Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна icon

Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна
Скачати 376.11 Kb.
НазваНавчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна
Сторінка1/3
Дата12.07.2012
Розмір376.11 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Навчальна дисципліна

«ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ»

Нормативна дисципліна

1. Вступ

Розділ медицини, який розробляє теорію і практику використання іонізуючого випромінювання з діагностичною та лікувальною метою називається радіологією. До неї входить променева діагностика та променева терапія.

Медична радіологія – галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з основних наукових дисциплін, які включає в себе медична радіологія є променева діагностика, предметом якої є діагностика за зображеннями (синоніми: медична візуалізація, діагностична радіологія, інтраскопія).

Терапевтична радіологія стосується використання іонізуючого випромінювання для лікування хвороб як онкологічного, так і неонкологічного профілів.

На сьогоднішній день у лікаря є багатий вибір променевих методів візуалізації: рентгенодіагностика, радіонуклідна візуалізація, ультразвукове дослідження, рентгенівська комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія. Для правильного застосування та вибору методу діагностики в кожному клінічному випадку, визначення його ролі і місця, необхідні спеціальні знання щодо можливостей кожного з них. У зв’язку з цим державні стандарти вищої медичної освіти (ОКХ і ОПП) вимагають від випускника вищого медичного навчального закладу вміння з існуючих променевих методів обстеження обирати оптимальний для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології різних органів і систем, інтерпретувати результати променевих методів дослідження для правильного встановлення клінічного діагнозу. Державні стандарти вищої медичної освіти також передбачають, що лікар-клініцист повинен вміти оцінити можливості різних методів променевої терапії та обирати оптимальний для лікування пухлинних і не пухлинних захворювань.

Викладання цієї дисципліни на до дипломному рівні медичної освіти згідно з вимогами держстандартів має пропедевтичний характер.


^ Кількість навчальних годин: 120 (4,0 кредитів ECTS), з них:

лекції - 20 годин.

практичні заняття – 60 годин.

самостійна робота студентів - 40 годин.

Зміст дисципліни структуровано на ІІІ модулі та 9 змістових модулів.


^ 2. Структура дисципліни "Променева діагностика та променева терапія"

та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань, передбачених робочою навчальною програмою).

Номер модуля кількість навчальних годин/кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

"5"

"4"

"3"

"2"

Модуль І 28/1,0

2

(№№ 1-2)

7

18

15

12

0

12

72

Модуль ІІ 38/1,2

2

(№№ 3-4)

8

17

14

10

0

1

70

Модуль ІІІ 54/1,8

5

(№№ 5-9)

15

8

7

5

0

8

70


Структурований план підготовки з дисципліни “Променева діагностика та променева терапія” для студентів медичного факультету за спеціальностями

Лікувальна справа”, ”Педіатрія”

^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них:

Рік навчання

^ Вид

контролю

Всього Год/

Кредитів ECTS

Аудиторних

СРС

Лекцій

^ Практ. занять

Всього:

120/4

20

60

40

III
Модуль 1

Променева терапія.

Змістових модулів -2

28/1,0

4

14

10
Поточний і

підсумковий

модульний

Модуль 2

Загальні питання

діагностичної

радіологи.

Змістових модулів -2

38/1,2

8

16

14
Поточний і

підсумковий

модульний

Модуль 3

Променева діагностика. Змістових модулів - 5

54/1,8

8

30

16
Поточний і

підсумковий

модульний

^ Підсумковий контроль засвоєння модулів-Примітка: 1 кредит ECTS - 30 год; аудиторне навантаження - 66%; СРС - 34%.


^ 3. Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (ОПП):

П.П. 090 Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології різних органів та систем;

П.П. 114 Визначати можливості та обирати метод променевої терапії пухлин і непухлинних захворювань;

П.П. 214 Обирати оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології різних органів та систем.


^ 4. Опис модулів дисципліни.


4.1. Модуль І. Променева терапія.

Змістові модулі:

1. Введення в радіологію. Радіобіологічні основи променевої терапії. Дозиметрія.

2. Принципи і методи променевої терапії.

Тематичний план лекцій модуля І

з/п

Тема

^ Кількість годин

1

Історія розвитку радіології. Типи радіологічних відділень. Особливості устрою рентгенологічних та радіологічних відділень. ОСПУ. НРБУ.

2

2

Принципи і методи променевої терапії.

2

Разом

4


Тематичний план практичних занять модуля І

з/п

Тема

^ Кількість годин

1.

Основні властивості іонізуючого випромінювання. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на здорову та патологічно змінену клітину.

2

2.

Радіоактивність і доза. Дозиметрія іонізуючого випромінювання: одиниці і методи визначення радіоактивності та дози опромінення. Будова радіометрів і дозиметрів.

2

3.

Принципи і методи променевої терапії.

2

4.

Рентгенотерапія. Контактні методи променевої терапії. Далекодистанційна гамма-терапія. Променева терапія джерелами високих енергій.

2

5.

Променева терапія пухлин окремих локалізацій.

2

6.

Променева терапія непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження.

2

7.

^ Підсумковий контроль засвоєння модулю І.

2

Разом

14


Види самостійної роботи (в т.ч. індивідуальної) роботи студентів

з модуля І та її контроль

з/п

Тема

^ Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять -

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок, теми: 1, 2, 4, 5, 6.


6

Поточний контроль

на практичних

заняттях

2.

^ Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: Історія відкриття радіоактивності: основні етапи розвитку радіології. Основні нормативні документи, що регламентують роботу радіологічних відділень (НРБУ-1997, ОСПУ-2000).

2

Підсумковий


3.

^ Підготовка до підсумкового модульного контролю.


2

Підсумковий модульний контроль

Разом

10

^ 4.2. Модуль ІІ. Загальні питання діагностичної радіології.

Змістові модулі:

3. Методи візуалазацй в променевій діагностиці.

4. Променеве дослідження різних органів та систем. Основи променевої семіотики.

Тематичний план лекцій модуля ІІ

з/п

Тема

^ Кількість годин

3

Фізико-технічні основи різних променевих методів дослідження. Рентгенологічні методи дослідження. Рентгенівська фототехніка.

Закони скіалогії.

2

4

РКТ, ультразвукові, радіонуклідні та МРТ методи дослідження.

2

5

Основи рентгенологічної, КТ семіотики патології різних органів та систем.

2

6

Основи УЗ, радіонуклідної та МРТ- семіотики патології різних органів та систем.

2

Разом

8


Тематичний план практичних занять модуля ІІ

з/п

Тема

^ Кількість годин

8.

Фізико-технічні основи різних променевих методів дослідження.

Загальні риси візуалізації.

2

9.

Рентгенологічні методи дослідження. Рентгенівська фототехніка. Закони скіалогії.

2

10.

КТ методи дослідження.

2

11.

Ультразвукові методи дослідження.

2

12.

Радіонуклідні та МРТ методи дослідження.

2

13.

Основи рентгенологічної та КТ- семіотики патології різних органів та систем.

2

14.

Основи радіонуклідної, УЗ- та МРТ- семіотики патології різних органів та систем.

2

15.

Підсумковий контроль засвоєння модуля ІІ.

2

Разом

16


Види самостійної (в т.ч. індивідуальної) роботи студентів

з модуля ІІ та її контроль

з/п

Тема

Кількість годин

^ Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять -

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок, теми: 9, 10, 11, 12, 13, 14.


12

Поточний контроль

на практичних

заняттях

2.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.


2

Підсумковий модульний контроль

Разом

14


^ 4.3. Модуль ІІІ. Променева діагностика.

Змістові модулі:

5. Комплексна променева діагностика захворювань опорно-рухової системи.

6. Комплексна променева діагностика захворювань органів грудної порожнини.

7. Комплексна променева діагностика захворювань травної системи і органів черевної порожнини.

8. Комплексна променева діагностика захворювань сечової та статевої систем.

9. Комплексна променева діагностика захворювань ЦНС, щитоподібної залози та невідкладних станів.

  1   2   3

Схожі:

Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна iconПерелік навчально-методичної літератури основна
Радіологія (променева діагностика та променева терапія) за ред проф. М. М. Ткаченка, „Книга плюс”, Київ, 2011р. 720 с
Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна iconПрограма Курсу Державне право зарубіжних країн
Нормативна навчальна дисципліна з циклу фундаментальних І професійно-орієнтованих дисциплін
Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна iconАкушерство та гінекологія нормативна дисципліна
Акушерство та гінекологія – клінічна дисципліна, що вивчає морфологію, фізіологію та патологію жіночих статевих органів
Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
...
Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
...
Навчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи