Інформатика ● Основи економіки icon

Інформатика ● Основи економіки
Скачати 67.08 Kb.
НазваІнформатика ● Основи економіки
Дата11.07.2012
Розмір67.08 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Управління проектами (Управління бізнес-проектами)»


Інформатика

Основи економіки

Основи менеджменту

Загальна психологія

Основи підприємництва


Програми дисциплін


Інформатика


Інформація. Інформаційні процеси та системи

Способи і форми подання інформації. Інформаційні системи та технології.

Системне і службове програмне забезпечення

Види програмного забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем.

Комп’ютерні віруси. Архівування файлів.

Комп’ютерні мережі

Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Служби Інтернету.

Основи роботи з текстовою інформацією

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Форматування тексту.

Робота з кількома документами.

Комп’ютерна графіка

Основи комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості.

Засоби перегляду та обробки зображень. Завантаження графічного редактора.

Служби Інтернету

Електронна пошта. Електронна адреса. Електронне листування через веб-інтерфейс.

Програми для обміну миттєвими повідомленнями.

Література

1. Глинський Я.М. Практикум з інформатики / Я.М. Глинський. – вид 12, доп. – Львів, СПД Глинський, 2010 – 304 с.

2. Глинський Я.М. Інформатика. 10-11 кл. Ч.1. Алгоритмізація і програмування / Я.М. Глинський. – вид. 9 – Львів, СПД Глинський, 2009 – 256 с.

3. Глинський Я.М. Інформатика. 10-11 кл. Ч.2. Інформаційні технології вид. 9 / Я.М. Глинський. – Львів, СПД Глинський, 2009 – 264 с.


^ Основи економіки


Економіка та її зміст


Виробництво та його основні елементи. Ресурси і фактори виробництва.

Виробництво та потреба. Продукт виробництва.

Економічна система

Сутність, зміст та типи економічних систем. Форми суспільного господарства.

Ринкове господарство та його моделі.

Загальні основи ринкової економіки

Товар як ринкова форма продукту. Гроші та їх функції. Грошовий обіг.

Ринок: суть, функції і структура. Типи ринкових структур.

Суб‘єкти економічної системи

Суб‘єктна структура ринкової економіки. Домашнє господарство в ринкових структурах.

Держава в системі ринкового господарства.

Підприємство як суб’єкт господарської діяльності

Економічні показники діяльності підприємства. Ціноутворення і формування доходів підприємства.

Фінансові показники діяльності підприємства.

Ринки факторів виробництва і розподіл доходів

Товарний ринок. Ринок праці і заробітна плата. Кредитний ринок і процент. Ринок цінних паперів.

Ринок природних ресурсів і рента. Розподіл і перерозподіл доходів.

Національні економіка

Національний продукт. Економічне зростання. Циклічність економічного розвитку.

Зайнятість і безробіття. Інфляція. Рівновага національної економіки.

Регулювання національної економіки.

Світова економіка

Світове господарство і світовий ринок. Міжнародна валютна система.

Література

1. Радіонова І.Ф. Загальна економіка : підруч. / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, В.В. Радченко за ред. І.Ф.Радіонової. – 4-те вид., доп. і перероб. – К. : АПН , 2005.

2. Крайник О.П. Економіка підприємства : навч. посіб. / О.П. Крайник, Є.С. Барвінська за ред. О.П. Крайник. – Львів : НУ «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2007. – 208 с.

3. Основи економіки : навч. посіб. / О.О. Беляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукноваленко та ін. – К. : КНЕУ, 2006


^ Основи менеджменту


Сутність та значення менеджменту

Управління та менеджмент. Категорії, закони і принципи менеджменту.

Менеджери та підприємець. Поділ управлінської праці та рівні управління.

Історичні етапи розвитку науки про менеджмент

Етапи розвитку менеджменту. І етап розвитку менеджменту. ІІ етап розвитку менеджменту.

ІІІ етап розвитку менеджменту. ІV етап розвитку менеджменту.

V етап розвитку менеджменту. VІ етап розвитку менеджменту.

Основні етапи розвитку управлінської науки в Україні.

Організація та процес менеджменту

Сутність та класифікація організацій. Організація як система. Формальні та неформальні групи в організації.

Фактори впливу на організацію. Життєвий цикл організації. Процес менеджменту та його етапи.

Функції та технологія менеджменту

Планування. Організування. Мотивування. Контролювання. Регулювання.

Методи менеджменту

Сутність методів менеджменту та їх взаємозв’язок із функціями менеджменту.

Класифікація методів менеджменту та характеристика їх різновидів.

Управлінські рішення

Сутність управлінських рішень та їх взаємозв’язок з методами менеджменту.

Класифікація управлінських рішень та характеристика їх різновидів.

Процес прийняття та оптимізації управлінських рішень.

Інформація та комунікації у менеджменті

Інформація, її види та роль у менеджменті.

Поняття і характеристика комунікацій.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.

Керівництво та лідерство

Сутність та основні засади керівництва. Стилі керівництва. Конфлікти як об’єкт керівництва.

Стреси як об’єкт керівництва.

Відповідальність та етика у менеджменті

Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

Види відповідальності.

Причини неетичної поведінки та заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

Організаційні зміни та ефективність менеджменту

Сутність та основні параметри організаційних перетворень.

Сутність результативності та ефективності менеджменту.

Література

1. Кузьмін О.Є. Менеджмент : навч. посіб. для студ. в галузях знань «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент та адміністрування» / О.Є. Кузьмін, Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 152 с.

2. Петришин Н.Я. Прикладний менеджмент : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. - 292 с.

3. Кузьмін О.Є. Креативний менеджмент : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 151 с.

4. Гріфін Р. Основи менеджменту : підруч. / Р. Гріфін, В. Яцура наук. ред.. В. Яцура, Д. Олесневич.–Львів : Ба К, 2001- 624с.


^ Загальна психологія


Предмет психології, її методи та задачі

Поняття про психіку людини. Загальні функції психіки. Загальні групи психологічних досліджень.

Природа і механізми психічних явищ

Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.

Психічні процеси: пізнавальні, емоційні, вольові. Психічні стани та їх регуляція.

Поняття про емоції та емоційні стани. Психічні властивості: спрямованість, характер, темперамент, здібності. Загальне поняття про особистість.

Психологічна теорія діяльності

Поняття про діяльність. Види діяльності. Структура діяльності: потреби особистості як вихідна форма активності, мета діяльності, мотиви діяльності.

Література

1. Ставицька С.О. Загальна психологія : практикум : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / С.О. Ставицька, О. В. Темрук. – К. : Каравела, 2005. – 279 с.

2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія : навч. посіб. / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.

3. Варій М. Й. Загальна психологія. навч.посіб. / М. Й. Варій. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 968 c.


Основи підприємництва


Управління підприємництвом


Категорії управління. Функції управління. Технологія управління.

Економічні категорії підприємництва

Сутність підприємництва. Економічні показники діяльності підприємства.

Підприємництво та зовнішнє середовище.

Правові засади підприємництва

Підприємництво і право.

Література

1. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність : навч. посіб. / Г.М. Захарчин, О.В. Юринець. – К. : Знання, 2011. – 254 с.

2. Процик І.С. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич, Т.В. Мирончук, С.Б. Романишин, І.С. Процик. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 240с.

3. Ярошевич Н.Б. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич, Р.З. Берлінг, А.С. Гавриляк. – Львів : вид-во Новий Світ–2000, 2009. – 408 с.

Схожі:

Інформатика ● Основи економіки iconІнформатика ● Основи економіки
Види програмного забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем
Інформатика ● Основи економіки icon«Основи економІки будівництва»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Інформатика ● Основи економіки iconПрограма співбесіди з дисципліни «Основи економіки» для конкурсного
«Основи економіки» для конкурсного відбору кандидатур на навчання за освітньо-професійною програмою післядипломної підготовки за...
Інформатика ● Основи економіки iconОснови економіки
Г. Ю. Данопих та ін.; За заг ред. О. О. Мамалуя. — К.: Юрінком Інтер, 2003. 24. Основи економічної теорії. — Підручник / За ред....
Інформатика ● Основи економіки iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни "Основи економіки"
Основи економіки" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 "Державна служба"...
Інформатика ● Основи економіки iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Інформатика ● Основи економіки iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Інформатика ● Основи економіки iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Інформатика ● Основи економіки iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Інформатика ● Основи економіки iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи