Затверджую” ректор національного університету icon

Затверджую” ректор національного університету
Скачати 94.34 Kb.
НазваЗатверджую” ректор національного університету
Дата11.07.2012
Розмір94.34 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ЗАТВЕРДЖУЮ


РЕКТОР

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


______________ проф. Ю. Бобало


“ 1 ” березня 2012 року


ПРОГРАМА С П І В Б Е С І Д И

з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(АНГЛІЙСЬКОЇ, німецької, французької, іспанської)

ДЛЯ ВСТУПУ НА перший курс НАВЧАННЯ

до нАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «лЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Львів – 2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програму співбесіди укладено з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та чинних програм з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) для загальноосвітніх навчальних закладів України.

Мета проведення співбесіди з іноземної мови – оцінити рівень сформованої у вступників іншомовної комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, розвинуті на основі мовних знань і навичок, за результатами виконаних відповідних завдань оцінити імовірний обсяг узагальненого мовного, мовленнєвого та комунікативного досвіду вступників, набутого ними на попередніх етапах вивчення мови, визначити ступінь підготовленості випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти з іноземної мови до навчання у Національному університеті "Львівська політехніка".

Визначення рівня сформованості іншомовної компетенції передбачає здійснення контролю якості лексичної та граматичної компетенції (використання мови) та оцінювання рівня практичного володіння видами мовленнєвої діяльності (читання та усна бесіда). Контроль лексичної та граматичної компетенції передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та використовувати знання граматичних явищ відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Контроль рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні та усній бесіді зорієнтовано на реалізацію комунікативно-когнітивних видів діяльності: - застосування стратегій сприйняття, розуміння та аналізу інформації, її узагальнення або ж виокремлення та диференціації, розпізнання логічних зв'язків між її частинами; - вирішення завдань комунікативно-творчого спрямування у ситуативному спілкуванні відповідно до тематики, пов'язаної з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми.


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ:


 1. Вимоги щодо володіння мовними компетенціями: володіння лексикою:

  1. загальновживана лексика;

  2. спеціальна лексика;

  3. словотвір;

  4. семантичні класи слів (синоніми, антоніми, фразові дієслова).

 2. Вимоги щодо володіння мовними компетенціями: знання граматичних категорій.

 3. Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності: аналітичне читання текстів.

 4. Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності: усна бесіда на вказану тему.
   1. ^ Вимоги щодо володіння мовними компетенціями: володіння лексикою.


Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць (у тому числі одиниці продуктивної лексики), відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмами з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів та Європейським стандартом B1.

Вступник повинен продемонструвати знання загальновживаної лексики, спеціальної лексики (пов'язаної з використанням іноземної мови відповідно до певної галузі знань, зокрема, з лінгвокраїнознавством, країнознавством, перекладом, використанням комп'ютерних технологій тощо), словотворчих елементів слова – морфем (префіксів, суфіксів тощо), завдяки яким можна перетворювати одну частину мови в іншу або утворювати різні слова, лексичних одиниць, що утворені шляхом дії загальновідомих у відповідній мові правил словотвору, семантичних класів слів (синонімів, антонімів, фразових дієслів).


   1. Вимоги щодо володіння мовними компетенціями: знання граматичних категорій.


ПЕРЕЛІК ТЕМ (з граматики):


1. Артикль. Вживання означеного та неозначеного артиклів.

2. Іменник. Відмінювання іменника за відмінками. Рід іменника (якщо наявний).

3. Іменник. Вживання іменника в однині та множині. Зчислювані та незчислювані іменники.

4. Прикметник. Ступені порівняння прикметника.

5. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

6. Числівники. Кількісні та порядкові числівники.

7. Дієслово. Основні форми дієслова. Класи дієслів (правильні/неправильні дієслова, повнозначні/допоміжні дієслова, перехідні/неперехідні дієслова).

8. Дієслово. Групи часів активного стану (теперішні, минулі, майбутні).

9. Дієслово. Групи часів пасивного стану (теперішні, минулі, майбутні).

10. Дієслово. Типи пасивних конструкцій та особливості їх вживання.

11. Дієслово. Дійсний та наказовий спосіб.

12. Дієслово. Умовний спосіб. Типи умовних речень.

13. Дієслово. Модальні дієслова: особливості вживання. Типи інфінітивів з модальними дієсловами.

14. Особливості вживання дієслів з усталеними прийменниками.

15. Неособові (неозначені) форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, тощо.

16. Типи синтаксичних конструкцій з неособовими (неозначеними) формами дієслова.

17. Займенник. Класи займенників: форми, відмінювання, особливості вживання.

18. Структура різних типів речень. Прості речення. Безособові речення.

19. Структура різних типів речень. Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).

20. Пряма і непряма мова. Узгодження дієслівних часових форм у складнопідрядних реченнях.


   1. Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності: аналітичне читання текстів.


Вступник повинен розуміти автентичні тексти різних жанрів і стилів обсягом до 2500 друкованих знаків, побудовані на матеріалах, що відображають реалії життя у країнах, з мов яких проводиться співбесіда, розуміти абстрактні та складні тексти, уривки з літературних творів та спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації, вміти узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Текст може містити незнайомі слова, про значення яких можна здогадатися, та незнайомі слова, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом виконання різноманітних письмових завдань до тексту.


   1. ^ Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності: усна бесіда на вказану тему.


ПЕРЕЛІК ТЕМ (для усної бесіди):


 1. Моя сім'я. Обов'язки в сім'ї, сімейні традиції, сімейні свята.

 2. Я і мої друзі (особистість, стосунки з товаришами, взаємодопомога).

 3. Шкільне життя (вивчення іноземної мови, улюблені предмети, випускні іспити).

 4. Шкільне життя (шкільні стосунки).

 5. Дозвілля (особисті пріоритети).

 6. Відпочинок і дозвілля (вибір книг для читання, улюблений письменник/поет, улюблена книга).

 7. Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, молодіжний рух в Україні та у світі).

 8. Освіта в Україні і за кордоном.

 9. Робота і професії (престижні професії в Україні та за кордоном).

 10. Наука і технічний прогрес (галузі науки, вчені, винаходи).

 11. Охорона навколишнього середовища (клімат, вода, промислова діяльність людини, проблеми забруднення).

 12. Сучасні засоби комунікації і технології.

 13. Засоби масової інформації (телебачення, програми, ведучі, улюблена телепередача, преса).

 14. Мистецтво (жанри мистецтва, вплив мистецтва на естетичний розвиток людини).

 15. Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвідування концерту).

 16. Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки, галереї).

 17. Кіно, театр.

 18. Стиль життя (здоровий спосіб життя).

 19. Догляд за здоров’ям. Візит до лікаря.

 20. Спорт (роль спорту в житті суспільства, спортивні змагання, клуби, секції).

 21. Спорт (міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони).

 22. Подорожування. Туризм.

 23. Країни, національності, традиції, звичаї, історичні пам'ятки.

 24. Україна. Столиця України. Визначні історичні дати. Географічне положення.

 25. Традиції та основні свята в Україні.

 26. Моє місто. Визначні місця та визначні дати.

 27. Іншомовні країни і Україна (стиль життя).

 28. Країна, іноземну мову якої я вивчаю (географічне положення, столиця, великі міста, визначні історичні дати, пам'ятки культури).

 29. Національні страви та напої. Особливості національної кухні.

 30. Традиції та основні свята країни, іноземну мову якої я вивчаю.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


Вступники, які проходять співбесіду, повинні:

 • чітко говорити іноземною мовою із відповідною вимовою та інтонацією;

 • мати відповідний лексичний запас для висловлювання з певної тематики;

 • володіти необхідними нормативними навичками у граматичному відношенні і швидко орієнтуватися при виконанні граматичних тестів;

 • вміти підтримати бесіду з соціально-побутової тематики.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(англійська мова):


1. Черноватий Л.М. Карабан В.І. та інші. Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник. (Том 1. Том 2). – Вінниця: Нова книга, 2005.

2. English Grammar in Use. Raymond Murhpy. Cambridge University Press, 2000.

3. A Practical English Grammar. J.Thomson, A.V.Martinet. Oxford University Press, 1997.

4. How English Works. A Grammar Practice Book. Michael Swan, Catherin Walter. Oxford University Press, 1997.

6. Tests in English Phrasal Verbs. Daniel Blackman. Warszawa, 1997.

7. Longman Essential Activator. Longman Dictionary, 1998.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(німецька мова):


1. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. / Д.А. Євгененко, О.М. Білоус. – Вінниця: Нова книга, 2002.

2. Deutsch: підручник для тих хто вивчає німецьку мову як другу спеціальність/ В.Є. Куленко, Є.Н. Власов. – Вінниця: Нова книга, 2002.

3. Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. – К., 2001.

4. Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. – Харків: Фоліо, 2004.

5. Комунікативна німецька мова / За ред. В.Задорожного. – Львів, 1998.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(французька мова):


1. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П., Харламова Г. С. та ін. Поглиблений курс французької мови. Підручник. – К.: Вища школа, 2002.

2. Попова И. Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков. – М., 2000.

3. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Cours pratique de grammaire francais / Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник. – Х.: ТОВ „Нестор Академік Паблішерз”, 2006.

4. Стефанкина, Л. П. Ускоренный курс французского языка (для начинающих): учебник для студ. вузов. – М.: Высшая школа, 1997.

5. Тимченко, О. Т. Французька мова: підручник для 7 кл. середн. шк. – К.: Освіта, 1998.

6. Ховхун, В. П. Грамматика французского языка для студентов и школьников: пособие. – М.: Славянский дом книги: Логос, 2004.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(іспанська мова):

1. Шишков В.В. Іспанська лексика (Розмовна іспанська мова): Навчальний посібник. Espaсol conversacional. - Київ: Логос, 2004.

2. Хуан де Діос Луке-Дуран, Олена Курченко. Ser та Estar: останній ключ до іспанської без помилок. - Київ: Корнійчук, 2000.

3. Іспанська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. Київ: Генеза, 1993.

4. Іспансько-український навчальний словник. - Київ: Ленвіт, 1998.

5. Vlasenko M.. Hable espaсol. Розмовляйте іспанською мовою: Навчальний посібник. - К.: Видавець Карпенко В.М., 2006.

6. Українсько-іспанський тематичний словник. Diccionario temбtico ucraniano-espaсol. Марія Власенко, Вадим Карпенко. К.: Видавець Карпенко В., 2008 .

7. Bуkova P.M. Gramбtica prбctica de espaсol. Recomendaciones metodolуgicas para el trabajo individual. Kyiv, 2004.

8. Serebriбnskaya A.O. Recomendaciones metodolуgicas de gramбtica prбctica. - Kyiv, 1990.


Програму співбесіди з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) розроблено, обговорено і схвалено на засіданні кафедри прикладної лінгвістики Національного університету "Львівська політехніка".

(Протокол № 11 від « 16 » лютого 2012 р.)

Завідувач кафедри

прикладної лінгвістики,

доцент,

Голова предметної екзаменаційної

комісії з іноземної мови О. Левченко


Програму співбесіди розглянуто та схвалено на засіданні

Приймальної комісії Університету

(Протокол № 2 від « 1 » березня 2012 р.)


Відповідальний секретар

Приймальної комісії,

доцент О. Давидчак


Схожі:

Затверджую” ректор національного університету icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
Виховна рада університету є дорадчим органом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для вирішення...
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
Вступне випробування проводиться протягом 2,5-х годин згідно розкладу вступних іспитів Івано-Франківського національного медичного...
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року Затверджую Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року «Затверджую» Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року Затверджую Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую” ректор національного університету
За освітньо-професійними програмами підготовки магістрів спеціальностей інституту архітектури
Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую” ректор національного університету
Програма укладена на основі чинної програми з історії України для 11-річної школи
Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую” ректор національного університету
Програму укладено на основі чинних програм з фізики для 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи