Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» icon

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу»
Скачати 398.14 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу»
Дата11.07.2012
Розмір398.14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні рекомендації

для виконання практичних робіт

з дисципліни

«Основи менеджменту і маркетингу»


(для студентів 3 курсу денної форми навчання

спец. 6.092100 – „Промислове і цивільне будівництво”,

6.092100 – „Міське будівництво та господарство”)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец. 6.092100 – „Промислове і цивільне будівництво”, 6.092100 – „Міське будівництво та господарство”)/ Укл.: Мельман В.О., Мущинська Н.Ю.– Харків: ХНАМГ, 2007. – 24 с.


Укладачі: В.О.Мельман, Н.Ю. Мущинська.


Рецензент: Т.Г.Молодченко-Серебрякова.


Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 7 від 3 травня 2007 р.


Зміст

Стор.

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

ЗМ1.1. УНЕ1. Формування моделі ефективного менеджера . . . . . . . . .

4

ЗМ1.2.УНЕ1. Теорії управління та прийняття управлінських рішень . .

5

ЗМ1.2.УНЕ2. Місія, цілі й стратегія підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ЗМ1.3.УНЕ1. Оцінка кон’юнктури ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

ЗМ1.3.УНЕ2. Оцінка місткості ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

ЗМ1.3. УНЕ3. Формування пропозиції на товар та сегментація ринку.

11

ЗМ1.3.УНЕ4. Життєвий цикл товару. Конкурентноздатність товару . .

13

ЗМ1.3.УНЕ5. Формування товарного асортименту і керування ним . .

15

ЗМ1.3.УНЕ6. Цінова політика підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23Вступ


Методичні вказівки до практичних занять призначенні для студентів спеціальності 6.092100 – „Промислове і цивільне будівництво”, 6.092100 – „Міське будівництво та господарство”.

Основним їх завданням є визначення загальних вимог до організації і проведення практичних занять з метою поглибленого ознайомлення студентів з тематикою, структурою і змістом навчальної дисципліни „Основи менеджменту і маркетингу”.


ЗМ1.1. УНЕ1. Формування моделі ефективного менеджера


Мета заняття: розвиток навичок моделювання й аналізу складу функцій менеджменту, аналізу ділових якостей і рис характеру, необхідних менеджеру.


Завдання 1

1. Чому, на вашу думку, кількість управлінських функцій відповідно до класифікації А.Файоля більше, ніж у сучасному розумінні?

2. Сформулюйте перелік характеристик менеджера, необхідних для ефективного виконання функцій менеджменту (відповідно до класифікації А.Файоля або сучасної класифікації). Оберіть кандидатуру менеджера із групи, що найбільше відповідає даному переліку.


Функції менеджменту відповідно до класифікації А.Файоля: планування, організація, розпорядництво, узгодження, контроль, мотивація.

Сучасне уявлення про функції менеджменту: планування, організація, контроль, мотивація.


Завдання 2

Сформулюйте перелік характеристик менеджера, необхідних для ефективного виконання його ролей (відповідно до класифікації ролей менеджера Г. Мінцберга).

Оберіть кандидатуру менеджера з групи, що найбільше відповідає даному переліку.


Г.Мінцберг дав характеристику ролей менеджера вищої ланки, які він поділив на групи:

  1. Міжособові ролі: роль головного керівника, лідера, зв’язуючого ланцюга.

  2. Інформаційні: приймальника інформації, розповсюджувача інформації, представника.

  3. Пов’язані з прийняттям рішення: той, хто веде переговори, усуває порушення, розпоряджається ресурсами та підприємця.

ЗМ1.2.УНЕ1. - Теорії управління та прийняття управлінських рішень


Мета заняття: ознайомити студентів з базовими теоріями управління, протестувати їх схильність до тієї чи іншої теорії; на прикладі ситуаційної задачі розглянути процес прийняття управлінського рішення.


Завдання 1

Теорія X або Теорія Y? Нижче перераховані різні види поведінки менеджера по відношенню до підлеглих[. Уважно прочитайте кожне твердження і оцініть свою згоду/незгоду діяти саме таким чином. Звернете увагу, що пункти 4 і 10 оцінюються за зворотною шкалою.


1

«Завжди так роблю»

2

«Звичайно так роблю»

3

«Звичайно так не роблю»

4

«Ніколи так не роблю»


1. Пильно спостерігаю за підлеглими, щоб вони краще виконували свою роботу

1

2

3

4

2. Ставлю підпорядкованим цілі і завдання відповідно до | власних планів

1

2

3

4

3. Застосовую заходи контролю з тим, щоб підлеглі виконували робочі завдання

1

2

3

4

4. Закликаю підлеглих самостійно визначати робочі цілі і завдання

4

3

2

1

5. Стежу за тим, щоб кожному підлеглому видавався план роботи

1

2

3

4

6. Щодня перевіряю, чи не потрібна підлеглим яка-небудь допомога

1

2

3

4

7. Втручаюся, як тільки звіти свідчать про уповільнення темпів виконання завдань

1

2

3

4

8. Вимагаю дотримання графіка роботи

1

2

3

4

9. Провожу наради, щоб бути в курсі подій на підприємстві

1

2

3

4

10. Дозволяю підлеглим самим ухвалювати важливі рішення

4

3

2

1


Підрахунок балів

Складіть свої набрані бали і відзначте підсумкову оцінку. Людина, яка повністю підтримує Теорію X, набере 10 балів; той, хто повністю розділяє ідеї Теорії У|біля,в| — 40 балів. Положення|становища| Теорії X несумісні з|із| сучасними умовами праці. Ви визначили своє положення|становище| на шкалі «Х-У|»? Чи співпадає|збігається| воно з|із| вашою оцінкою своїх актуальних або майбутніх управлінських якостей?

^ Припущення|гадки| Теорії X

• Середній індивід має природжену неприязнь до праці і по можливості уникає її...

• Оскільки більшість людей відносяться до роботи з|із| антипатією, для досягнення цілей організації менеджмент зобов'язаний примушувати|змушувати,силувати| підлеглих до праці, контролювати і направляти|спрямовувати,скеровувати| їх дії, загрожувати|погрожувати| недбайливим покараннями|наказаннями|...

• Середня людина вважає за краще, щоб нею управляли, вона не бажає брати на себе відповідальність, володіє відносно невисокими амбіціями і найвище цінує безпеку.


^ Припущення|гадки| Теорії Y

• Фізичні й розумові зусилля індивідів так само природні, як гра або відпочинок. Твердження|затвердження| про природжену|уроджену,вроджену| неприязнь до праці середнього індивіда помилково...

• Неправомірно розглядати|розглядувати| зовнішній контроль і погрози покарань|наказань| як єдині способи спонуки|спонукання| індивідів до направлених|спрямованих| на досягнення цілей організації зусиллям. Людина, яка прагне до цілей, які вона розділяє, демонструє ефективне самоврядування|самоуправління| і самоконтроль...

• У певних умовах середній індивід не тільки|не лише,не те що| приймає на себе відповідальність, але й готовий виконати додаткові зобов'язання...

• Більшість | працівників здатні|здібні| проявляти|виявляти| на відносно високому рівні уяву, винахідливість і майстерність.

• В умовах сучасного індустріального життя інтелектуальний потенціал середнього індивіда використовується далеко не повністю.


Завдання 2

Прочитати описану ситуацію. Відповісти на запитання після неї.


Людмила Петрівна вже 20 років очолювала цех лакофарбних покриттів на заводі, що випускає|виробляє,справляє| металовироби. Вчора|учора| в цеху побувала комісія з охорони| праці. Інспектор Мінпраці, який очолює комісію, виніс ухвалу|постанову| негайно зупинити виробництво до усунення встановлених|установлених| комісією надлишків| максимально допустимих величин вмісту|вмісту,утримання| шкідливих для здоров'я речовин в повітрі цеху. Директорові заводу вдалося умовити комісію не закривати|зачиняти| цех, а дати місячний термін по усуненню недоліків|нестач|. Потім у неї відбулася важка розмова з|із| директором. Він твердо сказав, що на передпенсійний вік звільнить її з посади, якщо протягом трьох днів вона не надасть|уявить| вичерпний план заходів щодо усунення всіх недоліків|нестач|. «Якщо цех буде зупинений, то в нинішніх умовах це буде катастрофа для всього заводу», – сказав він. Людмила Петрівна запросила начальника відділу охорони праці і голову профкому до себе на нараду. Начальник відділу охорони праці твердив одне: «Ми працюємо як завжди, скільки комісій не було, ніхто ні до чого не прискіпувався|чіплявся|. Хто знав, що вони натягнуть усіляких|всіляких| приладів, ніколи ж такого не було. Ваш цех, ви й повинні відповідати, а нашу справа -|річ| тільки|лише| інструктувати робочих|робітників| з техніки безпеки». Людмила Петрівна і сама була здивована, раніше все закінчувалося обходом цехів і ділянок і хорошою|доброю| вечерею в директорській їдальні. Цього разу новий інспектор від сніданку відмовився, що одразу насторожило Людмилу Петрівну. До того ж коли під час перезміни вона зібрала|повизбирувала| робітників|робітників| і стала відчитувати їх за те, що вони працюють без респіраторів, у брудному спецодягу, і погрозила|пригрозила|, що всі порушники будуть позбавлені премії, жінки, працівники складу захвилювалися. Одна з них, яка нещодавно|нещодавно| прийшла в цех, заявила, що в таких умовах працювати не можливо, всі робітниці хворі на профзахворювання і потрібно подавати до суду на адміністрацію заводу з|із| вимогою відшкодування збитку для здоров'я. Вже година, як робочий день Людмили Петрівни закінчився. Вона пригадала, що за календарем це несприятливий для неї день. «Може, кинути все й піти достроково на пенсію?» – подумала вона.

«Ну, нічого, невже я за три дні нічого не вигадаю|вигадаю|?» – з|із| такою думкою|гадкою| вона взяла в руки олівець і приготувалася шукати рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|.

Уявіть себе на місці Людмили Петрівни:

Які ви прийняли б рішення?

Як ви довели б їх до відома підлеглих і керівництва?


ЗМ1.2. УНЕ2. – Місія, цілі й стратегія підприємства


Мета заняття: усвідомлення місії як зовнішнього атрибута та складової внутрішньо корпоративної культури.


Завдання 1

 1. Дати коротку характеристику підприємству (назва, структура, вид діяльності та ін).

 2. Розробити місію підприємства за складовими, враховуючі наступні рекомендації:

Місія — чітко сформульована й коротко викладена думка, що вказує на головну мета існування підприємства.

Критерії відбору:

Місія повинна бути близька й доступна для розуміння працівників.

Місія повинна бути великою, але починатися з конкретики.

Місія повинна бути позитивною, в її основі повинні лежати загальнолюдські цінності.

Місія повинна бути звернена до кожної конкретної людини (наприклад, для студентів ХАІ: «Сьогодні двійку отримав – завтра впав літак»).

^ Форма і складові:

Кодекс працівника. У ньому (для себе та інших) детально розписуються місія, цілі і завдання|задачі|, етапи досягнення, загальна|спільна| ідеологія.

Коротке вираження|вираження| суті. Корпоративний девіз — коротке формулювання місії, так би мовити, лаконічна форма для щоденного користування. Це те, що можна цитувати, писати на плакатах в цехах, на значках, готовій продукції.

Легенда. Невелика історія (заснована на реальному факті), яка ілюструє роботу місії або обіцяє блага в процесі її досягнення. Наприклад: «Столяр Федір задумався|замислився| про свою роль в світовому процесі — і став замдиректора|».

Гімн, емблема. Це — звукові й графічні носії місії. Виразити|виказати,висловити| місію в логотипі — завдання|задача| |надто| складне, яке під силу лише одиницям.

Традиції (корпоративні «неформальні» правила). Створення|створіння| якихось|деяких| «неписаних» законів компанії в дусі надідеї сприяє її глибшому усвідомленню.


Інструменти просування|:

Загальні|спільні| збори|зібрання|. Необов'язково це повинні бути з'їзди в дусі КПРС. Це можуть бути і посиденьки з|із| пивом та інші неформальні форми спілкування.

Усна народна творчість. Цей інструмент підходить для легенд. Історія, розказана потрібній людині, швидко почне|розпочне,зачне| жити своїм життям.

Стенди і плакати, стінгазети|. Цей інструмент знайомий з дитинства, головне тільки|лише| оригінально до нього підійти. Зверніть увагу на програмістів: їх робочі місця завішені саме такою креативною| інформацією|. Використовуйте такий же неформальний підхід.


Вимоги до оформлення роботи:

 1. Титульний аркуш з назвою групи, іменами членів групи (4-6 чоловік).

 2. Стисла характеристика підприємства.

 3. Місія. Складові місії. Інструменти просування.

 4. Емблема (як складова місії на окремому аркуші).


ЗМ1.3.УНЕ1. Оцінка кон’юнктури ринку


Мета заняття: розвиток у студентів навичок у галузі аналізу та оцінки кон’юнктури ринку.

Основні поняття і визначення:

Кон’юнктура ринку – це стан ринку, що характеризується співвідношенням попиту й пропозицією товарів та послуг.

Попит являє собою платіжоспроможну потребу. Він вивчається на різних рівнях. Можна представити попит на:

 • конкретні види товарів;

 • на товари даної фірми;

 • на товари даної галузі;

 • всього внутрішнього ринку;

 • в регіональному розрізі.

Ринковий попит має функціональну природу. На нього впливають багато факторів, серед них: демографічні, загальноекономічні, соціально-культурні, психологічні, а також різні заходи, що проводяться за програмою маркетингу.

Еластичність попиту вказує як зміна змінної на 1 % позначиться на величині попиту на товар:

Ец=(П1-П0)/(П1+П0): (Ц0-Ц1)/(Ц0+Ц1),

де Ец- еластичність за ціною

П1- новий попит;

По – існуючий попит при існуючій ціні;

Ц1 – нова ціна; Ц0-поточна ціна.

Цінова еластичність показує, на скільки процентів зміниться попит при зміні ціни на 1%.

Залежно від значення коефіцієнта цінової еластичності розрізняють: нееластичний попит (Ец<1); попит одиничної еластичності (Ец=1); еластичний попит (Ец>1).

Експертна оцінка еластичності попиту від ціни покаже ту максимальну ціну, за якою товар може бути прийнятий ринком при певному обсязі продаж.


Задача 1

На ринку в 2003 р. продавалося 500 000 телевізорів за ціною 500 дол., в 2002 р. 400 000 телевізорів за ціною 600 дол. Як зменшення ціни на 5% вплине на обсяг попиту?


Задача 2

Визначити показник „Еластичність попиту від ціни”. Що означають отримані результати?

Величина попиту в аналізованому періоді, грн 25000,00

Величина попиту в базисному періоді, грн 20000,00

Ціна тов. в аналізов. періоді, грн 13,00

Ціна тов. в базис. періоді., грн 14,00


Задача 3

Еластичність попиту населення на товар за ціною становить 1,2, а за доходом 0,9. Як зміниться обсяг попиту на даний товар, якщо доходи населення збільшаться на 10%, а ціна зменшиться на 5%?


Задача 4

За даним останніх місяців підприємство по виробництву електропрасок спостерігає значне скорочення обсягів збуту. Оскільки конкуренти за цей період ціни не змінювали, менеджер із маркетингу розмірковує, чи варто знижувати ціну. Відділ маркетингу, аналізуючи вплив ціни на динаміку попиту, визначив, що коефіцієнт еластичності попиту від ціни на їх товар становить Ец=0,6. Що ви порадите менеджерові стосовно можливості зниження ціни на товар?


ЗМ1.3.УНЕ2. Оцінка місткості ринку


Мета заняття: розвиток у студентів навичок з аналізу та оцінки місткості ринку.


Основні поняття і визначення:

Місткість ринкуце обсяг продажів конкурентного товару в натуральному або вартісному вираженні на виділеному ринку.

Для країни може мати наступний вигляд:

М=В+З+І-Е,

де М – місткість ринку;

В – виробництво даного товару в даній країні;

З – залишки товарних запасів на складах товаровиробників у даній країні;

І – імпорт;

Е – експорт.

Конкуренти – частина продукції, яку за оцінками будуть робити конкуренти.

^ Насиченість ринку – обсяг товарів, які є у домашньому господарстві населення, або засобів виробництва на підприємствах на даний момент часу або за його відрізок.

Альтернатива – альтернативні ринкові форми задоволення потреб (зокрема натуральні джерела споживання, чорний ринок та ін.), а також споживання товарів-замінників.


Задача 1

Визначити місткість регіонального ринку й ринкову частку кожного з 5 підприємств, що виробляють цеглу. Вихідні дані:


Підприємство

Виробництво цегли, тис. грн./рік

Експорт цегли, тис. грн./рік

1

40

5

2

45

-

3

50

20

4

60

30

5

70

35


Задача 2

На території міста підприємства випускають тротуарну плитку. Місткість ринку – 10 млн. шт. на рік, обсяг імпорту – 2 млн.шт. на рік. Визначити обсяги реалізації кожного підприємства, якщо обсяги виробництва кожного з них співвідносяться як 2:3:5.

Задача 3

Визначити місткість ринку, що відображає потенційний обсяг збуту товарів протягом року. Для цього потрібно:

1) проаналізувавши вхідні дані, визначити формулу розрахунку місткості ринку;

2) за розробленою формулою визначити місткість ринку.


Число груп споживачів, шт.

2

Чисельність 1 гр., чол.

1800,00

Чисельність 2 гр., чол.

2500,00

Норматив споживання 1групи споживачів, грн./чол.

7,50

Норматив споживання 2 групи споживачів, грн./чол.

4,80

Насиченість ринку, грн.

5000,00

Фізичний знос товарів, грн.

2500,00

Моральний знос товарів, грн.

500,00

Альтернатива, грн.

8000,00

Конкуренти, грн.

10000,00

^ МІСТКІСТЬ РИНКУ

 


Задача 4

ПМП "Декоратор" займається виготовленням деко­ративних решіток на ринку Івано-Франківщини. На ринку діє три фірми. Перед підприємством постало питання у виборі стратегії поведінки. Підприємство є фінансово стійким і тому не хоче наслідувати лідера, а для атакування директор не знає його обсягів реаліза­ції та місткості ринку, проте відомо, що за 2001 рік підприємством було реалізовано продукції на 125 тис. грн. Фірмою, яка є другою на ринку - на 140 тис. грн., частка ринку, яку контролює лідер складає 45%. Визначіть місткість ринку декоративних решіток, частку фірми 2 та ПМП "Декоратор" і обсяги реалізо­ваної продукції фірми-лідера.


ЗМ1.3.УНЕ3. Формування пропозиції на товар і сегментація ринку


Мета заняття: розвиток у студентів навичок в розробці підходів до сегментування ринку і визначення цільового ринку.


Основні поняття і визначення:

Сегмент ринку – це група споживачів, які однаково реагують на один і той самий продукт, що пропонується.

^ Цільовий ринок – найбільш привабливий для фірми в даний момент сегмент ринку, оволодіння яким стає її головним завданням. Він має бути достатньо ємним, мати перспективи розвитку, бути вільним чи відносно вільним від конкурентів, характеризуватися деяким незадоволеним попитом.


Задача 1

Фірма діє в регіоні, що складається з чотирьох сегментів. Для кожного сегменту відома кількість потенційних покупців, інтенсивність покупок товару А в середньому одним покупцем у рік, виграш або втрата частки ринку в результаті конкуренції виробників товару А, витрати по завоюванню ринку в кожному з сегментів. Визначте сегмент, в якому фірмі найвигідніше реалізувати всю партію нового товару А. Якою буде величина чистих продаж?


Показники

Сегменти

1

2

3

4

Кількість потенційних покупців (К), тис.чол.

1,5

2,2

2,8

1,1

Інтенсивність покупок (І), грн./чол.

40

50

30

30

Виграш або втрата частки ринку (-/+В)

0,2

-0,1

-0,3

0,2

Витрати (Вт), тис.грн.

5

4

6

3

Методичні рекомендації до виконання задачі:

Для розв’язання задачі необхідно знайти наступні показники:

1. Потенціал ринку (П) = К * І .

2. Чисті продажі (ЧП) = П+П*В.

3. Рентабельність (Р) = ЧП/Вт


Завдання 2

Зовнішній світ відображається у свідомості людини. Від зовнішнього світу людину відокремлює його власне сприйняття. Саме тому одну і ту ж проблему люди бачать по-різному, неоднаково сприймають корисність одного й того ж товару.

Чотири основні групи факторів, що впливають на поведінку людей: фактори культурного рівня, соціального порядку, особистого порядку, психологічного порядку.

Знаючи це, дайте відповіді на такі запитання:

1. Людину обдурили. Прослідкуйте процес формування реакції у вихованої людини й грубіяна.

2. З’явився новий вид йогуртів. Яка реакція покупців при наявності реклами й без реклами?

3. Продайте одну гривню дорожче її звичайної вартості.

4. Людина хоче купити екзотичний фрукт. Який образ у неї домінує?

5. Людина ніколи не мала власного авто. Який у неї вихідний образ? Як вона буде обирати?


Задача 3

На ринок хлібобулочних виробів планується вивести новий продукт – хлібець з висівками. Окрім звичайної властивості – втомування голоду, вона має лікувальні властивості для людей з цукровим діабетом. Вага однієї упаковки 125 г, вартість 50 коп. Проведіть порівняльний аналіз з аналогічним товаром, що мається на ринку – булкою по 40 коп. Оцініть потенційний обсяг продаж, якщо 1% населення страждає цукровим діабетом – наші потенційні покупці (населення міста 1 500 000 чол). Середнє споживання – 1 хлібець на день.


^ Методичні рекомендації до виконання задачі:

Споживач обирає товар, керуючись уявленням про корисність, віддаючи перевагу тому, що не однократно підтвердило її. Модель вибору, що базується на самонавчанні людини:


Р=Р0+(1- Р0)*Q

де Р- вірогідність вибору;

Р0 - вірогідність базового надання переваги;

Q – вірогідність підкріплення.

Р0 кількісно характеризує уявлення споживачів про закладені в товарі властивості – вірогідність того, що в нашому товарі закладено те, що відповідає його вимогам:

Р0=m/(n+m),

де m – позитивні властивості нашого товару;

n – позитивні властивості товарів конкурентів.

Q – характеризує можливість зміни базових переваг, що надають споживачі – вірогідність впливу підкріплюючого фактору (наприклад, ціни):

Q= ,

де Цm- ціна на товар нашого підприємства;

Цnціна на товар нашого конкурента.

Вірогідний обсяг реалізації визначається тоді наступним чином:

Ор=Т*Р,

де Ор- обсяг реалізації;

Т – кількість товару, що пропонується.


ЗМ1.3.УНЕ4. Життєвий цикл товару. Конкурентноздатність товару


Мета заняття: розвиток у студентів навичок побудови та аналізу кривих життєвого циклу товару, оцінки його конкурентноздатності.


Основні поняття і визначення:

Життєвий цикл товару - це період часу, протягом якого товар має життєздатність на ринку й забезпечує досягнення цілей продавця.

^ Конкурентноздатність товару – це комплекс вартісних і якісних характеристик товару, який забезпечує його перевагу на ринку перед товарами конкурентами в задоволенні конкретної потреби.

Для оцінки або аналізу конкурентноздатності то­вару найчастіше користуються методом, заснованим на порівнянні якісних (технічних або техніко-економічних) і вартісних параметрів товару.

Зіставленням технічних параметрів оцінюваного і конкуруючого товарів визначають індекс технічних параметрів:

,

де Iт.п. - індекс технічних параметрів;

n - кількість параметрів, обраних для оцінки;

Di - коефіцієнт значимості кожного параметра серед усієї сукупності (n);

qi - відносний показник якості товару, який ви­значається шляхом ділення числового значен­ня показника якості оцінюваного товару на аналогічний показник конкуруючого товару, обраного для порівняння.

Індекс економічних параметрів (індекс цін) визна­чають зіставленням цін споживання оцінюваного і конкуруючого товарів.

,

де Iе.п. - індекс економічних параметрів (індекс цін);

S1, S2 — ціна споживання оцінюваного і конкуруючого товарів.

Чим вище значення Iт.п. (тобто чим більше якісні оцінювані параметри перевершують параметри кон­куруючого товару), тим вищий рівень відповідності оцінюваного товару запитам споживача.

Чим вище значення Iе.п., тим менше оцінюваний товар відповідає запитам (очікуванням) покупця.

Таким чином, співвідношення цих індексів може характеризувати рівень конкурентноздатності товару К.
Задача 1

За умови наявних даних:

1. Розрахуйте обсяг продаж у грошовому вираженні і прибуток, ґрунтуючись на даних реалізації малогабаритних електричних компресорів фірми „Авліта” за 10-річний період.

2. Побудуйте життєвий цикл розглянутого товару, зобразивши при цьому криві обсягу продаж і прибутку.

3. Виділить етапи життєвого циклу, які пройшов товар за розглянутий період, виходячи з поточної зміни обсягу продаж і прибутку, позначте їх графічно. Визначте етап, на якому знаходився товар у 1999 р. Результати розрахунків оформіть у таблицю.

4. Чи характерний отриманий в результаті розрахунків вид кривої життєвого циклу товару для даного типу товару? Відповідь поясніть.


Рік

Обсяг збуту, тис.шт.

Ціна, грн./шт.

Собівартість, грн./шт.

Обсяг витрат, тис.грн.

Обсяг продажів, тис.грн.

Прибуток, тис.грн.

1993

2

6,2

5


1994

4

7,5

7


1995

6

8,5

8


1996

8

9

8,5


1997

10

9,5

9


1998

9

10,3

8


1999

7

8,5

8


2000

5

6,5

5


2001

5

5

4,5


2002

4,5

5

4Задача 2

Відомі технічні й економічні параметри вантажівок фірм „Фіат” (Італія) і „Мерседес” (Німеччина). За даними табл. визначте конкурентноздатність вантажівки „Фіат” щодо вантажівки „Мерседес”. Відомо, що обидві вантажівки відповідають установленим міжнародним стандартам і належать до одного класу.


Параметри

№ п/п

„Фіат”

„Мерседес”

Технічні

Вантажопідйомність, кг

1

2750

2750

Повна маса, кг

2

5200

5200

Максимальна швидкість, км/год

3

97

98

Пробіг шин, тис.км

4

50

50

Економічні

Прейскурантна ціна, євро

5

12000

12600

Паливо, євро/рік

6

2475

3000

Мастильні матеріали, євро/рік

7

297

350

Вартість одного комплекту шин, євро/рік

8

540

545

Техобслуговування, євро/рік

9

2054,5

2375

Інші витрати, євро/рік

10

495

500


Задача 3

В м. Львові конкурують два відомих виробника метало-пластикових вікон - фірма "Обрій" та фірма "Комфорт". Маркетинговими відділами цих підпри­ємств було виведено групові індекси технічних пара­метрів даних виробів. Вони становлять 0,74 та 0,81 відповідно. Відомо що ринкова ціна виробу фірми "Обрій" становить 320 грн., а її конкурента 360 грн., а середня ціна на ринку м.Львова - 340 грн.

Визначте індекси економічного параметра двох виробів та порівняйте їх показники конкурентоспроможності.


ЗМ1.3.УНЕ5. Формування товарного асортименту і керування ним


Мета заняття: розвиток у студентів навичок прийняття обґрунтованих маркетингових рішень про асортимент товару, його структуру і динаміку.


^ Основні поняття та визначення:

Товарний асортимент – це сукупність всіх асортиментних груп товарів (продуктових ліній), що пропонуються конкретною фірмою.

Важливу роль у товарній політиці відіграє керування асортиментом (номенклатурою), головною метою якого є його оптимізація.

У процесі оптимізації управлінські впливи скеровуються на головні характеристики номенклатури (асортименту):широту, насиченість, глибину, гармонійність.

Для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень про асортимент товару, його структуру і динаміку проводять аналіз портфеля продукції за допомогою матриці „ріст-частка ринку” (матриця БКГ – створена Бостонською консалтинговою групою в 1972 р.). Це історично перша модель корпоративного стратегічного планування.

Матриця БКГ передбачає розподіл усіх продуктів товарного асортименту на чотири категорії: зірки, дійні корови, знаки питання (важкі діти) і собаки.

Ця модель представляє відображення конкретного виду бізнесу в стратегічному просторі, що визначається двома координатними віссями (рис.1).

При побудові матриці використовуються такі два критерії:

 1. темп росту ринку (обсяг попиту) – як характеристику привабливості ринку;

 2. частку ринку щодо найнебезпечнішого конкурента (відносна частка ринку) – як характеристику конкурентноздатності підприємства.
Темпи росту ринку

Високий

Низький

Відносна доля ринку

Мала

Велика

„Зірки”

„Дійні корови”

„Знаки питання”

„Собаки”

4 1 1/4


Рис. 1. Матриця БКГ


Задача 1

Фірма спеціалізується на випуску садово-городнього інвентарю, обсяг реалізації у грошових одиницях за останні два роки, частка ринку фірми і найсильнішого конкурента по кожному виду продукції подані в табл.. За допомогою матриці БКГ визначте стратегічне положення на ринку товарів фірми. Проаналізувати ситуацію, що склалася на фірмі в цілому, зробити прогнози.№ про-дук-ту

Найменування продукції

Обсяг реалізації, тис.грош.од.

Частка ринку,

2002 р.,%

2001 р.

2002 р.

фірми

конкурента

1

Соковижималка

2900

2500

34

17

2

Візок двоколісний

590

649

33

21

3

Шухляда складна овочева

90

130

5

7

4

Візок із причепом

1850

2405

11

9

5

Садово-городній інвентар в асортименті

280

448

15

10

6

Секатори в асортименті

60

100

1

7

7

Запчастини до мотоблоків

580

348

40

18

8

Сходи-драбина

980

686

16

16

9

Обприскувачі

900

400

2

2Завдання 2

Розв’яжіть кросворд
По горизонталі:

2. Процес зняття застарілого продукту з ринку. 4. Як називається товар, що має здатність обмінюватися на будь-який інший товар. 6. Етап життєвого циклу товару, на якому досягається найбільший обсяг продажу. 8. Доповнення асортиментних груп продукції новими її видами. 10. Комплекс маркетингових заходів, завдяки яким споживачі ідентифікують даний товар серед товарів-конкурентів. 12. Оригінальне написання повної або скороченої назви фірми. 14. Сукупність цілей і завдань, що ставлять фірми в боротьбі за свої інтереси ї інтереси. Методи, засоби, за допомогою яких ці завдання і цілі досягаються. 16. Зміни у продукції, що оплюють розробку нових моделей, стиль, колір, удосконалення товарів і нових торгівельних марок. 18. Уречевлена в товарах абстрактна суспільна праця, внутрішня властивість товару.

По вертикалі:

1. Потреба, яка стала настільки значною, що спонукає людину шукати шляхи і способи її задоволення. 3. Здатність продукції бути виділеною споживачем з аналогічних товарів, які пропонуються на ринку фірмами-конкурентами. 5. Ступінь, період, етап у розвитку товару, що має свої якісні особливості. 7. Одна з важливих складових конкурентноздатності. 9. Складова комплексу маркетингу, яку розробляє підприємство для свого цільового ринку. 11. Сукупність різних видів і сортів товарів або виробів, що можуть бути сформовані різними способами. 13. Засіб зберігання продукту від пошкодження та псування. 15. Кількість асортиментних груп. 17. Грошовий вираз вартості товару. 19. Місце зустрічі виробника і споживача.


ЗМ1.3УНЕ6. Цінова політика підприємства


Мета заняття: розвиток у студентів навичок з розробки цінової політики.


Основні поняття і визначення:

Аналіз беззбитковості розпочинають з визначення виручки від реалізації одиниці продукції як різниці між роздрібною ціною і змінними витратами на її виробництво.

^ Рівень беззбитковості роботи підприємства - це рівень його ділової активності, за якою загальний доход рівний сукупним витратам. Для підприємства визначити точку беззбитковості означає розрахувати ту мінімальну кількість продукції і послуг, яку слід виробити і реалізувати для покриття своїх постійних витрат.

^ Постійні затрати - це затрати, які не залежать від обсягу реаліза­ції. Купуючи автомобіль, ви здійснюєте постійні затрати - його вар­тість не залежить від того, будете ви ним користуватись кожний день чи ні. А ось сума, яку витрачаєте на бензин, коливається кожний день залежно від того, наскільки інтенсивно ви використовуєте автомобіль. Змінні витрати - витрати, які змінюються пропорційно обсягу виробництва. Постійними затратами можуть бути: вартість приміщень і обладнання, канцелярські ви­трати, кошти на відрядження, податки, інші накладні витрати, орендна плата тощо. Незалежно від того, буде ваше підприємство працювати чи ні, гроші вам прийдеться заплатити. Вартість сировини і матеріалів відноситься до змінних витрат, оскільки буде змінюватись залежно від рівня реалізації.

Визначення точки беззбитковості вимагає розрахунку маржі (контрибуції). Маржа - це різниця між доходами від продажів і змінними витратами. Маржа, розрахована на одиницю продукції, визначається як різниця між її ціною і змінними затратами. При цьому свій економічний зміст маржа змінює таким чином: до проходження критичної точки (точки беззбитковості) вона буде означатиме частину доходів підприємства, яка йде на відшкодування постійних витрат, після проходження цієї точки - прибуток.


Задача 1

Розрахуйте значення точки беззбитковості, якщо відомо, що постійні витрати становлять 30000 умовн. од., відпускна ціна - 100 умовн. од., умовно-змінні витрати - 50 умовн. од.

^ Методичні рекомендації до виконання задачі:

Точку беззбитковості (ТБ ) можна визначити за формулою:

ТБ = ПВ: ВО,

ВО= Ц:ЗВ,

де ТБ - точка беззбитковості;

ПВ - постійні витрати (всього);

ВО - виручка від однієї одиниці продукції;

Ц - відпускна ціна однієї одиниці продукції;

ЗВ - умовно-змінні витрати на одиницю продукції.


Задача 2

Вирішивши купити фірму з продажу риби зі смаженою картоплею (Невеличкий ларьок), Максим захотів одержати дані про доходність цієї фірми. Поки ж він придивляється, як ідуть справи в ларьку, збирає дані. За його спостереженнями, продаж 5000 порцій риби зі смаженою картоплею за місяць дає найкращий результат, якщо одна порція буде коштувати 2, 80 грн. (тут і далі цифри умовні).

Основні змінні витрати включають: 110 коп. за рибу і 20 коп. за картоплю для гарніру. За розрахунками Максима, при реалізації 5000 порцій за місяць він ви­трачатиме 76 літрів олії по 2 грн за 1 л, 5кг солі по 40 коп. за 1 кг, 5 лі­трів оцту по 3 грн за 1 л, 1000 листків обгорткового паперу по 3 коп. за листок і 5000 листків пергаменту по 6 коп. за листок.

Постійні витрати включають орендну плату, податки, витрати на паливо і зарплату (самому Максиму і його помічникам), інші прямі витрати, відповідно: 850, 1400, 600 та 390 грн. Всього 3240 грн. на місяць.

Необхідно розрахувати: точку беззбитковості (в перерахунку на кількість порцій на місяць) і обсяг прибутку (або збитків) при реаліза­ції 5000 порцій на місяць.

^ Методичні рекомендації до виконання задачі:

ТБ = ПВ: ВО (див.Завдання 1),

ВО= Ц:ЗВ (див.Завдання 1),

П = Ор х ВО - ПВ,

де П - загальна сума прибутку;

Ор - обсяг реалізації продукції.


Задача 3

Адміністрація новоствореного малого підприємства з виробництва меблів для населення прийняла рішення визначити ринкову ціну на виготовлені підприємством комплекти меблів експериментальним шляхом. Були укладені відповідні угоди з рядом великих меблевих магазинів міста.

В одному з магазинів комплекти меблів були виставлені за ціною 8 тис. грн., що дозволяло розраховувати всього лише на 10 відсотків прибутку - від продажної ціни. У другому магазині ціна була визначена в півтора, а в третьому - у два рази вище.

У першому магазині всі 10 комплектів, що надійшли, були розпродані протягом тижня. У другому магазині через місяць були проданими шість комплектів. З третього магазина через місяць прийшла інформація про продаж тільки одного комплекту.

Визначити:

1. Який з трьох варіантів ціни ближче інших до оптимального для виробника, коли виходити з наявної інформації? Яка може бути формула підрахунку?

2. Чи правильно був поставлений експеримент, які його умови мають потребу в поліпшенні?

3. Чи є сенс продовжувати розширювати експеримент?


Задача 4

Вихідні дані:

 • постійні витрати на рік – 50 тис. грн.;

 • ціна реалізації одиниці продукції – 22 грн.;

 • змінні витрати на одиницю продукції – 10 грн.;

 • поточний обсяг реалізації – 8 тис. од.


Визначити:

  1. який буде прибуток у результаті зменшення змінних витрат на 10% і постійних витрат на 8 тис. грн. за умови, що поточний обсяг реалізації можна залишити на тому ж рівні?

  2. яку ціну реалізації необхідно встановити для одержання прибутку в розмірі 35 тис. грн. від реалізації 8 тис. одиниць продукції?

  3. який додатковий обсяг продажів необхідний для покриття додаткових постійних витрат у розмірі 12 тис. грн., пов’язаних з розширенням виробництва?


Задача 5

При постачанні товарів оптовий покупець розраховується за товар власними та кредитними обіговими коштами. Товарів поставлено на суму 500000 грн., кредитні засоби складають 80 %, торговельна знижка - 10 %. Відсоток за кредит - 7 %. Визначте доход покупця, одержаний від власних і кредитних витрат у результаті продажу товарів.


Задача 6

Організація виробляє два види продукції: А і Б. На основі наведених даних необхідно визначити: маржу продукції, точку беззбитковості виробництва. Провести порівняльний аналіз проектів за видами продукції А і Б.


Показник

Вид продукції

А

Б

Прогнозована ціна одиниці продукції, грн

26

70

Змінні витрати на одиницю продукції, грн - всього

20

38

У тому числі: оплата праці

матеріали

15

30

5

8

Постійні витрати на випуск продукції, тис. грн

150

250

Очікуваний обсяг продажу, одиниць

25000

10000


Задача 7

На основі наведених даних необхідно визначити:

1) точку беззбитковості виробництва;

2) прибуток за даним обсягом виробництва і у випадку його збільшення до 15 тис. одиниць на місяць;

3) кількість виробів, яку необхідно реалізувати для одержання прибутку у розмірі 9, 0 тис. грн.

Вихідні дані для розрахунків беззбитковості виробництва і реалізації аудіокасет на місяць наведені в таблиці.Показник

Од. вимір.

Обсяг

Кількість вироблених і реалізованих касет

тис. шт.

12,0

Виручка від реалізації, всього

тис. грн.

420,0

те саме, одиниці продукції

грн.

35,0

Затрати на виробництво, всього

тис. грн.

300,0

те саме, на одиницю продукції, всього

грн.

25,0

В тому числі: оплата праці робітників з нарахуваннями

грн.

11,0

матеріали

грн.

5,0

оренда обладнання

грн.

1,6

оплата праці управлінського персоналу

грн.

1,5

витрати на електроенергію

грн.

2,5

З них: на освітлення приміщення (10 %)

грн.

0,25

на виробництво (90 %)

грн.

2,25

Витрати на реалізацію (комісійні)

грн.

0,75

Витрата на рекламу

грн.

2,0

інші витрати

грн.

0,65

^ Методичні рекомендації до виконання задачі:

Для розрахунку точки беззбитковості:

а) визначаємо постійні витрати фірми; вони складаються з витрат на оренду обладнання, оплати праці управлінського персоналу, реклами і електроенергії, яка витрачається на освітлення приміщень;

б) визначаємо маржу на одиницю виробу;

в) визначаємо точку беззбитковості.

Для встановлення прибутку при виробництві й реалізації 12000 одиниць визначимо:

а) маржу;

б) кількість виробів, яку фірма реалізує зверх точки беззбитковості;

в) величину прибутку, оскільки відомо, що після проходження точки беззбитковості маржа показує прибуток від реалізації кожної одиниці продукції.

Щоб визначити, як зміниться прибуток, якщо фірма збільшить обсяг виробництва і реалізації виробів до 15000 одиниць, знаходимо:

а) додатковий прибуток від 3000 одиниць продукції;

б) очікуваний прибуток від реалізації 15000 одиниць продукції;

Насамкінець, для розрахунку обсягу реалізації виробів для одержання прибутку 90000 грн слід визначити:

а) кількість додаткових виробів, які необхідно реалізувати для одержання прибутку в сумі 90000 грн;

б) загальний обсяг необхідної реалізації.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2005. – 328 с.

2. Земляков І.С., Рижий І.Б., Савич В.І. Основи маркетингу: Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – К.: Прогресс, 2000. – 944с.

4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 2002. – 702 с.

5. Основи підприємництва та бізнесу: Підручник/ В.К. Збарський, О.І. Стешук. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 464 с.

6. Посібник до практичних занять з курсу „Маркетинг” (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій”)/ Укл. Оспіщев В.І., Пруненко Д.О. – Харків: ХНАМГ, 2003. – 53 с.

7. Прауде В.Р., Білий О.Б.: Маркетинг: Навч.посібник. – К.: Віща школа, 2001.- 256 с.

8. Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Уч. пособие. – К.: Алерта, 2006. – 520 с.

9. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 687 с.


Навчальне видання


Методичні вказівки для виконання практичних робіт

з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец. 6.092100 – „Промислове і цивільне будівництво”, 6.092100 – „Міське будівництво та господарство”)


Укладачі: Вікторія Олександрівна Мельман,

Наталя Юріївна Мущинська


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2007, поз. 196 М


__________________________________________________________________

Підп. до друку 14.06.2007 Формат 6084 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.- вид. арк. 1,2

Замовл. №_________ Тираж 150 прим.

__________________________________________________________________
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» iconДо виконання практичних занять з дисципліни «основи менеджменту І маркетингу»
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи менеджменту І маркетингу» (для студентів 5 курсу (для студентів...
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» iconМетодичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» iconМіського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів та систем“ / для студентів 3 курсу...
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» iconМіністерство аграрної політики України державний вищій навчальний заклад державний агроекологічний університет екологічний факультет методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Геоекологічний ризик”
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Геоекологічний ризик» розроблено доцентом кафедри моніторингу...
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “основи менеджменту І маркетингу- м1”
Для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, спец. 092601 “Теплогазопостачання І вентиляція”...
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу» iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи