Проректор з навчальної роботи icon

Проректор з навчальної роботи
Скачати 407.19 Kb.
НазваПроректор з навчальної роботи
Сторінка1/3
Дата11.07.2012
Розмір407.19 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
Міністерство охорони здоров’я України

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи


професор_____________М. Ю. Коломоєць

“_____” ___________________ 2007 р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

(4 курс спеціальність «Клінічна фармація»

факультет - фармацевтичний)

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ФАРМАКОЕКОНОМІКИ

(структура, цілі, зміст дисципліни,

принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі навчальної програми «Фармакоекономіка» для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, спеціальність 5.11020101 „Фармація” (МОЗ України, К., 2001)


^ Схвалено на засіданні кафедри фармації

19 ” червня 2007 р. (протокол № 15)

Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба


Схвалено предметною методичною комісією

з дисциплін фармацевтичного профілю

Буковинського державного медичного університету

^ 20 ” червня 2007 р. (протокол № 6)

Голова ПМК, професор Р. Б. Косуба


Чернівці 2007


Раціональне використання лікарських засобів на сьогодняшній день є однією з актуальних проблем охорони здоров'я. Вирішення цієї проблеми буде сприяти збереженню здоров'я нації, збільшенню тривалості життя і поліпшенню якості життя хворих, оптимальному використанню ресурсів, спрямованих на функціонування охорони здоров'я. Для забезпечення раціонального використання лікарських засобів важливим є об'єднання зусиль лікаря і провізора. З метою підготовки провізора відповідного рівня відкрита в Україні спеціальність "Клінічна фармація", з якої випускають клінічних провізорів з більш значною медичною підготовкою. Розвиток клінічної фармації як окремої спеціальності передбачає підготовку фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики таким чином, щоб вони вміли поєднувати медико-біологічні, клінічні, хімічні знання та вміння з управлінськими, економічними, комунікативними, маркетинговими. В цілому, виконання ряду майбутніх посадових обов'язків випускниками даної спеціальності має на меті забезпечення обґрунтованого раціонального розподілу, призначення та споживання лікарських засобів, що базується на всебічних знаннях складових фармакоекономіки.

Фармакоекономіка (Pharmakoekonomics) – це сучасна прикладна наука, яка інтенсивно розвивається і займається вивченням ефективності медичних технологій з метою раціонального використання фінансових ресурсів в системі охорони здоров’я на фармакотерапію, інші медичні та фармацевтичні послуги для найкращого задоволення вимог хворого.

^ Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення фармакоекономіки є підготовка спеціалістів, які б володіли достатнім обсягом поглиблених знань та практичних навичок для проведення економічної оцінки ефективності методів діагностики, конкретних схем лікування, профілактики захворювань, необхідної для забезпечення раціонального використання лікарських засобів як окремим споживачем, так і державою в цілому.

Проведення фармакоекономічного аналізу передбачає визначення оптимального альтернативного варіанту фармакотерапії або діагностики захворювання на основі одночасної оцінки результатів терапії (ефективності та безпечності) і витрат, а також аналізу споживання і визначення потреби в лікарських засобах. Для підготовки до ефективного освоєння принципів фармакоекономічного аналізу до змістового модулю "Фармакоекономіка" включені дисципліни: організація економіки фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, фармако-економіка.

Завданням вивчення теоретичного та практичного курсу фармакоекономіки є:

 • засвоєння основ організації фармацевтичної діяльності;

 • засвоєння уніфікованих методик аналізу споживання і планування потреби в лікарських засобах на основі уніфікованих методів за допомогою визначених добових доз;

 • ознайомлення з аспектами фармацевтичного маркетингу та менеджменту;

 • засвоєння методології фармакоепідеміологічних досліджень;

 • ознайомлення з базами даних про доведену ефективність та безпечність лікарських засобів;

 • ознайомлення з підходами до збору інформації про побічні і небажані ефекти лікарських засобів;

 • засвоєння сучасних методів і підходів фармакоекономічних досліджень;

 • придбання необхідних теоретичних знань та навичок для проведення терапевтичної й економічної оцінки лікарського засобу, необхідних для забезпечення індивідуалізованої фармакотерапії хворого та раціонального використання лікарських засобів;

 • засвоєння навичок проведення фармакоекономічних розрахунків і порівняння коефіцієнтів ефективності витрат на надання медичної допомоги;

 • засвоєння принципів аналізу якості застосування лікарських засобів при лікуванні різних захворювань на всіх етапах медичної допомоги;

 • засвоєння принципів вибору лікарських засобів для розробки протоколів ведення хворих, Переліку життєво-необхідних і важливих лікарських засобів, списків для пільгового забезпечення лікарськими засобами, формулярів (переліків) лікарських засобів медичних установ та принципу складання цих документів.


Засвоєння дисципліни здійснюється через лекційний курс та практичні заняття. Лекційний курс органічно збігається з тематикою практичних занять. З метою контролю за отриманими студентами теоретичними знаннями та уміннями і навичками у навчальному плані передбачено проведення контрольних робіт. Вивчення фармакоекономіки завершується складанням іспиту.

Програма укладена відповідно до сучасних досягнень і положень клінічної фармації та фармакоекономіки. В ній відображені фармацевтичні та економічні аспекти лікарських засобів і викладенні сучасні вимоги до їх терапевтичної ефективності і безпечності.

^ Зміст навчальної програми

1.Вступ.

Фармакоекономіка як наука. Причини і передумови створення, розвитку фармакоекономіки. Клінічні, економічні і соціальні аспекти розвитку фармакоекономіки. Взаємозв’язки фармакоекономіки з організацією та економікою фармації, з клінічною фармацією, клінічною фармакологією, економікою, маркетингом. Стан фармакоекономічних досліджень у світі, в Україні. Роль і вимоги ВООЗ, Світової Федерації фармацевтичних товариств, Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень для забезпечення якісної, безпечної та доступної фармакотерапії.

Деонтологічні аспекти взаємовідносин провізор-лікар, провізор-хворий. Роль клінічного провізора у проведенні раціональної фармакотерапії, у підвищенні її ефективності і безпечності.


^ 2.Аптека як заклад охорони здоров'я та суб'єкт підприємницької діяльності.

Основні задачі та функції аптеки. Види аптек, їх спеціалізація. Організаційно-функціональна структура. Особливості аптеки як закладу охорони здоров'я. Організація аптеки - як суб'єкта підприємництва. Структурні підрозділи аптеки: аптечні пункти та аптечні кіоски.


^ 3.Організація оптової і роздрібної реалізації лікарських засобів згідно з міжнародними нормами.

Характеристика оптової реалізації лікарських засобів. Основні вимоги до ліцензування оптової реалізації. Міжнародні стандарти "Належна практика дистриб'юції" (GDР). Основні вимоги та правила роздрібної реалізації лікарських засобів. Особливості ліцензування роздрібної реалізації лікарських засобів. Міжнародні стандарти "Належна фармацевтична практика" (GРР).


^ 4.Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів. ОТС- система безрецептурних ліків.

Соціально-економічні передумови виникнення та сутність концепції відповідального самолікування. Характеристика світового ринку безрецептурних препаратів, основні тенденції. Основні вимоги, які пред'являються до препаратів безрецептурного відпуску. Особливості ОТС системи безрецептурних ліків в світовій практиці. Значення фармацевтичної опіки.


^ 5.Організація рецептурного відпуску лікарських засобів.

Нормативно-правове регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів. Проблеми використання переліку рецептурних лікарських засобів. Рецепт та його функції. Форми рецептів. Правила виписування та прийому рецептів. Відпуск лікарських засобів з аптек. Обов'язки та відповідальність провізора по прийому рецептів і відпуску лікарських засобів.


^ 6.Основні принципи ціноутворення на лікарські засоби в Україні.

Особливості формування системи цін на лікарські засоби. Аналіз методів державного регулювання, регламентації та контролю за цінами на лікарські засоби в країнах ЕС. Основні напрямки реформування системи цін на медикаменти в Україні.


^ 7.Особливості фармацевтичного забезпечення хворих в умовах медичного страхування.

Нормативно-правові акти щодо медичного страхування в Україні. Основні поняття та терміни, проблеми. Досвід країн ЕС та Росії по створенню страхової рецептури. Науково-практичні підходи до формування основних та додаткових страхових переліків лікарських засобів.


^ 8. Організація роботи аптечного закладу.

Організація роботи аптечних закладів різних форм власності. Матеріальна відповідальність працівників аптек, юридична основа і документальне оформлення.Правила таксування різних лікарських форм. Порядок визначення тарифів за виготовлення лікарських форм. Такса лаборум та методики регіональних розрахунків.

Предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптечних закладах. Організація внутрішньоаптечного контролю якості ліків. Наявність сертифікатів якості, аналітичних паспортів на препарати, що надходять в аптеки. Єдині правила оформлення лікарських засобів, зокрема, що містять отруйні, наркотичні речовини і етиловий спирт.

Організація прийому товару в аптеці, вимоги до його зберігання. Облік лабораторних і фасувальних робіт.


^ 9. Основи економічного аналізу і бухгалтерського обліку.

Роздрібний та гуртовий товарообіг. Види витрат аптечного закладу. Торгові накладення. Рентабельність аптечного закладу. Відображення в бухгалтерських рахунках.

Облік руху товарно-матеріальних цінностей. Облік і рух основних засобів. Обігові засоби, їх індексація. Облік грошових коштів. Види рахунків.

Звітність аптечного закладу. Визначення і оформлення результатів господарсько-фінансової діяльності аптеки.

Основи бухгалтерського балансу аптечних закладів. Використання копм’ютерів при автоматизації бухгалтерського обліку.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей аптеки. Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів, розрахунків. Оформлення актів інвентаризації.

Види податків в Україні. Оподаткування аптечних закладів. Пільги при оподаткуванні.


^ 10. Фармацевтичний маркетинг.

Принципи та функції фармацевтичного маркетингу. Маркетингові дослідження ринку, його сегментування. Попит, пропозиція, ринкова рівновага. Позиціонування товару. Маркетингова діяльність на етапах життєвого циклу лікарського засобу. Ціноутворення на лікарські засоби, регулювання цін на фармацевтичну продукцію. Стимулювання збуту. Збутова логістика. Асортиментна політика фармацевтичних організацій. Формування асортименту лікарських препаратів в аптечних закладах.


^ 11. Просування товару. Система маркетингових комунікацій у фармації. Реклама лікарських засобів.

Сутність товароруху. Основні методи та системи збуту. Стратегія проштовхування і стратегія залучення споживача до товару. Формування попиту на товари та послуги в процесі маркетингової діяльності. Особливості формування попиту та стимулювання збуту на лікарські препарати. Роль торгових посередників у просуванні товару. Характеристика реклами, її роль у комунікаційній політиці. Упаковка фармацевтичного товару. Фірмовий стиль. Виставки та ярмарки, значення їх проведення. Презентація. Регулювання реклами. Реклама лікарських засобів, її особливості. Поняття і сутність "паблік рілейшнз".


^ 12. Менеджмент у фармації.

Функції процесу управління. Організаційна структура управління фармацевтичною службою в Україні. Ефективна організація праці в аптечних закладах. Принципи, організаційні форми, державна реєстрація підприємництва. Основи трудового законодавства. Колективний і трудовий договори. Контракт. Принципи фармацевтичної етики і деонтології. Інформаційно-управлінські системи у плануванні і контролі. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи у фармації.


^ 13. Призначення фармакоекономіки у системі фармацевтичної та медичної діяльності.

Проблеми раціонального використання лікарських засобів. Фактори, які впливають на структуру витрат в охороні здоров'я. Методологія підходів до оп-тимізації бюджетних витрат на охорону здоров'я. Умови виникнення фармакоекономіки як прикладної науки. Предмет, метод, мета і завдання вивчення дисципліни. Розвиток фармакоекономічних досліджень в Україні та за кордоном. Законодавчі передумови впровадження фармакоекономіки у систему охорони здоров'я України. Взаємозв'язок фармакоекономіки з фармацевтичними, медичними та економічними дисциплінами. Споживачі результатів фармакоекономічних досліджень. Роль фармакоекономіки в практичній діяльності клінічного провізора. Параметри фармакоекономічної оцінки лікарських засобів і методів лікування.

  1   2   3

Схожі:

Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський „Медична І біологічна фізика”
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський Медична І біологічна фізика”
Проректор з навчальної роботи iconОрганізаційний комітет Митник М. М
Митник М. М. – голова організаційного комітету, перший проректор, проректор з навчальної роботи, к т н., доцент
Проректор з навчальної роботи iconПроректор з навчальної роботи
«Українська культурологічна думка». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни еволюція ландшафтів (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи