Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств icon

Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств
Скачати 67.65 Kb.
НазваЛогіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств
Дата11.07.2012
Розмір67.65 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»


Основи підприємництва

Логіка

Інвестування

Фінанси підприємств


Програми дисциплін


Основи підприємництва


Управління підприємством

Категорії управління. Функції управління. Технологія управління.

Економічні категорії підприємництва

Суть підприємництва. Економічні показники діяльності підприємства. Підприємництво і зовнішнє середовище.

Правові засади підприємництва

Підприємництво і право.

Література

1. Ярошевич Н.Б. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич, Р.З. Берлінг, А.С. Гавриляк. – Львів : Новий Світ - 2000, 2009. – 408с.

2. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Іванілов. – К. : Центр учбової літ-ри, 2009. — 728 с.


Логіка


Мислення як предмет вивчення логіки. Поняття як форма абстрактного мислення

Поняття як форма абстрактного мислення. Логічні прийоми формування понять (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення). Зміст і об’єм поняття. Співвідношення між поняттями. Узагальнення та обмеження понять.

Визначення (дефініція) поняття як логічна операція. Використання визначень та класифікацій понять у навчання.

Судження як форма абстрактного мислення. Основні закони логічного мислення.

Судження як форма абстрактного мислення. Об’єднана класифікація простих категоричних суджень за кількістю та якістю.

Логічний аналіз питань і відповідей. Основні закони логічного мислення. Використання формально-логічних законів в навчання.

Умовивід як форма абстрактного мислення. Дедукція, індукція та аналогія в навчальному процесі

Умовивід як форма абстрактного мислення. Загальна характеристика умовиводів, види умовиводів.

Методи встановлення причинних зв’язків між явищами. Дедукція, індукція та аналогія в навчальному процесі.

Доведення і спростування, логічні основи ведення суперечок

Загальна характеристика та структура доведення та спростування. Правила доведення і спростування та логічні помилки, що виникають при їх порушенні.Структура та види суперечок. Коректні та некоректні прийоми в дискусіях і полеміці. Логічні парадокси та способи їх вирішення.

Література

Жеребкін В.Є. Логіка : підруч. / В.Є. Жеребкін. – 10-те вид., стер. – К. : т-во Знання, КОО, 2008. — 255 с.

Інвестування


Методологічні основи інвестування

Розвиток теорій інвестування. Суть та економічна природа інвестицій. Класифікація інвестицій.

Інвестиційна діяльність: суть, мета та механізм здійснення. Інвестиційний ринок та його структура.

Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності

Характеристика суб’єктів інвестиційної діяльності. Характеристика об’єктів інвестиційної діяльності. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності. Участь фінансових посередників в інвестуванні.

Інвестиційна діяльність банків. Інвестиційна діяльність страхових компаній. Інвестиційна діяльність інших небанківських фінансово-кредитних установ.

Державне регулювання інвестиційної діяльності

Інвестиційна політика держави, її зміст та принципи реалізації. Необхідність, мета та форми державного регулювання інвестиційної діяльності. Пряме управління державними інвестиціями.

Організаційно-правові методи регулювання інвестиційної діяльності. Економічні методи регулювання умов здійснення інвестиційної діяльності. Грошово-кредитні методи регулювання інвестиційної діяльності.

Джерела та методи інвестування

Загальна характеристика форм, типів, способів та джерел фінансування інвестиційної діяльності. Поняття інвестиційного капіталу. Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу.

Джерела внутрішнього фінансування інвестицій та способи їх формування. Джерела зовнішнього фінансування інвестицій та способи залучення його джерел. Оптимізація структури джерел фінансування інвестицій. Використання лізингу у фінансуванні інвестицій.

Фінансові інвестиції

Необхідність, мета та форми довгострокових фінансових інвестицій. Характеристика цінних паперів як об’єктів фінансового інвестування. Види цінних паперів і їх обіг на ринку. Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів. Формування портфеля цінних паперів та методи управління ним.

Ринок цінних паперів та його структура. Учасники ринку цінних паперів. Характеристика основних та інфраструктурних учасників ринку цінних паперів.

Реальні інвестиції

Суть, форми та структура реальних інвестицій. Капітальні інвестиції як форма реальних інвестицій: суть, види та структура. Формування ринку об’єктів реального інвестування. Економічна оцінка об’єктів реального інвестування. Інвестиції в оборотні активи.

Інноваційна форма інвестицій

Поняття інновацій та їх види. Форми інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. Державна підтримка інновацій.

Інноваційний процес, його особливості. Організаційно-економічні основи функціонування інноваційної сфери. Фінансове забезпечення інновацій. Розвиток венчурного фінансування. Інтелектуальні інвестиції як різновид інновацій.

Залучення іноземного капіталу

Необхідність іноземного інвестування. Види і форми іноземних інвестицій. Державна політика щодо залучення іноземних інвестицій та державні гарантії їх захисту.

Вільні економічні зони: види, порядок створення та механізм їх функціонування. Міжнародна інвестиційна діяльність та її фінансові інститути.

Обгрунтування доцільності інвестування

Види ефективності інвестиційних проектів та основні принципи її оцінки. Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Концепція вартості грошей в часі. Теперішня і майбутня вартість інвестицій. Методи оцінки ефективності інвестицій, що ґрунтуються на дисконтуванні.

Поняття інвестиційних ризиків, їх класифікація та характеристика. Кількісна оцінка ризиків інвестиційного проекту. Методи запобігання та мінімізації інвестиційних ризиків.

Література

1. Вовчак О.Д. Інвестування. навч. посіб. / О.Д. Вовчак. – Львів : Новий Світ 2000, 2008. – 554 с.

2. Пересада А. А. Інвестування: Навч.– метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / А.А. Пересада, О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко, О.О. Ляхова. – К. : КНЕУ, 2001. – 251 с.


Фінанси підприємств


Основи фінансів підприємств

Поняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств. Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах. Управління фінансами підприємств.

Організація грошових розрахунків підприємств

Сутність і значення грошових розрахунків підприємств. Готівкові і безготівкові розрахунки. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття. Форми безготівкових розрахунків. Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна.

Грошові надходження підприємств

Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Доходи (виручка) від реалізації продукції. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності.

Формування та розподіл прибутку

Економічний зміст прибутку та його склад. Прибуток від реалізації продукції.

Розподіл і використання чистого прибутку. Сутність і методи обчислення рентабельності.

Оподаткування підприємств

Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. Непрямі податки та особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Акцизний збір. Податок на додану вартість. Податок на прибуток підприємств. Платежі за ресурси. Відрахування в цільові державні фонди. Місцеві податки і збори.

Оборотні кошти

Сутність оборотних коштів та їх організація. Необхідність і методи обчислення оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів. Показники стану та ефективності використання оборотних коштів.

Кредитування підприємств

Класифікація та форми кредитів, що надаються підприємствам. Принципи кредитування. Оцінювання кредитоспроможності підприємства. Порядок погашення кредиту.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Склад і структура основних засобів підприємства. Показники стану й ефективності використання основних засобів. Знос і амортизація основних засобів.

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень.

Оцінювання фінансового стану підприємства

Оцінювання фінансового стану підприємств, його необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємств. Ліквідність підприємства. Платоспроможність підприємства. Фінансова стійкість підприємства. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

Фінансове планування на підприємствах

Зміст і структура фінансового планування підприємства. Зміст оперативного плану надходження коштів і здійснення платежів.

Література

1. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. – Львів : в-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 296с.

2. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Практикум : навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. – Львів : в-во НУ «Львівська політехніка» 2009. – 308с.

3. Азаренкова Г.М., Фінанси підприємств : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання-Прес, 2009. – 299с.

Схожі:

Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств iconЛогіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств
Суть підприємництва. Економічні показники діяльності підприємства. Підприємництво і зовнішнє середовище
Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств iconРішення щодо ефективного фінансування діяльності підприємства та ефективного інвестування
«Фінанси». Для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен опанувати знаннями по таких дисциплінах, як «Економіка...
Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств iconП.І. Б. (повністю): Мохненко Андрій Сергійович
Дисципліни: облік І аудит, фінансовий аналіз, стратегічне управління підприємством, економіка та організація діяльності об’єднань...
Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств iconК. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник
Павлов В. П., Ишмуратов А. Т., Омельяник В. И. Модальная логика. К.: Выща школа, 1982
Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств iconПитання підсумкового контролю з дисципліни «Фінанси підприємств»
Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств icon3. грошові надходження підприємств
...
Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Логіка ● Інвестування ● Фінанси підприємств icon0305 „Економіка та підприємство”
Методичні рекомендації по проведенню практичних (семінарських) занять з дисципліни “Фінанси підприємств” напрям підготовки 03050800...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи