчого підходу й відбиття власного бачення вирішення поставленого завдання.

^ Практична значущість полягає в обґрунтуванні реальності і її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміється робота, що за своїм змістом відповідає існуючим проблемам і результати якої можуть бути використані різними готельними й курортними підприємствами для вирішення існуючих проблем.

^ Комплексний і системний підходи використовують для розкриття теми й полягають у тому, що предмет дослідження підлягає багатобічному вивченню: теоретичні положення, практичні рішення й наробітки, аналіз, шляхи й умови реалізації поліпшення. При цьому необхідно дотримувати взаємозв'язок, послідовність і логічність викладу матеріалу; використати сучасні теоретичні методології, наукові розробки і дослідження по даній темі.

Під час вивчення дисципліни «Курортологія» студенти виконують одну ІНДЗ у вигляді розрахунково-графічної роботи (далі РГР).

РГР повинна містити наступні розділи:

 1. Титульний аркуш містить (див. Додаток А):

  • назву Академії;

  • назву кафедри;

  • назву навчальної дисципліни;

  • номер академічної групи;

  • дату подачі РГР викладачеві на перевірку - день, місяць, рік;

  • інформацію про реєстрації роботи лаборантом кафедри у журналі для реєстрації письмових робіт студентів, що підлягають обов'язковій здачі викладачам.

 2. Зміст. Відбиває назви розділів (параграфів і т.п.) письмової роботи, які розкривають зміст РГР. Всі сторінки нумерують праворуч угорі. Винятком є титульний аркуш, тому нумерація починає із цифри «2».

 3. Вступ. Вступ розкриває сутність, стан наукового завдання і його значення. Тут же вказують мету й завдання дослідження.

 4. Основна частина. Розкриває наукове дослідження й відповідає обраній темі, вступу й висновкам РГР.

 5. Висновки. У висновках указуються результати, отримані при проведенні дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів дослідження.

 6. Список літератури. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або заголовків. Оформлення відбувається в такому порядку:

 • нормативно-правові акти (Конституція України, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т.д.);

 • використана література (у т.ч. періодична);

 • література на іноземних мовах;

 • Інтернет джерела з обов'язковою вказівкою, яка інформація утримується на цьому сайті (порталі). Не допускається вказівка пошукових сайтів.

 1. Додатки. У додатки можуть входити різноманітні таблиці, ілюстрації, схеми, діаграми й т.д. Оформлення виконується в такий спосіб: після списку літератури оформляється окрема сторінка з написом по центру: «ДОДАТКИ», номер якої є останнім. Нумерація додатків відбуваються шляхом використання заголовних букв алфавіту (А, Б, В...), які розміщують праворуч угорі.

 2. ^ Вимоги до оформлення. Обсяг роботи 8 - 10 друкованих сторінок, шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве - 25 мм, праве - 15 мм. Або РГР оформляється згідно з «Методичними вказівками та вимогами до оформлення рефератів, РГР, курсових, ІНДЗ, дипломних, магістерських робіт», розроблених і затверджених кафедрою.

^ Теми для написання РГР


Тему РГР студент може вибрати відповідно до запропонованого переліку або самостійно сформулювати тему згідно з дисципліною й написати дослідження. У такому разі студентові необхідно попередньо проконсультуватися з викладачем.


^ Для виконання студентами РГР надаються такі теми:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” iconР. С. Ладиженська Н. М. Влащенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах» для студентів 4 курсу напряму...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” iconТимошенко в. М. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Та робоча програма навчальної дисципліни „ тео міських проектів ” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „мотивація персоналу”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент»...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” iconГ. А. Жовтяк програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Ресторанний менеджмент” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” iconО. А. Карлова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент мг» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” iconС. В. Сніжко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” iconХарківська національна академія міського господарства о. В. Харламова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи