1. картометричні роботи icon

1. картометричні роботи




Скачати 205.22 Kb.
Назва1. картометричні роботи
Дата12.07.2012
Розмір205.22 Kb.
ТипПрактикум






ВСТУП


Мета практикуму – допомогти студентам при виконанні розрахунково-графічних робіт з курсу інженерної геодезії. Необхідність практикуму обумовлена специфікою будівельної спеціальності, змістом геодезичної підготовки, тенденцією до розширення самостійної роботи студентів.

На початку практикуму приводяться загальні вказівки з організації виконання навчальних завдань. Перед виконанням роботи слід ознайомитися з теоретичним матеріалом за списком літератури, а також викладеним у конспекті лекцій. У кожній роботі передбачене використання знань і навичок, отриманих при виконанні попередніх робіт. Завдання складені так, щоб при обмеженому навчальному часі можна було засвоїти основні принципи і методи вирішення геодезичних задач.

При виконанні навчальних завдань значний обсяг займають обчислювальні роботи. Вважаємо, що методично доцільно на початковому етапі використовувати ту обчислювальну техніку, ті програмні засоби, що дозволяють поопераційно чи поблочно простежити й осмислити обчислювальні процеси.

Заліковується розрахунково-графічна робота на підставі подання звітного матеріалу, виконаного відповідно до викладених вимог, і позитивних відповідей на контрольні запитання, приведені після кожного розділу практикуму.


1. картометричні роботи


1.1. Загальні вказівки


Діяльність інженера-будівельника пов'язана з розробкою і реалізацією проектів, основою яких служить продукція топографо-геодезичних робіт – топографічні карти, плани, профілі.

Мета роботи – виробити навички кваліфіковано користуватися топографічними картами і планами, вивчити їхній зміст, закріпити навички виконання картометричних вимірів, необхідних для діяльності інженера-будівельника (мається на увазі, що картометрія вивчає засоби і способи вимірів довжин ліній, кутів, координат, площ і інших характеристик відображених об'єктів за топографічними картами і планами).

Зміст роботи: виконати 14 завдань на топографічному плані масштабу 1:2000.

Вихідні дані: копія топографічного плану, бланк завдань, індивідуальний варіант вихідних даних, що розраховується студентом по приведених у завданні залежностяхвідповідно до порядкового номера студента в списку групи у викладача.

^ Звітний матеріал. Після виконання завдання студент повинен подати заповнений бланк. Отримані цифрові й графічні дані занести в бланк завдання стандартним шрифтом, лініями товщиною 0,2 - 0,3 мм. Слід пам'ятати, що виміри по карті, плану повинні виконуватися з великою старанністю, щоб точність отриманих результатів відповідала точності масштабу. З цією метою точка на плані позначається наколом, діаметр якого не перевищує 0,2 мм, облямованим кружком діаметром 1,5 мм, лінії проводять товщиною 0,3-0,2 мм. Не рекомендується бланк завдання звертати, згортати і т.п.

Література: 1, с.28-40; с.24-49; 3.


^ 1.2. Вимір довжин ліній і побудова ліній заданої довжини з точністю, що відповідає точності масштабу


Для виконання цього завдання необхідно мати чітке уявлелення про масштаби і їх графічну точність. Як технічні засоби виміру ліній на картах і планах застосовують масштабну лінійку і вимірник. Масштабна лінійка – це тверда основа (металева пластина) з нанесеною поперечною шкалою (рис. 1.1). Ця шкала утворена поділками, довжини яких рівні а, а/10, а/100. Поділки довжиною а/100 є основами десяти подібних трикутників. Найбільше застосування знаходять шкали з а =20 мм.


























































































































































Рис 1.1- Шкала масштабної лінійки


Завдання 1. Виміряти довжини ліній


Для виміру довжини лінії треба вимірником перенести цю лінію на поперечну шкалу так, щоб права голка вимірника знаходилася на перпендикулярі, а ліва голка – на похилій лінії. Потім слідпідрахувати n1 - число поділок а, n2 - число поділок а/10 , n3 - число поділок а/100 .

Довжина лінії плану визначається за формулою

.

Довжина відповідної горизонтальної лінії місцевості, отриманої за планом масштабу 1:М, визначається за формулою

.

Наприклад, довжина лінії СД (рис.1.1) у масштабі 1:2000 дорівнює

м.

Підрахунки варто виконувати усно. Для цього необхідно використовувати таблицю значень розподілів шкали в конкретному масштабі (табл.1).


Таблиця 1- Значення розподілів шкали масштабної лінійки


1: М

, м

, м

, м

1:500

10

1

0,10

1:1000

20

2

0,20

1:2000

40

4

0,40

1:5000

100

10

1,00

1:10000

200

20

2,00


Завдання 2. Побудувати лінії заданої довжини.


При побудові лінії заданої довжини в масштабі 1 : М необхідно по масштабній лінійці одержати розхил вимірника у вигляді відповідного набору поділок шкали, ціле число яких обчислюють послідовно:



Відрізок лінії відкладають вимірником; кінцеві точки лінії треба позначити наколом голки вимірника у кружку з діаметром 1,5 мм.


Приклад. При побудові лінії довжиною 73,33 м у масштабі 1: М поділки шкали масштабної лінійки мають довжину на місцевості







Потрібно побудувати лінії в різних масштабах, вихідні довжини яких обчислюють за формулою, зазначеною в бланку. Лінії варто будувати на рядку, де вказаний масштаб, сполучаючи ліву голку вимірника з нульовою міткою.


^ 1.3. Вимір прямокутних координат точки і побудова точки за координатами


Для виміру координат точок і побудови точок за відомими координатами наносять на план через рівні проміжки (10 см) лінії, рівнобіжні координатним осям, використовуючи однойменні протилежні мітки координатних ліній за рамкою плану. Ці лінії утворять координатну сітку квадратів. Абсциси ліній, рівнобіжні осі ординат, зазначені за східною і західною рамками плану; ординати ліній, рівнобіжні осі абсцис, зазначені за північною і південною рамками плану. За цими даними можна прочитати координати точок перетину координатних ліній (рис.1.2).


Завдання 3.Виміряти на плані прямокутні координати точок.


Для одержання координат точки досить виміряти за допомогою вимірника і масштабної лінійки найкоротші відстані від точки до південної і західної сторін квадрата, в якому розташована точка, тобто відрізки в масштабі плану (рис.1.2), тоді








Рис.1.2-Cхема виміру прямокутних координат точки Р


Приклад. Результати виміру:




Тоді




Завдання 4. Побудувати на плані точку за прямокутними координатами.


Для побудови на плані точки , координати якої відомі, необхідно за цими координатами спочатку знайти квадрат, в якому розташовується дана точка. Від південної сторони квадрата на західній і східної його сторонах за допомогою вимірника і масштабної лінійки відкласти відрізок



де – абсциса південно-західного кута квадрата (рис.1.3).

Потім від отриманої допоміжної точки на західній лінії слід відкласти відрізок



де - ордината південно-західного кута.





Рис.1.3 – Схема побудови точки за координатами


^ 1.4. Вимір дирекційного кута напрямку лінії і побудова напрямку лінії за дирекційним кутом


Дирекційні кути виміряють і будують на плані за допомогою геодезичного транспортира з точністю ± 5? ч 10?.


Завдання 5. Виміряти на плані дирекційний кут напрямку лінії


Через точку треба провести лінію, рівнобіжну осі абсцис, тобто рівнобіжну лініям координатної сітки. У точці (рис.1.4) необхідно виміряти кут від північного напрямку проведеної лінії абсцис до напрямку на точку за годиниковою стрілкою.





Рис.1.4 – Схема виміру і побудови дирекційного кута


Завдання 6. Побудувати на плані дирекційний кут напрямку лінії.


Для побудови дирекційного кута в точці потрібно через неї провести лінію, рівнобіжну осі абсцис. Від північного напрямку цієї лінії відкласти за допомогою транспортира значення дирекційного кута ̉ . З'єднуючи точку з міткою , одержують напрямок лінії їз заданим дирекційним кутом.


^ 1.5. Розв`язування задач за горизонталями


Завдання 7. Визначити за планом абсолютні висоти точок.


Абсолютні висоти точок місцевості можна встановити за горизонталями на плані. Якщо точка лежить на горизонталі, то висота її дорівнює висоті даної горизонталі. Так, на рис.1.5

=122 м, = 123 м.





Рис.1.5 – Схема визначення висот точок


Якщо точка лежить між горизонталями, то для одержання висоти необхідно провести через неї лінію схилу між горизонталями, що відповідає найменшому закладенню (рис.1.5). Висота точки дорівнює





де - перевищення точки над точкою ;



де - найменше закладення в точці М;

- відстань від точки по лінії схилу до молодшої горизонталі,


Таким чином, перевищення пропорційне довжині .Для наближеного визначення перевищення необхідно оцінити на око частину( : ) перерізу рельєфу ( - ).

Достатню точність визначення висоти точки можна одержати, застосовуючи графічний спосіб - шляхом побудови профілю лінії (рис.1.6), (див.завдання 11).





Рис.1.6 – Профіль лінії


Завдання 8.Обчислити перевищення між точками.

Перевищення між точками і обчислюється як різниця їхніх висот:

- .

Необхідно звернути увагу на індекси в позначеннях.

Завдання 9. Обчислити ухил лінії.

Слід знати, що ухил лінії – це відношення перевищення до горизонтальної відстані між точками :



Для обчислення ухилу за цією формулою треба визначити висоти точок і і вимірити за планом довжину лінії між цими точками.


Завдання 10. Між точками і на плані побудувати найкоротшу ламану лінію, ухил якої за абсолютною величиною не перевищує заданого значення , тобто . Спочатку слід обчислити закладення горизонталей, що відповідає заданому ухилу


,

де - висота перерізу рельєфу на плані, м.

Отриману довжину в масштабі беруть у розхил вимірника.

Якщо точка (чи ) знаходиться на горизонталі, то цим розхилом вимірника з точки (чи ) засікають наступну горизонталь і одержують точку 1; далі тим же розхилом вимірника з точки 1 засікають наступну горизонталь і одержують точку 2 і т.д. У випадку, коли між горизонталями відстань більше обчисленого закладення, з точки на попередній горизонталі проводять лінію, спрямовану до кінцевої точки (чи ) до перетину з наступною горизонталлю. З'єднавши ці точки, одержують ламану лінію, ухил якої не більше заданого (рис.1.7).





Рис.1.7 – Ламана лінія із заданим ухилом


Якщо точка (чи ) знаходиться між горизонталями, то насамперед необхідно провести через точку (чи ) лінію із заданим ухилом. Для цього треба дві точки закладення 0,1 і точку розташувати на одній прямій.

Вирішення задачі має кілька варіантів лінії. Перевагу слід віддати тому варіанту, при якому довжина ламаної лінії і число великих кутів повороту менше (під кутом повороту ламаної розуміється кут між продовженням попередньої лінії і наступною лінією).


Завдання 11. Побудувати за планом профіль місцевості по лінії в заданому горизонтальному і вертикальному масштабах.

На прямой необхідно насамперед намітити точки 1, 2, 3,…..., за допомогою яких найбільш повно можна зобразити профіль місцевості по лінії. До таких точок слід віднести точки перетину лінії з горизонталями, з лініями вододілу, тальвегу, вершини сідловини та інші точки зміни напрямку профілю (рис.1.8).





Рис.1.8 – Точки профілю лінії


Для побудови профілю використовують різні масштаби горизонтальних і вертикальних довжин. У навчальному завданні горизонтальний масштаб 1:2000 дорівнює масштабу плану, а вертикальний масштаб – 1:200.

Вихідні дані для побудови профілю заносять у сітку профілю. У рядку «Відстані» міткою позначають положення точки , потім вимірником, зберігаючи масштаб, переносять відрізки 1, 2, 3,…... і мітками позначають точки 1,2,3,…. За горизонталями одержують висоти точок профілю і заносять їх у відповідний рядок сітки.

Для побудови профілю треба вибрати лінію умовного горизонту (будь-яку лінію або верхню лінію сітки профілю) і привласнити їй таке умовне значення висоти, щоб найнижча точка профілю ( ) відстояла від цієї лінії в 2-3см зображення.

На перпендикулярах до міток від лінії умовного горизонту у вертикальному масштабі відкладають висоти. Суміжні точки необхідно з'єднати прямими, в результаті чого ламана буде представляти профіль місцевості (рис.1.9).





Рис.1.9 – Профіль лінії


Завдання 12. Побудувати профіль лінії із заданим ухилом .

За заданим ухилом і обміряною за планом чи довільно обраною довжиною лінії слід одержати перевищення між точками і та висоту точкиза формулами:

=;

.


У сітці профілю знаходять положення точки шляхом побудови відрізка в горизонтальному масштабі. На перпендикулярі до мітки в точці від умовного горизонту відкладають у вертикальному масштабі висоту . Отриману точку з'єднують з точкою прямої.


Завдання 13. Виділити на плані границі водозбірної площі для заданої точки водотоку.

Від заданої точки водотоку необхідно послідовно побудувати закладення схилу як відрізки лінії, нормальні горизонталям; при цьому кожна верхня точка попереднього відрізка повинна бути нижньою точкою наступного відрізка. Побудовані в такий спосіб вліво і вправо вододільні лінії повинні доходити до відповідних вершин, між якими границя пройде по сідловині (рис.1.10).




Рис.1.10 –Границя водозбірної площі


У навчальному завданні вододільну лінію дозволяється доводити до рамки топографічного плану, якщо відповідна вершина знаходиться за рамкою плану.


^ 1.6.Вимір площі полярним планіметром


Механічний спосіб виміру площ контурів на картах і планах – це полярний планіметр.

Основні частини полярного планіметра (рис.1.11) : полюс 1, виконаний у вигляді голки з вантажем; полюсний важіль 2; обвідна точка 3, виконана у вигляді голки або точки на скляному колі; обвідної важіль 4; шарнір 5; рахунковий механізм 6. Рахунковий механізм (рис.1.12) містить робоче колесо (РК), лічильник оборотів (З) робочого колеса, верньєр (У) – відлікову шкалу.





Рис.1.11 – Принципова схема полярного планіметра





Рис.1.12 – Рахунковий механізм полярного планіметра


Принцип роботи полярного планіметра такий. Під час роботи полюс фіксується в обраній точці плану чи карти, навколо полюса обертаються всі інші частини приладу. Обвідну точку переміщують по контуру від обраної початкової точки до цієї ж точки, що служить кінцевою. У початковій точці обведення беруть відлік за рахунковим механізмом, а після обведення – відлік у кінцевій точці. Різниця двох відліків використовується для обчислення площі контура.

Робота полярного планіметра заснована на фрикційному принципі. За рахунок сил тертя об папір ( план чи карту) основний чуттєвий елемент планіметра – робоче колесо, що спирається на папір, залежно від напрямку руху обвідного важеля може обертатися і не обертатися (сковзати по паперу) чи обертатися і сковзати одночасно.

Відлік за рахунковим механізмом – чотиризначне число – беруть у тисячних частках обводу робочого колеса: перша цифра – значення штриха З; попереднього індексу З; наступних двох цифр – значення штриха РК, що передує нульовому індексу верньєра; четверта цифра – значення штриха верньєра, що збігається з яким-небудь штрихом робочого колеса, наприклад, =5437.

Необхідно розрізняти два положення полюса у відповідних їм формулах площі:

положення полюса всередині контура (рис.1.13,а)

;

положення полюса поза контуром (рис.1.13,б)

,


де -коефіцієнт;

-ціна поділки планіметра.





Рис.1.13 – Положення полюса


Більшість задач інженерної геодезії розглядаються при положенні полюса поза контуром.

Ціна розподілу планіметра визначається за допомогою обведення контура, площа якого заздалегідь відома – квадрат координатної сітки топографічного плану чи карти. У цьому випадку

.

Вимоги до роботи з полярним планіметром такі:

папір , на якій визначалася ціна розподілу планіметра, і папір, на якому зображений контур, повинні бути однієї якості; неприпустимо також рух РК по поверхні з різних матеріалів;

положення полюса повинне бути обране так, щоб при роботі кути між важелями змінювалися в діапазоні від 30° до 150°, для чого можна використовувати грубі обведення без відліків;

початкову точку обведення слід обирати в тому місці контура, де при русі обвідного важеля РК сковзає і не повертається або повертається на невеликий кут; не рекомендується обиерати за початкову точку обведення вершини повороту лінії контура;

при багаторазових обведеннях одного контура розбіжність між найбільшим і найменшим значеннями не повинна бути більше 10 одиниць; при перевищені цього допуску виміри треба виконати заново.


Завдання 14. Виміряти площу контура (номери точок або назва) і його частин на топографічному плані.

Послідовність виконання завдання:

визначити ціну поділки планіметра на підставі трьох обведень квадрата координатної сітки і середнього значення ; при послідовних обведеннях відлік у кінцевій точці попереднього обведення слід використовувати як початковий відлік наступного обведення; ціна поділки планіметра обчислюються до чотирьох значущих цифр;

виміряти площу контуру на підставі двох обведень і відповідного значення ;

виміряти площі складових частин контура на підставі одного обведення ;

виміряти ширину і довжину прямокутних об'єктів контура (будинків, ділянок штучних покритів);

виконати обчислення (до чотирьох значущих цифр) площі контуру, а його частин у відповідній відомості (табл.1.2).


Таблиця 1.2 – Відомість обчислення площ


Планиметр №3565, R=248,2, q=4,000/1157=0,003457 га. Масштаб плану 1:2000


Номер контура

Назва контура

Відліки

Різниця відліків

Середнє з різниці

Площі обчислені

Поправки

Площі виправлені

Площі будинків

Площі доріг





























Квад-рат коор-динатної сітки

7245

8398

9556

0718


1153

1158

1162



1157


















1

Кон-тур

ABCDEF

1317

3528

5733


2211


2208



7,633





7,633







2

Кон-тур

ABF

6415

7346


0931


0931


3,218


0,015


3,233


0,009

0,009


0,007

3

контурвсDе

7721

8989


1268


1268


4,383


0,018


4,401


0,003

0,003

0,003


0,005






















7,633











Контрольні запитання


 1. Що називається топографічною картою і топографічним планом?

 2. Що називається масштабом карти, точністю масштабу карти? Як використовувати шкалу масштабної лінійки при вимірюванні довжин ліній плану і побудови ліній заданої довжини?

 3. Як визначити по карті, плану координати точки в зональній системі прямокутних координат ?

 4. Що називається дирекційим кутом заданого напрямку лінії на плані? Чому дорівнює дирекційний кут наступної лінії, якщо відомий дирекційний кут попередньої лінії і кут між цими лініями?

 5. Що називається горизонталлю, висотою перерізу рельєфу, закладенням між горизонталями? Назвіть властивості горизонталей.

 6. Що називається висотою точки і перевищенням однієї точки над іншою? Як визначити висоту точки плану по горизонталях?

 7. Чим характеризується крутість лінії місцевості? Як знайти в точці плану напрямок лінії за заданим ухилом по горизонталях?

 8. Як визначити напрямок схилу в заданій точці плану? Як побудувати вододільну лінію для заданої точки плану?

 9. Опишіть профіль земної поверхні за заданою лінією плану.

 10. Які частини має полярний планіметр? Який принцип роботи полярного планіметра? Як визначити полярним планіметром площу контура плану?

 11. Як провести на плані з горизонталями лінію заданого ухилу? Як провести через задану точку лінію найбільшої і найменшої крутості?

Схожі:

1. картометричні роботи iconД. В. Вивчення топографічного плану. Картометричні роботи
Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії ( для студентів...
1. картометричні роботи iconМіністерство освіти І науки України
Усі ці елементи бакалаврської роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
1. картометричні роботи iconМіністерство освіти І науки України
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
1. картометричні роботи iconОрганізація самостійної роботи з екстернами
Організаційна робота у цьому напрямі включає складання плану роботи, підготовку методичної документації з самостійної роботи, розробку...
1. картометричні роботи iconПлан роботи Відділу освітньо-виховної роботи та організації дозвілля Івано-Франківського національного медичного університету
...
1. картометричні роботи iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
1. картометричні роботи iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студента
Формою самостійної роботи, крім реферату є виконання тематичної контрольної роботи за запропонованими варіантами
1. картометричні роботи iconНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
Теоретична соціологія”,„Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”,...
1. картометричні роботи iconН. А. Тюхтенко керівника відділу методичної роботи і практик доцента І.І. Карташової Службова Відповідно до регламент
Відповідно до регламенту роботи університету у термін з 12. 11. 2012 р по 23. 11. 2012 р відділом методичної роботи і практик була...
1. картометричні роботи icon• один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у спів
Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами українською або російською мовою в разі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи