Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона icon

Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона
Скачати 71.64 Kb.
НазваКонтрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона
Дата11.07.2012
Розмір71.64 Kb.
ТипДокументи

  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ до роботи № 16 (5.2)

  Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона

 1. Дати визначення явища інтерференції. Які умови її виникнення?

 2. Що таке когерентність? Часова і просторова когерентність. Час когерентності і довжина когерентності.

 3. Умови виникнення мінімумів і максимумів при інтерференції. Дайте визначення оптичного шляху і оптичної різниці ходу.

 4. Пояснити механізм виникнення інтерференційної картини в тонких плівках Чому дорівнює оптична різниця ходу? Умови спостереження максимумів і мінімумів.

 5. Пояснити механізм виникнення інтерференційної картини в тонких плівках. Чому товщина плівки має принципове значення для спостереження інтерференції?

 6. Види інтерференції в тонких плівках. Як утворюються смуги однакового нахилу і смуги однакової товщини?

 7. Поясніть механізм виникнення кілець Ньютона у відбитому світлі. Отримайте вираз для визначення радіусів світлих і темних кілець.

 8. Чому в даній роботі інтерференційна картина має вигляд саме концентричних кілець? Що буде спостерігатися під час освітлення досліджуваної системи немонохроматичним світлом? Чому саме так?

 9. Поясніть механізм виникнення кілець Ньютона у відбитому світлі. Отримайте вираз для радіусів світлих і темних кілець у випадку, коли зазор між лінзою і скляною пластинкою заповнений рідиною з показником заломлення .

 10. Поясніть механізм виникнення кілець Ньютона у світлі, яке проходить через систему лінза - пластинка. Отримайте вираз для радіусів світлих і темних кілець Ньютона.

 11. Пояснити природу темного кільця у центрі інтерференційної картини.

 12. Навести схему досліду Юнга. Координати максимумів і мінімумів інтерференції. Як розрахувати ширину інтерференційної смуги.

 13. Що таке смуги однакової товщини? Як визначити кут нахилу тонкої пластинки у вигляді клина?

 14. Викладіть послідовність виконання роботи та методику визначення радіуса кривини лінзи.

  ^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ до роботи № 17 (5.3)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТЛА1


 1. Яке світло називається поляризованим? Перерахуйте типи поляризації. Що називають площиною поляризації світла?

 2. Способи отримання поляризованого світла.

 3. Явище подвійного променезаломлення. Що таке звичайний та незвичайний промені?

 4. Закон Малюса та його обґрунтування.

 5. Покажіть за допомогою закону Малюса, що природне світло під час проходження через ідеальний поляризатор втрачає половину своєї інтенсивності.

 6. Наведіть закон Малюса для випадку неідеального поляризатора. Дайте визначення коефіцієнта поглинання.

 7. Принцип дії і будова призми Ніколя. Яка її роль у поляриметрі?

 8. Які речовини називаються оптично активними?

 9. Поясніть загальну будову та принцип дії поляриметра.

 10. Наведіть приклади застосування поляриметричного аналізу. В чому його перевага над іншими методами?

 11. Як за допомогою поляриметра можна виміряти концентрацію цукрового розчину?

 12. Одержіть робочу формулу для визначення невідомої концентрації цукрового розчину.

 13. Класифікуйте похибки, що виникають в процесі вимірювань, та викладіть методику їх врахування.

 14. Послідовність виконання лабораторної роботи.
  ^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ до роботи № 18 (6.2)

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ФОТОЕФЕКТУ 2

 1. В чому сутність явища фотоефекту? Навести приклади застосування фотоефекту.

 2. Види фотоефекту. Пояснити різницю між внутрішнім та зовнішнім фотоефектом.

 3. Сформулювати закони Столєтова для фотоефекту. Як пояснюються закони фотоефекту з позицій корпускулярного уявлення про світло?

 4. Яку напругу називають затримувальною?

 5. Як залежить затримувальна напруга від частоти? Наведіть графік.

 6. Що називають роботою виходу? Як її визначають та від чого вона залежить?

 7. Записати рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Який фізичний зміст має стала Планка?

 8. Пояснити за допомогою рівняння Ейнштейна закони фотоефекту.

 9. Розкрити методику визначення сталої Планка в лабораторній роботі.

 10. Яку форму має залежність затримуючої напруги від частоти? Відповідь аргументувати.

 11. Нарисувати якісну типову вольт-амперну характеристику фотоелемента та пояснити процеси, що відбуваються на її основних ділянках.

 12. Нарисувати принципову схему установки та пояснити призначення її елементів.

 13. Викласти послідовність виконання лабораторної роботи.

 14. Вивести робочу формулу.

  ^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ до роботи № 20 (6.3)

ДОСЛІДЖЕННЯ видимого спектру атомарного водню3


 1. Досліди Резерфорда з встановлення планетарної моделі атому.

 2. Планетарна модель атома Резерфорда, його нестабільність.

 3. Сформулювати постулати Бора. Протиріччя цієї теорії.

 4. Пояснити механізм випромінювання електромагнітної хвилі атомом. Чому спектр випромінювання є дискретним?

 5. Вивести формулу Бальмера.

 6. Спектральні серії.

 7. Визначити найбільшу та найменшу довжину хвилі серії Бальмера.

 8. Розрахувати енергію, швидкість та радіус орбіти електрона в атомі водню.

 9. Розрахувати для воднеподібного атому потенціал іонізації та роботу іонізації.

 10. Чому водень у капілярній трубці починає світитися? Якими процесами це супроводжується?

 11. Спектри. Які спектри Вам відомі? Спектральний аналіз.

 12. В чому суть явища дисперсії? Її роль в роботі монохроматора.

 13. Як в даній роботі за експериментальними даними визначається стала Ридберга?

 14. Вивести формулу теоретичного визначення сталої Рідберга (Error: Reference source not found).

 15. Описати будову та принцип роботи монохроматора УМ-2.

 16. Послідовність виконання лабораторної роботи.

4

  ^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ до роботи № 21 (7.1)

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ХВИЛІ ДЕ БРОЙЛЯ Електронів

за допомогою ЕЛЕКТРОННОГО МІКРОСКОПА

5

 1. Що розуміють під корпускулярно-хвильовим дуалізмом матерії? Запишіть співвідношення ля енергії та імпульсу мікрочастинки.

 2. Хвилі де Бройля і їх фізичний зміст.

 3. Одержати вираз для довжини хвилі де Бройля електрона, прискореного напругою U без урахування релятивістської поправки.

 4. Одержати вираз для довжини хвилі де Бройля електрона, прискореного напругою U з урахуванням релятивістської поправки.

 5. Поясніть будову і принцип дії електронного мікроскопа.

 6. Оптична схема ПЕМ.

 7. Що таке електронограма? Поясніть чому електронограми від монокристалічних та полікристалічних зразків мають вигляд наведений на рисунку 4.

 8. Розкрийте сутність методики визначення довжини хвилі де Бройля з електронограм.

 9. Що називають атомними площинами? Яка кількість їх може бути у кристалі?

 10. Що таке ПЕМ? В яких режимах він може працювати? Чим відрізняються ці режими?

 11. Рівняння Вульфа-Бреггів, його інтерпретація.

 12. Оптична схема формування зображення в електронному мікроскопі і принцип його роботи.

 13. Одержіть формулу для визначення довжини хвилі де Бройля з електронограм.

 14. Отримайте вираз для визначення похибки (12).

  ^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ до роботи № 22 (6.4)

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИФРАКЦІЙНОЇ РЕШІТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРА


 1. Дати визначення метастабільного стану і інверсної населеності рівнів.

 2. Принцип дії квантових генераторів. Основні блоки квантового генератора.

 3. Яке випромінювання називають індукованим або змушеним? Чим воно відрізняється від спонтанного?

 4. Пояснити зміст понять “активна речовина”, “резонатор”, “накачка”.

 5. Розкрите сутність трирівневої схеми роботи лазера.

 6. Навести щонайменшою мірою три приклади застосування лазерів з поясненням, які саме властивості випромінювання при цьому відіграють ключову роль.

 7. Назвіть основні характеристики дифракційної решітки та дайте їм визначення.

 8. Характеристика основних блоків квантового генератора. Робоче тіло (оптично активна речовина). Класифікація квантових генераторів за типом робочого тіла.

 9. Дайте визначення накачування. Класифікація квантових генераторів за способом накачування.

 10. Оптичний резонатор. Призначення. Принцип дії.

 11. Класифікація квантових генераторів за типом випромінювання. Властивості лазерного випромінювання.

 12. Наведіть оптичну схема установки для визначення сталої дифракційної решітки.

 13. Одержати формулу дифракційної решітки (3). Охарактеризувати типи дифракційних решіток та навести приклади їх застосування.

 14. Одержати формулу визначення похибки сталої решітки (11).
  ^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ до роботи № 23 (7.2)

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ6 1. Як розрізняють речовини за їх електропровідністю? Навести приклади.

 2. Що таке метал, та чим зумовлена його електропровідність?

 3. Як залежать від температури опори металів та напівпровідників?

 4. Чому зі збільшенням температури опір металу зростає, а напівпровідника зменшується?

 5. Що називається температурним коефіцієнтом опору?

 6. Що називається шириною забороненої зони?

 7. Викладіть послідовність виконання лабораторної роботи.

 8. В чому сутність зонної теорії твердих тіл?

 9. Як різняться між собою провідники, напівпровідники та діелектрики з точки зору зонної теорії твердих тіл?

 10. Пояснити принцип дії містка Уінстона.

 11. Показати, що опір провідника залежить від температури згідно виразу (Error: Reference source not found).

 12. В чому сутність зонної теорії твердих тіл?

 13. Пояснити принципи визначення температурного коефіцієнту опору металу та ширини забороненої зони напівпровідника в даній роботі.

 14. Доведіть справедливість виразів (12) та (15) визначення похибок.  ^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ до роботи № 24 (8.1)

ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ


 1. Дайте визначення радіоактивності. Які види іонізуючого випромінювання Ви знаєте?

 2. Властивості іонізуючого випромінювання.

 3. Опишіть методи реєстрації радіоактивних випромінювань (частинок).

 4. Основні блоки схеми реєстрації випромінювань та їх призначення в даній роботі.

 5. Що таке природний (натуральний) фон лічильника, за рахунок чого він виникає? Як його врахувати?

 6. Фізичний зміст лінійного коефіцієнта поглинання радіоактивних випромінювань.

 7. Одержіть закон Бугера (9).

 8. Елементи дозиметрії. Типи доз.

 9. Біологічна дія іонізуючої радіації.

 10. Одиниці СІ доз іонізуючого випромінювання.

 11. Небезпечні дози однократного загального опромінення

 12. Ядерні реакції поділу. Ядерні реакції синтезу.

 13. Радіоактивність. Закон радіоактивно розпаду.

 14. Одержати закон радіоактивного розпаду (5).

Схожі:

Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона iconЗвіт з лабораторної роботи №16 Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона 1 студента групи дата
Уважно ознайомитися з установкою та попередніми розділами методичних вказівок до даної лабораторної роботи
Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона iconЛабораторна робота №27 Визначення радіуса кривизни лінзи допомогою кілець Ньютона
Експериментально визначити радіус кривизни плоскоопуклої лінзи, використовуючи інтерференційну картину у вигляді кілець Ньютона
Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "дослідження дисперсії світла у склі за допомогою гоніометра"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Дослідження дисперсії світла у склі за допомогою...
Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона iconПитання до іспиту з фізики
Закони Ньютона. Другий закон Ньютона в диференціальній І інтегральній формах. Пояснення всіх величин, що входять до законів Ньютона....
Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона iconПитання до модуля з курсу "Медична та біологічна фізика"
Методи отримання когерентних хвиль. Умови максимумів І мінімумів інтенсивності при інтерференції світла
Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона iconКонтрольні питання до лабораторної роботи 14 Вивчення петлі гістерезису за допомогою осцилографа

Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона iconФіброгастроскопія Що таке фіброезофагогастроскопія?
Дослідження проводиться за допомогою спеціального апарату фіброезофагогастроскопа, який складається з гнучкої трубки, що містить...
Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " " дослідження дифракції світла на вузькій щілині "
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Дослідження дифракції світла на вузькій щілині”...
Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні запитання і критерії оцінювання знань студентів
«Туризм», спеціальностей 050401 – «Туризм», 050402 – «Готельне господарство»
Контрольні запитання до роботи №16 2) Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона iconЛабораторна робота №31 Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки
Дослідження явища дифракції світла на дифракційній гратці та знаходження довжини світлової хвилі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи