Основи охорони праці icon

Основи охорони праці
Скачати 53.36 Kb.
НазваОснови охорони праці
Дата11.07.2012
Розмір53.36 Kb.
ТипПрактикумМіністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ


Харків - ХДАМГ - 2002

УДК 658.382


Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України.

За ред. Б. М. Коржика. – Харків: ХДАМГ, 2002. - 105 с.


У посібнику розглядаються теоретичні й практичні питання з дослідження умов праці на робочих місцях у виробничих приміщеннях.

Розрахований на студентів вищих закладів освіти I –IY рівнів акредитації, які вивчають нормативну дисципліну "Основи охорони праці".

Рис.-28. Табл. -29. Бібліогр. - 62 назви.


Лабораторний практикум підготовлений викладачами кафедри "Безпека життєдіяльності" ХДАМГ. Коржик Б. М. – загальні завдання лабораторних досліджень, лабораторні роботи №1 (разом з Абракітовим В. Е.), №5 (разом з Жигло Ю. І.); Абракітов В. Е. – лабораторні роботи №1,2; Гарьковець А. М. – лабораторна робота №4 (разом із Заїченко В. І.); Губенко В. Д. – лабораторна робота №7; Дмитрієв С. Л. – лабораторні роботи №9,10; Жигло Ю. І. – лабораторні роботи №5,6; Заіченко В. І. – лабораторні роботи №3,4; Сєріков Я. О. –лабораторні роботи №4 (разом з Заїченко В. І., Гарьковцем А.М.), №7 (разом з Губенко В. Д.); Чеботарьова О. В. – лабораторна робота №8.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти

(рішення № 14/18.2-190 від 28.01.2002)Рецензенти: О.В.Шапка,

завідувач кафедри охорони праці Харківської державної академії залізничного транспорту, д.т.н., професор,

В.І.Торкатюк,

завідувач кафедри економіки будівельного виробництва Харківської державної академії міського господарства, д.т.н., професорISBN 966-695-013-8 © За ред. Коржика Б. М.,

Харків, ХДАМГ, 2002


ЗМІСТ

Стор.

Загальні завдання лабораторних досліджень…………………………..........4


Лабораторна робота № 1. Методи оцінки параметрів повітря

робочої зони виробничого приміщення………………………………….......6


Лабораторна робота №2. Дослідження запиленості повітря………….......17


Лабораторна робота № 3. Дослідження загазованості повіт-

ря робочої зони……………………………………………………………......24


Лабораторна робота №4. Дослідження і розрахунок освітленості

робочих місць…………………………………………………………….........32


Лабораторна робота №5. Дослідження шуму та акустичної

ефективності засобів звукоізоляції…………………………………….........41


Лабораторна робота №6. Дослідження загальної і локальної

вібрації виробничого устаткування……………………………………........52


Лабораторна робота №7. Дослідження опору захисного

заземлення та ізоляції струмоведучих частин електричних

установок…………………………………………………………………........63


Лабораторна робота №8. Навчання прийомам першої

долікарняної допомоги та проведення штучної вентиляції

легень і непрямого масажу серця……………………………………….........73


Лабораторна робота №9. Випробування на горючість,

визначення груп горючості та займистості будівельних

матеріалів………………………………………………………………….......82


Лабораторна робота № 10. Засоби пожежегасіння……………………........91

^ Загальні завдання лабораторних досліджень


Лабораторний практикум є складовою частиною навчально-методичного комплексу (НМК) дисципліни "Основи охорони праці", що викладається на рівні підготовки бакалаврів усіх спеціальностей академії. Він включає десять лабораторних робіт, присвячених дослідженню параметрів мікроклімату виробничих приміщень, змісту пилу та газу в повітрі робочої зони, природного та штучного освітлення робочих місць, акустичної ефективності звукоізолюючих матеріалів та засобів захисту від загальної і локальної вібрації виробничого обладнання, опору захисного заземлення та ізоляції струмоведучих частин електроустановок, заходів реанімації людини при нещасних випадках, випробування на горючість та займистість будівельних матеріалів, дослідженню засобів пожежогасіння.

Лабораторні заняття мають дослідницький характер і є однією з форм активного навчання студентів.

Завданням практикуму при вивченні дисципліни "Основи охорони праці" є:

- закріплення та поглиблення знань, що придбані при вивченні теоретичного матеріалу, здійснення зв'язку теорії з практикою;

- набуття студентами практичних навичок контролю за станом умов праці, аналізу отриманих результатів та розробки інженерних заходів щодо їх поліпшення з використанням сучасної обчислювальної техніки;

- придбання досвіду наукової роботи з дослідження умов праці.

В результаті проведення лабораторних занять студент повинен:

- знати методику дослідження виробничого середовища щодо виявлення небезпечних та шкідливих виробничих чинників;

- вміти користуватися апаратурою і приладами контролю, нормативними документами при оцінці стану умов праці за наслідками виконаних вимірів.

При підготовці до лабораторного заняття студент повинен самостійно ознайомитись з методичними вказівками до наступної лабораторної роботи і рекомендованою літературою, відповісти на контрольні запитання. Перед початком лабораторної роботи студент повинен засвоїти вимоги безпеки при виконанні досліджень, з'ясувати мету роботи, накреслити схему лабораторної установки, ознайомитись із вимірювальною апаратурою, підготовити форми протоколів для внесення в них експериментальних даних. Після цього виконують необхідні виміри відповідно до методичних вказівок по виконанню дослідної частини роботи під керівництвом викладача або завідувача лабораторії. На заключному етапі занять виконують обробку та аналіз отриманих даних, обирають заходи щодо приведення досліджених факторів у відповідність з вимогами нормативних документів. Завершується робота оформленням звіту за виконаними дослідженнями.


Звіт повинен включати:

- найменування та мету роботи;

- схеми приладів та устаткування, що застосовуються;

- схему лабораторної установки;

- основні розрахункові формули;

- дані експериментальних досліджень та наслідки їх обробки і аналізу;

- висновки та пропозиції щодо забезпечення нормативних вимог умов праці.

Звіти по лабораторних роботах студент оформляє у шкільному зошиті або на зшитих аркушах паперу формату А-4 і подає викладачу не пізніше наступного лабораторного заняття для контрольної перевірки та захисту. На основі зарахованих викладачем звітів по всіх виконаних лабораторних роботах з курсу "Основи охорони праці" студент отримує залік по лабораторному практикуму.

Основи охорони праці


Лабораторний практикум


Навчальний посібник


За загальною редакцією проф. Б. М. Коржика


Редактор М. З. Аляб'єв


План 2002, поз 174

Підп. до друку Формат 60Х84 1/16 Папір офісний

Друк на різографі 5,5 умовн.-друк. арк. 5,0 обл.-вид.арк.

Тираж 800 прим. Замовл.№______ Ціна договірна

ХДАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Основи охорони праці iconНазва модуля: Основи охорони праці Код модуля
Знати: основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення з організації охорони праці на виробництві, основи фізіології,...
Основи охорони праці iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VIII обсяг модуля
Знати: основні закони та закономірності, поняття і визначення з охорони праці; організація роботи з охорони праці на виробництві;...
Основи охорони праці iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Основи охорони праці iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 48-4Б (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Основи охорони праці iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Основи охорони праці iconТема Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві
Завдання для самостійної роботи студентів при вивченні предмету „Основи охорони праці”
Основи охорони праці iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці”
Основи охорони праці” (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 092100 – „Промислове та цивільне будівництво” та 092103...
Основи охорони праці icon“Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Основи охорони праці» розоблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) та днаоп...
Основи охорони праці icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
Основи охорони праці icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
Основи охорони праці iconМетодичні розробки з охорони праці у фармації для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Організація охорони праці у фармацевтичній галузі як складова системи охорони праці в державі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи