О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови icon

О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови
Скачати 493.43 Kb.
НазваО. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови
Сторінка1/3
Дата11.07.2012
Розмір493.43 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


О.О. Жигло,

О.В. Кір’янова


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


(для студентів 1 курсу напрямів підготовки

6.030504 - «Економіка підприємства»,

6.030509 - «Облік і аудит»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Конспект лекцій з української мови (для студентів 1 курсу напрямів підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»)./ Укл.: Жигло О.О., Кір’янова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 36с.


Укладачі: О.О. Жигло,

О.В. Кір’янова


Рецензент: доц., к.психол.н. І.М. Золотарьова


Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки,

протокол № 5 від 21 січня 2008 року.


П Е Р Е Д М О В А


Дані навчальні матеріали призначені для студентів 1 курсу навчання, які вивчають дисципліну «Українська мова». Їх мета – допомогти студентам у самостійній роботі над засвоєнням і вдосконаленням знань з українського ділового мовлення.


^ Дидактична мета курсу:

 розширення знань про українську мову як національну мову українського народу, виховання поваги до української літературної мови;

 набуття знань про особливості офіційно-ділового стилю, класифікацію документів, структуру тексту документа, вимоги до складання й оформлення ділових паперів.

^ Студенти повинні знати:

 роль мови у суспільному житті, розрізняти поняття “національна мова” і “літературна мова”, мовні норми;

 функціональні стилі української літературної мови, найважливіші риси, що визначають діловий стиль;

 види документів за класифікаційними ознаками; основні правила оформлення реквізитів; вимоги до тексту документа, оформлення сторінки.


^ Студенти повинні вміти:

 давати визначення основних понять;

 визначати типи документів за класифікаційними ознаками;

 правильно оформляти реквізити;

 послуговувати стійкими словесними формулами.


Отже, ділова українська мова допоможе студентам заповнити прогалини в знаннях з української мови, сприятиме розвитку їхньої загальної культури мовлення, а також усвідомленому та ґрунтовному оволодінню мистецтвом ведення ділової кореспонденції.

Суттєву допомогу студентам у практиці складання ділових паперів нададуть „Методичні вказівки до самостійної роботи з українського ділового мовлення”, які містять зразки найуживаніших документів, та інші навчальні матеріали зі списку рекомендованої літератури.


^ ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. ФУНКЦІЇ МОВИ


Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує:

- у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові;

- у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах.

^ Літературна мова – це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному та усному різновидах обслуговує культурне життя народу, всі сфери його суспільної діяльності.

За функціональним призначенням – це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масової інформації.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. Усна форма обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.

Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя, увібравши в себе окремі діалектні риси інших наріч. Зачинателем нової української літературної мови був І.П. Котляревський – автор перших великих художніх творів українською мовою («Енеїда», «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник»). Він першим використав народно-розмовні багатства полтавських говорів і фольклору.

Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Т.Г.Шевченка. Саме він уперше «своєю творчістю підніс її на високий рівень суспільно-мовної та словесно-художньої культури, заклав основи для розвитку в ній наукового, публіцистичного та інших стилів літературної мови… У мові творів Шевченка знайшли глибоке відображення народнопоетична творчість, усно-розмовні форми народної мови». Традиції Шевченка у розвитку української літературної мови провадили далі у своїй творчості І.Франко, Леся Українка, Панас Мирний, М.Коцюбинський та інші письменники.

Жодне суспільство, на якому б рівні воно не перебувало, не може існувати без мови. Оскільки мова – явище суспільне, вона виконує цілу низку функцій, життєво важливих як для самого суспільства, так і для самої мови.

Функції мови: 1) комунікативна; 2) ідентифікаційна; 3) експресивна; 4) гносеологічна; 5) мислетворча; 6) естетична; 7) культуроносна; 8) номіна-тивна.


^ ПОНЯТТЯ МОВНОЇ НОРМИ


Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, характеризується наявністю сталих норм, які є обов’язковими для всіх носіїв. Унормованість – основна ознака літературної мови, для якої обов’язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність висловлювання.

Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації. Розрізняють наступні норми:

 • орфоепічні – регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів;

 • графічні - правильна передача звуків на письмі;

 • орфографічні - грамотне написання слів та їх частин;

 • лексичні – встановлюють правила слововживання;

 • граматичні – передбачають правильне вживання граматичних форм слів, усталену побудову словосполучень, речень;

 • стилістичні - доречний відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування;

 • пунктуаційні – регулюють вживання розділових знаків.

Норми характеризуються системністю, обумовленістю, стабільністю. Але разом з тим літературні норми з часом можуть змінюватися. У зв’язку з цим у межах норми співіснують мовні варіанти, під якими розуміють видозміни однієї й тієї самої мовної одиниці, наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному та синтаксичному. Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого і нового в мові.

У процесі розвитку літературної мови кількість і якість мовних варіантів змінюються. Мовні норми найповніше і у певній системі фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови.

Культура усного й писемного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб досконало володіти мовними нормами і послідовно дотримуватися їх.


^ ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ

ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ


Стиль літературної мови – різновид мови, що характеризується відбором таких засобів із багатоманітних мовних ресурсів, які найкраще відповідають завданням спілкування між людьми в даних умовах. Це своєрідне мистецтво добору й ефективного використання системи мовних засобів з певною метою в конкретних умовах й обставинах.

Кожний стиль має:

- сферу поширення і вживання (коло мовців);

- функціональне призначення (регулювання стосунків, повідомлення,

вплив, спілкування);

- характерні ознаки (форма та спосіб викладу);

- систему мовних засобів і стилістичних норм (лексику, фразеологію,

граматичні форми, типи речень).

Ці складові конкретизують, оберігають, певною мірою обмежують, унормовують кожний стиль і роблять його досить стійким різновидом літературної мови. Оскільки стилістична норма є частиною літературної мови, вона не заперечує останню, а лише використовує слова чи форми в певному стилі чи з певним стилістичним значенням.

У залежності від того, яку мету переслідує мовець, здійснюється вибір засобів. Система мовних засобів, стилістичні норми, сфера поширення, призначення – ознаки, за якими розрізняють мовні стилі. Розрізняють такі стилі сучасної української літературної мови: розмовний, художній, науковий, публіцистичний, епістолярний, офіційно-діловий та конфесійний.

У межах кожного функціонального стилю сформувалися свої різновиди – підстилі для точнішого й доцільнішого відображення певних видів спілкування та вирішення конкретних завдань.

^ Науковий стиль служить засобом оформлення результатів наукових досліджень, гіпотез, доведення теорій, систематизації знань. Використовується у науковій діяльності, освіті. Його характеризують наявність термінів, наукової фразеології, таблиць, схем, графіків. Найбільш поширені жанри наукового стилю: підручник, лекція, стаття, монографія, реферат, анотація, рецензія.

^ Публіцистичний стиль функціонує у громадсько-політичному, суспільно-виробничому житті, культурно-освітній діяльності, навчанні. Йому притаманна образна, емоційна лексика, вигуки, повтори, риторичні питання. Часто публіцистичний стиль вживається в усному мовленні. Його характеризує палкий, емоційний тон. Поділяється на підстилі: стиль ЗМІ, художньо-публіцистичний стиль, есе, науково-публіцистичний стиль. Найбільш поширені жанри: виступ, репортаж, інтерв’ю, памфлет, дискусія, стаття, рецензія.

^ Художній стиль – це стиль передусім красного письменства, мистецтва, культури, освіти. Його характеризують надзвичайна образність, експансивність, різновиди стилістичних фігур тощо. Має підстилі: епічний, ліричний, драматичний, комбінований. До жанрів цього стилю належать: повість, роман, оповідання, поема, вірші, драма, комедія, трагедія та ін.

^ Розмовний стиль поширений у побуті, повсякденному спілкуванні з родиною, знайомими, на виробництві. Послуговується цей стиль побутовою лексикою, діалектизмами, фразеологізмами, скороченими словами. Виявляється у розмовно-побутовому та розмовно-офіційному підстилях. Бесіда, телефонна розмова, приватний лист – жанри цього стилю.

^ Епістолярний стиль використовується у приватному листуванні, але іноді є складовою частиною художньої літератури, публіцистики. Характеризується поєднанням елементів художнього, публіцистичного та розмовного стилів.

^ Конфесійний стиль функціонує у таких сферах, як релігія та церква, обслуговує релігійні потреби як окремої людини, так і всього суспільства. Реалізується у релігійних відправах, проповідях, молитвах, у «Біблії» та інших церковних книгах, молитовниках. Йому притаманна суто церковна термінологія, слова-символи, велика кількість метафор, алегорій, порівнянь.

^ Офіційно-діловий стиль вживається в офіційно-діловому спілкуванні, яке включає в себе сферу державного, громадського, політичного, економічного життя, законодавство, адміністративні та господарчі відносини. Характерними для цього стилю мови є: лаконічність, чіткість, стандартизація мовних засобів, наявність безособових дієслів. До жанрів цього стилю належать усі різновиди ділових паперів та деякі види усного мовлення: розмова з відвідувачами, телефонна розмова тощо.


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОГО СТИЛЮ


Сфера використання наукового стилю – наукова діяльність, науково-технічний прогрес, освіта. Основне його призначення – викладення наслідків досліджень про людину, суспільство, явища природи, обґрунтування гіпотез, доведення істинності теорій, класифікація і систематизація знань, роз’яснення явищ, збудження інтелекту читача для їх осмислення.

Основні ознаки наукового стилю:

 • ясність ( понятійність) і предметність тлумачень;

 • логічна послідовність і доказовість викладу;

 • узагальненість понять і явищ;

 • об’єктивний аналіз;

 • точність і лаконічність висловлювань;

 • аргументація і переконливість тверджень;

 • однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень;

 • докладні висновки.

Основні мовні засоби наукового стилю спрямовані на інформування, пізнання, вплив і характеризуються:

 • великою кількістю наукової термінології;

 • наявністю схем, таблиць, графіків, діаграм, карт, систем математичних, фізичних, хімічних та інших знаків і значків;

 • оперуванням абстрактними, переважно іншомовними, словами;

 • використанням суто наукової фразеології, стійких термінологічних словосполучень;

 • залученням цитат і посилань на першоджерела;

 • як правило, відсутністю авторської індивідуальної манери та емоційно-експресивної лексики;

 • наявністю чіткої композиційної структури тексту;

 • монологічним характером текстів;

 • переважанням різнотипних складних речень, стандартних виразів.

Науковий стиль унаслідок різнорідності галузей науки та освіти складається з таких підстилів:

 • власне науковий (із жанрами текстів: монографія, рецензія, стаття, наукова доповідь, повідомлення, курсова й дипломна роботи, реферат, тези), який у свою чергу поділяється на науково-технічні та науково-гуманітарні тексти;

 • науково-популярний, метою якого є дохідливий, доступний виклад інформації про наслідки складних досліджень для нефахівців, з використанням у спеціальних журналах і книгах навіть засобів художнього та публіцистичного стилів;

 • науково-навчальний – звертає головну увагу в підручниках, лекціях, бесідах на доступність, логічність викладу, образність і теж не виключає використання елементів емоційності.^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ


Офіційно-діловий стиль (ОДС) – функціональний різновид мови, який служить для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю. Основне призначення – регулювати ділові стосунки в зазначених вище сферах та обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуаціях. ОДС має певні ознаки, які зумовлені нормами загальнолітературної української мови. Головні з них такі:

 • використання слів тільки у прямому значенні;

 • вживання усталених форм і мовних зворотів;

 • точність, ясність, стислість викладу думки;

 • прямий порядок слів у реченні;

 • уникнення розмовних, емоційно забарвлених слів та висловів;

 • додержання норм сучасної літературної мови, недопущення калькування, змішування мов;

 • використання спеціальної термінології.

Специфіка ОДС полягає у певних стильових рисах, що притаманні лише йому, а саме:

- нейтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні;

- точність та ясність поєднані з лаконічністю, стислістю й послідовністю

викладу фактів;

- документальність, наявність реквізитів;

- наявність усталених одноманітних мовних зворотів,

висока стандартизація тексту;

- сувора регламентація тексту (параграфи, пункти, розділи, абзаци).

Офіційно-діловий стиль має такі функціональні підстилі:

законодавчий – використовується у законотворчій сфері, регламентує та обслуговує офіційно-ділові стосунки між приватними особами, державою і приватними та службовими особами. Реалізується в Конституції, законах, статутах, постановах та ін.;

дипломатичний – використовується у сфері міждержавних офіційно-ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури. Регламентує офіційно-ділові стосунки міжнародних організацій, структур, окремих громадян. Реалізується в конвенціях, комюніке, протоколах, меморандумах, ультиматумах ;

юридичний – використовується у юриспруденції. Обслуговує й регламентує правові та конфліктні відносини. Реалізується в актах, позовних заявах, постановах, запитах, повідомленнях ;

адміністративно-канцелярський – використовується у професійно-виробничій сфері, правових відносинах і діловодстві. Реалізується в офіційній кореспонденції, договорах, контрактах, заявах, автобіографіях, характеристиках, дорученнях, розписках та ін.

Ділове мовлення повинно бути доступним і зрозумілим широкому слухачеві. Це стосується і ділових паперів. Виклад у текстах ділових паперів має бути чітким, ясним, логічним і водночас якомога лаконічним. Логічна послідовність у документах досягається за допомогою причинно-наслідкових зв’язків у реченні чи в тексті в цілому. У ділових паперах використовується загальновживана лексика та терміни, які включені до словників.
  1   2   3

Схожі:

О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови icon«Облік І аудит»; 050200 – «Менеджмент організацій»
Конспект лекцій та тестові завдання з української мови (для студентів 1 курсу заочної форми навчання). – Укладачі: Жигло О. О., Кір’янова...
О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки та контрольні роботи з української мови для слухачів заочних підготовчих курсів. Укл.: Жигло О. О., Кір’янова...
О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови iconМіського господарства жигло О. О. Кір’янова О. В. Малюкова О. Ю. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Українська мова професійного спрямування” для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 080101 – „Геодезія,...
О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови iconЖигло О. О. Кір’янова О. В. Малюкова О. Ю. Програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова професійного спрямування" (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови iconЖигло О. О. Кір’янова О. В. Малюкова О. Ю. Програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Ділова українська мова” для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом...
О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови iconМіського господарства жигло О. О. Кір’янова О. В. Малюкова О. Ю. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова” для студентів 1 курсу денної та заочної...
О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови iconМіського господарства жигло О. О. Кір’янова О. В. Малюкова О. Ю. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням для студентів...
О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови iconМіського господарства жигло О. О. Кір’янова О. В. Малюкова О. Ю. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Жигло конспект лекцій з дисципліни
Конспект лекцій з дисципліни «Вища освіта України І болонський процес» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
О. О. Жигло, О. В. Кір’янова конспект лекцій з української мови iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Менеджмент»; 070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»; 140101 – «Готельно-ресторанна справа»; 020107 – «Туризм»)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи